reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się statut Instytutu Transportu Samochodowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) (Dz. Urz. Ml Nr 1, poz. 1).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Załącznik 1. [Statut Instytutu Transportu Samochodowego]

Załącznik do zarządzenia nr 9 Ministra Infrastruktury
z dnia 11 marca 2011 r. (poz. 13)

STATUT
Instytutu Transportu Samochodowego

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Transportu Samochodowego, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „ustawą”;

2) uchwały Nr 395/64 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie utworzenia Instytutu Transportu Samochodowego;

3) niniejszego statutu.

§ 2

Instytut posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa. Instytut może tworzyć jednostki organizacyjne poza swoją siedzibą.

§ 4

Instytut może używać skróconej nazwy „ITS”.

§ 5

Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

§ 6

Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw transportu.

Rozdział 2

Postanowienia szczegółowe

§ 7

Przedmiotem działania Instytutu według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), są:

1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19Z), a w szczególności:

a) nauk biologicznych i środowiska naturalnego,

b) nauk technicznych;

2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20Z), a w szczególności:

a) nauk ekonomicznych,

b) bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej,

c) psychologii, socjologii i pedagogiki;

3) działalność prawnicza (69.10Z);

4) działalność rachunkowo-księgowa (69.20Z);

5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90Z);

6) działalność holdingów finansowych (64.20Z);

7) badanie rynku i opinii publicznej (73.20Z);

8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22Z);

9) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20B);

10) działalność archiwów (91.01 B);

11) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21 Z);

12) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieś klasyfikowane (85.59B);

13) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30Z).

§ 8

Zakres działalności Instytutu obejmuje w szczególności:

1) badania naukowe i prace rozwojowe, przystosowanie wyników prowadzonych prac do wdrożenia w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac dotyczących:

a) organizacji, funkcjonowania oraz efektywności transportu lądowego,

b) ograniczenia negatywnego wpływu rozwoju motoryzacji na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i środowisko naturalne,

c) innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych środków transportu, ich podzespołów i elementów oraz materiałów eksploatacyjnych,

d) innowacyjnych systemów napędowych środków transportu oraz alternatywnych paliw i innych nośników energii,

e) homologacji typu pojazdów wszystkich kategorii oraz elementów wyposażenia, cech, zespołów, podzespołów i części pojazdów,

f) oceny przedmiotów wyposażenia i części pojazdów,

g) nowoczesnych technologii recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ich części oraz materiałów eksploatacyjnych,

h) telematyki transportu,

i) badań eksploatacyjnych i technicznych pojazdów;

2) inne badania naukowe, prace rozwojowe i usługowe oraz wdrażanie ich wyników do praktyki i ocena ich efektywności;

3) opracowywanie i opiniowanie aktów normatywnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, ochrony środowiska i ergonomii, a także warunków przestrzegania tych aktów;

4) opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz z zakresu transportu i związanych ze skutkami jego rozwoju;

5) działalność dydaktyczną:

a) tworzenie dla potrzeb szkolnictwa (wszystkich szczebli) programów i pomocy dydaktycznych z zakresu transportu i motoryzacji,

b) specjalistyczne szkolenia,

c) współudział w kształceniu podyplomowym;

6) systemy jakości:

a) upowszechnianie systemów jakości w podmiotach związanych z transportem,

b) prowadzenie certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych, usług i personelu w ramach uzyskanych uprawnień;

7) działalność normalizacyjną i aprobacyjną (opracowywanie i opiniowanie norm i innych aktów normatywnych);

8) działalność publikacyjną w zakresie upowszechniania wyników prac wykonywanych w Instytucie (wydawnictwa, publikacje, konkursy, kampanie promocyjne, kongresy, konferencje naukowe, sympozja, seminaria);

9) działalność informacyjną (naukową, techniczną, ekonomiczną, a także własności przemysłowej i intelektualnej);

10) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu.

§ 9

Instytut może prowadzić również inną działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy, w tym przede wszystkim w zakresie szkolenia i kursów dokształcających.

§ 10

Instytut, zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy, może prowadzić działalność inną niż wymieniona w § 7–9, przy jej wyodrębnieniu pod względem finansowym i rachunkowym, w zakresie:

1) prowadzenia szkoleń specjalistycznych i innych form kształcenia ustawicznego;

2) gospodarki posiadanymi nieruchomościami;

3) gospodarki urządzeniami;

4) usług związanych z funkcjonowaniem transportu uwzględniających:

a) prowadzenie badań i analiz technicznych nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych,

b) opracowywanie opinii i ekspertyz nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych,

c) wydawanie opinii oraz ocenę warunków techniczno-organizacyjnych,

d) prowadzenie działalności doradczej techniczno-ekonomicznej nie związanej z przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,

e) projektowanie komponentów systemowych, technicznych i organizacyjnych transportu,

f) produkcję i obrót urządzeniami i wyrobami motoryzacyjnymi.

§ 11

Rada Naukowa liczy 20 członków. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 14;

2) osoby spoza Instytutu w liczbie 6.

§ 12

Liczba należnych miejsc w Radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 11 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 8, w tym liczba miejsc w Radzie dla osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 3.

§ 13

Liczba należnych miejsc w Radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 11 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego wynosi 6.

§ 14

Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w skład Rady Naukowej, jeżeli ich liczba jest mniejsza lub równa liczbie należnych im miejsc w Radzie. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w Radzie, przeprowadza się głosowanie tajne. W skład Rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

§ 15

Pozostali członkowie Rady Naukowej, będący pracownikami Instytutu, są wybierani w głosowaniu tajnym spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej. W skład Rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

§ 16

W skład Rady Naukowej wchodzi Dyrektor, Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych oraz pozostali Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy, jeżeli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy oraz są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w § 11.

§ 17

Dyrektor Instytutu może:

1) powołać kolegium (kolegia);

2) powołać organ (organy) opiniodawczo-doradczy;

3) ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań ustalając zakres i czas ich umocowania.

§ 18

W Instytucie przewiduje się funkcję Sekretarza Naukowego Instytutu.

§ 19

1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.

2. Konkurs ogłasza Dyrektor w drodze zarządzenia.

3. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin i miejsce składania dokumentów.

4. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w szczególności na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu.

5. Dyrektor powołuje na czas przeprowadzenia konkursu Komisję Konkursową oraz wyznacza jej przewodniczącego.

6. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach. Pracami Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący. Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzane są protokoły podpisywane przez jej członków obecnych na posiedzeniu.

7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby zatrudnione w Instytucie, spośród których przynajmniej 2 osoby posiadają tytuł lub stopień naukowy co najmniej równy stanowisku, na które ogłoszono konkurs oraz jeden obserwator bez prawa głosu.

8. Kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu.

9. Komisja Konkursowa po zbadaniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, przeprowadza z kandydatami, którzy je spełnili, rozmowę kwalifikacyjną, podczas której brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) osiągnięcia w dotychczasowej działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowaniem wyników tych badań i prac dla potrzeb praktyki oraz wdrażaniem i upowszechnianiem ich wyników;

2) osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej i wdrożeniowej;

3) jakość dorobku naukowego, poświadczona opiniami recenzentów oraz pomnażanie dorobku naukowego po uzyskaniu ostatniego tytułu lub stopnia naukowego;

4) publikacje naukowe, a zwłaszcza te, które ukazały się przed i po uzyskaniu tytułu lub stopnia naukowego, z uwzględnieniem rangi wydawnictw lub czasopism, w których się ukazywały;

5) uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych, z uwzględnieniem rangi konferencji i sympozjów oraz charakteru uczestnictwa;

6) funkcje pełnione na uczelniach wyższych oraz w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych;

7) nagrody i wyróżnienia przyznane przez instytucje i towarzystwa naukowe;

8) aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych;

9) rekomendacje środowiska naukowego;

10) przestrzeganie zasad etycznych obowiązujących pracownika naukowego.

10. W przypadku odmowy dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej ma on prawo, w ciągu 3 dni od powiadomienia go o fakcie niedopuszczenia, zwrócić się za pośrednictwem Komisji Konkursowej do Dyrektora Instytutu o rozstrzygnięcie zasadności odmowy. Jeżeli Komisja Konkursowa lub Dyrektor Instytutu uzna odmowę za bezzasadną, Komisja Konkursowa przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.

11. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy pełnym składzie komisji. O wynikach konkursu Komisja Konkursowa powiadamia kandydatów bez zbędnej zwłoki.

12. Komisja Konkursowa przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Dyrektorowi Instytutu. Z dniem przekazania wyników konkursu Dyrektorowi Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu.

13. Konkurs może być nierozstrzygnięty. W takim wypadku Dyrektor Instytutu może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko i powołać wówczas nową Komisję Konkursową.

14. Kandydat ma prawo, w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia o wynikach konkursu, złożyć do Dyrektora Instytutu skargę zarzucającą naruszenie przez Komisję Konkursową zasad przeprowadzenia konkursu. W przypadku uznania zasadności skargi Dyrektor Instytutu unieważnia zakończony konkurs i ogłasza ponowne przeprowadzenie konkursu.

15. Dyrektor Instytutu ma prawo odmówić zatrudnienia, jeżeli konkurs został przeprowadzony z naruszeniem prawa lub zasad przeprowadzania konkursu albo jeżeli żaden z kandydatów przedstawionych przez Komisję Konkursową nie spełnia kryteriów określonych w niniejszym paragrafie. Odmowa powołania wymaga uzasadnienia. W takim przypadku Dyrektor ogłasza ponowne przeprowadzenie konkursu.

§ 20

1. Dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia ogłasza wybory do Komisji Dyscyplinarnej.

2. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej trwa 4 lata.

3. Komisja Dyscyplinarna, składająca się z 3 członków, w tym przynajmniej jednego posiadającego tytuł profesora, jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:

1) Dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 3 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji;

2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;

3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru Komisji Dyscyplinarnej;

4) kandydatury do Komisji Dyscyplinarnej należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez Dyrektora; prawo zgłaszania kandydatur mają wszyscy pracownicy posiadający czynne prawo wyborcze;

5) komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6) głosowanie jest tajne; w skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;

7) komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi Instytutu;

8) Dyrektor Instytutu ogłasza wyniki wyborów, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w ogólnie dostępnym miejscu.

4. W terminie 30 dni przed upływem kadencji Komisji Dyscyplinarnej, Dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia ogłasza wybory do Komisji Dyscyplinarnej na następną kadencję.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Biznes na Plus

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama