reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 września 2011 r.

w sprawie prac nad projektami dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz wewnętrznych aktów prawnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się tryb prac nad projektami dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz wewnętrznych aktów prawnych, określony w załączniku do zarządzenia, uwzględniający w szczególności:

1) tryb opracowywania, opiniowania i uzgadniania projektów dokumentów rządowych;

2) tryb prac legislacyjnych nad projektami aktów normatywnych i umów międzynarodowych;

3) tryb prac nad projektami wewnętrznych aktów prawnych.

§ 2

Do projektów:

1) ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz założeń projektów ustaw skierowanych do uzgodnień międzyresortowych do dnia 31 stycznia 2011 r.,

2) rozporządzeń Ministra Infrastruktury skierowanych do uzgodnień międzyresortowych do dnia 30 czerwca 2011 r.

– w zakresie zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej – stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie prac nad projektami dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz wewnętrznych aktów prawnych (Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 54).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

Załącznik 1. [TRYB PRAC NAD PROJEKTAMI DOKUMENTÓW RZĄDOWYCH, UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 37 Ministra Infrastruktury
z dnia 23 września 2011 r. (poz. 54)

TRYB PRAC NAD PROJEKTAMI DOKUMENTÓW RZĄDOWYCH, UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w załączniku jest mowa o:

1) jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, o której mowa w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;

2) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną, o której mowa w zarządzeniu wydanym na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;

3) organie centralnym – rozumie się przez to centralny organ administracji rządowej nadzorowany przez Ministra Infrastruktury;

4) projekcie aktu normatywnego – rozumie się przez to projekt aktu normatywnego, którego opracowanie i uzgodnienie należy do Ministra Infrastruktury;

5) projekcie założeń projektu ustawy – rozumie się przez to projekt założeń projektu ustawy, którego opracowanie i uzgodnienie należy do Ministra Infrastruktury;

6) projekcie umowy międzynarodowej – rozumie się przez to projekt umowy międzynarodowej w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676), zwanej dalej „ustawą o umowach międzynarodowych”;

7) projekcie wewnętrznego aktu prawnego – rozumie się przez to projekt aktu prawnego regulującego działalność Ministerstwa Infrastruktury, urzędu centralnego albo jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, wydawany przez Ministra Infrastruktury albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury;

8) projekcie wewnętrznego dokumentu rządowego – rozumie się przez to dokument, o którym mowa w § 1a pkt 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.1)), zwanej dalej „Regulaminem pracy Rady Ministrów”, którego opracowanie i uzgodnienie należy do Ministra Infrastruktury;

9) projekcie zewnętrznego dokumentu rządowego – rozumie się przez to dokument, o którym mowa w § 1a pkt 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów, którego opracowanie i uzgodnienie należy do organu innego niż Minister Infrastruktury;

10) BIP – rozumie się przez to stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Infrastruktury;

11) BIP RCL – rozumie się przez to stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Rozdział 2

Projekty wewnętrznych dokumentów rządowych

§ 2

1. Projekt wewnętrznego dokumentu rządowego opracowuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna, zwana dalej „właściwą komórką organizacyjną”.

2. Minister Infrastruktury może upoważnić organ centralny do opracowania lub uzgodnienia określonego projektu wewnętrznego dokumentu rządowego.

3. Prace nad projektem opracowanym przez organ centralny, po jego przekazaniu do Ministra Infrastruktury, prowadzi komórka organizacyjna prowadząca sprawy nadzoru Ministra nad tym organem.

§ 3

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do opracowania i uzgodnienia projektu założeń projektu ustawy oraz projektu aktu normatywnego, chyba że przepisy rozdziału 3 i 4 stanowią inaczej.

§ 4

1. Opracowany projekt wewnętrznego dokumentu rządowego właściwa komórka organizacyjna uzgadnia w procesie uzgodnień wewnątrzresortowych z komórkami organizacyjnymi, których zakresu działania dotyczy projekt oraz przesyła do zaopiniowania organom centralnym i jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym, których zakresu działania dotyczy projekt, i jednocześnie przekazuje projekt do wiadomości Departamentu Prawnego.

2. Komórka organizacyjna, organ centralny, jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana, do których został skierowany projekt wewnętrznego dokumentu rządowego, obowiązane zająć stanowisko w wyznaczonym terminie, zgłaszając uwagi na piśmie albo przekazując informację o braku uwag.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, ustala się, biorąc pod uwagę rodzaj i przedmiot projektu oraz pilność sprawy. Termin ten nie powinien być krótszy niż 3 dni i dłuższy niż 14 dni. Termin ustalony w dniach biegnie od dnia doręczenia projektu.

4. Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.

§ 5

Rozbieżności ujawnione w toku uzgodnień wewnątrzresortowych właściwa komórka organizacyjna wyjaśnia na konferencji uzgodnieniowej z udziałem komórek organizacyjnych, organów centralnych, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, do których został skierowany projekt wewnętrznego dokumentu rządowego. W przypadku nieusunięcia rozbieżności właściwa komórka organizacyjna przedkłada sprawę nadzorującemu ją członkowi Kierownictwa Ministerstwa do rozpatrzenia.

§ 6

1. Projekt wewnętrznego dokumentu rządowego uzgodniony wewnątrzresortowo właściwa komórka organizacyjna przedkłada nadzorującemu sprawę członkowi Kierownictwa Ministerstwa do akceptacji.

2. W przypadku projektu wewnętrznego dokumentu rządowego o szczególnej doniosłości społecznej, ekonomicznej lub prawnej, nadzorujący sprawę członek Kierownictwa Ministerstwa może zdecydować o przedłożeniu sprawy Kierownictwu Ministerstwa do rozpatrzenia.

3. Po uzyskaniu akceptacji projektu wewnętrznego dokumentu rządowego, o której mowa w ust. 1, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt do zaopiniowania i konsultacji społecznych, stosownie do odrębnych przepisów.

§ 7

1. Po wyrażeniu opinii, o których mowa w § 6 ust. 3, i w razie konieczności po odpowiednim poprawieniu projektu, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt wewnętrznego dokumentu rządowego do Departamentu Prawnego w celu jego ostatecznego uzgodnienia, informując jednocześnie o wynikach uzgodnień wewnątrzresortowych i konsultacji społecznych.

2. W przypadku gdy proponowany termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych ma być krótszy niż 7 dni, właściwa komórka organizacyjna przekazując projekt wewnętrznego dokumentu rządowego uzasadnia skrócenie terminu uzgodnień międzyresortowych.

§ 8

1. Departament Prawny ostatecznie uzgadnia projekt wewnętrznego dokumentu rządowego i kieruje go do uzgodnień międzyresortowych z członkami Rady Ministrów i innymi zainteresowanymi organami administracji rządowej.

2. W przypadku projektu wewnętrznego dokumentu rządowego, którego postanowienia dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W takim przypadku przedstawiciel właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej uczestniczy w posiedzeniu tej Komisji oraz jej zespołu problemowego, na którym projekt jest rozpatrywany.

§ 9

1. Jeżeli w toku uzgodnień międzyresortowych i opiniowania do projektu wewnętrznego dokumentu rządowego zostaną zgłoszone uwagi Departament Prawny przekazuje je na bieżąco do właściwej komórki organizacyjnej w celu:

1) przygotowania zestawienia uwag;

2) przygotowania, w uzgodnieniu z Departamentem Prawnym, stanowiska Ministra Infrastruktury do uwag;

3) zorganizowania – w razie potrzeby – konferencji uzgodnieniowej.

2. Jeżeli uwagi, o których mowa w ust. 1, dotyczą wyłącznie poprawności redakcji lub zgodności z prawem, projekt stanowiska, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przygotowuje Departament Prawny w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną.

§ 10

Uwagi zgłoszone w toku uzgodnień międzyresortowych wyjaśnia:

1) właściwa komórka organizacyjna:

a) w stanowisku, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, skierowanym do organu administracji rządowej, który zgłosił uwagi, lub

b) na konferencji uzgodnieniowej prowadzonej przez nadzorującego sprawę członka Kierownictwa Ministerstwa lub osobę przez niego upoważnioną, z udziałem organów administracji rządowej, komórek organizacyjnych, których zakresu działania dotyczy projekt, oraz Departamentu Prawnego;

2) Departament Prawny – w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2.

§ 11

Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych właściwa komórka organizacyjna, we współpracy z Departamentem Prawnym, sporządza tekst projektu uwzględniający zgłoszone uwagi lub sporządza protokół rozbieżności, w którym omawia zgłoszone uwagi oraz przyczyny ich nieuwzględnienia.

§ 12

1. W przypadku gdy w projekcie wewnętrznego dokumentu rządowego dokonano zmian, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt do Departamentu Prawnego w celu jego rozesłania do organów administracji rządowej.

2. W przypadku zajęcia przez organ administracji rządowej, o którym mowa w ust. 1, stanowiska właściwa komórka organizacyjna albo Departament Prawny, przygotowuje stanowisko Ministra Infrastruktury w tej sprawie. Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje się.

§ 13

Właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt wewnętrznego dokumentu rządowego poprawiony zgodnie z § 11 i § 12 do:

1) Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych w celu wniesienia projektu do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich – w przypadku projektu podlegającego obowiązkowi takiego rozpatrzenia;

2) Departamentu Prawnego w celu wniesienia projektu do rozpatrzenia odpowiednio przez stały komitet Rady Ministrów, Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności – w przypadku projektu podlegającego obowiązkowi takiego rozpatrzenia albo przez Radę Ministrów.

§ 14

1. Wniosek właściwej komórki organizacyjnej o wniesienie, odpowiednio przez Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych lub przez Departament Prawny, projektu wewnętrznego dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich, stały komitet Rady Ministrów, Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności lub Radę Ministrów powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1) zwięzłe omówienie projektu przedkładanego do rozpatrzenia;

2) zakres i wyniki przeprowadzonego postępowania uzgadniającego, w szczególności wskazanie podmiotów zgłaszających uwagi oraz sposób uwzględnienia tych uwag;

3) ewentualne rozbieżności stanowisk z podmiotami uzgadniającymi;

4) przewidywane skutki społeczne i gospodarcze;

5) omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji z partnerami społecznymi i związkami zawodowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Właściwa komórka organizacyjna przygotowuje również krótki komunikat prasowy dotyczący treści projektu i przekazuje go do Biura Informacji i Promocji.

Rozdział 3

Projekt założeń projektu ustawy oraz projekt ustawy opracowany na podstawie założeń ustawy

§ 15

Przed opracowaniem projektu założeń projektu ustawy właściwa komórka organizacyjna dokonuje oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji.

§ 16

Projekt założeń projektu ustawy opracowuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w § 9 ust. 3 i 4 Regulaminu pracy Rady Ministrów.

§ 17

1. Opracowany projekt założeń projektu ustawy właściwa komórka organizacyjna uzgadnia w procesie uzgodnień wewnątrzresortowych z komórkami organizacyjnymi, których zakresu działania dotyczy projekt oraz przesyła do zaopiniowania organom centralnym i jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym, których zakresu działania dotyczy projekt, i jednocześnie przekazuje projekt do wiadomości Departamentu Prawnego.

2. Komórka organizacyjna, organ centralny, jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana, do których został skierowany projekt założeń projektu ustawy, są obowiązane zająć stanowisko w wyznaczonym terminie, zgłaszając uwagi na piśmie albo przekazując informację o braku uwag.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, ustala się, biorąc pod uwagę rodzaj i przedmiot projektu oraz pilność sprawy. Termin ten nie powinien być krótszy niż 3 dni i dłuższy niż 14 dni. Termin ustalony w dniach biegnie od dnia doręczenia projektu.

4. Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.

§ 18

Rozbieżności ujawnione w toku uzgodnień wewnątrzresortowych właściwa komórka organizacyjna wyjaśnia na konferencji uzgodnieniowej z udziałem komórek organizacyjnych, organów centralnych, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, do których został skierowany projekt założeń projektu ustawy. W przypadku nieusunięcia rozbieżności właściwa komórka organizacyjna przedkłada sprawę nadzorującemu ją członkowi Kierownictwa Ministerstwa do rozpatrzenia.

§ 19

1. Projekt założeń projektu ustawy uzgodniony wewnątrzresortowo właściwa komórka organizacyjna przedkłada nadzorującemu sprawę członkowi Kierownictwa Ministerstwa do akceptacji.

2. Projekt założeń projektu ustawy po akceptacji przez nadzorującego sprawę członka Kierownictwa Ministerstwa podlega rozpatrzeniu przez Kierownictwo Ministerstwa.

3. Po akceptacji projektu założeń projektu ustawy przez Kierownictwo Ministerstwa, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt do konsultacji społecznych do zaopiniowania.

4. Wyniki konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 3, właściwa komórka organizacyjna omawia w syntetycznym przedstawieniu wyników oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji zwanym dalej „oceną skutków regulacji” (OSR).

§ 20

1. Po zebraniu opinii, o których mowa w § 19 ust. 3, i w razie konieczności po odpowiednim poprawieniu projektu, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt założeń projektu ustawy do Departamentu Prawnego w celu jego opracowania pod względem formaIno-prawnym.

2. Do projektu, o którym mowa w ust. 1, załącza się informację:

1) o wynikach uzgodnień wewnątrzresortowych;

2) o zgłoszeniach w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966), zwanej dalej „ustawą o działalności lobbingowej”, zainteresowania podmiotów pracami nad projektem, a także informację o kolejności wniesienia zgłoszeń lub informację o ich braku.

3. W przypadku gdy proponowany termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych ma być krótszy niż 14 dni, właściwa komórka organizacyjna przekazując projekt założeń projektu ustawy uzasadnia skrócenie terminu uzgodnień międzyresortowych.

4. Właściwa komórka przekazując do Departamentu Prawnego projekt, o którym mowa w ust. 1, przekazuje jednocześnie w wersji elektronicznej (skan w formacie PDF):

1) projekt założeń projektu ustawy w wersji skierowanej do konsultacji społecznych (jeden odrębny plik);

2) pismo przewodnie, przy którym projekt założeń projektu ustawy został skierowany do konsultacji społecznych (jeden odrębny plik);

3) pisma z uwagami zgłoszonymi do projektu założeń projektu ustawy w ramach konsultacji społecznych (odrębne pliki lub jeden zbiorczy plik);

4) pisma Ministra Infrastruktury zawierające odniesienie do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych (odrębne pliki lub jeden zbiorczy plik);

5) inne pisma Ministra Infrastruktury, w szczególności, udzielone odpowiedzi, opinie, stanowiska, informacje (odrębne pliki).

§ 21

1. Projekt założeń projektu ustawy opracowany pod względem formalnoprawnym:

1) Departament Prawny kieruje do uzgodnień międzyresortowych z członkami Rady Ministrów i innymi zainteresowanymi organami administracji rządowej;

2) właściwa komórka organizacyjna:

a) przedstawia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej,

b) przekazuje do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – w przypadku projektu którego przepisy dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego.

2. Właściwa komórka organizacyjna przekazuje do Departamentu Prawnego w wersji elektronicznej pisma kierujące projekt założeń projektu ustawy do właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej lub Europejskiego Banku Centralnego oraz do rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (skan w formacie PDF, odrębne pliki).

3. W przypadku przedstawienia projektu założeń projektu ustawy do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawiciel właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, uczestniczy w posiedzeniu tej Komisji oraz jej zespołu problemowego, na którym rozpatrywany jest projekt.

4. Departament Prawny przekazuje do Biura Informacji i Promocji, w celu zamieszczenia w BIP RCL, w wersji elektronicznej (skan w formacie PDF):

1) projekt założeń projektu ustawy w wersji skierowanej do uzgodnień wraz z pismem, przy którym projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych (odrębne pliki);

2) wszelkie dokumenty, o których mowa w ust. 2 oraz w § 20 ust. 4.

§ 22

1. Jeżeli w toku uzgodnień międzyresortowych i opiniowania zostaną zgłoszone uwagi do projektu założeń projektu ustawy Departament Prawny przekazuje je na bieżąco do:

1) właściwej komórki organizacyjnej w celu:

a) przygotowania zestawienia uwag,

b) przygotowania, w uzgodnieniu z Departamentem Prawnym, stanowiska Ministra Infrastruktury do uwag,

c) zorganizowania – w razie potrzeby – konferencji uzgodnieniowej;

2) Biura Informacji i Promocji, w wersji elektronicznej (skany w formacie PDF, odrębne pliki), w celu zamieszczenia w BIP RCL.

2. Jeżeli uwagi, o których mowa w ust. 1, dotyczą wyłącznie zgodności z prawem, stanowisko, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, przygotowuje Departament Prawny w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną.

§ 23

1. Uwagi zgłoszone w toku uzgodnień międzyresortowych wyjaśnia:

1) właściwa komórka organizacyjna:

a) w stanowisku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, skierowanym do organu administracji rządowej, który zgłosił uwagi, lub

b) na konferencji uzgodnieniowej prowadzonej przez nadzorującego sprawę członka Kierownictwa Ministerstwa lub osobę przez niego upoważnioną, z udziałem organów administracji rządowej, komórek organizacyjnych, których zakresu działania dotyczy projekt, oraz Departamentu Prawnego;

2) Departament Prawny – w przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 2.

2. Właściwa komórka organizacyjna przekazuje do Departamentu Prawnego w wersji elektronicznej (skan w formacie PDF, odrębny plik) stanowisko, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, skierowane do organu administracji rządowej, który zgłosił uwagi. Departament Prawny przekazuje to stanowisko do Biura Informacji i Promocji, w celu zamieszczenia w BIP RCL.

3. Departament Prawny przekazuje do Biura Informacji i Promocji, w wersji elektronicznej (skan w formacie PDF, odrębny plik) stanowisko Ministra Infrastruktury, o którym mowa w § 22 ust. 2, w celu zamieszczenia w BIP RCL.

§ 24

1. Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych właściwa komórka organizacyjna, we współpracy z Departamentem Prawnym, sporządza tekst projektu założeń projektu ustawy, uwzględniający zgłoszone uwagi lub sporządza protokół rozbieżności, w którym omawia zgłoszone uwagi oraz przyczyny ich nieuwzględnienia.

2. W przypadku gdy w projekcie założeń projektu ustawy dokonano zmian, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt do Departamentu Prawnego w celu jego rozesłania do organów administracji rządowej.

3. W przypadku zajęcia stanowiska przez organ administracji rządowej, o którym mowa w ust. 2, właściwa komórka organizacyjna albo Departament Prawny, przygotowuje stanowisko Ministra Infrastruktury w tej sprawie. Przepis § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz § 23 ust. 2 i 3 stosuje się.

4. Właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt założeń projektu ustawy poprawiony zgodnie z ust. 1–3 do:

1) Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych w celu wniesienia projektu do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich – w przypadku projektu wdrażającego prawo Unii Europejskiej i podlegającego obowiązkowi takiego rozpatrzenia;

2) Departamentu Prawnego w celu wniesienia projektu do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów, Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności – w przypadku projektu innego niż wymieniony w pkt 1.

§ 25

1. Po przyjęciu projektu założeń projektu ustawy w trybie określonym w § 24, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt, poprawiony zgodnie z ustaleniami odpowiednio Komitetu do Spraw Europejskich, stałego komitetu Rady Ministrów lub Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności oraz zaakceptowany przez nadzorującego sprawę członka Kierownictwa Ministerstwa, do Departamentu Prawnego w celu jego wniesienia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

2. Departament Prawny kieruje projekt założeń projektu ustawy pod obrady Rady Ministrów.

§ 26

1. Wniosek właściwej komórki organizacyjnej o wniesienie, odpowiednio przez Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych lub przez Departament Prawny, projektu założeń projektu ustawy do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich, stały komitet Rady Ministrów, Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności lub Radę Ministrów powinien zawierać następujące informacje:

1) zwięzłe omówienie przedkładanego do rozpatrzenia projektu;

2) zakres i wyniki przeprowadzonego postępowania uzgadniającego, w szczególności wskazanie podmiotów zgłaszających uwagi oraz sposób uwzględnienia tych uwag;

3) ewentualne rozbieżności stanowisk z podmiotami uzgadniającymi;

4) przewidywane skutki społeczne i gospodarcze;

5) omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji z partnerami społecznymi i związkami zawodowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Właściwa komórka organizacyjna przygotowuje również krótki komunikat prasowy dotyczący treści projektu i przekazuje go do Biura Informacji i Promocji.

§ 27

1. Przyjęte przez Radę Ministrów założenia projektu ustawy, po ich poprawieniu i przekazaniu przez właściwą komórkę organizacyjną do Departamentu Prawnego, Departament Prawny kieruje do Rządowego Centrum Legislacji w celu opracowania projektu ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do projektu ustawy opracowywanego przez Ministra Infrastruktury, na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy, w przypadku gdy:

1) obowiązek takiego opracowania wynika z odrębnych przepisów,

2) Prezes Rady Ministrów lub działający z jego upoważnienia Sekretarz Rady Ministrów na wniosek Ministra Infrastruktury lub Prezesa Rządowego Centrum Legislacji postanowi o opracowaniu projektu ustawy przez Ministra Infrastruktury

– stosuje się przepisy rozdziału 4.

§ 28

1. Właściwa komórka organizacyjna oraz Departament Prawny współpracują z Rządowym Centrum Legislacji w sprawach opracowania projektu ustawy na każdym etapie prac nad tym projektem.

2. Uzasadnienie oraz OSR do projektu ustawy opracowanego przez Rządowe Centrum Legislacji na podstawie założeń projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów opracowuje właściwa komórka organizacyjna zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów.

§ 29

1. Opracowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt ustawy Departament Prawny przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej w celu przygotowania stanowiska Ministra Infrastruktury do projektu.

2. Właściwa komórka organizacyjna przesyła projekt ustawy do:

1) uzgodnienia przez komórki organizacyjne, których zakresu działania dotyczy projekt;

2) zaopiniowania przez organy centralne i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane, których zakresu działania dotyczy projekt.

Przepis § 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Stanowisko Ministra Infrastruktury do projektu ustawy, o którym mowa w ust. 1, opracowane w związku z uzgodnieniami, o których mowa w ust. 2, przygotowuje właściwa komórka organizacyjna, we współpracy z Departamentem Prawnym.

4. Do nowego tekstu projektu ustawy opracowanego przez Rządowe Centrum Legislacji na podstawie stanowiska Ministra Infrastruktury, stosuje się przepisy § 28.

§ 30

1. Projekt ustawy, opracowany w trybie określonym w § 29, przed jego skierowaniem do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów:

1) Departament Prawny:

a) kieruje do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów – w przypadku projektu ustawy o szczególnej doniosłości społecznej, ekonomicznej lub prawnej,

b) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w celu opracowania i przedstawienia opinii tego ministra co do zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej;

2) właściwa komórka organizacyjna przekazuje Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – w przypadku projektu ustawy, którego przepisy dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego.

2. Właściwa komórka organizacyjna przygotowuje, w uzgodnieniu z Departamentem Prawnym, stanowisko Ministra Infrastruktury do opinii, o których mowa w ust. 1. Opinie są dołączane do projektu ustawy.

3. W przypadku przedstawienia projektu ustawy do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawiciel właściwej komórki organizacyjnej, uczestniczy w posiedzeniu tej Komisji oraz jej zespołu problemowego, na którym rozpatrywany jest projekt.

4. Departament Prawny przekazuje do Biura Informacji i Promocji, w celu zamieszczenia w BIP RCL, w wersji elektronicznej (skan w formacie PDF):

1) projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1 (jeden odrębny plik);

2) pisma, o których mowa w ust. 1 i 2 (odrębne pliki);

3) wszelkie dokumenty związane z pracami nad projektem (odrębne pliki).

§ 31

Projekt ustawy, opracowany w trybie określonym w § 29 oraz zaopiniowany w trybie określonym w § 30, właściwa komórka organizacyjna przekazuje do:

1) Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych, w celu wniesienia projektu do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich – w przypadku projektu wdrażającego prawo Unii Europejskiej i podlegającego obowiązkowi takiego rozpatrzenia;

2) Departamentu Prawnego, w celu wniesienia projektu do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów, Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności – w przypadku projektu innego niż wymieniony w pkt 1.

§ 32

1. Po przyjęciu projektu ustawy w trybie określonym w § 31, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt, poprawiony zgodnie z ustaleniami odpowiednio Komitetu do Spraw Europejskich, stałego komitetu Rady Ministrów lub Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności oraz zaakceptowany przez nadzorującego sprawę członka Kierownictwa Ministerstwa, do Departamentu Prawnego w celu jego wniesienia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,

2. Właściwa komórka organizacyjna przekazując do Departamentu Prawnego projekt, o którym mowa w ust. 1, zatacza projekty aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla projektowanej regulacji, a w przypadku projektu ustawy dostosowawczej – projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy.

3. Departament Prawny kieruje projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1, pod obrady Rady Ministrów.

§ 33

1. Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów i poprawiony zgodnie z jej ustaleniami wraz z projektami aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla projektowanej regulacji, a w przypadku projektu ustawy dostosowawczej wraz z projektami aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy, właściwa komórka organizacyjna przekazuje do Departamentu Prawnego.

2. W przypadku projektu ustawy zawierającego przepisy techniczne. Departament Prawny przekazuje projekt koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w celu dokonania notyfikacji.

3. Departament Prawny przekazuje projekt, o którym mowa w ust. 1 i 2, wraz z projektami aktów wykonawczych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu skierowania projektu do Sejmu RP.

4. W przypadku projektu, o którym mowa w ust. 2, Departament Prawny kieruje projekt do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po dokonaniu notyfikacji, w celu jego skierowania do Sejmu RP.

§ 34

W przypadku ustawy wdrażającej prawo Unii Europejskiej Departament Prawny zamieszcza akt normatywny, po jego ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, w Bazie Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych.

Rozdział 4

Projekty aktów normatywnych

§ 35

Przed opracowaniem projektu aktu normatywnego właściwa komórka organizacyjna dokonuje oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji.

§ 36

Projekt aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

§ 37

Do projektu aktu normatywnego właściwa komórka organizacyjna dołącza uzasadnienie, które powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Regulaminie pracy Rady Ministrów, w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, z późn. zm.2)), w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)) i w szczególności zawierać:

1) informację, czy projekt podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597);

2) OSR, stanowiącą odrębną część uzasadnienia i zawierającą podstawowe informacje wymagane przepisami Regulaminu pracy Rady Ministrów.

§ 38

Do projektu aktu normatywnego właściwa komórka organizacyjna dołącza:

1) wstępną opinię o zgodności projektowanego aktu z prawem Unii Europejskiej;

2) projekty aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla proponowanej regulacji – jeżeli projekt przewiduje wydanie takich aktów;

3) projekty wszystkich aktów wykonawczych – w przypadku projektu ustawy wdrażającego prawo Unii Europejskiej, oraz tabelaryczne zestawienie przepisów prawa Unii Europejskiej, których wdrożenie jest celem projektu ustawy i projektowanych przepisów prawa polskiego.

§ 39

1. Opracowany projekt aktu normatywnego właściwa komórka organizacyjna uzgadnia w procesie uzgodnień wewnątrzresortowych z komórkami organizacyjnymi, których zakresu działania dotyczy projekt oraz przesyła do zaopiniowania organom centralnym i jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym, których zakresu działania dotyczy projekt, i jednocześnie przekazuje projekt do wiadomości Departamentu Prawnego.

2. Komórka organizacyjna, organ centralny, jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana, do których został skierowany projekt aktu normatywnego, są obowiązane zająć stanowisko w wyznaczonym terminie, zgłaszając uwagi na piśmie albo przekazując informację o braku uwag.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, ustala się biorąc pod uwagę rodzaj i przedmiot projektu oraz pilność sprawy. Termin ten nie powinien być krótszy niż 3 dni i dłuższy niż 14 dni. Termin ustalony w dniach biegnie od dnia doręczenia projektu.

4. Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.

§ 40

Rozbieżności ujawnione w toku uzgodnień wewnątrzresortowych właściwa komórka organizacyjna wyjaśnia na konferencji uzgodnieniowej z udziałem komórek organizacyjnych, organów centralnych, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, do których został skierowany projekt aktu normatywnego. W przypadku nieusunięcia rozbieżności właściwa komórka organizacyjna przedkłada sprawę nadzorującemu ją członkowi Kierownictwa Ministerstwa do rozpatrzenia.

§ 41

1. Projekt aktu normatywnego uzgodniony wewnątrzresortowo właściwa komórka organizacyjna przedkłada nadzorującemu sprawę członkowi Kierownictwa Ministerstwa do akceptacji.

2. W przypadku projektu aktu normatywnego o szczególnej doniosłości społecznej, ekonomicznej lub prawnej, nadzorujący sprawę członek Kierownictwa Ministerstwa może zdecydować o przedłożeniu sprawy Kierownictwu Ministerstwa do rozpatrzenia. Projekt ustawy po akceptacji przez nadzorującego sprawę członka Kierownictwa Ministerstwa podlega rozpatrzeniu przez Kierownictwo Ministerstwa.

3. Po uzyskaniu akceptacji projektu aktu normatywnego, o którym mowa w ust. 1, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt do:

1) konsultacji społecznych do zaopiniowania;

2) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu zaopiniowania OSR i zakresu konsultacji społecznych.

4. Wyniki konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, właściwa komórka organizacyjna omawia w OSR.

5. Jeżeli w opinii, o której mowa w ust. 3 pkt 2, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zgłosi zastrzeżenia do projektu, właściwa komórka organizacyjna sporządza projekt stanowiska do zgłoszonych zastrzeżeń.

§ 42

1. Po wyrażeniu opinii, o których mowa w § 41 ust. 3, i w razie konieczności po odpowiednim poprawieniu projektu, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt aktu normatywnego do Departamentu Prawnego w celu jego opracowania i uzgodnienia pod względem prawnym i redakcyjnym.

2. Do projektu, o którym mowa w ust. 1, załącza się informację o:

1) wynikach uzgodnień wewnątrzresortowych;

2) zgłoszeniach w trybie ustawy o działalności lobbingowej zainteresowania podmiotów pracami nad projektem, a także informację o kolejności wniesienia zgłoszeń lub informację o ich braku – w przypadku projektu ustawy lub rozporządzenia;

3) konieczności przestania projektu do innych podmiotów.

3. W przypadku gdy proponowany termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych ma być krótszy niż 7 dni, a dla projektów ustaw krótszy niż 14 dni, właściwa komórka organizacyjna przekazując projekt aktu normatywnego uzasadnia skrócenie terminu uzgodnień międzyresortowych.

4. Właściwa komórka przekazując do Departamentu Prawnego projekt ustawy lub rozporządzenia, przekazuje jednocześnie w wersji elektronicznej (skan w formacie PDF):

1) projekt ustawy lub rozporządzenia w wersji skierowanej do konsultacji społecznych (jeden odrębny plik);

2) pismo przewodnie, przy którym projekt ustawy lub rozporządzenia został kierowany do konsultacji społecznych (jeden odrębny plik);

3) pisma z uwagami zgłoszonymi do projektu ustawy lub rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych (odrębne pliki lub jeden zbiorczy plik);

4) pisma Ministra Infrastruktury zawierające odniesienie do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych (odrębne pliki lub jeden zbiorczy plik);

5) inne pisma Ministra Infrastruktury, w szczególności, udzielone odpowiedzi, opinie, stanowiska, informacje (odrębne pliki).

§ 43

1. Projekt aktu normatywnego uzgodniony pod względem prawnym i redakcyjnym:

1) Departament Prawny kieruje do uzgodnień międzyresortowych z członkami Rady Ministrów i innymi zainteresowanymi organami administracji rządowej, a w przypadku projektu ustawy o szczególnej doniosłości społecznej, ekonomicznej lub prawnej występuje z wnioskiem do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarza Rady Ministrów albo Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o skierowanie projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów;

2) właściwa komórka organizacyjna:

a) przedstawia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej,

b) przekazuje do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – w przypadku projektu którego przepisy dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego.

2. Właściwa komórka organizacyjna przekazuje do Departamentu Prawnego w wersji elektronicznej pisma kierujące projekt aktu normatywnego do właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej lub Europejskiego Banku Centralnego oraz do rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (skan w formacie PDF, odrębne pliki).

3. Departament Prawny przekazuje do Biura Informacji i Promocji, w celu zamieszczenia w BIP RCL, w wersji elektronicznej (skan w formacie PDF):

1) projekt ustawy lub rozporządzenia w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych (jeden odrębny plik);

2) pismo, przy którym projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych (jeden odrębny plik);

3) wszelkie dokumenty, o których mowa w ust. 2 oraz w § 42 ust. 4.

4. W przypadku przedstawienia projektu aktu normatywnego do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawiciel właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, uczestniczy w posiedzeniu tej Komisji oraz jej zespołu problemowego, na którym rozpatrywany jest projekt.

§ 44

1. Jeżeli w toku uzgodnień międzyresortowych i opiniowania zostaną zgłoszone uwagi do projektu aktu normatywnego Departament Prawny przekazuje je na bieżąco do:

1) właściwej komórki organizacyjnej w celu:

a) przygotowania zestawienia uwag,

b) przygotowania, w uzgodnieniu z Departamentem Prawnym, stanowiska Ministra Infrastruktury do uwag,

c) zorganizowania – w razie potrzeby – konferencji uzgadniającej projekt;

2) Biura Informacji i Promocji, w wersji elektronicznej (skany w formacie PDF, odrębne pliki), w celu zamieszczenia w BIP RCL – w przypadku projektu ustawy lub rozporządzenia.

2. Jeżeli uwagi, o których mowa w ust. 1, dotyczą wyłącznie poprawności redakcji, zgodności z prawem lub zasadami techniki prawodawczej, projekt stanowiska, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, przygotowuje Departament Prawny w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną.

§ 45

1. Uwagi zgłoszone w toku uzgodnień międzyresortowych wyjaśnia:

1) właściwa komórka organizacyjna:

a) w stanowisku, o którym mowa w § 44 ust. 1 pkt 1 lit. b, skierowanym do organu administracji rządowej, który zgłosił uwagi, lub

b) na konferencji uzgodnieniowej prowadzonej przez nadzorującego sprawę członka Kierownictwa Ministerstwa lub osobę przez niego upoważnioną, z udziałem organów administracji rządowej, komórek organizacyjnych, których zakresu działania dotyczy projekt, oraz Departamentu Prawnego;

2) Departament Prawny – w przypadku, o którym mowa w § 44 ust. 2.

2. Właściwa komórka organizacyjna przeprowadza wysłuchanie publiczne dotyczące projektu rozporządzenia, zgodnie z ustawą o działalności lobbingowej.

3. W przypadku projektu ustawy lub rozporządzenia właściwa komórka organizacyjna przekazuje do Departamentu Prawnego w wersji elektronicznej (skan w formacie PDF, odrębny plik) stanowisko, o którym mowa w § 44 ust. 1 pkt 1 lit. b, skierowane do organu administracji rządowej, który zgłosił uwagi. Departament Prawny przekazuje to stanowisko do Biura Informacji i Promocji, w celu zamieszczenia w BIP RCL.

4. W przypadku projektu ustawy lub rozporządzenia Departament Prawny przekazuje do Biura Informacji i Promocji, w wersji elektronicznej (skan w formacie PDF, odrębny plik) stanowisko Ministra Infrastruktury, o którym mowa w § 44 ust. 2, w celu zamieszczenia w BIP RCL.

§ 46

Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych właściwa komórka organizacyjna, we współpracy z Departamentem Prawnym, sporządza tekst projektu, uwzględniający zgłoszone uwagi lub sporządza protokół rozbieżności, w którym omawia zgłoszone uwagi oraz przyczyny ich nieuwzględnienia.

§ 47

1. W przypadku gdy w projekcie aktu normatywnego dokonano zmian, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt do Departamentu Prawnego w celu jego rozesłania do organów administracji rządowej.

2. W przypadku zajęcia przez organ administracji rządowej, o którym mowa w ust. 1, stanowiska właściwa komórka organizacyjna albo Departament Prawny, przygotowuje stanowisko Ministra Infrastruktury w tej sprawie. Przepis § 44 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz § 45 ust. 3 i 4 stosuje się.

§ 48

1. Właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt aktu normatywnego wraz z protokołem rozbieżności, w przypadku jego sporządzenia, poprawiony zgodnie z § 46 i § 47 do:

1) Departamentu Prawnego w celu skierowania projektu do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o rozpatrzenie przez Komisję Prawniczą albo o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą – w przypadku projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury albo zarządzenia Prezesa Rady Ministrów;

2) Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych w celu wniesienia projektu do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich – w przypadku projektu wdrażającego prawo Unii Europejskiej i podlegającego obowiązkowi takiego rozpatrzenia;

3) Departamentu Prawnego w celu wniesienia projektu do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów, Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności – w przypadku projektu innego niż wymieniony w pkt 1 i podlegającego obowiązkowi takiego rozpatrzenia.

2. W przypadku gdy projekt aktu normatywnego jest rozpatrywany przez Komisję Prawniczą, przedstawiciel Departamentu Prawnego bierze udział w Komisji Prawniczej wspólnie z przedstawicielem właściwej komórki organizacyjnej lub organu centralnego.

§ 49

1. Wniosek właściwej komórki organizacyjnej o wniesienie, odpowiednio przez Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych lub przez Departament Prawny, projektu aktu normatywnego do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich, stały komitet Rady Ministrów, Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności lub Radę Ministrów powinien zawierać następujące informacje:

1) zwięzłe omówienie przedkładanego do rozpatrzenia projektu;

2) zakres i wyniki przeprowadzonego postępowania uzgadniającego, w szczególności wskazanie podmiotów zgłaszających uwagi oraz sposób uwzględnienia tych uwag;

3) ewentualne rozbieżności stanowisk z podmiotami uzgadniającymi;

4) przewidywane skutki społeczne i gospodarcze;

5) omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji z partnerami społecznymi i związkami zawodowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Właściwa komórka organizacyjna przygotowuje również krótki komunikat prasowy dotyczący treści projektu i przekazuje go do Biura Informacji i Promocji.

§ 50

Po rozpatrzeniu projektu aktu normatywnego, o którym mowa w § 48 ust. 1 pkt 2 lub 3, właściwa komórka organizacyjna przekazuje projekt do Departamentu Prawnego w celu skierowania projektu do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o rozpatrzenie przez Komisje Prawniczą albo o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

§ 51

Po uzgodnieniu projektu aktu normatywnego na posiedzeniu Komisji Prawniczej albo po jego zwolnieniu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, Departament Prawny kieruje projekt do rozpatrzenia przez Radę Ministrów,

§ 52

W przypadku projektu aktu normatywnego zawierającego przepisy techniczne, po jego rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą albo po jego zwolnieniu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, Departament Prawny przekazuje projekt koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w celu dokonania notyfikacji.

§ 53

W przypadku projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury, po uzgodnieniu brzmienia tego projektu na posiedzeniu Komisji Prawniczej albo po jego zwolnieniu z obowiązku rozpatrzenia przez. Komisję Prawniczą, a w przypadku projektu aktu normatywnego zawierającego przepisy techniczne – po dokonaniu notyfikacji, Departament Prawny kieruje projekt do podpisu Ministra Infrastruktury, a następnie do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

§ 54

W przypadku aktu normatywnego wdrażającego prawo Unii Europejskiej Departament Prawny zamieszcza akt normatywny, po jego ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, w Bazie Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych.

Rozdział 5

Projekty umów międzynarodowych

§ 55

1. W sprawach związanych z przygotowaniem, negocjowaniem, ratyfikacją, ogłaszaniem umów międzynarodowych oraz ich realizacją jest odpowiedzialna właściwa merytorycznie komórka organizacyjna, która współdziała w tym zakresie z Departamentem Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych.

2. Opracowane projekty umów międzynarodowych właściwa komórka organizacyjna uzgadnia w procesie uzgodnień wewnątrzresortowych z komórkami organizacyjnymi, których zakresu działania dotyczy projekt.

3. Projekty umów międzynarodowych uzgodnione wewnątrzresortowo właściwa komórka organizacyjna przekazuje do Departamentu Prawnego do zaopiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym.

4. Projekty umów międzynarodowych uzgodnione pod względem prawnym i redakcyjnym oraz zaakceptowane przez nadzorującego sprawę członka Kierownictwa Ministerstwa Departament Prawny kieruje do uzgodnień międzyresortowych.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy o umowach międzynarodowych.

6. Przepisy rozdziału 4 stosuje się odpowiednio w sprawach związanych z projektami umów międzynarodowych.

Rozdział 6

Projekty zewnętrznych dokumentów rządowych i umów międzynarodowych

§ 56

1. Projekty zewnętrznych dokumentów rządowych, otrzymywane w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz wniesione do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów, Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności lub Radę Ministrów, Departament Prawny przekazuje do komórek organizacyjnych lub organów centralnych, których zakresu działania dotyczy projekt, w celu uzgodnienia ich treści.

2. Projekty umów międzynarodowych oraz projekty zewnętrznych dokumentów rządowych kierowanych na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich, Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych przekazuje do komórek organizacyjnych lub organów centralnych, których zakresu działania dotyczy projekt, w celu uzgodnienia ich treści.

3. Odpowiednio Departament Prawny lub Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych przekazując właściwej komórce organizacyjnej do uzgodnienia projekt wniesiony na posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich, stałego komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności lub Rady Ministrów, może zwrócić się o przygotowanie notatki informacyjnej w sprawie tego projektu.

4. W szczególnych przypadkach Departament Prawny może skierować projekt zewnętrznego dokumentu rządowego do właściwej komórki organizacyjnej w celu uzgodnienia jego treści z komórkami organizacyjnymi, których zakresu działania dotyczy projekt.

§ 57

Właściwa komórka organizacyjna uzgadniając treść projektu zewnętrznego dokumentu rządowego albo umowy międzynarodowej może zasięgać opinii jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej. Stanowisko tej jednostki podlega ocenie właściwej komórki organizacyjnej.

§ 58

1. Pisemne stanowiska do uzgadnianych projektów zewnętrznych dokumentów rządowych lub umów międzynarodowych, wraz z uzasadnieniem, właściwe komórki organizacyjne i organy centralne przekazują odpowiednio do Departamentu Prawnego lub Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych.

2. Pisemne stanowiska, o których mowa w ust. 1, powinny być zgłaszane w nieprzekraczalnym terminie wskazanym odpowiednio przez Departament Prawny lub Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych, wynikającym z terminów wskazanych przez wnioskodawcę.

3. Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu. Uwagi zawarte w pisemnych stanowiskach, o których mowa w ust. 1, przekazane po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą mogły być uwzględnione.

§ 59

W sprawach dotyczących projektów zewnętrznych dokumentów rządowych o szczególnej doniosłości społecznej, ekonomicznej lub prawnej, kierowanych na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich, stałego komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności lub Rady Ministrów, stanowisko właściwej komórki organizacyjnej powinno być zaakceptowane przez nadzorującego sprawę członka Kierownictwa Ministerstwa.

§ 60

1. Na podstawie stanowisk otrzymanych z komórek organizacyjnych i organów centralnych, odpowiednio Departament Prawny po dokonaniu analizy formalnoprawnej lub Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych po dokonaniu oceny tych stanowisk, przygotowuje stanowisko Ministra Infrastruktury do projektu zewnętrznego dokumentu rządowego lub umowy międzynarodowej.

2. W przypadku rozbieżności stanowisk odpowiednio Departament Prawny lub Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych przedkłada sprawę właściwemu członkowi Kierownictwa Ministerstwa do rozpatrzenia.

§ 61

1. W przypadku zorganizowania przez organ wnioskujący konferencji uzgodnieniowej przedstawiciele komórki organizacyjnej lub organu centralnego, które zgłosiły uwagi merytoryczne do projektu zewnętrznego dokumentu rządowego lub umowy międzynarodowej, biorą udział w tej konferencji.

2. Komórka organizacyjna tub organ centralny przekazuje do Departamentu Prawnego pisemną informację o wyniku konferencji uzgodnieniowej w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zakończenia tej konferencji. Informacja powinna w szczególności zawierać wskazanie rozbieżnego stanowiska Ministra Infrastruktury w sprawie projektu, które nie zostało usunięte w postępowaniu uzgodnieniowym.

§ 62

W przypadku gdy projekt zewnętrznego dokumentu rządowego jest rozpatrywany przez Komisję Prawniczą przedstawiciel Departamentu Prawnego bierze udział w Komisji Prawniczej. Przedstawiciel komórki organizacyjnej lub organu centralnego, które zgłosiły uwagi do projektu, bierze udział w Komisji Prawniczej na wniosek Departamentu Prawnego.

§ 63

1. Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych oraz Departament Prawny współdziałają w zakresie przygotowania dokumentów na posiedzenia odpowiednio Komitetu do Spraw Europejskich, stałego komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności lub Rady Ministrów przekazując sobie niezbędne informacje, w tym stanowiska Ministra Infrastruktury z uzgodnień międzyresortowych oraz ustalenia tych komitetów.

2. Odpowiednio Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych lub Departament Prawny przekazują właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej lub organowi centralnemu „do wiadomości lub realizacji” ustalenia posiedzeń Komitetu do Spraw Europejskich, stałego komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności lub Rady Ministrów.

§ 64

Departament Prawny przedkłada Ministrowi Infrastruktury do podpisu projekty rozporządzeń wydawane przez inny organ w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury, wraz z notatką informacyjną.

Rozdział 7

Projekty ustaw rozpatrywane przez Sejm i Senat

§ 65

1. W sprawach objętych obowiązkiem współpracy Rządu z Sejmem i Senatem, wynikającym z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, przedstawiciele właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach także przedstawiciele Departamentu Prawnego oraz przedstawiciele organów centralnych, biorą udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.

2. Udział przedstawicieli, o których mowa w ust. 1, koordynuje Biuro Ministra.

Rozdział 8

Wewnętrzne akty prawne

§ 66

1. Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne opracowują projekty wewnętrznych aktów prawnych w sprawach regulujących działalność Ministerstwa Infrastruktury oraz prowadzą sprawy projektów wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność urzędów centralnych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych.

2. Projekt wewnętrznego aktu prawnego właściwa komórka organizacyjna uzgadnia w procesie uzgodnień wewnątrzresortowych z komórkami organizacyjnymi, których zakresu działania dotyczy projekt.

3. Uzgodniony projekt wewnętrznego aktu prawnego właściwa komórka organizacyjna przekazuje, przed skierowaniem projektu do podpisu Ministra Infrastruktury albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa infrastruktury, do Departamentu Prawnego w celu opracowania pod względem prawnym i redakcyjnym zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uzgodniony projekt wewnętrznego aktu prawnego w sprawach regulujących działalność Ministerstwa infrastruktury, właściwa komórka organizacyjna przekazuje, przed skierowaniem do Departamentu Prawnego, do Biura Dyrektora Generalnego.

Rozdział 9

Projekty dokumentów unijnych

§ 67

1. Prace związane z przebiegiem procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej koordynuje i monitoruje Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych, w szczególności poddaje uzgodnieniom międzyresortowym projekty dokumentów związanych z tym procesem.

2. W zakresie procesu stanowienia i wdrażania prawa Unii Europejskiej oraz współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, komórki organizacyjne w zakresie swojej właściwości:

1) zapewniają współpracę z Komisją Europejską i uczestnictwo przedstawicieli Ministra w pracach komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej oraz komitetów współpracujących z Komisją Europejską;

2) we współpracy z Departamentem Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych zapewniają uczestnictwo delegowanych przedstawicieli w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej;

3) opracowują i przekazują do Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych instrukcje na posiedzenia grup roboczych Rady Unii Europejskiej, Komitetu Stałych Przedstawicieli oraz Rady Unii Europejskiej, a także sprawozdania z posiedzeń grup roboczych Rady Unii Europejskiej;

4) dokonują uzgodnień stanowisk z zainteresowanymi urzędami centralnymi, instytucjami, zasięgają opinii środowisk naukowych oraz partnerów społecznych i środowisk gospodarczych, przeprowadzają konsultacje z organizacjami pozarządowymi;

5) we współpracy z Departamentem Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych, Departamentem Prawnym oraz Departamentem Budżetu opracowują projekty stanowisk Rządu wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji do projektów aktów prawnych i umów międzynarodowych objętych ustawowym obowiązkiem współpracy Rządu z Sejmem i Senatem w sprawach Unii Europejskiej.

3. Zapewnienie udziału przedstawicieli komórek organizacyjnych w pracach Sejmu i Senatu w sprawach objętych obowiązkiem współpracy Rządu z Sejmem i Senatem w sprawach Unii Europejskiej, wynikającym z ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395), koordynuje Biuro Ministra we współpracy z Departamentem Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych i Departamentem Prawnym.

 

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6 i Nr 50, poz. 553.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2009 r. Nr 81, poz. 998, z 2010 r. Nr 10, poz. 87, Nr 79, poz. 972 i Nr 100, poz. 1174 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 136, Nr 18, poz. 186, Nr 33, poz. 387 i Nr 70, poz. 689.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama