reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 40 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 4 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się statut Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 23 Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (Dz. Urz. Ml Nr 5, poz. 28).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Minister Infrastruktury

w z. Tadeusz Jarmuziewicz

 

 

1) Minister infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Załącznik 1. [Statut Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa]

Załącznik do zarządzenia nr 40 Ministra Infrastruktury
z dnia 4 października 2011 r. (poz. 56)

STATUT

Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut badawczy o nazwie: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie podziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast (Dz. U. Nr 180, poz. 1503);

3) niniejszego statutu.

§ 2

Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143027.

§ 3

Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa.

§ 4

Instytut może tworzyć zakłady zamiejscowe.

§ 5

Instytut może używać skróconej nazwy: IGPiM

§ 6

Instytut może używać okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

§ 7

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Rozdział 2

Postanowienia szczegółowe

§ 8

1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.19.Z);

2) przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowań praktycznych;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących zagadnień: gospodarki przestrzennej, komunalnej, budownictwa i mieszkalnictwa;

4) rozwój metod i technik współczesnego warsztatu planistycznego, podstaw planowania i zarządzania przestrzenią, w harmonizacji z działaniami państw Unii Europejskiej.

2. Do zakresu działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a także wdrożeniowych dotyczących:

1) ustrojowych, prawnych, społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych uwarunkowań i kierunków oraz programów i planów związanych z gospodarką przestrzenną i komunalną, warunków i zasad kształtowania środowiska w dokumentach strategicznych i planach zagospodarowania przestrzennego miast, gmin, województw, obszarów funkcjonalnych (PKD 71.11.Z);

2) funkcjonowania gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach i na wsi;

3) tworzenia i użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz standaryzacji danych przestrzennych;

4) rozwoju systemów informacyjnych planowania przestrzennego, w tym zasilanych informacją pozyskiwaną w procesach teledetekcji;

5) monitoringu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

3. Przedmiot i zakres działalności podstawowej Instytut realizuje przez:

1) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez wykonywanie studiów i opracowań projektowych i planistycznych;

2) prowadzenie doradztwa, konsultacji, opracowanie ekspertyz oraz homologacje i badania techniczne tramwajów i trolejbusów (71.20.B);

3) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, innymi placówkami naukowo-badawczymi, biurami projektowymi, organami administracji publicznej, jednostkami sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi;

4) branie udziału w sieciach i organizacjach badawczych, konsorcjach naukowych i przemysłowych;

5) prowadzenie działalności wydawniczej i informacji naukowo-technicznej (PKD 58.11, 58.14.Z);

6) organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów oraz prowadzenie innych form upowszechniania wyników badań;

7) kształcenie kadry na potrzeby gospodarki przestrzennej, komunalnej i mieszkaniowej oraz administracji rządowej i samorządowej;

8) prowadzenie szkoleń specjalistycznych i innych form kształcenia ustawicznego (PKD 85.59.B).

4. Instytut prowadzi działalność inną niż wymieniona w ust. 1–3, która obejmuje doradztwo i sporządzanie ekspertyz w zakresie nauk technicznych (PKD 71). Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym.

§ 9

1. Rada naukowa składa się z 12 członków. W skład rady naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 7;

2) osoby spoza Instytutu w liczbie 5.

2. Liczba miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, nie powinna być większa niż 3.

3. Liczba miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, wynosi 5.

4. Liczba miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, wynosi 2.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powinny spełniać warunki określone w przepisach ustawy.

§ 10

1. Dyrektor może powołać:

1) sekretarza naukowego;

2) kolegium kierownicze jako organ doradczy;

2. Dyrektor powołując organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 określi jego skład osobowy, zadania oraz tryb pracy.

§ 11

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Instytutu, ich uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk, określa ustawa, regulamin wynagradzania oraz regulamin pracy obowiązujące w Instytucie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy prawa pracy.

2. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem, który ogłasza dyrektor.

3. Pracownikiem naukowym w Instytucie może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1) posiada nieposzlakowaną opinię;

2) nie była skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada predyspozycje do pracy naukowej;

5) posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy konkurs;

6) prowadzi aktywną działalność naukową udokumentowaną dorobkiem obejmującym m.in. publikacje naukowe wyników badań lub prac rozwojowych w obszarze określonym w ogłoszeniu o konkursie.

4. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez dyrektora Instytutu, w skład której wchodzą pracownicy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora. Kwalifikacje wyłonionego w konkursie kandydata podlegają zaopiniowaniu przez radę naukową.

5. Ogłoszenie o konkursie następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:

1) wymagania stawiane kandydatowi;

2) wykaz wymaganych dokumentów;

3) termin złożenia dokumentów;

4) termin rozstrzygnięcia konkursu.

7. Szczegółowe zasady postępowania konkursowego określa obowiązujący w Instytucie regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracownika naukowego ustanowiony przez dyrektora po zaopiniowaniu przez radę naukową.

§ 12

1. Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych jest dwuinstancyjne.

2. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych w pierwszej instancji orzeka komisja dyscyplinarna Instytutu w składzie trzech członków wybranych w sposób określony w niniejszym paragrafie.

3. Komisja dyscyplinarna Instytutu liczy 5 członków.

4. Dyrektor zarządza wybory do komisji dyscyplinarnej i powołuje komisję wyborczą składającą się z 5 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji.

5. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracowniami naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie.

6. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu w Instytucie, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej.

7. Kandydatury do komisji dyscyplinarnej zgłaszają osoby, o których mowa w ust. 5, do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora.

8. Komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów.

9. Głosowanie jest tajne. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

10. Komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi.

11. Dyrektor ogłasza wyniki wyborów.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 13

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama