reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie decyzji Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, z późn. zm.) i art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L 156 z 28.06.169, str. 8, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 7, Tom 1, str. 26) ogłasza się decyzje Ministra Infrastruktury:

1) nr TI-3-460-9/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wniosku o normalizację rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie ponoszonych przez Wnioskodawcę obciążeń finansowych wynikających z obowiązku utrzymania pasów przeciwpożarowych, stanowiącą załącznik nr 1 do komunikatu;

2) nr TI-3-460-10/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wniosku o normalizację rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie ponoszonych przez Wnioskodawcę obciążeń finansowych wynikających z obowiązku utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych, stanowiącą załącznik nr 2 do komunikatu;

3) nrTI-3-460-12/2011 z dnia 11 maja 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję, o której mowa w pkt 2, stanowiącą załącznik nr 3 do komunikatu;

4) nr TI-3-460-11/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wniosku o normalizację rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie ponoszonych przez Wnioskodawcę obciążeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Straży Ochrony Kolei, stanowiącą załącznik nr 4 do komunikatu;

5) nr TI-3-460-11/2011 z dnia 11 maja 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję, o której mowa w pkt 4, stanowiącą załącznik nr 5 do komunikatu;

6) nr TI-3-460-12/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna wniosku o normalizację rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie ponoszonych przez Wnioskodawcę obciążeń finansowych wynikających z obowiązku utrzymania dróg równoległych (technologicznych), stanowiącą załącznik nr 6 do komunikatu.

Minister Infrastruktury

w z. Tadeusz Jarmuziewicz

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust, 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Załącznik 1.

Załączniki do Komunikatu Ministra Infrastruktury
z dnia 30 września 2011 r. (poz. 60)

Załącznik nr 1

Warszawa, dnia 30 listopada 2010 r.

infoRgrafika

MINISTER INFRASTRUKTURY

TI-3-460-9/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L.156 z 28.6.1969, z późn. zm.), zwanego dalej: „Rozporządzeniem Nr 1192/69", po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej (PLK SA) z dnia 10 czerwca 2010 roku (Nr IEK5-31111-BP/37-3/10) o normalizację rachunkowości PLK SA, złożonego na podstawie przepisów Rozporządzeniem Nr 1192/69, w zakresie określenia szacunkowych wydatków do poniesienia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. a dotyczących obciążeń kategorii I normalizacji, opisanej w załączniku I Rozporządzenia Nr 1192/69, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a przedmiotowego rozporządzenia, tj. kosztów związanych z utrzymywaniem pasów przeciwpożarowych oraz po rozpatrzeniu kolejnego wniosku PLK SA z dnia 3 listopada 2010 r. (Nr IEK5-31111-BP/37-6/10) dotyczącego wycofania ww. wniosku

postanawiam:
umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PLK SA) w dniu 10 czerwca 2010 roku (pismo Nr IEK5-31111-BP/37-3/10) wystąpił do ministra właściwego ds. transportu z wnioskiem o normalizację zasad rachunkowości Spółki w zakresie szacunkowych wydatków do poniesienia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. a dotyczących obciążeń kategorii I normalizacji, opisanej w załączniku I Rozporządzenia Nr 1192/69, o których mowa wart. 4 ust. 1 lit. a przedmiotowego rozporządzenia, tj. kosztów związanych z utrzymaniem pasów przeciwpożarowych. Jako podstawę wystąpienia z wnioskiem o normalizację rachunkowości spółka PLK SA wskazała art. 1, 3–4, 7 i 9 Rozporządzenia Nr 1192/69.

Mając na uwadze, iż:

1) sytuacja prawna, w zakresie przepisu nakładającego na PLK SA obowiązek utrzymania pasów przeciwpożarowych, a tym samym dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa o wypłatę rekompensaty za 2011 r. na podstawie Rozporządzenia Nr 1192/69, zmieniła się w następujący sposób.

Przedmiotowy wniosek, w momencie składania oraz wszczęcia przez Ministra Infrastruktury postępowania administracyjnego, wskazujący przepisy nakazujące Spółce utrzymywanie pasów przeciwpożarowych, przywołuje przepisy aktu normatywnego uchylonego z dniem 30 czerwca 2010 r., tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Rozporządzenie to zostało uchylone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 maja 2006 r. w art. 34 ust. 3 pkt 2 wprost wskazywało, iż do właściciela linii kolejowych należy obowiązek urządzania i utrzymania pasów przeciwpożarowych.

Obecne zapisy rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. wskazując na obowiązek wykonania i utrzymania pasów przeciwpożarowych m.in. wzdłuż linii kolejowych, jako zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, przywołują ustawę o transporcie kolejowym. Jednakże przepisy rozdz. 9 tej ustawy nie nakładają ustawowego obowiązku utrzymywania przez zarządcę infrastruktury pasów przeciwpożarowych. Zapisy art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym przewidują jedynie, iż zarządcy infrastruktury przysługuje prawo na sąsiadujących z linia kolejową gruntach, za odszkodowaniem, urządzać i utrzymywać pasy przeciwpożarowe. Wielkość odszkodowania za urządzanie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych następuje w drodze umowy stron (tj. pomiędzy zarządcą a właścicielem gruntu, na którym urządzone zostają pasy przeciwpożarowe);

2) ustalenie odszkodowania za urządzanie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych następuje w drodze umowy stron;

3) wydanie decyzji na podstawie Rozporządzenia Nr 1192/69 opiera się na postępowaniu wynikającym z rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.;

na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, pismem TI-3ag-460-7/2010 z dnia 25 października 2010 r., Spółka została wezwana do wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie i ewentualnie do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w zakresie wskazania przepisów aktów normatywnych, które w bezpośredni sposób nakładają na nią obowiązek utrzymania pasów przeciwpożarowych.

Dnia 3 listopada 2010 r. PLK SA wycofała ww. wniosek w przedmiotowej sprawie.

Należy stwierdzić, że w związku z wycofaniem przez Wnioskodawcę wniosku dotyczącego określenia szacunkowej wartości rekompensaty wydatków do poniesienia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. a dotyczących obciążeń kategorii I normalizacji, opisanej w załączniku I Rozporządzenia Nr 1192/69, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a przedmiotowego rozporządzenia, tj. kosztów związanych z utrzymaniem pasów przeciwpożarowych, zgodnie z art. 105 § 1 kpa postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może złożyć wniosek do Ministra Infrastruktury o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 i 3 K.p.a.).

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

Otrzymuje:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Warszawa, dnia 7 grudnia 2010 r.

infoRgrafika

MINISTER INFRASTRUKTURY

TI-3-460-10/2010

 

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 lit. a, art. 4 ust. 1 lit. d, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L 156 z 28.6.1969, z późn. zm.), zwanego dalej: „Rozporządzeniem Nr 1192/69", po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z dnia 10 czerwca 2010 roku (Nr IEK5-31111-BP/37-1/10) o normalizację rachunkowości Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, złożonego na podstawie przepisów Rozporządzeniem Nr 1192/69

odmawiam

określenia szacunkowej wartości rekompensaty wnioskowanej przez Spółkę na kwotę 30.505,00 tysięcy złotych z tytułu normalizacji rachunkowości Wnioskodawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez Wnioskodawcę należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Nr 1192/69 (kategorii IV normalizacji).

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PLK SA) w dniu 10 czerwca 2010 roku (pismo Nr IEK5-31111-BP/37-1/10)wystąpił do ministra właściwego ds. transportu z wnioskiem o normalizację zasad rachunkowości Spółki w zakresie szacunkowych wydatków do poniesienia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. a dotyczących obciążeń kategorii IV normalizacji, opisanej w załączniku IV Rozporządzenia Nr 1192/69, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. d przedmiotowego rozporządzenia, tj. kosztów związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowo-drogowych. Jako podstawę wystąpienia z wnioskiem o normalizację rachunkowości spółka PLK SA wskazała art. 1, 34, 7 i 9 Rozporządzenia Nr 1192/69.

Uzasadniając wniosek o rekompensatę spółka PLK SA wskazała, iż obowiązek pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowo-drogowych został na nią nałożony przepisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisem, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi, jak również nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku w odległości 4 m od skrajnych szyn, należy do zarządu kolei. Tym samym, zgodnie z argumentacją Wnioskodawcy, zostały na niego nałożone obowiązki w zakresie finansowania zadań, które nie znajdują się w grupie oferowanych przez niego usług lub nie są związane z profilem jego działalności, a obciążenie nimi Wnioskodawcy – zarządcy infrastruktury kolejowej nie ma uzasadnienia gospodarczego ani celowościowego, związanego z jego przedmiotem działalności. Koszty te, zdaniem PLK SA objęte normalizacją rachunkowości, określone są w art. 4 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Nr 1192/69 w ramach kategorii IV normalizacji i podlegają rekompensacie, w sposób przewidziany w przepisach przedmiotowego rozporządzenia.

W toku przeprowadzonego postępowania w sprawie ustalono co następuje.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Minister Finansów corocznie określa m.in. terminy opracowania przez dysponentów części budżetowych materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok.

W roku 2010 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz. U. Nr 42, poz. 245) przedmiotowy termin został wyznaczony na dzień 31 marca.

Minister Infrastruktury, jako dysponent m.in. części budżetowej 39 Transport", jest zobowiązany do opracowania planu rzeczowego zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projektu planu dochodów i wydatków tej części, w obowiązującym go terminie. Jedną z części ww. planu wydatków może stanowić element wskazujący na rekompensatę dla PLK SA z tytułu poniesienia szacunkowych wydatków w roku 2011, a związanych z utrzymywaniem przejazdów kolejowo-drogowych.

PLK SA, jako beneficjent środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie infrastruktury kolejowej, powinna złożyć przedmiotowy wniosek w czasie umożliwiającym Ministrowi Infrastruktury jego analizę i rozpatrzenie przed terminem przedłożenia Ministrowi Finansów m.in. projektu planu wydatków części budżetowej będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok następny, która zgodnie z art. 141 ww. ustawy uchwala projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedkłada Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przepisy art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Nr 1192/69 wskazują ponadto, iż o podjętej decyzji właściwe władze powiadamiają przedsiębiorstwo kolejowe najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po otrzymaniu wniosku.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz termin, w którym PLK SA złożyła przedmiotowy wniosek, tj. 10 czerwca 2010 r., należy stwierdzić, iż Minister Infrastruktury nie miał możliwości zabezpieczenia w budżecie państwa środków na rekompensatę szacunkowych wydatków do poniesienia przez tę Spółkę w roku 2011, a związanych z utrzymywaniem przejazdów kolejowo-drogowych,:

Mając na względzie powyższe orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może złożyć wniosek do Ministra Infrastruktury o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 i 3 K.p.a.).

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

Otrzymuje:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Warszawa, dnia 11 maja 2011 r.

infoRgrafika

MINISTER INFRASTRUKTURY

TI-3-460-12/2011

 

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L 156 z 28.6.1969, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Nr 1192/69", po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z dnia 22 grudnia 2010 r. (Nr IEK5-31111-BP/37-7/10) o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z wydaną przez Ministra Infrastruktury w dniu 7 grudnia 2010 r. decyzją Nr TI-3-460-10/2010 w przedmiocie odmowy określenia szacunkowej wartości rekompensaty wnioskowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną na kwotę 30.505,00 tys. złotych z tytułu normalizacji rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez Wnioskodawcę należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Nr 1192/69 (kategorii IV normalizacji) zbiorczo przedstawionych w zestawieniu stanowiącym Załącznik Nr II do wniosku Nr IEK5-31111-BP/37-1/10 z dnia 10 czerwca 2010 r.

utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję Ministra Infrastruktury
Nr TI-3-460-10/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2010 r. Minister Infrastruktury wydał decyzję Nr TI-3-460-10/2010, w której odmówił określenia szacunkowej wartości rekompensaty wnioskowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną (PLK SA) na kwotę 30.505,00 tys. złotych z tytułu normalizacji rachunkowości Wnioskodawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez PLK SA należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Nr 1192/69, tj. kosztów związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowo-drogowych.

W dniu 22 grudnia 2010 r. wpłynął do Ministerstwa Infrastruktury, złożony w terminie, wniosek PLK SA o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2010 r. Nr TI-3-460-10/2010. W przedmiotowym wniosku spółka PLK SA podniosła, że ww. decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2010 r. dotknięta jest wadą w postaci przyjęcia, iż złożenie wniosku później niż w dniu 31 marca 2010 r. uczyniło go spóźnionym, niemożliwym do uwzględnienia, bowiem nie złożonym w czasie odpowiednim, aby umożliwić zabezpieczenie w budżecie państwa odpowiednich środków na cel wskazany we wniosku, podczas gdy tryb pracy nad budżetem państwa umożliwiał Ministrowi Infrastruktury zabezpieczenie środków na wypłatę rekompensaty jeszcze po dniu 10 czerwca 2010 r. (czyli po dniu złożenia wniosku). Tym samym, w ocenie PLK SA, przyjęcie powyższej interpretacji doprowadziło do uznania przez Ministra Infrastruktury, że wniosek o rekompensatę nie spełnia warunków określonych w art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady Nr 1192/69 przez co nie może być uwzględniony.

Ponadto, w ocenie PLK SA, Minister infrastruktury mógł zaplanować już przed terminem 31 marca 2010 r. środki finansowe w budżecie państwa na wypłatę Spółce kwot wynikających z normalizacji zasad rachunkowości, gdyż pismem IEK2-0320-8/2010 z dnia 19 marca 2010 r. Spółka zwróciła się z prośbą o dodatkowe zabezpieczenie w budżecie państwa na rok 2011 kwoty w wysokości ok. 65.000 tys. zł. w związku z planowanym złożeniem wniosku o normalizację rachunkowości Spółki na podstawie Rozporządzenia Rady Nr 1192/69. Na ww. kwotę składała się m.in. kwota rekompensaty z tytułu utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych.

W odniesieniu do ww. zarzutu PLK SA Minister Infrastruktury zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Nr 1192/69, jakakolwiek rekompensata finansowa jest wykonywana zgodnie ze wspólnymi procedurami określonymi w przedmiotowym rozporządzeniu. Stosownie do brzmienia art. 7 Rozporządzenia Nr 1192/69, uprawnieni przedsiębiorcy kolejowi przedstawiają właściwym władzom wnioski o normalizację corocznie i w powiązaniu z cyklem budżetowym Państwa Członkowskiego. Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i w toku postępowania stoją na straży praworządności. Naruszenie przez PLK SA normy zawartej w art. 7 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Nr 1192/69, w zakresie terminu składania wniosku o normalizację, co organ wykaże w poniższej części tego uzasadnienia, powoduje po stronie Ministra Infrastruktury konieczność wydania decyzji odmawiającej określenia szacunkowej wartości rekompensaty na kwotę 30.505,00 tys. złotych z tytułu normalizacji rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez PLK SA, związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowo-drogowych, należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Nr 1192/69.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Minister Finansów corocznie określa m.in. terminy opracowania przez dysponentów części budżetowych materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok.

W roku 2010 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz. U. Nr 42, poz. 245) przedmiotowy termin został wyznaczony na dzień 31 marca.

Minister Infrastruktury, jako dysponent m.in. części budżetowej „39 – Transport", jest zobowiązany do opracowania planu rzeczowego zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projektu planu dochodów i wydatków tej części, w obowiązującym go terminie. Jedną z części ww. planu wydatków może stanowić element wskazujący na rekompensatę dla PLK SA z tytułu poniesienia szacunkowych wydatków w roku 2011, a związanych z pokrywaniem przez Spółkę kosztów utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych.

PLK SA, jako beneficjent środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie infrastruktury kolejowej, powinna złożyć przedmiotowy wniosek w czasie umożliwiającym Ministrowi Infrastruktury jego analizę i rozpatrzenie przed terminem przedłożenia Ministrowi Finansów m.in. projektu planu wydatków części budżetowej będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Rady Nr 1192/69 właściwe władze dysponują 6-miesięcznym okresem na merytoryczną analizę i ocenę wniosku oraz podjęcie ostatecznej decyzji co do wysokości sumy, która będzie wypłacana. Zatem zgłoszenie wniosku po upływie zwykłego terminu nie tylko uniemożliwia wstępne zabezpieczenie środków w ramach procedury budżetowej, ale również uniemożliwia merytoryczną ocenę wniosku warunkującą wydanie ostatecznej decyzji.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok następny, która zgodnie z art. 141 ww. ustawy uchwala projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedkłada Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

W odniesieniu do przywoływanego przez PLK SA pisma IEK2-0320-8/2010 z dnia 19 marca 2010 r. należy stwierdzić, iż pismo to miało jedynie charakter informacyjny i nie spełniało żadnych przesłanek formalnych określonych w Rozporządzenia Rady Nr 1192/69, a tym samym nie można traktować go jako wniosku zgodnego z ww. Rozporządzeniem.

Mając na względzie stan faktyczny oraz prawny dotyczący przedmiotowej sprawy, w tym głównie termin, w którym PLK SA złożyła swój wniosek o normalizację rachunkowości, tj. 10 czerwca 2010 r., należy stwierdzić, iż Minister Infrastruktury nie miał możliwości zabezpieczenia w budżecie państwa środków na rekompensatę szacunkowych wydatków do poniesienia przez tę Spółkę w roku 2011, a związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowo-drogowych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji, działając na podstawie art. 52 § 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Zgodnie z art. 53 § 1 ww. ustawy, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia Skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

Otrzymuje:

PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Warszawa, dnia 7 grudnia 2010 r.

infoRgrafika

MINISTER INFRASTRUKTURY

TI-3-460-11/2010

 

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 lit. a, art. 4 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L156 z 28.6.1969, z późn. zm.), zwanego dalej: „Rozporządzeniem Nr 1192/69", po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z dnia 10 czerwca 2010 roku (Nr IEK5-31111-BP/37-2/10) o normalizację rachunkowości Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, złożonego na podstawie przepisów Rozporządzeniem Nr 1192/69,

odmawiam

określenia szacunkowej wartości rekompensaty wnioskowanej przez Spółkę na kwotę 38.252,00 tysięcy złotych z tytułu normalizacji rachunkowości Wnioskodawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez Wnioskodawcę należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 (kategorii I normalizacji).

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PLKSA) w dniu 10 czerwca 2010 roku (pismo Nr IEK5-31111-BP/37-2/10) wystąpił do ministra właściwego ds. transportu z wnioskiem o normalizację zasad rachunkowości Spółki w zakresie szacunkowych wydatków do poniesienia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. a dotyczących obciążeń kategorii I normalizacji, opisanej w załączniku I Rozporządzenia Nr 1192/69, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a przedmiotowego rozporządzenia, tj. kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Ochrony Kolei (zwane dalej SOK). Jako podstawę wystąpienia z wnioskiem o normalizację rachunkowości spółka PLK SA wskazała art. 1, 3–4, 7 i 9 Rozporządzenia Nr 1192/69

Uzasadniając wniosek o rekompensatę spółka PLKSA wskazała, iż obowiązek pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z funkcjonowaniem SOK został na nią nałożony, jako zarządcy infrastruktury, przepisami art. 59 ust. 1 i ust. 3 ustawy ż dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.). Ponadto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei (Dz. U. Nr 164, poz. 1718) określono zasady działalności SOK, które wpływają na koszty jej funkcjonowania. Zgodnie z ww. przepisem, utworzenie i pokrywanie kosztów funkcjonowania SOK należy do zarządcy infrastruktury. Tym samym, zgodnie z argumentacją Wnioskodawcy, zostały na niego nałożone obowiązki w zakresie finansowania zadań, które nie znajdują się w grupie oferowanych przez niego usług lub nie są związane z profilem jego działalności, a obciążenie nimi Wnioskodawcy – zarządcy infrastruktury kolejowej – nie ma uzasadnienia gospodarczego ani celowościowego, związanego z jego przedmiotem działalności. Koszty te, zdaniem PLK SA objęte normalizacją rachunkowości, określone są w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 w ramach kategorii I normalizacji i podlegają rekompensacie, w sposób przewidziany w przepisach przedmiotowego rozporządzenia.

W toku przeprowadzonego postępowania w sprawie ustalono co następuje.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Minister Finansów corocznie określa m.in. terminy opracowania przez dysponentów części budżetowych materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok.

W roku 2010 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz. U. Nr 42, poz. 245) przedmiotowy termin został wyznaczony na dzień 31 marca.

Minister Infrastruktury, jako dysponent m.in. części budżetowej „39 – Transport", jest zobowiązany do opracowania planu rzeczowego zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projektu planu dochodów i wydatków tej części, w obowiązującym go terminie. Jedną z części ww. planu wydatków może stanowić element wskazujący na rekompensatę dla PLK SA z tytułu poniesienia szacunkowych wydatków w roku 2011, a związanych z pokrywaniem przez Spółkę kosztów funkcjonowania SOK.

PLK SA, jako beneficjent środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie infrastruktury kolejowej, powinna złożyć przedmiotowy wniosek w czasie umożliwiającym Ministrowi Infrastruktury jego analizę i rozpatrzenie przed terminem przedłożenia Ministrowi Finansów m.in. projektu planu wydatków części budżetowej będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok następny, która zgodnie z art. 141 ww. ustawy uchwala projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedkłada Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przepisy art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Nr 1192/69 wskazują ponadto, iż o podjętej decyzji właściwe władze powiadamiają przedsiębiorstwo kolejowe najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po otrzymaniu wniosku.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz termin, w którym PLK SA złożyła przedmiotowy wniosek, tj. 10 czerwca 2010 r., należy stwierdzić, iż Minister Infrastruktury nie miał możliwości zabezpieczenia w budżecie państwa środków na rekompensatę szacunkowych wydatków do poniesienia przez tę Spółkę w roku 2011, a związanych z funkcjonowaniem SOK.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może złożyć wniosek do Ministra Infrastruktury o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 3 K.p.a.).

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

Otrzymuje:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Warszawa, dnia 11 maja 2011 r.

infoRgrafika

MINISTER INFRASTRUKTURY

TI-3-460-11/2011

 

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L 156 z 28.6.1969, z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem Nr 1192/69", po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z dnia 22 grudnia 2010 r. (Nr IEK5-31111-BP/37-8/10) o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z wydaną przez Ministra Infrastruktury w dniu 7 grudnia 2010 r. decyzją Nr TI-3-460-11/2010 w przedmiocie odmowy określenia szacunkowej wartości rekompensaty wnioskowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną na kwotę 38.252,00 tys. złotych z tytułu normalizacji rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez Wnioskodawcę należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 (kategorii I normalizacji) zbiorczo przedstawionych w zestawieniu stanowiącym Załącznik Nr II do wniosku Nr IEK5-31111-BP/37-2/10z dnia 10 czerwca 2010 r.

utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję Ministra Infrastruktury
Nr TI-3-460-11/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2010 r. Minister Infrastruktury wydał decyzję Nr Tl-3-460-11/2010, w której odmówił określenia szacunkowej wartości rekompensaty wnioskowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną (PLK SA) na kwotę 38.252,00 tys. złotych z tytułu normalizacji rachunkowości Wnioskodawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez PLK SA należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69, tj. kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Ochrony Kolei (zwanej dalej SOK).

W dniu 22 grudnia 2010 r. wpłynął do Ministerstwa Infrastruktury, złożony w terminie, wniosek PLK SA o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2010 r. Nr TI-3-460-11/2010. W przedmiotowym wniosku spółka PLK SA podniosła, że ww. decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2010 r. dotknięta jest wadą w postaci przyjęcia, iż złożenie wniosku później niż w dniu 31 marca 2010 r. uczyniło go spóźnionym, niemożliwym do uwzględnienia, bowiem nie złożonym w czasie odpowiednim, aby umożliwić zabezpieczenie w budżecie państwa odpowiednich środków na cel wskazany we wniosku, podczas gdy tryb pracy nad budżetem państwa umożliwiał Ministrowi Infrastruktury zabezpieczenie środków na wypłatę rekompensaty jeszcze po dniu 10 czerwca 2010 r. (czyli po dniu złożenia wniosku). Tym samym, w ocenie PLK SA, przyjęcie powyższej interpretacji doprowadziło do uznania przez Ministra Infrastruktury, że wniosek o rekompensatę nie spełnia warunków określonych w art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady Nr 1192/69 przez co nie może być uwzględniony.

Ponadto, w ocenie PLK SA, Minister Infrastruktury mógł zaplanować już przed terminem 31 marca 2010 r. środki finansowe w budżecie państwa na wypłatę Spółce kwot wynikających z normalizacji zasad rachunkowości, gdyż pismem IEK2-0320-8/2010zdnia 19 marca 2010 r. Spółka zwróciła się z prośbą o dodatkowe zabezpieczenie w budżecie państwa na rok 2011 kwoty w wysokości ok. 65.000 tys. zł. w związku z planowanym złożeniem wniosku o normalizację rachunkowości Spółki na podstawie Rozporządzenia Rady Nr 1192/69. Na ww. kwotę składała się m.in. kwota rekompensaty z tytułu utrzymania jednostki organizacyjnej SOK.

W odniesieniu do ww. zarzutu PLK SA Minister Infrastruktury zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Nr 1192/69, jakakolwiek rekompensata finansowa jest wykonywana zgodnie ze wspólnymi procedurami określonymi w przedmiotowym rozporządzeniu. Stosownie do brzmienia art. 7 Rozporządzenia Nr 1192/69, uprawnieni przedsiębiorcy kolejowi przedstawiają właściwym władzom wnioski o normalizację corocznie i w powiązaniu z cyklem budżetowym Państwa Członkowskiego. Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i w toku postępowania stoją na straży praworządności. Naruszenie przez PLK SA normy zawartej w art. 7 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Nr 1192/69, w zakresie terminu składania wniosku o normalizację, co organ wykaże w poniższej części tego uzasadnienia, powoduje po stronie Ministra Infrastruktury konieczność wydania decyzji odmawiającej określenia szacunkowej wartości rekompensaty na kwotę 38.252,00 tys. złotych z tytułu normalizacji rachunkowości w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez PLK SA, związanych z funkcjonowaniem SOK, należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Minister Finansów corocznie określa m.in. terminy opracowania przez dysponentów części budżetowych materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok.

W roku 2010 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz. U. Nr 42, poz. 245) przedmiotowy termin został wyznaczony na dzień 31 marca.

Minister Infrastruktury, jako dysponent m.in. części budżetowej 39 Transport", jest zobowiązany do opracowania planu rzeczowego zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projektu planu dochodów i wydatków tej części, w obowiązującym go terminie. Jedną z części ww. planu wydatków może stanowić element wskazujący na rekompensatę dla PLK SA z tytułu poniesienia szacunkowych wydatków w roku 2011, a związanych z pokrywaniem przez Spółkę kosztów funkcjonowania SOK.

PLK SA, jako beneficjent środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie infrastruktury kolejowej, powinna złożyć przedmiotowy wniosek w czasie umożliwiającym Ministrowi Infrastruktury jego analizę i rozpatrzenie przed terminem przedłożenia Ministrowi Finansów m.in. projektu planu wydatków części budżetowej będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Rady Nr 1192/69 właściwe władze dysponują 6-miesięcznym okresem na merytoryczną analizę i ocenę wniosku oraz podjęcie ostatecznej decyzji co do wysokości sumy, która będzie wypłacana. Zatem zgłoszenie wniosku po upływie zwykłego terminu nie tylko uniemożliwia wstępne zabezpieczenie środków w ramach procedury budżetowej, ale również uniemożliwia merytoryczną ocenę wniosku warunkującą wydanie ostatecznej decyzji.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok następny, która zgodnie z art. 141 ww. ustawy uchwala projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedkłada Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

W odniesieniu do przywoływanego przez PLK SA pisma IEK2-0320-8/2010 z dnia 19 marca 2010 r. należy stwierdzić, iż pismo to miało jedynie charakter informacyjny i nie spełniało żadnych przesłanek formalnych określonych w Rozporządzenia Rady Nr 1192/69, a tym samym nie można traktować go jako wniosku zgodnego z ww. Rozporządzeniem.

Mając na względzie stan faktyczny oraz prawny dotyczący przedmiotowej sprawy, w tym głównie termin, w którym PLK SA złożyła swój wniosek o normalizację rachunkowości, tj. 10 czerwca 2010 r., należy stwierdzić, iż Minister Infrastruktury nie miał możliwości zabezpieczenia w budżecie państwa środków na rekompensatę szacunkowych wydatków do poniesienia przez tę Spółkę w roku 2011, a związanych z funkcjonowaniem SOK. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji, działając na podstawie art. 52 § 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Zgodnie z art. 53 § 1 ww. ustawy, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia Skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

Otrzymuje:

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Warszawa, dnia 7 grudnia 2010 r.

 

infoRgrafika

MINISTER INFRASTRUKTURY

TI-3-460-12/2010

 

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 lit a, art. 4 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. Urz. WE L. 156 z 28.6.1969 z późn. zm.), zwanego dalej: „Rozporządzeniem Nr 1192/69", po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z dnia 10 czerwca 2010 roku (Nr IEK5-31111-BP/37-4/10) o normalizację rachunkowości Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, złożonego na podstawie przepisów Rozporządzeniem Nr 1192/69, uzupełnionego pismem IEK5-31111-BP/37-5/10 z dnia 26 października 2010 r.

odmawiam

określenia szacunkowej wartości rekompensaty wnioskowanej przez Spółkę na kwotę 642,00 tysięcy złotych z tytułu normalizacji rachunkowości Wnioskodawcy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie obciążeń finansowych ponoszonych przez Wnioskodawcę należących do kategorii określonej w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 (kategorii I normalizacji).

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PLK SA) w dniu 10 czerwca 2010 roku (pismo Nr IEK5-31111-BP/37-4/10) wystąpił do ministra właściwego ds. transportu z wnioskiem o normalizację zasad rachunkowości Spółki w zakresie szacunkowych wydatków do poniesienia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. a dotyczących obciążeń kategorii I normalizacji, opisanych w załączniku I Rozporządzenia Nr 1192/69, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a przedmiotowego rozporządzenia, tj. kosztów związanych z utrzymywaniem dróg równoległych (technologicznych). Jako podstawę wystąpienia z wnioskiem o normalizację rachunkowości spółka PLK SA wskazała art. 1, 3–4,7 i 9 Rozporządzenia Nr 1192/69.

Uzasadniając wniosek o rekompensatę spółka PLK SA wskazała, że obowiązek pokrywania przez Spółkę kosztów związanych z budową i utrzymaniem dróg równoległych (technologicznych) wynika, między innymi, z treści decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej oraz planów zagospodarowania przestrzennego. W treści tych dokumentów brane są pod uwagę interesy lokalnych społeczności wynikające z konsultacji społecznych. Powstawanie dróg równoległych (technologicznych) jest w większości konsekwencją uzgodnień dokonywanych pomiędzy Spółką z samorządami lokalnymi, na etapie uzgadniania lokalizacji linii kolejowej, czy jej późniejszej modernizacji. Wybudowane i utrzymywane przez Spółkę drogi równoległe (nie znajdujące się w żadnej z kategorii dróg publicznych w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) są, ze względów społecznych, wykorzystywane w lokalnym ruchu kołowym i pieszym. Tym samym, zgodnie z argumentacją Wnioskodawcy, zostały na niego nałożone obowiązki w zakresie finansowania zadań, które nie znajdują się w grupie oferowanych przez niego usług lub nie są związane z profilem jego działalności, a obciążenie nimi Wnioskodawcy – zarządcy infrastruktury kolejowej – nie ma uzasadnienia gospodarczego ani celowościowego, związanego z jego przedmiotem działalności. Koszty te, zdaniem PLK SA, objęte normalizacją księgowości, określone są w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 w ramach kategorii I normalizacji i podlegają rekompensacie w sposób przewidziany w przepisach przedmiotowego rozporządzenia.

Pismem TI-3ag-460-6/2010 z dnia 18 października PLK SA została wezwana do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie wskazania przepisów aktów normatywnych, które w bezpośredni sposób nakładają na Spółkę obowiązek utrzymania dróg równoległych.

W toku przeprowadzonego postępowania w sprawie ustalono co następuje.

1. Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Minister Finansów corocznie określa m.in. terminy opracowania przez dysponentów części budżetowych materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok.

W roku 2010 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz. U. Nr 42, poz. 245) przedmiotowy termin został wyznaczony na dzień 31 marca.

Minister Infrastruktury, jako dysponent m.in. części budżetowej „39 – Transport", jest zobowiązany do opracowania planu rzeczowego zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projektu planu dochodów i wydatków tej części, w obowiązującym go terminie. Jedną z części ww. planu wydatków może stanowić element wskazujący na rekompensatę dla PLK SA z tytułu poniesienia szacunkowych wydatków w roku 2011, a związanych z utrzymywaniem dróg równoległych (technologicznych).

PLK SA, jako beneficjent środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie infrastruktury kolejowej, powinna złożyć przedmiotowy wniosek w czasie umożliwiającym Ministrowi Infrastruktury jego analizę i rozpatrzenie przed terminem przedłożenia Ministrowi Finansów m.in. projektu planu wydatków części budżetowej będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok następny, która zgodnie z art. 141 ww. ustawy uchwala projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedkłada Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przepisy art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Nr 1192/69 wskazują ponadto, iż o podjętej decyzji właściwe władze powiadamiają przedsiębiorstwo kolejowe najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po otrzymaniu wniosku.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz termin, w którym PLK SA złożyła przedmiotowy wniosek, tj. 10 czerwca 2010 r., należy stwierdzić, iż Minister Infrastruktury nie miał możliwości zabezpieczenia w budżecie państwa środków na rekompensatę szacunkowych wydatków do poniesienia przez tę Spółkę w roku 2011, a związanych z utrzymywaniem dróg równoległych (technologicznych).

2. Obciążenia finansowe PLK SA związane z utrzymaniem dróg równoległych nie mogą zostać zakwalifikowane do – wymienionej w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 – kategorii obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorstwa kolejowe, a które generalnie w gospodarce, w tym w innych gałęziach transportu, są ponoszone przez państwo. Jak zostało wskazane w uzasadnieniu wniosku PLK SA, budowa i utrzymanie dróg równoległych nie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a jedynie jest skutkiem ubiegania się przez Spółkę o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, co może wiązać się z wpisaniem drogi technologicznej (równoległej) do planów zagospodarowania przestrzennego, jednakże wymóg budowy i utrzymania tych dróg związany jest z procedurą inwestycyjną, która dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, również z innych gałęzi transportu.

3. Jak zostało to stwierdzone zarówno we wniosku, jak i w dodatkowych wyjaśnieniach Spółki, „powstawanie dróg równoległych jest konsekwencją dokonywanych pomiędzy PLK SA uzgodnień z samorządami, w szczególności na etapie uzgadniania lokalizacji linii kolejowej, czy jej późniejszej modernizacji", co oznacza, iż obowiązek wybudowania i utrzymywania dróg równoległych jest jedynie praktyką wynikającą z procedury ubiegania się Spółki o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie zaś konsekwencją nałożenia na Spółkę obowiązku utrzymywania dróg równoległych.

Mając na względzie, iż:

1. nie został zachowany termin złożenia przez Spółkę stosownego wniosku,

2. postanowienia Rozporządzenia Nr 1192/69 w zakresie określenia szacunkowej wartości rekompensaty nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem:

a) nie została spełniona przesłanka, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Nr 1192/69 oraz

b) zgodnie z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Nr 1192/69 obciążenia finansowe, które stanowią wynik negocjacji pomiędzy stronami, nie są traktowane jako obciążenia finansowe do celów ww. Rozporządzenia

orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może złożyć wniosek do Ministra Infrastruktury o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 3 K.p.a.).

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

Otrzymuje:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama