reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury nadzoru nad instytutami badawczymi

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Infrastruktury wprowadza się zasady organizacji i funkcjonowania nadzoru nad instytutami badawczymi, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 49 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 82).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - łączność oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY NADZORU NAD INSTYTUTAMI BADAWCZYMI]

Załącznik do zarządzenia nr 17 Ministra Infrastruktury
z dnia 23 października 2018 r. (poz. 46)

ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY NADZORU NAD INSTYTUTAMI BADAWCZYMI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zasady organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury nadzoru nad instytutami badawczymi, zwane dalej "Zasadami", określają podział czynności między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie nadzoru sprawowanego przez Ministra, zgodnie z ustawą o instytutach badawczych, w tym zadań związanych z koordynacją działań nadzorczych.

§ 2.

Użyte w Zasadach określenia oznaczają:

1) Minister - Ministra Infrastruktury;

2) Ministerstwo - urząd obsługujący Ministra;

3) właściwy członek kierownictwa Ministerstwa - członka kierownictwa Ministerstwa, który w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad instytutem, zgodnie z zarządzeniem nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 19);

4) instytut - instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy o instytutach badawczych, nadzorowany przez Ministra;

5) komórka właściwa - komórkę organizacyjną Ministerstwa, która zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Infrastruktury stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 28), prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad instytutem;

6) ustawa o instytutach badawczych - ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669);

7) ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym - ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669 i 1735);

8) rozporządzenie Rady Ministrów - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. poz. 1512).

§ 3.

1. W procesie nadzoru nad zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem oraz realizacją przez instytut jego podstawowych zadań uczestniczą:

1) komórki właściwe, w tym w zakresie prowadzenia spraw dotyczących nadzoru nad czynnościami prawnymi instytutu, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

2) Departament Budżetu - w zakresie wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów, prowadzenia spraw dotyczących zatwierdzania sprawozdań finansowych instytutów oraz opiniowania wniosków o nagrody roczne;

3) Biuro Dyrektora Generalnego - w zakresie powoływania i odwoływania dyrektora instytutu, zastępców dyrektora instytutu, wyznaczania innych osób do pełnienia obowiązków dyrektora instytutu, powołania osób spoza instytutu w skład rady naukowej instytutu oraz w zakresie czynności, o których mowa w § 8 i 9;

4) Departament Kontroli - w zakresie prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 35 ust. 2 oraz w art. 36 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych.

2. Departament Kontroli koordynuje sprawy związane z nadzorem Ministra nad instytutami.

Rozdział 2

Zatwierdzanie statutu instytutu

§ 4.

1. Statut instytutu, uchwalony przez radę naukową, jest przekazywany komórce właściwej.

2. Komórka właściwa, po dokonaniu analizy i uzgodnieniu stanowiska do statutu z Departamentem Prawnym, Biurem Dyrektora Generalnego i Departamentem Kontroli, przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie zatwierdzenia statutu.

3. W przypadku zgłoszenia uwag do statutu komórka właściwa przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie odmowy zatwierdzenia statutu.

4. Do zatwierdzania zmian statutu ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

5. Do nadawania pierwszego statutu nowo utworzonemu instytutowi oraz instytutowi powstałemu w wyniku połączenia lub podziału, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

6. Zatwierdzony statut instytutu komórka właściwa przekazuje Departamentowi Prawnemu do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra.

Rozdział 3

Powołanie i odwołanie organów instytutu oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem

§ 5.

1. Akt powołania dyrektora instytutu oraz zastępców dyrektora instytutu z określeniem wysokości wynagrodzenia przygotowuje i przedkłada Ministrowi Biuro Dyrektora Generalnego.

2. W przypadku zastępcy dyrektora instytutu do spraw naukowych akt powołania sporządza się po uzyskaniu przez Biuro Dyrektora Generalnego opinii rady naukowej instytutu dotyczącej kandydata na to stanowisko.

3. Kopie aktów, o których mowa w ust. 1 i 2, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje komórce właściwej, Departamentowi Budżetu oraz Departamentowi Kontroli.

§ 6.

1. Biuro Dyrektora Generalnego przygotowuje i przedkłada Ministrowi akt wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytutu, w przypadkach o których mowa w art. 6 ust. 5 i art. 26 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych.

2. Biuro Dyrektora Generalnego przygotowuje akt odwołania dyrektora instytutu i zastępcy dyrektora instytutu i przedkłada do podpisu Ministra.

3. Kopie aktów, o których mowa w ust. 1 i 2, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje komórce właściwej, Departamentowi Budżetu oraz Departamentowi Kontroli.

§ 7.

1. Komórka właściwa, po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego propozycje kandydatów do powołania w skład rady naukowej instytutu, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych.

2. Biuro Dyrektora Generalnego przygotowuje akt powołania na członka rady naukowej instytutu kandydatów, o których mowa w ust. 1, i przedkłada do podpisu Ministra.

3. Biuro Dyrektora Generalnego przygotowuje akt odwołania członków rady naukowej powołanych przez Ministra i przedkłada do podpisu Ministra.

§ 8.

1. Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi sprawy w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra wobec dyrektora instytutu dotyczące:

1) przyznawania świadczeń dodatkowych;

2) przyznawania nagrody rocznej;

3) zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej (umowa o zakazie konkurencji);

4) zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy i prowadzenie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zakazu, o którym mowa w pkt 3;

5) mianowania na stanowisko profesora;

6) stwierdzenia wygaśnięcia powołania, w przypadku podjęcia czynności określonych w pkt 4 bez zgody Ministra.

2. Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi sprawy w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra wobec zastępcy dyrektora instytutu dotyczące:

1) przyznawania świadczeń dodatkowych;

2) przyznawania nagrody rocznej;

3) zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej (umowa o zakazie konkurencji).

3. Kopię decyzji stwierdzającej wygaśnięcie powołania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje komórce właściwej, Departamentowi Budżetu oraz Departamentowi Kontroli.

§ 9.

1. Nagrodę roczną dyrektorowi instytutu lub zastępcy dyrektora instytutu Minister może przyznać z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez właściwy organ:

1) radę naukową instytutu - w przypadku dyrektora instytutu;

2) dyrektora instytutu lub radę naukową instytutu - w przypadku zastępcy dyrektora instytutu.

2. Decyzja Ministra w sprawie nagrody rocznej jest poprzedzona:

1) sprawdzeniem przez Biuro Dyrektora Generalnego warunków określonych w art. 10 ust. 1b ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252);

2) dokonaniem przez komórkę właściwą oceny spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 2256);

3) dokonaniem przez Departament Budżetu oceny spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2;

4) przedstawieniem przez właściwego członka kierownictwa Ministerstwa propozycji wysokości nagrody rocznej dla uprawnionego.

3. Pismo informujące o wysokości przyznanej nagrody rocznej albo o nieprzyznaniu przez Ministra nagrody rocznej, Biuro Dyrektora Generalnego przesyła osobie uprawnionej oraz właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 1, a jego kopię Departamentowi Kontroli.

Rozdział 4

Wybór podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych instytutów, zatwierdzanie sprawozdań finansowych instytutów, podziału zysku oraz opiniowanie wniosków o finasowanie kosztów restrukturyzacji

§ 10.

1. Departament Budżetu dokonuje oceny przesłanych przez dyrektora instytutu ofert otrzymanych w wyniku postępowania ofertowego na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych instytutów pod względem:

1) zaoferowanej ceny;

2) terminu zakończenia badania;

3) dodatkowych czynności oferowanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego w zaoferowanej cenie.

2. O dokonanym wyborze biegłego rewidenta przez Ministra, Departament Budżetu powiadamia pisemnie dyrektora instytutu, który na tej podstawie zawiera z wybranym biegłym rewidentem umowę na badanie sprawozdania finansowego, w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

§ 11.

1. Departament Budżetu, po otrzymaniu rocznego sprawozdania finansowego instytutu do zatwierdzenia przez Ministra, dokonuje:

1) weryfikacji formalnej obejmującej:

a) kompletność dostarczonych dokumentów,

b) prawidłowość złożenia podpisów pod dokumentami rocznego sprawozdania finansowego,

c) poprawność rachunkową sporządzonych dokumentów;

2) weryfikacji merytorycznej obejmującej:

a) ocenę zgodności wykazanych w sprawozdaniu pozycji z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629),

b) ocenę prawidłowości prezentacji danych wykazanych w bilansie z danymi zawartymi w rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacji dodatkowej.

2. W przypadku stwierdzenia, w trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 1, oczywistych błędów lub omyłek, Departament Budżetu zwraca roczne sprawozdanie finansowe instytutowi w celu wprowadzenia stosownych poprawek.

3. Po przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w ust. 1, Departament Budżetu dokonuje analizy:

1) przesłanego sprawozdania, w szczególności oceny:

a) sytuacji majątkowo-finansowej jednostki,

b) stanu zobowiązań i należności,

c) dynamiki zmian sytuacji finansowej pod kątem możliwości kontynuowania działalności;

2) sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez biegłego rewidenta;

3) propozycji podziału zysku lub pokrycia straty.

4. Departament Budżetu występuje do komórki właściwej o przedstawienie opinii do rocznego sprawozdania finansowego instytutu oraz do propozycji podziału zysku lub pokrycia straty.

§ 12.

1. Departament Budżetu po pozytywnym wyniku weryfikacji i analizy przedłożonego rocznego sprawozdania finansowego instytutu, rekomenduje Ministrowi zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z propozycją podziału zysku lub pokrycia straty, lub po uzgodnieniu z właściwym członkiem kierownictwa Ministerstwa, proponuje zatwierdzenie innego podziału zysku.

2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytutu następuje w formie decyzji, której projekt przygotowuje Departament Budżetu.

§ 13.

1. Oryginał decyzji Ministra zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe Departament Budżetu przekazuje dyrektorowi instytutu, a kopie decyzji przekazuje komórce właściwej oraz Departamentowi Kontroli.

2. Podpisane przez Ministra pismo określające inny niż proponowany przez dyrektora instytutu i zaopiniowany przez radę naukową instytutu podział zysku, Departament Budżetu przekazuje dyrektorowi instytutu, radzie naukowej instytutu, komórce właściwej oraz Departamentowi Kontroli.

§ 14.

Biuro Ministra, udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury, przekazane przez dyrektora instytutu roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego.

Rozdział 5

Nadzór nad zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem, realizacją przez instytut podstawowych zadań oraz prawidłowością wydatkowania środków publicznych

§ 15.

1. W przypadku zgłoszenia przez instytut zamiaru dokonania czynności prawnej, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, komórka właściwa dokonuje analizy wniosku i rekomenduje Ministrowi udzielenie zgody lub odmowę udzielenia zgody na dokonanie tej czynności, przedkładając jednocześnie projekt stosownego stanowiska do podpisu.

2. W przypadku zgłoszenia przez instytut zamiaru utworzenia spółki kapitałowej, o której mowa w art. 17 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych, objęcia lub nabycia akcji i udziałów w takich spółkach, komórka właściwa dokonuje analizy i po uzyskaniu opinii Departamentu Budżetu, rekomenduje Ministrowi udzielenie zgody albo odmowę udzielenia zgody na dokonanie tej czynności, przedkładając jednocześnie projekt stosownego stanowiska do podpisu.

3. W przypadku zgłoszenia przez instytut zamiaru utworzenia spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 2, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nią, a także obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w takich spółkach, komórka właściwa przygotowuje projekt stosownego stanowiska Ministra, a następnie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, celem zasięgnięcia opinii, o której mowa w art. 17 ust. 5a ustawy o instytutach badawczych.

4. Komórka właściwa rekomenduje Ministrowi udzielenie instytutowi zgody lub odmowę udzielenia zgody, o której mowa w art. 17 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych, na wykonywanie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 2.

5. Kopie zgłoszeń instytutu, o których mowa w ust. 1-3 wraz z kopiami stanowiska Ministra dotyczącymi zgody lub odmowy udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1-3, komórka właściwa przekazuje Departamentowi Kontroli.

§ 16.

W przypadku zlecenia instytutowi przez Ministra zadań, o których mowa w art. 37 ustawy o instytutach badawczych, komórka właściwa w uzgodnieniu z komórką Ministerstwa odpowiadającą za realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i bezpieczeństwem państwa przygotowuje projekt stosownej decyzji Ministra.

§ 17.

Czynności związane z przygotowaniem projektu decyzji administracyjnej uchylającej w całości lub w części uchwałę rady naukowej instytutu, o której mowa w art. 35a ust. 2 ustawy o instytutach badawczych, wykonują:

1) komórka właściwa - w odniesieniu do uchwał w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5-8, 17-19 ustawy o instytutach badawczych;

2) Departament Budżetu - w odniesieniu do uchwał w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 9-11 ustawy o instytutach badawczych.

§ 18.

1. Komórki właściwe w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, występują do instytutów o przedstawienie informacji dotyczących działalności instytutu, w szczególności:

1) planów działalności instytutu na rok następny, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych;

2) informacji dotyczących realizacji planu działalności w roku poprzednim, w tym w szczególności: zrealizowanych badaniach lub zadaniach naukowych i pracach rozwojowych, upowszechnianiu i popularyzowaniu wyników działalności instytutu, udziale w realizacji programów badawczych;

3) kopii decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o wysokości przyznanych subwencji i dotacji;

4) kopii oceny, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych;

5) półrocznych sprawozdań finansowych;

6) kwartalnych sprawozdań finansowych, gdy instytut w rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym wykazał ujemny wynik finansowy;

7) informacji dotyczących działalności instytutu na koniec I półrocza i na koniec roku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Zasad.

2. Na podstawie analizy informacji, o których mowa w ust. 1, oraz uchwał rady naukowej instytutu, przekazanych zgodnie z art. 35a ustawy o instytutach badawczych, komórka właściwa przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa informację na temat oceny bieżącej działalności instytutu, w terminach: do dnia 15 sierpnia za I półrocze, do dnia 31 marca za II półrocze, a w przypadku sprawozdań kwartalnych składanych przez instytut - w terminie 45 dni następujących po kwartale. Komórka właściwa przekazuje kopię informacji Departamentowi Kontroli.

§ 19.

1. Departament Kontroli przekazuje komórce właściwej:

1) kopię wyników kontroli przeprowadzonej w instytucie wraz z kopią informacji dyrektora instytutu o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

2) kopię dokumentu organu kontroli zewnętrznej zawierającego wyniki kontroli instytutu

- w celu monitorowania wdrażania przez instytut zaleceń pokontrolnych.

2. Komórka właściwa przekazuje Departamentowi Kontroli informacje o stopniu zrealizowania zaleceń pokontrolnych, o których mowa w ust. 1, w terminie sporządzania opinii do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 20.

1. Departament Kontroli:

1) gromadzi i przetwarza informacje o działalności instytutów;

2) opracowuje zbiorcze informacje na potrzeby kierownictwa Ministerstwa dotyczące działalności instytutów;

3) może występować do instytutów, w porozumieniu z komórkami właściwymi, w celu uzyskania informacji i dokumentów w zakresie wynikającym z art. 35 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych;

4) współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wymiany informacji w sprawie finansowania instytutów oraz oceny jakości pracy instytutów nadzorowanych przez Ministra.

2. Na podstawie dokumentów i informacji otrzymywanych z komórek właściwych, Biura Dyrektora Generalnego, Departamentu Budżetu, wyników kontroli oraz analizy skarg i wniosków dotyczących działalności instytutów, Departament Kontroli sporządza co roku, w terminie do dnia 30 września, zbiorczą analizę za rok poprzedni, dotyczącą działalności nadzorowanych przez Ministra instytutów.

3. Wyniki analizy, o której mowa w ust. 2, są przekazywane kierownictwu Ministerstwa oraz udostępniane przez Departament Kontroli na wewnętrznym portalu internetowym.

Rozdział 6

Tworzenie, łączenie, podział, reorganizacja, przekształcanie lub likwidacja instytutów

§ 21.

Postępowanie przygotowawcze w zakresie utworzenia, połączenia, podziału, reorganizacji lub przekształcenia prowadzi komórka właściwa, która w szczególności:

1) proponuje skład zespołów roboczych, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 4 ustawy o instytutach badawczych, oraz przygotowuje projekt odpowiednego zarządzenia Ministra w sprawie powołania zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego;

2) zapewnia obsługę prac zespołów roboczych, o których mowa w pkt 1;

3) proponuje skład komisji, o których mowa w § 12, 20 i 26 rozporządzenia Rady Ministrów, wyznacza ich przewodniczących oraz przygotowuje projekt odpowiedniego zarządzenia Ministra w sprawie powołania komisji;

4) po otrzymaniu z instytutu spisów z natury oraz sprawozdania finansowego łączonych lub dzielonych instytutów, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, przekazuje je do Departamentu Budżetu; do zatwierdzenia sprawozdania finansowego przepisy § 12 stosuje się odpowiednio;

5) w przypadku podziału instytutu, stosownie do § 14 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów, przygotowuje wniosek o wykreślenie instytutu z Krajowego Rejestru Sądowego;

6) przedkłada Ministrowi opinię odpowiedniego zespołu roboczego, o którym mowa w pkt 1, lub odpowiedniej komisji, o której mowa w pkt 3.

§ 22.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 4 lub art. 7 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, komórka właściwa przygotowuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, odpowiednio w sprawie: utworzenia, połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w celu zasięgnięcia opinii, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 7 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, a następnie przekazuje Radzie Ministrów.

§ 23.

W przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego komórka właściwa, w szczególności:

1) proponuje skład komisji, o której mowa w § 31 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, i wyznacza jej przewodniczącego oraz przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie powołania komisji w celu szczegółowego ustalenia warunków likwidacji instytutu,

2) przedkłada Ministrowi opinię komisji, o której mowa w pkt 1;

3) przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego wniosek o odwołanie dyrektora instytutu z dniem otwarcia likwidacji instytutu;

4) w celu wyboru likwidatora:

a) ogłasza nabór kandydatów na likwidatora instytutu,

b) dokonuje oceny zgłoszonych ofert i wyboru kandydata na likwidatora,

c) przedkłada do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa propozycję kandydata na likwidatora;

5) w uzgodnieniu z Biurem Dyrektora Generalnego przygotowuje projekt umowy z likwidatorem, o której mowa w § 35 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów;

6) po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu przedkłada do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa plan finansowy likwidacji, harmonogram likwidacji oraz sprawozdanie finansowe sporządzone przez likwidatora;

7) analizuje wnioski likwidatora i po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu przedkłada Ministrowi projekty decyzji w sprawie zagospodarowania mienia;

8) przygotowuje projekt decyzji Ministra o uznaniu instytutu za zlikwidowany, po dokonaniu oceny dokumentacji z przebiegu likwidacji i uzyskaniu opinii Departamentu Budżetu;

9) analizuje i przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa wraz z własną opinią, sprawozdania likwidatora z przebiegu likwidacji;

10) przygotowuje i przedstawia Ministrowi do podpisu projekt decyzji w sprawie przekazania innemu instytutowi aparatury badawczej i księgozbiorów zakupionych ze środków publicznych oraz w sprawie posiadanych praw, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych;

11) w przypadku uzyskania informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości instytutu, w trakcie prowadzonego postępowania likwidacyjnego, przygotowuje projekt decyzji Ministra w sprawie zawieszenia postępowania likwidacyjnego, który po zaopiniowaniu przez Departament Prawny, przedstawia Ministrowi do podpisu;

12) po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu, przedstawia Ministrowi propozycje wskazań co do dalszego działania likwidatora, w przypadku wystąpienia likwidatora na podstawie § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z wnioskiem o takie wskazania.

§ 24.

1. Komórka właściwa, na polecenie Ministra lub po otrzymaniu wniosku dyrektora instytutu zaopiniowanego przez radę naukową instytutu dotyczącego komercjalizacji instytutu, przeprowadza postępowanie przygotowawcze, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych. Przepisy § 21 stosuje się odpowiednio.

2. Komórka właściwa, po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje projekt aktu komercjalizacji instytutu, który po zaopiniowaniu przez Departament Prawny, przekazuje właściwemu członkowi kierownictwa do akceptacji.

3. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa ust. 2, komórka właściwa przesyła akt komercjalizacji ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w celu uzgodnienia.

4. Po uzgodnieniu, o którym mowa w ust. 3, komórka właściwa przekazuje akt komercjalizacji do podpisu Ministrowi.

§ 25.

1. Komórka właściwa przygotowuje projekt wniosku Ministra w sprawie nadania instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.

2. Podpisany przez Ministra wniosek oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów komórka właściwa przekazuje do uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a następnie przekazuje Radzie Ministrów.

Załącznik do Zasad

Informacja o działalności Instytutu

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JP Business Law Firm

obsługa prawna biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama