reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 26 i 39

Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się procedurę planowania i realizacji budżetu dla części 26 i 39, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 18, 26 i 39 (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 47).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: Andrzej Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - łączność oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2018 r. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [PROCEDURA PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU DLA CZĘŚCI 26 i 39]

Załącznik do zarządzenia nr 21 Ministra Infrastruktury
z dnia 23 listopada 2018 r. (poz. 53)

PROCEDURA PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU DLA CZĘŚCI 26 i 39

I. Przepisy ogólne

§ 1. Procedura planowania i realizacji budżetu, zwana dalej "procedurą", określa:

1) tryb prac nad projektem ustawy budżetowej w zakresie części budżetowych, których dysponentem jest Minister, w tym w układzie zadaniowym;

2) tryb prac związanych z opracowaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

3) sposób i tryb sporządzania projektów planów finansowych i planów finansowych w zakresie części budżetowych, których dysponentem jest Minister;

4) sposób oraz tryb finansowania i rozliczania inwestycji z budżetu państwa;

5) sposób wykonywania ustawy budżetowej, w tym tryb dokonywania zmian w planach finansowych.

§ 2. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

1) Minister - Ministra Infrastruktury lub osobę upoważnioną;

2) Ministerstwo - Ministerstwo Infrastruktury;

3) BAF - Biuro Administracyjno-Finansowe;

4) BDG - Biuro Dyrektora Generalnego;

5) DBI - Departament Budżetu;

6) BZK - Biuro Zarządzania Kryzysowego;

7) DPO - Departament Poczty;

8) DL - Departament Lotnictwa;

9) DTK - Departament Kolejnictwa;

10) DDP - Departament Dróg Publicznych;

11) komórki organizacyjne Ministerstwa - departamenty, biura oraz Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

12) podmiot - podmiot, dla którego są planowane wydatki w częściach budżetowych 26 i 39;

13) jednostki - jednostki budżetowe finansowane zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowych 26 i 39;

14) ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693);

15) rozporządzenie MF - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1154);

16) rozporządzenie RM - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579);

17) regulamin organizacyjny Ministerstwa - załącznik do zarządzenia nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 28);

18) WPFP - Wieloletni Plan Finansowy Państwa;

19) zadania Ministerstwa - dochody i wydatki realizowane przez dysponenta III stopnia;

20) System TREZOR - Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa.

§ 3. Minister jest dysponentem następujących części budżetowych:

1) 26 - Łączność;

2) 39 - Transport.

II. Tryb prac nad projektem ustawy budżetowej

1. Postanowienia ogólne

§ 4. 1. Materiały do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP są przygotowywane na podstawie przepisów prawa oraz wytycznych Ministra Finansów, z zachowaniem terminów wyznaczonych przez:

1) Ministra Finansów - dla Ministra;

2) DBI - dla BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP oraz jednostek;

3) BAF - dla komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie zadań Ministerstwa.

2. Za przygotowanie i przekazanie materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP w układzie części budżetowych 26 i 39 odpowiada DBI.

3. Za przygotowanie i przekazanie do DBI materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP w zakresie zadań Ministerstwa, odpowiada BAF, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Za przygotowanie i przekazanie do BAF materiałów do projektu ustawy budżetowej, w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w Ministerstwie, odpowiada BDG.

2. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych

§ 5. 1. DBI występuje do BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP oraz jednostek z prośbą o opracowanie i przekazanie w określonym terminie planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, zwanych dalej "planami rzeczowymi", w tym informacji o nowych zadaniach.

2. Plany rzeczowe w zakresie zadań Ministerstwa opracowuje BAF, na podstawie zgłoszeń komórek organizacyjnych Ministerstwa, i przekazuje do DBI.

3. Plany rzeczowe powinny być przedstawione na właściwych formularzach wraz z uzasadnieniem, przygotowanym zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia MF oraz przekazanymi przez DBI.

4. Plany rzeczowe w zakresie wydatków na inwestycje budowlane i zakupowe podlegają weryfikacji i uzgodnieniu przez komórki organizacyjne Ministerstwa prowadzące sprawy nadzoru Ministra nad organami lub jednostkami, o których mowa w § 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, w zakresie zgodności z przepisami rozporządzenia RM.

5. Plany rzeczowe w zakresie wydatków na inwestycje budowlane i zakupowe przygotowywane przez komórki organizacyjne Ministerstwa w ramach zadań Ministerstwa są przekazywane do BAF. Przed przekazaniem, komórki organizacyjne Ministerstwa uzgadniają z BZK plany rzeczowe w zakresie wydatków na inwestycje budowlane i zakupowe z przeznaczeniem na zadania realizowane przez BZK. Plany rzeczowe w zakresie wydatków na inwestycje budowlane i zakupowe z przeznaczeniem na zadania będące we właściwości BAF, po przekazaniu do BAF, podlegają uzgodnieniu w zakresie administracyjnym, a następnie przechodzą weryfikację formalno-finansową.

6. DBI, po dokonaniu weryfikacji zgłoszonych propozycji planów rzeczowych, może zwrócić się do BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP oraz jednostek o dodatkowe wyjaśnienia, dokonanie niezbędnych korekt lub uzupełnień.

7. Na podstawie otrzymanych materiałów, DBI sporządza propozycje planów rzeczowych i wraz z pismem przekazującym materiały do projektu ustawy budżetowej, przedstawia do akceptacji Ministra.

8. Po podpisaniu przez Ministra pisma, o którym mowa w ust. 7, komplet materiałów jest przesyłany do Ministra Finansów lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

9. DBI opracowuje i przekazuje stosowne formularze do innych właściwych ministrów, o których mowa w rozporządzeniu MF.

10. Plany rzeczowe mogą podlegać aktualizacji w trybie § 12 rozporządzenia MF. Sposób postępowania w zakresie aktualizacji planów rzeczowych określają ust. 1-8.

3. Projekt ustawy budżetowej

§ 6. 1. Po otrzymaniu wstępnych kwot wydatków i dokonaniu podziału limitu, DBI przekazuje do BAF, DPO, DL, DTK, DDP oraz jednostek informacje o przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu budżetu państwa, w tym wskaźnikach makroekonomicznych oraz wstępnej kwocie wydatków.

2. W oparciu o przekazane informacje, o których mowa w ust. 1, BAF, DPO, DL, DTK, DDP oraz jednostki sporządzają projekty planów dochodów i wydatków w ramach przekazanych limitów, w tym w układzie zadaniowym, na właściwych formularzach, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Formularze dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w Ministerstwie, w zakresie wszystkich źródeł finansowania, sporządza BDG przy współudziale BAF.

4. Formularze w zakresie wydatków na inwestycje budowlane i zakupowe podlegają weryfikacji i uzgodnieniu przez komórki organizacyjne Ministerstwa prowadzące sprawy nadzoru Ministra nad organami lub jednostkami, o których mowa w § 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, w zakresie zgodności z przepisami rozporządzenia RM.

5. Formularze w zakresie zadań inwestycyjnych Ministerstwa są przygotowywane przez BAF i podlegają uzgodnieniu przez komórki organizacyjne Ministerstwa, których zadania uwzględniono w formularzach.

6. DBI może przed otrzymaniem wstępnych kwot wydatków, o których mowa w ust. 1, zobowiązać jednostki oraz BAF do opracowania projektu planu dochodów.

7. Podziału wstępnych kwot wydatków, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej, na poszczególne jednostki oraz podmioty, dokonuje BZK.

8. BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP oraz jednostki przekazują wraz z wypełnionymi formularzami uzasadnienie, przygotowane zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia MF oraz przekazanymi przez DBI.

9. DBI, po dokonaniu weryfikacji otrzymanych materiałów, może zwrócić się do BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP oraz jednostek o dodatkowe wyjaśnienia, dokonanie niezbędnych korekt lub uzupełnień.

10. Na podstawie otrzymanych materiałów, DBI opracowuje zbiorcze formularze, w tym w układzie zadaniowym, według wzorów formularzy określonych w rozporządzeniu MF, wraz z omówieniem oraz pismem przekazującym materiały do projektu ustawy budżetowej, a następnie przedstawia je do akceptacji Ministra.

11. Po podpisaniu przez Ministra pisma, o którym mowa w ust. 10, komplet materiałów jest przesyłany do Ministra Finansów lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

12. DBI sporządza i przekazuje materiały planistyczne do innych właściwych ministrów, o których mowa w rozporządzeniu MF.

13. Po przekazaniu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, DBI przygotowuje informację o projekcie budżetu w zakresie części 26 i 39 dla komisji sejmowych i senackich, a następnie przekazuje do akceptacji Ministra.

14. Przygotowując informację, o której mowa w ust. 13, DBI może zwrócić się do komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek o opracowanie dodatkowych materiałów. Na każdym etapie prac nad projektem ustawy budżetowej, na wniosek DBI lub BAF, komórki organizacyjne Ministerstwa lub jednostki są obowiązane do niezwłocznego udzielenia dodatkowych wyjaśnień i przekazania materiałów uzupełniających dotyczących projektu ustawy budżetowej.

4. Tryb prac związanych z opracowaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

§ 7. 1. DBI przekazuje do BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP oraz jednostek wytyczne dotyczące przygotowania materiałów do opracowania WPFP.

2. W oparciu o przekazane wytyczne oraz wynikające z rozporządzenia MF, BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP oraz jednostki przygotowują materiały do WPFP na właściwych formularzach oraz przesyłają je w wyznaczonym terminie do DBI.

3. DBI po dokonaniu weryfikacji otrzymanych materiałów, może zwrócić się do komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w ust. 2, oraz jednostek o dodatkowe wyjaśnienia, dokonanie niezbędnych korekt lub uzupełnień w przekazanych materiałach.

4. Na podstawie otrzymanych materiałów, DBI przygotowuje zbiorcze formularze do WPFP wraz z omówieniem oraz pismem przekazującym materiały do WPFP, a następnie przedstawia je do akceptacji Ministra.

5. Po podpisaniu przez Ministra pisma, o którym mowa w ust. 4, komplet materiałów jest przesyłany do Ministra Finansów lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

5. Sposób i tryb sporządzania projektów planów finansowych

§ 8. 1. W terminie do dnia 25 października DBI przekazuje BAF, BZK, BDG, DPO, DL, DTK, DDP oraz jednostkom informacje o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy budżetowej, co najmniej w szczegółowości:

1) dochody - dział,

2) wydatki - dział, rozdział oraz grupy wydatków określone w art. 124 ust. 1 ustawy

- w celu opracowania projektów planów finansowych, w tym w układzie zadaniowym.

2. Kierownicy jednostek zatwierdzają, w terminie ustalonym przez DBI, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, projekty planów finansowych zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, z projektem ustawy budżetowej.

3. Projekt planu finansowego, w tym w układzie zadaniowym, w zakresie zadań Ministerstwa opracowuje BAF i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.

4. Projekt planu finansowego, w tym w układzie zadaniowym, w zakresie dysponenta części opracowuje DBI i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi.

5. Projekty planów finansowych są sporządzane, co najmniej w szczegółowości:

1) w zakresie budżetu państwa - część, dział, rozdział i paragraf;

2) w zakresie budżetu środków europejskich - część, program, dział, rozdział i paragraf.

6. Jednostki sporządzają projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń oraz przedkładają do akceptacji kierownika jednostki.

7. Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w Ministerstwie sporządza BDG i po uzgodnieniu z BAF przedstawia do akceptacji Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

8. Plan zatrudnienia i wynagrodzeń, obejmujący wydatki ujęte w projekcie planu finansowego uwzględnia w szczególności podział na grupy zatrudnienia i źródło finansowania.

9. W terminie ustalonym przez DBI, nie później niż do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, do DBI są przekazywane zgodne z projektem ustawy budżetowej projekty planów, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz 6 i 7, w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

10. DBI dokonuje weryfikacji otrzymanych projektów planów, pod względem ich zgodności z projektem ustawy budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu odpowiednio BAF, BDG lub jednostkę.

11. DBI, na podstawie zweryfikowanych projektów, o których mowa w ust. 2-4, opracowuje zbiorczy projekt planu finansowego oraz układ zadaniowy dla poszczególnych części budżetowych i przedkłada do akceptacji Ministra, a następnie przekazuje Ministrowi Finansów zweryfikowane projekty planów finansowych w Systemie TREZOR, nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

12. Projekty planów zatwierdzone odpowiednio przez Ministra, Dyrektora Generalnego Ministerstwa lub kierownika jednostki stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego, na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.

III. Wykonywanie ustawy budżetowej

1. Sposób i tryb sporządzania planów finansowych

§ 9. 1. W terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, DBI przekazuje BAF, BZK, BDG, DPO, DL, DTK, DDP oraz jednostkom, informacje o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, wynikających z ustawy budżetowej w szczegółowości określonej w § 8 ust. 1.

2. Kierownicy jednostek, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, sporządzają plany finansowe, w tym w układzie zadaniowym, celem zapewnienia ich zgodności z ustawą budżetową.

3. Plan finansowy, w tym w układzie zadaniowym w zakresie zadań Ministerstwa sporządza BAF w terminie, o którym mowa w ust. 2, i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.

4. Plan finansowy, w tym w układzie zadaniowym, w zakresie dysponenta części sporządza DBI i przedkłada do zatwierdzenia Ministrowi.

5. Plany finansowe są sporządzane, co najmniej w szczegółowości określonej w § 8 ust. 5.

6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1:

1) BDG opracowuje plan zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa, i po uzgodnieniu z BAF przedkłada do akceptacji Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

2) jednostki opracowują plan zatrudnienia i wynagrodzeń oraz plan zadań inwestycyjnych i przedkładają je do akceptacji kierownika jednostki.

7. Plan zatrudnienia i wynagrodzeń, obejmujący wydatki ujęte w planie finansowym, uwzględnia w szczególności podział na grupy zatrudnienia i źródło finansowania.

8. Plan zadań inwestycyjnych Ministerstwa jest opracowywany przez BAF na podstawie zgłoszeń komórek organizacyjnych Ministerstwa, po ich weryfikacji.

9. Plan wydatków inwestycyjnych jednostek uwzględnia planowane do realizacji zadania inwestycyjne wraz ze wskazaniem lat ich realizacji, źródeł finansowania oraz komórek organizacyjnych w jednostce odpowiedzialnych za realizację zadania.

10. Plany, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz 6 i 8, są niezwłocznie przekazywane do DBI. Plany zadań inwestycyjnych jednostek są przekazywane równolegle do komórek organizacyjnych Ministerstwa prowadzących sprawy nadzoru Ministra nad tymi jednostkami i podlegają pisemnemu uzgodnieniu przez te komórki.

11. DBI weryfikuje plany, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz 6 i 8. DBI może zwrócić się do komórek organizacyjnych Ministerstwa o opinię dotyczącą tych planów. W przypadku uwag są one zwracane do jednostki, BDG lub BAF -w celu ich poprawy.

12. DBI, na podstawie zweryfikowanych planów, przygotowuje zbiorczy plan finansowy oraz układ zadaniowy dla poszczególnych części budżetowych i przedstawia do akceptacji Ministra, a następnie przekazuje plany finansowe w systemie TREZOR do Ministra Finansów.

13. Do aktualizacji planów, o których mowa w ust. 6 i 8, stosuje się przepisy ust. 11, przy czym w zakresie planu zatrudnienia i wynagrodzeń aktualizacji dokonuje się według stanu na koniec każdego kwartału i przekazuje do DBI w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2. Zmiany w planach finansowych

§ 10. 1. Zmiany w planach finansowych mogą być dokonywane przez Ministra na zasadach i w zakresie określonym w ustawie.

2. Zmiany w zakresie planów finansowych:

1) dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie - są dokonywane przez Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa; projekt zmian przygotowuje BAF, po otrzymaniu wniosku komórki organizacyjnej Ministerstwa lub z własnej inicjatywy; zmiany w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa opracowuje BDG przy współudziale BAF;

2) dysponenta części - są dokonywane przez Ministra; projekt zmian przygotowuje DBI na wniosek BAF, BZK, DPO, DL, DTK lub DDP, albo z własnej inicjatywy;

3) jednostek - są dokonywane przez kierowników jednostek w granicach upoważnienia udzielonego przez Ministra.

3. Wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym powinien określać zadanie oraz rodzaj wydatku, który ulega przesunięciu, a także uzasadnienie dokonania tych zmian, z jednoczesnym wskazaniem propozycji zmian w zakresie budżetu zadaniowego.

4. Sprawy związane z przygotowaniem decyzji w sprawie zmian w planach finansowych jednostek, które nie mogą być podjęte przez kierowników tych jednostek, prowadzi DBI. DBI może zwrócić się do komórki organizacyjnej Ministerstwa prowadzącej sprawy nadzoru Ministra nad organami lub jednostkami, o których mowa w § 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, o przedstawienie stanowiska do wnioskowanych zmian.

5. W przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Finansów lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na dokonanie zmian w planie finansowym, DBI przygotowuje wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia wydatków.

6. Po uzyskaniu zgody Ministra Finansów lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o której mowa w ust. 5, DBI przygotowuje projekt decyzji w sprawie zmian w planie finansowym.

7. W przypadku dokonania zmiany w planie finansowym polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych jednorazowo o kwotę nieprzekraczającą 100 tys. zł, nieprzeznaczonych na inwestycje budowlane, DBI przygotowuje pismo do Ministra Finansów informujące o dokonanej zmianie.

8. W ciągu roku budżetowego mogą być wprowadzane zmiany w zakresie budżetu zadaniowego, które nie wymagają zmian w planie finansowym.

9. Zmiany w planach finansowych, w tym w zakresie budżetu zadaniowego, są na bieżąco uwzględniane przez DBI i BAF oraz kierowników jednostek.

3. Uruchamianie środków z rezerw celowych na zwiększenie wynagrodzeń

§ 11. 1. W trakcie roku budżetowego - stosownie do art. 154 ust. 4 ustawy - mogą być przyznane przez Radę Ministrów środki z rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań.

2. Wniosek w zakresie zwiększenia wynagrodzeń:

1) w Ministerstwie przygotowuje BDG przy współudziale BAF;

2) w jednostkach przygotowuje DBI - na wniosek kierownika danej jednostki.

3. Po otrzymaniu uchwały Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń, DBI przygotowuje, przy udziale BAF lub jednostek, wniosek do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej i przekazuje wniosek do podpisu Ministra, a następnie do Ministra Finansów.

4. W przypadku gdy skutki uchwały Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń podjętej w roku poprzednim nie zostaną uwzględnione w budżecie na dany rok, DBI, na wniosek BAF lub kierownika jednostki, przygotowuje wniosek do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej i przekazuje do podpisu Ministra, a następnie do Ministra Finansów.

5. Wnioski związane z uzyskiwaniem środków z rezerwy celowej na dodatki dla urzędników służby cywilnej opracowuje BDG w porozumieniu z BAF oraz jednostkami.

6. Po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w wydatkach, DBI zawiadamia kierownika jednostki lub BAF oraz BDG o dokonanych zmianach.

4. Uruchamianie środków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych

§ 12. 1. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy ogólnej lub celowej przygotowuje DBI na wniosek BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP lub kierownika jednostki, albo z własnej inicjatywy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W zakresie zadań Ministerstwa, komórki organizacyjne Ministerstwa kierują wnioski do BAF.

3. DBI lub BAF sprawdza wnioski w szczególności pod względem zgodności z planem finansowym, klasyfikacją budżetową i klasyfikacją w układzie zadaniowym oraz pod względem wnioskowanych kwot, biorąc pod uwagę aktualnie dostępne środki w budżecie.

4. DBI lub BAF może zwrócić się do:

1) wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia, korektę lub uzupełnienie wniosku;

2) innych komórek organizacyjnych Ministerstwa o opinię na temat wniosków o uruchomienie środków z rezerw.

5. Szczegółowy sposób podziału i uruchamiania środków z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich określa odrębna procedura.

6. Po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów DBI, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania decyzji, zawiadamia odpowiednio BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP lub kierownika jednostki o dokonanych zmianach.

7. BAF po uwzględnieniu decyzji w planie finansowym zawiadamia komórki wnioskujące o środki z rezerwy ogólnej lub celowej w zakresie zadań Ministerstwa.

5. Ewidencja planu finansowego i informowanie o zmianach w planie

§ 13. 1. DBI i BAF oraz jednostki prowadzą ewidencję planu finansowego i zmian w planie finansowym, odrębnie w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

2. DBI, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania zmian w planie finansowym lub otrzymania decyzji Ministra Finansów wprowadzającej zmiany w planie finansowym, informuje odpowiednio BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP lub kierowników jednostek o zmianach dokonanych w planie finansowym. Kierownicy jednostek i BAF wprowadzają zmiany w planie finansowym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z zastrzeżeniem, iż decyzje w każdym przypadku są uwzględniane w planie finansowym w miesiącu, w którym zostały podjęte.

3. Kierownicy jednostek oraz BAF niezwłocznie informują DBI o podjętych decyzjach w sprawie zmian w planie finansowym, jednakże nie później niż do 26 dnia miesiąca, którego dotyczą zmiany.

4. Dyrektor lub Zastępca Dyrektora DBI akceptuje plany finansowe dla poszczególnych części budżetowych, uwzględniające zmiany wprowadzone w tych planach, według stanu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

5. Jednostki oraz BAF przekazują do DBI układy zadaniowe po zmianach według stanu na koniec każdego miesiąca, w terminie do 10 dnia po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą zmiany.

6. Dyrektor lub Zastępca Dyrektora DBI akceptuje układy zadaniowe dla poszczególnych części budżetowych, uwzględniające zmiany wprowadzone w tych układach, według stanu na koniec każdego kwartału.

6. Blokowanie planowanych wydatków

§ 14. 1. DBI na wniosek BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP lub kierownika jednostki, przygotowuje projekt decyzji w sprawie blokowania planowanych wydatków - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy.

2. W zakresie zadań Ministerstwa komórki organizacyjne Ministerstwa kierują wnioski do BAF.

3. Po podpisaniu przez Ministra decyzji w sprawie blokowania planowanych wydatków, DBI niezwłocznie przygotowuje informację odpowiednio dla BAF, BZK, DPO, DL, DTK, DDP lub kierownika jednostki o podjętej decyzji.

7. Realizacja planów zadań rzeczowych

§ 15. 1. BAF uzgadnia wnioski o zamówienia publiczne oraz projekty umów dotyczące zadań finansowanych w ramach wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, stanowiące podstawę realizacji zadań rzeczowych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, powinny przed podpisaniem uzyskać akceptację głównego księgowego Ministerstwa.

8. Finansowanie i rozliczanie inwestycji z budżetu państwa

§ 16. 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa prowadzące sprawy nadzoru Ministra nad organami lub jednostkami, o których mowa w § 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, uzgadniają program inwestycji budowlanej oraz akceptują wartość kosztorysową inwestycji budowlanej, o której mowa w rozporządzeniu RM.

2. Dla inwestycji realizowanych w Ministerstwie, Dyrektor Generalny uzgadnia program inwestycji budowlanej oraz akceptuje wartość kosztorysową.

3. Rozliczenie inwestycji budowlanej jest weryfikowane pod względem merytorycznym przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w ust. 1, oraz pod względem finansowym przez DBI.

4. Rozliczenia dla inwestycji budowlanych realizowanych w Ministerstwie są opracowywane przez BAF w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i przekazywane do DBI.

5. W zakresie nieuregulowanym w procedurze stosuje się przepisy rozporządzenia RM.

9. Nadzór nad realizacją budżetu

§ 17. 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz kierownicy jednostek, w ramach udzielonych upoważnień do dysponowania środkami budżetu oraz pełnomocnictw do zawierania umów lub porozumień, sprawują na bieżąco merytoryczną kontrolę realizacji zadań, dochodów i wydatków oraz dokonują oceny celowości ponoszonych wydatków.

2. DBI sporządza kwartalną, syntetyczną informację o wykonaniu dochodów i wydatków oraz nie rzadziej niż raz na pół roku analizę efektywności i skuteczności realizowanych zadań resortu. Informacje są przekazywane członkom kierownictwa Ministerstwa, o których mowa w § 3 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa.

3. W celu sporządzenia informacji, o której mowa w ust. 2, DBI występuje do jednostek, BZK, DPO, DL, DTK, DDP oraz do BAF w zakresie zadań Ministerstwa, o przedłożenie informacji obejmującej omówienie realizacji zadań i wykorzystanie przekazanych środków oraz ocenę skuteczności i efektywności realizowanych zadań.

IV. System TREZOR

Wykonywanie budżetu państwa z wykorzystaniem Systemu TREZOR

§ 18. W systemie TREZOR są realizowane procesy w zakresie:

1) projektu budżetu państwa;

2) projektów planów finansowych;

3) planów finansowych;

4) wniosków i decyzji związanych ze zmianami projektów planów finansowych i planów finansowych;

5) decyzji, o których mowa w art. 177 ustawy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Biznes na Plus

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama