reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. Urz. Min. Tran. Bud. i Gosp. Mor. poz. 50).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650, 1039, 1480, 1481, 1544, 1592, 1629 i 2245.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM]

Załącznik do zarządzenia nr 1 Ministra Infrastruktury
z dnia 18 stycznia 2019 r. (poz. 4)

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, zwany dalej "regulaminem", określa warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą".

§ 2. W sprawach określonych regulaminem zastosowanie mają przepisy:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, Dz. Urz. UE L 178 z 10.07.2012, str. 6, Dz. Urz. UE L 4 z 09.01.2013, str. 46 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1);

2) ustawy;

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 1352);

4) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916).

Rozdział 2

Wnioski o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz warunki przeprowadzenia egzaminu pisemnego na ten certyfikat

§ 3. 1. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, zwany dalej "certyfikatem", jest wydawany na wniosek złożony do Instytutu Transportu Samochodowego, zwanego dalej "Instytutem", przez osobę, która ubiega się o wydanie certyfikatu, zwaną dalej "kandydatem", oraz która:

1) przystępuje do egzaminu pisemnego na certyfikat, zwanego dalej "egzaminem", w tym kandydata, który ubiega się o zwolnienie z części egzaminu na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy, albo

2) ubiega się o zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy.

2. Wzór wniosku o wydanie certyfikatu, zwanego dalej "wnioskiem", określa załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 4. 1. Kandydat przystępujący do egzaminu dołącza do wniosku, o którym mowa w § 3, kopię dowodu wniesienia opłaty za egzamin oraz opłaty za wydanie certyfikatu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Kandydat będący obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przystępujący do egzaminu dołącza do wniosku, poza dowodem wniesienia opłaty za egzamin oraz opłaty za wydanie certyfikatu, oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do regulaminu.

3. Kandydat będący obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przystępujący do egzaminu dołącza do wniosku, poza dowodem wniesienia opłaty za egzamin oraz opłaty za wydanie certyfikatu, kopię karty pobytu.

4. Kandydat ubiegający się o zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy, nie ponosi opłaty za egzamin, a jedynie uiszcza opłatę za wydanie certyfikatu oraz dołącza do wniosku kopię dowodu wniesienia tej opłaty.

5. Kandydat ubiegający się o zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy albo kandydat ubiegający się o zwolnienie z części egzaminu na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy dołącza do wniosku również:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,

2) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

- lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);

3) deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów, której wzór określa załącznik nr 3 do regulaminu.

6. W przypadku kandydata ubiegającego się o zwolnienie z części egzaminu, na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy, opłatę za egzamin pomniejsza się o 50 zł za każdy zaliczony moduł.

§ 5. 1. Wniosek składa się w Instytucie co najmniej 14 dni przed datą egzaminu wyznaczoną przez Instytut.

2. W przypadku gdy wniosek został złożony z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytut nie zapewnia kandydatom udziału w wyznaczonym przez Instytut terminie egzaminu.

3. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub niewłaściwie wypełnionego, Instytut w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku:

1) wzywa kandydata do usunięcia braków, albo

2) odsyła kandydatowi wniosek do uzupełnienia.

§ 6. 1. Instytut pisemnie informuje kandydata o rozpatrzeniu wniosku oraz wskazuje zagadnienia, z których kandydat nie jest zwolniony na egzaminie.

2. Po przyjęciu i zarejestrowaniu wniosku, zgodnie z dyspozycją kandydata, Instytut pisemnie na adres do korespondencji lub drogą komunikacji elektronicznej wysyła zawiadomienie o terminie, miejscu i rodzaju egzaminu, a kandydata, który uzyskał zwolnienie z części egzaminu na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy, informuje także o zakresie zagadnień, z których kandydat jest zwolniony na egzaminie.

3. W przypadku braku możliwości zawiadomienia pisemnego kandydata Instytut telefoniczne zawiadamia kandydata o terminie, miejscu i rodzaju egzaminu, a kandydata, który uzyskał zwolnienie z części egzaminu na podstawie art. 38a ust. 2, także o zakresie zagadnień, z których kandydat jest zwolniony na egzaminie.

§ 7. Egzamin przeprowadza się w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu, umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie egzaminu. Listę miejsc, w których jest przeprowadzany egzamin, wraz z planowanymi terminami egzaminów, Instytut podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.its.waw.pl.

§ 8. 1. Niezależnie od przyczyny, jest dopuszczalna dwukrotna nieobecność kandydata na egzaminie. W takim przypadku kandydat nie traci uiszczonej opłaty za egzamin. Każda kolejna nieobecność powoduje obowiązek wniesienia ponownej opłaty za egzamin.

2. W przypadku nieobecności na egzaminie kolejny termin egzaminu jest wyznaczany na podstawie pisemnego zgłoszenia kandydata w tej sprawie, z zachowaniem zasad określonych w § 5.

Rozdział 3

Plan egzaminów

§ 9. Instytut, drogą komunikacji elektronicznej, przesyła do ministra właściwego do spraw transportu miesięczny plan egzaminów, nie później niż 14 dni przed datą pierwszego planowanego egzaminu. Miesięczny plan egzaminów zawiera terminy i miejsca egzaminów.

Rozdział 4

Przeprowadzenie egzaminu oraz zadania komisji egzaminacyjnej

§ 10. Instytut tworzy i wykorzystuje do egzaminowania jednolitą, poufną, komputerową bazę pytań testowych i zadań egzaminacyjnych, z której są losowane indywidualne zestawy egzaminacyjne dla każdego kandydata przystępującego do egzaminu. Baza pytań jest wykorzystywana wyłącznie do przeprowadzenia egzaminu.

§ 11. 1. Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu i zadania egzaminacyjnego.

2. Test obejmuje zakres zagadnień określony w części I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE.

3. Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań - w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy, odpowiednio do rodzaju certyfikatu, o jaki ubiega się kandydat przystępujący do egzaminu.

4. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców.

5. Kandydat spełniający wymagania określone w art. 38a ust. 1 ustawy jest zwolniony z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 ustawy.

6. Kandydat, który uzyskał zwolnienie z części egzaminu na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy:

1) nie udziela odpowiedzi na pytania zawarte w teście, z których jest zwolniony;

2) rozwiązuje pisemne zadanie egzaminacyjne.

§ 12. 1. Kandydat jest obowiązany zgłosić się na egzamin 15 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.

2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, zwany dalej "Przewodniczącym", decyduje o możliwości dopuszczenia do egzaminu kandydata, który stawi się na egzaminie nie później niż 15 minut po jego rozpoczęciu. Fakt dopuszczenia do egzaminu takiego kandydata jest potwierdzany stosowną adnotacją w Protokole Sesji, zwanym dalej "Protokołem", parafowaną przez Przewodniczącego oraz przez tego kandydata. Niedopuszczenie do egzaminu kandydata, który przybył po jego rozpoczęciu, jest traktowane jak nieobecność na egzaminie; w takiej sytuacji nie przewiduje się zwrotu opłaty za egzamin.

3. Kandydat może zrezygnować z ubiegania się o certyfikat w formie pisemnego oświadczenia. W takim przypadku kandydat otrzymuje zwrot:

1) opłaty za egzamin oraz opłaty za wydanie certyfikatu - jeżeli nie przystąpił do egzaminu po zarejestrowaniu wniosku, a przed wskazaniem terminu oraz miejsca jego przeprowadzenia;

2) opłaty za wydanie certyfikatu - jeżeli przystąpił do egzaminu i uzyskał ocenę negatywną;

3) opłaty za egzamin, z zachowaniem zasad określonych w § 8 ust. 1, oraz opłaty za wydanie certyfikatu - jeżeli nie przystąpił do egzaminu po zarejestrowaniu wniosku i po wskazaniu terminu oraz miejsca jego przeprowadzenia.

4. Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali egzaminacyjnej, w warunkach umożliwiających kandydatom samodzielną pracę.

5. Kandydat, przed rozpoczęciem każdej części egzaminu, okazuje dokument ze zdjęciem, w szczególności dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Komisja egzaminacyjna ma prawo w każdej fazie egzaminu sprawdzić tożsamość kandydata.

§ 13. 1. Test oraz zadanie egzaminacyjne są oznaczone niepowtarzalnymi numerami, które są wpisywane do Protokołu przed ich wydaniem kandydatowi.

2. Wzór Protokołu określa załącznik nr 4 do regulaminu.

3. Osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej są obowiązane do zachowania w tajemnicy treści pytań testowych i zadań egzaminacyjnych oraz ich odpowiedzi. Zabrania się powielania w jakiejkolwiek formie pytań testowych i zadań egzaminacyjnych oraz ich odpowiedzi.

4. Przewodniczący parafuje każdą pracę egzaminacyjną, w tym test oraz zadanie egzaminacyjne, przed ich wydaniem kandydatowi.

5. Podczas wydawania testu kandydatowi, który uzyskał zwolnienie z części egzaminu na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy, Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek komisji egzaminacyjnej, zakreśla i parafuje na teście oznaczenia modułów, które wypełnia kandydat oraz informuje o procedurze wypełniania testu.

6. Po otrzymaniu testu lub zadania egzaminacyjnego kandydat sprawdza zgodność otrzymanego testu lub zadania egzaminacyjnego, z zakresem zdawanego egzaminu, wpisuje na pierwszej stronie swoje imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku nieposiadania tego numeru - datę urodzenia oraz datę i miejsce egzaminu, i w dolnym prawym rogu każdej strony testu i zadania egzaminacyjnego składa swoją parafę.

7. W przypadku gdy test lub zadanie egzaminacyjne są nieopisane lub są opisane niezgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 6, kandydat jest obowiązany do uzupełnienia braków formalnych, a w przypadku odmowy ich dokonania, przyjmuje się, że egzamin jest zakończony z wynikiem negatywnym, bez możliwości zwrotu opłaty za egzamin.

8. Na każde pytanie w teście przypadają cztery możliwe odpowiedzi do wyboru, z których więcej niż jedna może być poprawna. Wybraną odpowiedź lub wybrane odpowiedzi kandydat zaznacza znakiem (x).

9. W przypadku pomyłki w zaznaczaniu właściwej odpowiedzi kandydat jest obowiązany obwieść błędnie zaznaczoną (zakreśloną) odpowiedź kółkiem, złożyć przy niej swoją parafę, a następnie zaznaczyć znakiem (x) inną odpowiedź, uznaną przez kandydata za właściwą.

§ 14. 1. Czas rozwiązywania testu składającego się z 64 pytań wynosi 120 minut.

2. Czas rozwiązywania zadania egzaminacyjnego wynosi 120 minut.

3. Pomiędzy każdą z części egzaminu kandydatowi przysługuje przerwa nie dłuższa niż 15 minut.

§ 15. W przypadku kandydata, który uzyskał zwolnienie z części egzaminu na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy, dla obliczenia czasu rozwiązywania testu przyjmuje się, że na udzielenie odpowiedzi w każdym z modułów przysługuje 15 minut.

§ 16. 1. Komisja egzaminacyjna ocenia egzamin przyznając za odpowiedzi punkty według następujących kryteriów:

1) w przypadku testu:

a) udzielenie pełnej odpowiedzi na pytanie - 1 punkt,

b) udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej, niepełnej albo brak odpowiedzi - 0 punktów,

c) maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 64;

2) w przypadku zadania egzaminacyjnego - za każdą udzieloną odpowiedź można uzyskać od 0 do 4 punktów:

a) odpowiedź bardzo dobra - 4 punkty,

b) odpowiedź dobra - 3 punkty,

c) odpowiedź dostateczna - 2 punkty,

d) odpowiedź niepełna - 1 punkt,

e) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów,

f) maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 64 (4 pytania x 4 otrzymana ocena z odpowiedzi x 4 waga dla każdego pytania = 64).

2. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z każdej części egzaminu, stanowi 50% ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów.

3. Warunkiem zaliczenia testu oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części.

4. Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez kandydata z dwóch części co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

§ 17. 1. Za prawidłowy przebieg egzaminu odpowiada komisja egzaminacyjna.

2. Wszelkie kwestie związane z egzaminem, w trakcie jego przebiegu, rozstrzyga Przewodniczący.

3. W przypadku uchybień proceduralnych w trakcie egzaminu lub uzasadnionych zastrzeżeń do pytań testowych i zadań egzaminacyjnych, każda z osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej może wnieść zastrzeżenia do Protokołu.

4. W trakcie egzaminu zabrania się korzystania z dodatkowych materiałów, w szczególności z książek, telefonów komórkowych, urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, urządzeń technicznych (z wyjątkiem kalkulatorów) oraz z pomocy innych osób, a także zakłócania porządku na sali egzaminacyjnej.

5. W przypadku niewłaściwego zachowania się kandydata w trakcie egzaminu, a w szczególności nieprzestrzegania wymagań, o których mowa w ust. 4, Przewodniczący może przerwać egzamin dla tego kandydata i wezwać go do opuszczenia sali, bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za egzamin. W takim przypadku wynik egzaminu dla tego kandydata jest negatywny.

§ 18. W trakcie egzaminu na sali egzaminacyjnej powinny przebywać co najmniej dwie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.

§ 19. Po przeprowadzeniu egzaminu, osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej podpisują Protokół.

§ 20. 1. Test i zadanie egzaminacyjne są sprawdzane w terminie 14 dni od dnia egzaminu.

2. Przewodniczący oraz członek komisji egzaminacyjnej będący pracownikiem Instytutu sprawdzają test i zadanie egzaminacyjne w siedzibie Instytutu.

3. Liczbę uzyskanych punktów z testu i zadania egzaminacyjnego oraz wynik końcowy egzaminu wpisuje się w odpowiednie rubryki Protokołu.

4. Po uzupełnieniu Protokołu o wyniki testu i zadania egzaminacyjnego sprawdzający test i zadanie egzaminacyjne podpisują Protokół, a ponadto Przewodniczący zatwierdza Protokół poprzez złożenie w odpowiednim miejscu podpisu.

§ 21. 1. Instytut ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie prac egzaminacyjnych przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Sposób i tryb zabezpieczenia prac egzaminacyjnych opisano w procedurze ITS P-CTT-01 zatwierdzonej przez Dyrektora Instytutu.

§ 22. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, kandydat ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego po wniesieniu ponownej opłaty za egzamin. Wniesiona opłata za wydanie certyfikat pozostaje ważna. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 23. 1. Instytut wysyła kandydatowi, który przystąpił do egzaminu, w terminie 28 dni od dnia egzaminu, certyfikat, albo w przypadku negatywnego wyniku egzaminu, zgodnie z dyspozycją kandydata na adres do korespondencji lub drogą komunikacji elektronicznej, zawiadomienie o wyniku końcowym egzaminu, wraz z liczbą punktów uzyskanych z testu i zadania egzaminacyjnego.

2. W przypadku kandydata, który uzyskał zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy, Instytut, po pozytywnej weryfikacji wniosku, przesyła certyfikat niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 28 dni od dnia złożenia wniosku w Instytucie.

§ 24. W przypadku wystąpienia kwestii spornych dotyczących oceny prac egzaminacyjnych, na pisemny wniosek kandydata oryginały prac egzaminacyjnych są udostępniane do wglądu w siedzibie Instytutu.

Rozdział 5

Opłaty za egzamin i certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz koszty przeprowadzenia egzaminu

§ 25. Opłatę za egzamin oraz opłatę za wydanie certyfikatu określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych należy wnosić na adres i rachunek bankowy Instytutu: Instytut Transportu Samochodowego; 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80, nr rachunku bankowego: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947 w PEKAO S.A. Oddział w Warszawie.

§ 26. Stawki wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala Dyrektor Instytutu w ramach posiadanych środków własnych. Osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej pobierają wynagrodzenie z Instytutu. Informację o wysokości stawek Dyrektor Instytutu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

§ 27. Instytut ponosi koszty przeprowadzenia egzaminu, w tym koszty dojazdu i noclegu osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej.

Rozdział 6

Sposób przechowywania Protokołów z przeprowadzonych egzaminów oraz prowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

§ 28. Oryginały Protokołów, w tym Protokoły z egzaminów przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, są przechowywane w Instytucie przez okres co najmniej 50 lat od dnia egzaminu.

§ 29. Instytut prowadzi w formie elektronicznej rejestr wydanych przez siebie certyfikatów.

§ 30. W przypadku kradzieży albo zagubienia certyfikatu, jego posiadacz jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Instytutu o tym fakcie.

§ 31. Instytut jest obowiązany przedstawiać ministrowi właściwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 31 stycznia oraz do dnia 31 lipca, informacje dotyczące liczby i zakresu wydanych przez siebie certyfikatów.

§ 32. Instytut podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw transportu w zakresie sposobu egzaminowania i wydawania certyfikatów oraz gospodarki finansowej, wynikającej z kompetencji Instytutu, jako jednostki certyfikującej.

Rozdział 7

Informacje o procedurze certyfikacji

§ 33. Informacje o procedurze certyfikacji, w szczególności o warunkach przystąpienia do egzaminu, trybie i sposobie przeprowadzenia egzaminu, opłatach za egzamin i certyfikat, terminach i miejscach kolejnych egzaminów, wzór wniosku o wydanie certyfikatu oraz wyciąg z niniejszego regulaminu zawierający informacje niezbędne dla kandydata są dostępne:

1) na stronach internetowych Instytutu w Warszawie (www.its.waw.pl);

2) w siedzibie Instytutu;

3) w upoważnionych ośrodkach egzaminowania (w przypadku egzaminów przeprowadzanych w danym ośrodku).

Rozdział 8

Skargi i odwołania

§ 34. Uczestnikom egzaminu jak i członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu przeprowadzenia egzaminu. Skargi należy składać do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od dnia egzaminu. Dyrektor Instytutu rozpatruje skargi w terminie 30 dni od dnia złożenia skargi do Instytutu.

§ 35. Odwołanie od wyniku egzaminu należy składać do Dyrektora Instytutu w terminie 90 dni od dnia egzaminu. Przystąpienie do egzaminu poprawkowego oznacza akceptację wyniku z poprzedniego egzaminu. Dyrektor Instytutu rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji do Instytutu.

§ 36. Wszystkie spory mogące wyniknąć z niniejszego regulaminu rozstrzyga Dyrektor Instytutu.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienione ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 poz. poz. 12, 79, 138, 650, 1039, 1480, 1481, 1544, 1592, 1629 i 2245.

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIE O ZWYKŁYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR - DEKLARACJA O ZAKRESIE ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM STUDIÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR - PROTOKÓŁ SESJI EGZAMINU W TRANSPORCIE DROGOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama