reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zarządzenie określa sposób wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2019 r. przez Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "Ministrem", w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, a także przez przedsiębiorców.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się w szczególności przez przeprowadzenie ćwiczenia działowego pk. "lnfrastruktura-19", a także przez:

1) planowanie operacyjne, w tym:

a) opracowanie planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) opracowanie planów operacyjnych funkcjonowania urzędów obsługujących organy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

c) opracowanie planów funkcjonowania przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) programowanie obronne, w tym realizację zadań wynikających z "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej wiatach 2017-2026" określonych w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych działów administracji rządowej łączność oraz transport;

3) realizację zadań wynikających z dokumentu pt. "Zadania działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO 2017 dla Rzeczypospolitej Polskiej";

4) realizację zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza, związanych z gromadzeniem i przekazywaniem informacji do Centralnej Bazy Danych HNS;

5) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym:

a) kontynuowanie prac w zakresie planowania i przygotowania stanowisk kierowania Ministra oraz organów w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy,

b) aktualizację dokumentów dotyczących przemieszczania oraz zapewnienia warunków funkcjonowania Ministra oraz organów na stanowiskach kierowania,

c) aktualizację dokumentacji stałego dyżuru;

6) realizację "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026" w obszarach będących we właściwości Ministra;

7) udział w aktualizacji Rządowego Programu Rezerw Strategicznych;

8) prowadzenie reklamowania z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

9) realizację zadań w zakresie przygotowania jednostek przewidzianych do objęcia militaryzacją w obszarach będących we właściwości Ministra;

10) realizację zadań w ramach szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa kategorii I w części dotyczącej Ministra;

11) realizację szkolenia obronnego zgodnie z programem oraz planem szkolenia obronnego;

12) prowadzenie problemowych oraz doraźnych kontroli realizacji zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa;

13) opracowanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w zakresie właściwości Ministra.

§ 2.
1. Wprowadza się do stosowania "Harmonogram wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury, a także zadań realizowanych na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców w 2019 roku", zwany dalej "harmonogramem", określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Wprowadza się do stosowania wzór "Sprawozdania z wykonania zadań obronnych lub zadań na rzecz obronności państwa", zwanego dalej "sprawozdaniem", określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie stanowi element nadzoru nad realizacją zadań określonych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.
1. Plany w zakresie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa na 2019 r., zgodnie z właściwością, na podstawie harmonogramu sporządzają:

1) Główny Inspektor Transportu Drogowego;

2) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

3) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4) Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.;

5) Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

2. Przedsiębiorcy opracowują plany w zakresie wykonywania zadań na rzecz obronności państwa na 2019 r. na podstawie wypisów z planów, otrzymanych zgodnie z właściwością od podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4.

§ 4.
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - łączność oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [HARMONOGRAM WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY ORAZ PRZEZ ORGANY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY, A TAKŻE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW W 2019 ROKU]

Załączniki do zarządzenia nr 4 Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lutego 2019 r. (poz. 10)

Załącznik nr 1

HARMONOGRAM
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY ORAZ PRZEZ ORGANY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY, A TAKŻE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW W 2019 ROKU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OBRONNYCH LUB ZADAŃ NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTW]

Załącznik nr 2

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OBRONNYCH LUB ZADAŃ NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTW

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama