Kategorie

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Znosi się Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 6).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 14 marca 2021 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.