Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister Infrastruktury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa główne zadania obronne oraz zadania na rzecz obronności państwa w działach administracji rządowej: transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska oraz gospodarka wodna, zwane dalej "zadaniami obronnymi", a także sposoby ich wykonywania.

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) członkach kierownictwa Ministerstwa - należy przez to rozumieć Ministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego Ministerstwa oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

2) jednostkach - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane, wymienione w obwieszeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych (M. P. poz. 226);

3) kadrze kierowniczej - należy przez to rozumieć dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa, zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa, naczelnika oraz pracownika kierującego zespołem lub samodzielnym stanowiskiem;

4) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Infrastruktury;

5) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Infrastruktury;

6) organach - należy przez to rozumieć organy podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

7) planach operacyjnych - należy przez to rozumieć plany operacyjne funkcjonowania działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister, plany operacyjne funkcjonowania sporządzane przez organy i kierowników jednostek, plany funkcjonowania sporządzane przez przedsiębiorców oraz karty realizacji zadań operacyjnych;

8) przedsiębiorcach - należy przez to rozumieć przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na których, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669), został nałożony obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa.

§ 2.

Wykonywanie zadań obronnych obejmuje w szczególności:

1) planowanie i koordynowanie wykonywania zadań obronnych;

2) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do wykonywania zadań obronnych;

3) współdziałanie w planowaniu wykonywania zadań obronnych;

4) zapewnianie warunków przekazywania informacji i decyzji związanych z ich planowaniem i wykonywaniem zadań obronnych.

§ 3.

Zadania obronne, wykonywane w Ministerstwie obejmują w szczególności:

1) w zakresie planowania operacyjnego:

a) podział zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju przez członków kierownictwa Ministerstwa, kadrę kierowniczą, komórki organizacyjne Ministerstwa, organy, kierowników jednostek oraz przedsiębiorców, zgodnie z ich właściwością,

b) opracowanie procedur dotyczących wykonywania zadań obronnych,

c) współdziałanie przy wykonywaniu zadań obronnych,

d) tworzenie i funkcjonowanie systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamianie realizacji zadań obronnych ujętych w planach operacyjnych;

2) w zakresie programowania obronnego:

a) planowanie i finansowanie zadań obronnych w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2021-2035" oraz "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2021 - 2035",

b) opiniowanie i zatwierdzanie rozliczeń na zadania obronne oraz opracowywanie sprawozdań z dokonanych wydatków;

3) planowanie, organizowanie i przygotowanie Stanowiska Kierowania na potrzeby Ministra;

4) wykonywanie zadań objętych zobowiązaniami sojuszniczymi w ramach współpracy cywilno-wojskowej oraz wykonywania zadań przez państwo-gospodarza;

5) wykonywanie zadań wynikających z realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej;

6) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu obronności oraz kontrolę wykonywania zadań obronnych;

7) uczestniczenie w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej oraz NATO, w sprawach związanych z działalnością Ministra w zakresie członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.

§ 4.

Zadania obronne wykonywane przez komórki organizacyjne Ministerstwa obejmują w szczególności.

1) udział w przygotowaniu:

a) dokumentacji planowania operacyjnego i programowania obronnego,

b) regulaminu organizacyjnego, struktury i etatów Ministerstwa na czas wojny,

c) harmonogramu wykonywania zadań obronnych,

d) warunków funkcjonowania systemu stałego dyżuru oraz Stanowiska Kierowania Ministra,

e) obsady operacyjnej Stanowiska Kierowania Ministra,

f) planów przemieszczenia wydzielonych sił i środków na Stanowisko Kierowania Ministra;

2) wspieranie:

a) Ministra w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym,

b) zespołów zadaniowych, grup operacyjnych i eksperckich tworzonych w ramach przygotowania Stanowiska Kierowania Ministra oraz współpracy cywilno-wojskowej;

3) wnioskowanie do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach obronnych w zakresie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

4) podejmowanie działań mających na celu dostosowywanie aktów normatywnych do realiów i uwarunkowań czasu kryzysu i wojny oraz kształtowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych w tym zakresie;

5) współpracę z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach obronnych w zakresie planowania i realizacji zamierzeń ujętych w planach i programach szkolenia obronnego Ministerstwa.

§ 5.

1. Zadania obronne wykonywane w organach, jednostkach oraz u przedsiębiorców obejmują w szczególności:

1) planowanie operacyjne, w tym:

a) podział zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju przez wewnętrzne komórki organizacyjne, zgodnie z ich właściwością, w tym określanie wewnętrznych procedur wykonywania zadań obronnych,

b) udział, w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym przez wewnętrzne komórki organizacyjne, zgodnie z ich właściwością,

c) tworzenie warunków do funkcjonowania systemu stałego dyżuru;

2) udział w planowaniu i finansowaniu zadań wykonywanych w ramach programowania obronnego;

3) wykonywanie i uzgadnianie z Ministrem, za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach obronnych, dokumentów planistycznych związanych z wykonywanymi zadaniami obronnymi;

4) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk sojuszniczych wynikających z zadań wykonywanych przez państwo-gospodarza;

5) realizację zadań wynikających z "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2021-2035" oraz "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2021 - 2035", zgodnie z właściwością;

6) przygotowanie do objęcia militaryzacją i funkcjonowanie po zmilitaryzowaniu, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji w tym zakresie;

7) planowanie, organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniu obronnym, zgodnie z wytycznymi Ministra;

8) opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań obronnych za dany rok sprawozdawczy.

2. Kierownik urzędu, kierownik jednostki oraz przedsiębiorca, kieruje wykonywaniem zadań obronnych w danym podmiocie, odpowiada za przygotowanie podmiotu do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, określa zakresy zadań i obowiązków dla stanowisk pracy do spraw obronnych lub pracownikom wyznaczonym do wykonywania zadań obronnych oraz w komórkach organizacyjnych, które włączono do realizacji zadań obronnych w danym podmiocie.

§ 6.

1. Planowanie obronne obejmuje wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie:

1) planów operacyjnych;

2) programów pozamilitarnych przygotowań obronnych - wykonywanych w ramach programowania obronnego;

3) dokumentów analityczno-sprawozdawczych - sporządzanych w ramach przeglądów obronnych.

2. Plany operacyjne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister, sporządza komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa w sprawach obronnych.

3. Plany operacyjne funkcjonowania sporządza się w:

1) Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

2) Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego;

3) Urzędzie Lotnictwa Cywilnego;

4) Urzędzie Morskim w Gdyni;

5) Urzędzie Morskim w Szczecinie;

6) Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym;

7) Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie;

8) Polskich Kolejach Państwowych S.A.

4. Plany operacyjne funkcjonowania, o których mowa w ust. 2 i 3, sporządza się zgodnie z Normą Obronną Systemy obronne państwa - Plany obronne - Klasyfikacja.

5. Karty realizacji zadań operacyjnych opracowuje:

1) Akademia Morska w Szczecinie;

2) Uniwersytet Morski w Gdynia;

3) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;

4) Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie;

5) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie;

6) Instytut Kolejnictwa w Warszawie;

7) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;

8) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie;

9) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;

10) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;

11) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

6. Plany funkcjonowania sporządzają przedsiębiorcy.

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, są sporządzane na podstawie wypisów otrzymanych od podmiotów wskazanych w schemacie przekazywania wypisów z planów operacyjnych funkcjonowania, planów funkcjonowania oraz kart realizacji zadań operacyjnych w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister Infrastruktury, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

8. Zasady opracowywania, uzgadniania, zatwierdzania oraz aktualizowania planów funkcjonowania oraz kart realizacji zadań operacyjnych, określa metodyka opracowania planu funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

9. Programy pozamilitarnych przygotowań obronnych obejmujące nakłady na przygotowania obronne w podziale na 15-letni okres planistyczny, usystematyzowane według planowanych w Ministerstwie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych oraz części, działów i rozdziałów budżetu państwa, sporządza komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa w sprawach obronnych.

10. W ramach przeglądów obronnych w Ministerstwie, w podmiotach, o których mowa w ust. 3, oraz u przedsiębiorców, sporządza się sprawozdanie z realizacji zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w formie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych oraz dołącza do niego niezbędne dodatkowe informacje zawierające dane liczbowe oraz oceny opisowe.

11. Narodowe Kwestionariusze Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, w zakresie działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister, sporządza komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa w sprawach obronnych.

12. Sprawozdanie z realizacji zadań obronnych lub zadań na rzecz obronności państwa, podmioty wskazane w ust. 3, 5 oraz przedsiębiorcy, sporządzają, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia oraz przekazują do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach obronnych w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym.

13. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, 5, 9 i 11, sporządza się jako dokumenty niejawne, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 7.

1. Minister uczestniczy w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym w granicach i kompetencjach określonych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978, z 2016 r. poz. 917 oraz z 2018 r. poz. 474).

2. System Kierowania Ministra zapewnia ciągłość podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego oraz realizacji zadań operacyjnych, wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister.

3. W skład Systemu Kierowania Ministra wchodzą:

1) Główne Stanowisko Kierowania Ministra Infrastruktury organizowane w stałej siedzibie Ministerstwa;

2) Zapasowe Stanowisko Kierowania Ministra Infrastruktury;

3) Główne Stanowisko Kierowania Ministra Infrastruktury organizowane w Zapasowym Miejscu Pracy;

4) system stałego dyżuru;

5) stanowiska kierowania tworzone w zakresie możliwości, przez organy, kierowników jednostek oraz przedsiębiorców.

4. W celu monitorowania i analizowania sytuacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz formułowania oceny zagrożeń dla potrzeb decyzyjnych Ministra, na stanowiskach kierowania, o których mowa w ust. 3, tworzy się niezbędne zespoły i grupy zadaniowe oraz przygotowuje miejsca pracy dla grup operacyjnych.

5. W skład zespołów i grup zadaniowych, o których mowa w ust. 4, wchodzą pracownicy Ministerstwa wyznaczeni i przygotowani przez kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

6. Zasady organizacji pracy oraz funkcjonowanie zespołów i grup zadaniowych, o których mowa w ust. 4, określają regulaminy oraz instrukcje organizacji pracy na stanowiskach kierowania, o których mowa w ust. 3.

§ 8.

Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach obronnych odpowiada za planowanie, realizację i koordynację wykonywania zadań obronnych w szczególności za:

1) sporządzenie, aktualizację oraz przedstawienie do akceptacji przez Ministra dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2, 8, 9 i 11;

2) weryfikację i uzgadnianie dokumentów planowania operacyjnego, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, sporządzanych przez podmioty wymienione w § 6 ust. 3, 5 oraz przedsiębiorców, a następnie przedstawianie ich do podpisu Ministra;

3) opracowanie harmonogramu wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie, przez organy, kierowników jednostek oraz przedsiębiorców, jego aktualizację, przedstawienie do akceptacji Ministra a następnie przekazanie do podmiotów wymienionych § 6 ust. 3, 5 oraz przedsiębiorców.

§ 9

. Dokumenty planowania operacyjnego obejmujące plany operacyjne funkcjonowania działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister Infrastruktury, plany funkcjonowania przedsiębiorców oraz karty realizacji zadań operacyjnych, sporządzone na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność.

§ 10.

Tracą moc:

1) zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2020 roku (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 9);

2) zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania oraz planów funkcjonowania przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 30).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska oraz gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [SCHEMAT PRZEKAZYWANIA WYPISÓW Z PLANÓW OPERACYJNYCH FUNKCJONOWANIA, PLANÓW FUNKCJONOWANIA ORAZ KART REALIZACJI ZADAŃ OPERACYJNYCH W DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY]

Załączniki do zarządzenia nr 14 Ministra Infrastruktury
z dnia 16 czerwca 2021 r. (poz. 29)

Załącznik nr 1

SCHEMAT PRZEKAZYWANIA WYPISÓW Z PLANÓW OPERACYJNYCH FUNKCJONOWANIA, PLANÓW FUNKCJONOWANIA ORAZ KART REALIZACJI ZADAŃ OPERACYJNYCH W DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

Załącznik 2. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OBRONNYCH LUB ZADAŃ NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA???????]

Załącznik nr 2

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OBRONNYCH LUB ZADAŃ NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-16
  • Data wejścia w życie: 2021-06-17
  • Data obowiązywania: 2021-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe