Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska oraz gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2020 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI:]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 września 2021 r. (poz. 40)

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2020 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI:

W CZĘŚCI 21 - GOSPODARKA MORSKA

I. Dotacja podmiotowa na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr morskich:

1. Uniwersytet Morski w Gdyni 18.379.000,00 zł

2. Akademia Morska w Szczecinie 17.478.000,00 zł

II. Dotacja podmiotowa na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej:

1. Uniwersytet Morski w Gdyni 243.000,00 zł

2. Akademia Morska w Szczecinie 56.000,00 zł

III. Dotacja podmiotowa na świadczenia dla studentów i doktorantów:

1. Uniwersytet Morski w Gdyni 5.741.000,00 zł

2. Akademia Morska w Szczecinie 3.175.000,00 zł

IV. Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dotyczących modernizacji zespołu obiektów dydaktycznych:

1. Akademia Morska w Szczecinie 4.000.000,00 zł

V. Dotacja celowa na utrzymywanie w stałej gotowości do realizacji zadania wskazanego w Programie Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026:

1. Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A. z siedzibą w Szczecinie 3.800.000,00 zł

W CZĘŚCI 22 - GOSPODARKA WODNA

I. Dotacja celowa na realizację zadań określonych w art. 240 ust. 2-5 oraz 9 ustawy prawo wodne:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 410.073.307,61 zł

II. Dotacja celowa na realizację zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej:

1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy 86.228.000,00 zł

III. Dotacja celowa na realizację zadań państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących:

1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy 12.162.000,00 zł

IV. Dotacja celowa na realizację zadań państwowej służby hydrologicznej:

1. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 21.975.341,94 zł

V. Dotacja celowa na realizację zadań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 9.755.408,84 zł

2. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy 14.951.878,75 zł

VI. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie spraw obronnych:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 927.726,54 zł

VII. Dotacja celowa na realizację zadań na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 69.502.027,88 zł

VIII. Dotacja celowa na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 1.340.082,67 zł

IX. Dotacja celowa na realizację projektu "Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby monitoringu substancji z listy obserwacyjnej" oraz na realizację projektu "Rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP - wyposażenie nie mniej niż 300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia pomiarowe":

1. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 425.038,00 zł

W CZĘŚCI 39 - TRANSPORT

I. Dotacja celowa na dofinansowanie przekazywanej przez organizatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej rekompensaty - wsparcie finansowe przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym:

1. PKP Intercity S.A. 128.460.519,00 zł

2. Polregio Sp. z o.o. 29.157.645,00 zł

3. Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o. 9.422.364,00 zł

4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 8.217.744,00 zł

5. Koleje Śląskie Sp. z o.o. 6.221.077,00 zł

6. Koleje Dolnośląskie S.A. 5.786.445,00 zł

7. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 5.327.376,00 zł

8. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. 1.248.871,00 zł

9. Koleje Małopolskie Sp. z o.o. 1.198.084,00 zł

10. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. 1.178.044,00 zł

II. Dotacja celowa na sfinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach usług publicznych:

1. PKP Intercity S.A. 701.223.000,00 zł

III. Dotacja podmiotowa na realizację programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku":

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 3.671.087.751,69 zł

2. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 5.872.000,00 zł

3. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 1.435.852,83 zł

IV. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych na liniach kolejowych o znaczeniu państwowym oraz na budowę i przebudowę dworców kolejowych:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 908.485.573,42 zł

2. Polskie Koleje Państwowe S.A. 38.058.373,87 zł

V. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 340.189.526,91 zł

VI. Dotacja celowa na zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego:

1. Krajowy Fundusz Drogowy 1.200.000.000,00 zł

VII. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych:

1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 16.099.415,00 zł

2. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 452.781,00 zł

3. Warmia i Mazury Sp. z o.o. 109.402,00 zł

VIII. Dotacja podmiotowa dla uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego:

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 8.856.827,70 zł

2. Politechnika Rzeszowska 7.328.000,00 zł

3. Lotnicza Akademia Wojskowa 4.951.000,00 zł

4. Politechnika Śląska 2.013.965,30 zł

5. Politechnika Poznańska 850.000,00 zł

IX. Dotacja celowa na realizację inwestycji na liniach kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 30.845.000,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-15
  • Data wejścia w życie: 2021-09-15
  • Data obowiązywania: 2021-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe