Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 4/2021 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 992), w dniu 30 sierpnia 2021 r. została podpisana i weszła w życie Wielostronna umowa specjalna RID 4/2021.

Tekst Wielostronnej umowy specjalnej RID 4/2021 określa załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wykaz sygnatariuszy Wielostronnej umowy specjalnej RID 4/2021 dostępny jest na stronie www.otif.org w zakładce "Reference Texts/RID 2021/Notifications from the Member States/1.5.1.1 Temporary derogations".

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [Wielostronna umowa specjalna RID 4/2021 zawarta zgodnie z podrozdziałem 1.5.1 RID??????? dotycząca przewozu BUTADIENY I WĘGLOWODORY, MIESZANINA STABILIZOWANA klasy 2]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 16 września 2021 r. (poz. 42)

Wielostronna umowa specjalna RID 4/2021 zawarta zgodnie z podrozdziałem 1.5.1 RID dotycząca przewozu BUTADIENY I WĘGLOWODORY, MIESZANINA STABILIZOWANA klasy 2

1) W drodze odstępstwa od przepisów 2.2.2.3 i tabeli A w dziale 3.2 dopuszcza się przewóz stabilizowanych mieszanin butadienów i węglowodorów o stężeniu butadienów większym niż 20%, ale nie większym niż 40%, o prężności par nie większej niż 1,1 MPa (11 bar) w temperaturze 70 °C i gęstości nie mniejszej niż 0,525 kg/l w temperaturze 50 °C pod pozycją UN 1010 BUTADIENY I WĘGLOWODORY, MIESZANINA STABILIZOWANA.

2) Nadawca powinien wpisać w dokumencie przewozowym "Przewóz uzgodniony zgodnie z 1.5.1 RID (RID 4/2021)".

3) Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2025 r. na terytoriach umawiających się państw RID, sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ona ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych umawiających się państw RID, które podpisały niniejszą umowę i które jej nie odwołały.

podpisano elektronicznie przez:

w imieniu Ministra Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu

Multilateral Special Agreement RID 4/2021 under section 1.5.1 of RID concerning the the carriage of BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED of Class 2

(1) By derogation from 2.2.2.3 and Table A of Chapter 3.2 it is allowed to transport mixtures of butadienes and hydrocarbon, with a concentration of butadienes of more than 20% but not more than 40%, stabilized, having a vapour pressure at 70 °C not exceeding 1.1 MPa (11 bar) and a density at 50 °C not lower than 0.525 kg/l under the designation of UN 1010 BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED.

(2) The consignor shall enter in the transport document "Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of RID (RID 4/2021)".

(3) This agreement shall be valid until 30 June 2025 for carriage on the territories of the RID Contracting States signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those RID Contracting States signatory to this Agreement which have not revoked it.

E-signed by:

On behalf of the Minister of Infrastructure of Republic of Poland

Andrzej Bittel

Secretary of State

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-17
  • Data wejścia w życie: 2021-09-17
  • Data obowiązywania: 2021-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe