Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 12

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.2)) oraz § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Minister Infrastruktury, jako dysponent części budżetowych, o których mowa w pkt 1-3, upoważnia:

1) w części budżetowej 21 - Gospodarka morska:

a) Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,

b) Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

c) Przewodniczącego Izby Morskiej w Gdańsku,

d) Przewodniczącego Izby Morskiej w Szczecinie,

e) Przewodniczącego Odwoławczej Izby Morskiej,

f) Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

g) Dyrektora Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu,

2) w części budżetowej 39 - Transport:

a) Głównego Inspektora Transportu Drogowego,

b) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

c) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

d) Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

e) Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,

3) w części budżetowej 69 - Żegluga śródlądowa:

a) Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,

b) Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,

c) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy,

d) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,

e) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

- do dokonywania przeniesień wydatków właściwej jednostki w ramach jej planu finansowego dla budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na przeniesienie w których wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub Ministra Finansów, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przeniesienia wydatków nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 2.

Czynności objęte niniejszym upoważnieniem mogą wykonywać osoby upoważnione, działające w imieniu kierownika jednostki - niebędące głównymi księgowymi.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych (Dz. Urz. Min. Inf. z 2020 r. poz. 45).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-16
  • Data wejścia w życie: 2023-04-01
  • Data obowiązywania: 2023-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe