REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 25

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrożenia zintegrowanej strategii rozwoju sektora transportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw monitorowania wdrożenia zintegrowanej strategii rozwoju sektora transportu, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - członek Kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury, zwanego dalej „Ministerstwem";

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie;

3) Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie;

4) Członkowie Zespołu - uprawnieni do podejmowania decyzji przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa:

a) Departamentu Dróg Publicznych,

b) Departamentu Kolejnictwa,

c) Departamentu Lotnictwa,

d) Departamentu Strategii Transportu,

e) Departamentu Transportu Drogowego,

f) Departamentu Gospodarki Morskiej,

g) Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

h) Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu:

a) przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

b) przedstawicieli zarządców infrastruktury transportowej,

c) ekspertów, specjalistów lub przedstawicieli instytucji

- których udział w pracach Zespołu jest uzasadniony zadaniami Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) nadzór nad opracowaniem systemu i instrumentów monitorowania wdrażania poszczególnych części zintegrowanej strategii rozwoju sektora transportu, przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Ministerstwa;

2) realizacja działań związanych z monitoringiem strategicznym;

3) realizacja działań związanych z programowaniem, wdrażaniem i finansowaniem strategii, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z programowaniem perspektyw finansowych UE.

§ 4.

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) przydzielanie zadań poszczególnym członkom Zespołu;

5) zlecanie przygotowania opinii, ekspertyz i innych dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 5.

Do zadań Sekretarza Zespołu należy:

1) zawiadamianie o terminach posiedzeń, zapraszanie członków Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 2, na posiedzenia;

2) obsługa sekretarska posiedzeń Zespołu;

3) zbieranie opinii, ekspertyz i innych dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;

4) przygotowanie protokołu z posiedzeń.

§ 6.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania, o których mowa w § 4, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Przewodniczący Zespołu ustala regulamin i harmonogram określający szczegółowy tryb prac Zespołu.

§ 8.

1. Przewodniczący Zespołu może powoływać podzespoły projektowe, w celu analizy, uzgodnienia i opracowania poszczególnych zagadnień pozostających w zakresie właściwości Zespołu.

2. Nadzór nad pracami podzespołów projektowych pełni Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. W przypadku powołania podzespołów projektowych, Zastępca Przewodniczącego Zespołu określa ich skład osobowy i wyznacza kierującego tym podzespołem.

4. W pracach podzespołów projektowych, na zaproszenie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu lub wyznaczonego przez niego kierującego podzespołem projektowym, mogą brać udział przedstawiciele innych organów administracji rządowej, instytucji i organizacji, a także eksperci, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w pracach związanych z realizacją zadań Zespołu.

§ 9.

1. Kierujący podzespołem projektowym ustala harmonogram i tryb prac tego podzespołu.

2. Kierujący podzespołem projektowym przedkłada ustalony harmonogram i tryb prac podzespołu do akceptacji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.

3. Posiedzenia podzespołów projektowych zwoływane są w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Na każdym posiedzeniu Zespołu Zastępca Przewodniczącego Zespołu przedkłada Przewodniczącemu Zespołu informację o aktualnym stanie prac podzespołów projektowych oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.

§ 10.

Protokoły z posiedzeń Zespołu sporządza Sekretarz Zespołu. Protokół, po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady, jest przekazywany członkom Zespołu.

§ 11.

Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 12.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Strategii Transportu w Ministerstwie.

§ 13.

Obsługę podzespołów projektowych zapewnia kierujący danego podzespołu projektowego.

§ 14.

Traci moc Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 43).

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska, gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-31
  • Data wejścia w życie: 2023-05-30
  • Data obowiązywania: 2023-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA