REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 26

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Członkowie Zespołu - uprawnieni do podejmowania decyzji przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa:

a) Departamentu Dróg Publicznych,

b) Departamentu Gospodarki Morskiej,

c) Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej,

d) Departamentu Kolejnictwa,

e) Departamentu Lotnictwa,

f) Departamentu Strategii Transportu,

g) Departamentu Transportu Drogowego,

h) Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.";

2) w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;";

3) dodaje się § 13 i § 14 w brzmieniu:

„§ 13. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenie (UE) 1315/2013.

§ 14. Zarządzenie traci moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenie (UE) 1315/2013.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska, gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA