REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 47 poz. 134

ZARZĄDZENIE Nr 65 PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 16 listopada 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 43 z dnia 7 maja 2009 r. oraz zarządzeniem nr 51 z dnia 23 lipca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa

GP;

2) Biuro Dyrektora Generalnego

BDG;

3) Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego

DDRT;

4) Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

DHRT;

5) Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

DART;

6) Departament Rynku Pocztowego

DRP;

7) Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości

DZC;

8) Departament Techniki

DT;

9) Departament Kontroli i Egzekucji

DKE;

10) Departament Spraw Obronnych

DSO;

11) Departament Prawny

DP;

12) Departament Rozwoju Infrastruktury

DRI;

13) Biuro Finansów i Budżetu

BFB;

14) Biuro Administracji i Kadr

BAK;

15) Biuro Informatyki

Bl;

16) delegatury.”;

 

 

 2) w § 12 uchyla się pkt 2;

3) w § 14 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną;”;

4) w § 27:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) realizowanie, we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Gabinetu Prezesa wchodzą:

1) Wydział Prasowy

WP;

2) Wydział Prezydialny

WPR;

3) Wydział Programów Pomocowych

WPP;

4) Wydział Współpracy Międzynarodowej i Spraw Europejskich

WWME;

5) Samodzielne Stanowisko do spraw Międzynarodowych

SSM;

6) Samodzielne Stanowisko do spraw Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych

SPT.”;

 5) w § 28:

a) w ust. 1:

– po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) prowadzenie, we współpracy z Departamentem Kontroli i Egzekucji, rejestru kontroli prowadzonych u przedsiębiorców przez komórki organizacyjne, z uwzględnieniem czasu trwania tych kontroli;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) inicjowanie i koordynowanie działań Urzędu w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji;”,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz współpraca z nimi w tym zakresie;”,

– dodaje się pkt 24 i 25 w brzmieniu:

„24) zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej w zakresie budowy Platformy Lokalizacyjno-lnformacyjnej z Centralną Bazą Danych;

25) zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej w zakresie budowy Platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

1) Wydział Audytu Wewnętrznego

SAW;

2) Wydział Egzekucji Należności

WEG;

3) Wydział Kontroli Wewnętrznej

WKW;

4) Wydział Obsługi Projektów

WOP;

5) Wydział Organizacji i Koordynacji

WOK;

6) Samodzielne Stanowisko do spraw bhp i ppoż

PH.”;

 

 6) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. 1. Do zadań Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego należy:

1) opracowywanie we współpracy z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego projektu strategii regulacyjnej Prezesa oraz jej realizacja, w zakresie rynku detalicznego usług telekomunikacyjnych;

2) prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do świadczenia usługi powszechnej oraz określeniem warunków świadczenia usługi powszechnej i innych obowiązków przedsiębiorcy wyznaczonego;

3) analizowanie projektów cenników usługi powszechnej w zakresie specjalnego pakietu cenowego i podstawowego pakietu cenowego oraz regulaminów świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład a także prowadzenie postępowań w tych sprawach, w tym przygotowywanie projektów decyzji zgłaszających sprzeciw do projektów cenników lub regulaminów, w całości lub w części;

4) prowadzenie postępowań, o których mowa w art. 98 Prawa telekomunikacyjnego, w sprawie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do pokrycia dopłaty i wysokości ich udziału w dopłacie;

5) opracowywanie corocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 99 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego, w części obejmującej końcowe wyniki ustaleń dotyczących udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do pokrycia dopłaty do kosztów usług wchodzących w skład usługi powszechnej świadczonych przez przedsiębiorcę wyznaczonego;

6) analizowanie cenników usług detalicznych i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przedkładanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej oraz prowadzenie postępowań w tych sprawach, w tym przygotowywanie projektów decyzji zgłaszających sprzeciw;

7) kształtowanie polityki konsumenckiej, w tym prowadzenie działań informacyjnych dla użytkowników końcowych, o których mowa w art. 62 Prawa telekomunikacyjnego;

8) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem przez delegatury postępowań mediacyjnych w sprawach sporów cywilnoprawnych między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

9) podejmowanie na wniosek abonentów i użytkowników końcowych interwencji dotyczących naruszenia ich uprawnień wynikających z art. 69–72 Prawa telekomunikacyjnego;

10) analizowanie zagrożeń dla użytkowników końcowych powstających w związku z korzystaniem z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i podejmowanie interwencji z urzędu w tych sprawach;

11) zapewnianie obsługi administracyjnej stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie;

12) prowadzenie postępowań o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;

13) prowadzenie postępowań o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług pocztowych;

14) prowadzenie postępowań w sprawie:

a) uchylenia zastrzeżenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczącego informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnice przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa lub na podstawie Prawa telekomunikacyjnego,

b) ograniczenia pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych

w zakresie właściwości departamentu;

15) prowadzenie postępowań konsultacyjnych w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym w zakresie właściwości departamentu;

16) informowanie Departamentu Kontroli i Egzekucji o zaistnieniu sytuacji wymagających przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub nałożenia kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym w zakresie właściwości departamentu;

17) współpraca z Departamentem Kontroli i Egzekucji w zakresie przygotowywania analiz wyników postępowań kontrolnych oraz przygotowywania projektów rozstrzygnięć w sprawach nakładania kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym;

18) informowanie Delegatury w Rzeszowie o konieczności przeprowadzenia administracyjnej egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w zakresie właściwości departamentu;

19) współpraca z Departamentem Techniki w zakresie zawieszania lub ograniczania zakresu realizacji uprawnień abonentów i użytkowników końcowych oraz obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

20) współpraca z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie:

a) analizy detalicznych rynków telekomunikacyjnych,

b) nakładania, utrzymania, zmiany lub zniesienia obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej lub nieposiadających takiej pozycji na detalicznych rynkach telekomunikacyjnych,

c) doprecyzowania obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej w przypadku decyzji dotyczących detalicznych rynków telekomunikacyjnych;

21) współpraca z Departamentem Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie:

a) analizy cenników świadczenia usług telekomunikacyjnych na rynku detalicznym, w tym cenników usługi powszechnej, w szczególności w zakresie kosztów świadczenia tych usług,

b) weryfikacji kosztu netto usługi wchodzącej w skład usługi powszechnej;

22) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie właściwości departamentu;

23) współpraca z Gabinetem Prezesa w zakresie:

a) przeprowadzania postępowania konsolidacyjnego w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym.

b) przeprowadzania postępowania notyfikacyjnego,

c) realizacji obowiązków Prezesa, wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych,

d) udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Urzędu za pomocą poczty elektronicznej;

24) współpraca z:

a) organami administracji publicznej,

b) Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów,

c) stowarzyszeniami konsumentów,

d) gremiami międzynarodowymi.”;

7) w § 31:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, usuwanie i analiza danych i informacji przekazywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opracowywanie analiz rynkowych w celu określenia rynków właściwych wymagających regulacji ex-ante oraz analiz konkurencyjności poszczególnych dziedzin rynku telekomunikacyjnego, w tym w zakresie świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym, we współpracy z Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości;”,

– po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) prowadzenie postępowań konsolidacyjnych w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym, w zakresie właściwości departamentu;”,

– po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) współpraca z Departamentem Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie:

a) analizy detalicznych rynków telekomunikacyjnych,

b) nakładania, utrzymania, zmiany lub zniesienia obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej lub nieposiadających takiej pozycji na detalicznych rynkach telekomunikacyjnych,

c) doprecyzowania obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej w przypadku decyzji dotyczących detalicznych rynków telekomunikacyjnych;”,

– po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu:

„17a) przygotowywanie zestawień danych dotyczących polskiego rynku telekomunikacyjnego i przekazywanie ich Komisji Europejskiej (w tym na potrzeby corocznychraportowimplementacyjnych), organom regulacyjnym państw Unii Europejskiej oraz innym międzynarodowym organizacjom;

17b) współpraca z Departamentem Spraw Obronnych w zakresie opracowywania informacji, analiz i sprawozdań dotyczących realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Departamentu Analiz Rynku Telekomunikacyjnego wchodzą:

1) Wydział Analiz i Strategii

WAS;

2) Wydział Danych Operatorów

WDO;

3) Wydział Obowiązków Regulacyjnych

SMP;

4) Samodzielne Stanowisko do spraw Telefonii Ruchomej

STR.”

 

 8) w § 34 w ust. 1:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego oraz bazy danych, o której mowa w art. 71 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego;”,

b) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

„19a) realizowanie, we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;”;

9) w § 35 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych w zakresie realizacji postanowień Porozumienia z dnia 22 października 2009 r. zawartego pomiędzy Prezesem a Telekomunikacją Polską S.A.;”;

10) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Departamentu Spraw Obronnych należy:

1) realizowanie zadań wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, we współpracy z Gabinetem Prezesa, Departamentem Techniki, Biurem Finansowi Budżetu, Biurem Administracji i Kadr oraz Biurem Informatyki;

2) przygotowanie stanowisk kierowania Prezesa;

3) udział w pracach nad opracowaniem i realizowaniem zadań wynikających z „Planu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”;

4) koordynacja prac planistyczno-organizacyjnych w zakresie przygotowania Urzędu do militaryzacji;

5) uzgadnianie planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów świadczących usługi pocztowe w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz monitorowanie przygotowań do podjęcia tych działań;

6) przeprowadzanie kontroli oraz postępowań pokontrolnych w zakresie realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów świadczących usługi pocztowe zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zawieszenia obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców warunków dostępu i utrwalania treści przekazów telekomunikacyjnych i danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, we współpracy z uprawnionymi podmiotami;

8) prowadzenie prac związanych z realizacją zadań w zakresie wsparcia państwa gospodarza oraz innych uzgodnionych Celów Sił Zbrojnych NATO;

9) współpraca z Departamentem Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie opracowywania informacji, analiz i sprawozdań dotyczących realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

10) planowanie i realizacja wydatków budżetowych w zakresie obronności;

11) koordynacja współpracy wojskowo-cywilnej Urzędu;

12) prowadzenie spraw kadrowych żołnierzy zawodowych oddelegowanych do pełnienia służby w Urzędzie;

13) uczestniczenie w pracach Komitetu Planowania Łączności Cywilnej NATO oraz implementacja przyjętych rozwiązań i zaleceń;

14) planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie obronności dla pracowników i Kierownictwa Urzędu;

15) uczestniczenie w zapewnieniu połączenia wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej stanowisk kierowania wchodzących w skład Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym z sieciami przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

16) współpraca z podmiotami, o których mowa w art. 179 ust. 3 pkt 1 lit. a Prawa telekomunikacyjnego, oraz sądami i prokuratorami w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

17) współpraca z podmiotami, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa pocztowego, oraz sądami i prokuratorami w zakresie wykonywania przez operatorów świadczących usługi pocztowe zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

18) uczestniczenie w realizacji przedsięwzięć związanych z dostosowaniem obiektów i infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych do współpracy z ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, zgodnie z potrzebami określonymi przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

19) przygotowanie i aktualizowanie bazy danych o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych i operatorach pocztowych, niezbędnej do przygotowania i wykorzystania obronnych systemów łączności;

20) przygotowywanie analiz dotyczących możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów świadczących usługi pocztowe w zakresie ich wykorzystania na potrzeby obronne państwa;

21) reklamowanie pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

22) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie opracowywania rocznych planów kontroli przeprowadzanych przez delegatury;

23) współpraca z Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości, Departamentem Kontroli i Egzekucji oraz Wojskowym Biurem Zarządzania Częstotliwościami w zakresie wykorzystania częstotliwości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych;

24) koordynowanie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Urzędzie, wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), oraz realizowanie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru Prezesa;

25) zarządzanie systemem łączności w Urzędzie, w tym planowanie, organizowanie oraz nadzór nad jego eksploatacją;

26) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;

27) nadzór nad realizacją w Urzędzie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.), w szczególności w zakresie:

a) okresowych kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

b) postępowań wyjaśniających dotyczących okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,

c) udostępniania informacji niejawnych,

d) zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane informacje niejawne oraz inne informacje prawnie chronione;

28) prowadzenie postępowań sprawdzających;

29) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;

30) prowadzenie Kancelarii Tajnej;

31) zapewnienie ochrony danych osobowych w Urzędzie;

32) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony obiektów Urzędu podlegających obowiązkowej ochronie oraz sprawowanie nadzoru nad ochroną fizyczną obiektów zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.);

33) prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu tych oświadczeń celem dokonania analizy zawartych w nich danych;

34) współpraca z Gabinetem Prezesa w zakresie udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Urzędu za pomocą poczty elektronicznej.”;

11) po Rozdziale 11 dodaje się Rozdział 11a w brzmieniu:

„Rozdział 11a

Departament Rozwoju Infrastruktury

§ 37a. 1. Do zadań Departamentu Rozwoju Infrastruktury należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, w tym polegających na finansowaniu inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a w szczególności:

a) realizowanie zadań wynikających z europejskich lub krajowych programów,

b) koordynowanie i nadzorowanie pracy delegatur w ramach spraw będących we właściwości departamentu, a przekazanych do realizacji przez delegatury,

c) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,

d) współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i innymi przedsiębiorcami,

e) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

f) współpraca z Komisją Europejską, organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi,

g) współpraca z organami administracji publicznej;

2) utworzenie i redagowanie portalu internetowego www.forumszerokopasmowe.pl;

3) prowadzenie Krajowego Forum Szerokopasmowego.

2. W skład Departamentu Rozwoju Infrastruktury wchodzą:

1) Wydział Organizacji Współpracy Zewnętrznej

WWZ;

2) Wydział Koordynacji Projektów

WKP;

3) Wydział Organizacyjno-Szkoleniowy

WOS;

4) Wydział do spraw Krajowego Forum Szerokopasmowego

WKFS.”;

 

 12) w § 38 w ust. 1 dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25) realizowanie, we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.”;

13) w § 39 w ust. 1 dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„24) realizowanie, we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.”;

14) w § 40 w ust. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) realizowanie, we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.”;

15) w § 41 w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) zapewnienie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz wytycznymi i zaleceniami Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w zakresie właściwości delegatury;”.

§ 2

1. Dyrektorzy Gabinetu Prezesa, Biura Dyrektora Generalnego, Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, Departamentu Analiz Rynku Telekomunikacyjnego, Departamentu Techniki, Departamentu Kontroli i Egzekucji, Departamentu Spraw Obronnych, Departamentu Rozwoju Infrastruktury, Biura Finansów i Budżetu, Biura Administracji i Kadr oraz Biura Informatyki opracują regulamin organizacyjny komórki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 2 zarządzenia nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 43 z dnia 7 maja 2009 r. oraz zarządzeniem nr 51 z dnia 23 lipca 2009 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-23
  • Data wejścia w życie: 2009-11-23
  • Data obowiązywania: 2009-11-23
  • Dokument traci ważność: 2010-07-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA