REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 30

Zarządzenie Nr 12
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876,1 – 880,1 MHz oraz 921,1 – 925,1 MHz1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876,1 – 880,1 MHz oraz 921,1 – 925,1 MHz, zwany dalej „planem”.

2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Tracą moc:

1) zarządzenie Nr 72 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876 – 880 MHz oraz 921 – 925 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 51, poz. 142);

2) zarządzenie Nr 37 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880–890 MHz oraz 925–935 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 20, poz. 119, z 2009 r. Nr 51, poz. 143 oraz z 2012 r. Nr 4, poz. 9) w zakresie dotyczącym planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880–880,1 MHz oraz 925–925,1 MHz.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Magdalena Gaj

 

 

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876,1 – 880,1 MHz oraz 921,1 – 925,1 MHz została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 14 kwietnia 2014 r.

Załącznik 1. [Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876,1 – 880,1 MHz oraz 921,1 – 925,1 MHz]

Załącznik do zarządzenia Nr 12
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 6 czerwca 2014 r. (poz. 30)

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów
876,1 – 880,1 MHz oraz 921,1 – 925,1 MHz

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876,1 – 880,1 MHz oraz 921,1 – 925,1 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161):

Lp.

fdolna

(MHz)

fgórna

(MHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

325

876

880

STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A

POL.43

cywilne

cywilne

326

880

890

STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A

cywilne

cywilne

329

921

925

STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A

Radiolokalizacja POL.12

POL.43

cywilne

cywilne

rządowe

330

925

942

STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A

Radiolokalizacja POL.12

cywilne

cywilne

rządowe

5.317A Części zakresu 698–960 MHz w Regionie 2 oraz zakresu 790–960 MHz w Regionach 1 i 3 przeznaczone dla służby ruchomej na zasadach pierwszej ważności zostały przewidziane do wykorzystania w celach wprowadzenia Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT) przez zainteresowane administracje [Uchwały 224 (WRC-07) i 749 (WRC-07)]. Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania w innych służbach, dla których powyższe zakresy zostały przeznaczone, ani nie ustanawia zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC-12)

POL.12 W zakresie częstotliwości 890–942 MHz służba radiolokalizacyjna jest wykonywana wyłącznie przez radary morskie zainstalowane na statkach morskich. Wykorzystanie urządzenia radarowego pracującego w zasięgu zakłóceniowym wód terytorialnych musi być skoordynowane.

POL.43 Zakresy częstotliwości 876 – 880 MHz oraz 921 – 925 MHz mogą być użytkowane jako rządowe, pod warunkiem że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy systemów łączności kolejowej w ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Takie użytkowanie wymaga uzgodnień z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876,1 – 880,1 MHz oraz 921,1 –925,1 MHz.

2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresach 876,1 – 880,1 MHz oraz 921,1 –925,1 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2.1.1. Dla zakresów częstotliwości 876,1 – 880,1 MHz oraz 921,1 – 925,1 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, wykorzystywanych na potrzeby systemu GSM-R, określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 502 V10.2.1:2013-07E

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Zharmonizowana EN dotycząca wyposażenia stacji bazowej zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE,

PN-ETSI EN 301 511 V9.0.2:2011P

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Zharmonizowana EN dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i GSM 1800 zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/WE),

PN-ETSI EN 301 515 V2.3.0:2008E

Global System for Mobile Communication (GSM) – Requirements for GSM operation on railways;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2014 r. poz. 161)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny2)

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2012 r.)

Zalecenia

UE

Dyrektywy

2008/57/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008, str. 1 in.)

Decyzje

2012/88/UE

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei (Dz. Urz. UE L 51 z 23.02.2012, str. 1 i n.)

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876–880 MHz and 921–925 MHz bands (Approved 5 July 2002, Amended 8 March 2013)

Zalecenia

ECC/REC(05)/08

Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R Land Mobile Systems (Edition 1, February 2006)

Raporty

ECC Report 038

The Technical Impact of introducing CDMA-PAMR in the 870–876 / 915–921 MHz band on 12.5 kHz UIC DMO & 200 kHz GSM-R radio systems

ERC Report 062

Compatibility analysis regarding possible sharing between the UIC system and radio microphones in the frequency ranges 876 – 880 MHz and 921 – 925 MHz

ECC Report 096

Compatibility between UMTS 900/1800 and systems operating in adjacent bands

ECC Report 162

Practical mechanism to improve the compatibility between GSM-R and public mobile networks and guidance on practical coordination

 

3) plan aranżacji kanałów:

Nazwa planu

GSM-R–A200

Opis

Jest to plan dupleksowy, przeznaczony dla systemu GSM-R

Źródło

Rozdział 2 normy EN 300 910 V8.5.1 (2000-11)

Algorytm tworzenia kanałów

FD(n) = 890,0 + 0,2 * (n – 1024)

FG(n) = FD(n) + 45

955 n 974

Szerokość kanału

200 kHz

Uwagi

Stacja bazowa nadaje w górnym zakresie dupleksowym

n

FD [MHz]

FG [MHz]

955

876,2

921,2

956

876,4

921,4

...

...

...

974

880,0

925,0

 

2.1.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 876,1 – 880,1 MHz oraz 921,1 – 925,1 MHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, przez systemy radiokomunikacyjne inne niż wymieniony w pkt 2.1.1., o ile systemy te mogą funkcjonować jednocześnie z systemem wymienionym w pkt 2.1.1.

2.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresów częstotliwości 876,1 – 880,1 MHz oraz 921,1 – 925,1 MHz w służbie stałej.

2.3. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 921,1 – 925,1 MHz w służbie radiolokalizacyjnej.

2.3.1. Ustala się, że zakres częstotliwości 921,1 – 925,1 MHz w służbie radiolokalizacyjnej jest użytkowany jako rządowy.

3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1.2. i 2.2., zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości będą określane w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb i uwzględniając możliwości techniczne oraz międzynarodowe uzgodnienia przeznaczenia i warunków wykorzystywania częstotliwości.

4. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CDMA (Code Division Multiple Access) – wielodostęp z podziałem kodowym;

2) DEC (Decision) decyzja;

3) DMO (Direct Mode Operation) – tryb pracy bezpośredniej;

4) ECC (Electronic Communications Committee) Komitet Komunikacji Elektronicznej;

5) E-GSM – oznaczenie częstotliwości z zakresów 880,1 – 890, 1 MHz i 925,1 – 935, 1 MHz, wykorzystywanych w standardzie GSM;

6) ERC (European Radiocommunications Committee) – Europejski Komitet Radiokomunikacji;

7) ETSI (European Telecommunications Standards Institute) Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;

8) F – częstotliwość środkowa kanału w zakresie simpleksowym;

9) FD – częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dupleksowym;

10) fdolna – dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

11) FG – częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dupleksowym;

12) fgórna – górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

13) GSM (Global System for Mobile Communications) Globalny System Łączności Ruchomej;

14) GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railways) Globalny System Łączności Ruchomej stosowany na potrzeby łączności kolejowej;

15) ITU (International Telecommunication Union) – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

16) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

17) n – numer kanału w planie aranżacji kanałów;

18) PAMR (Public Access Mobile Radio) publiczne sieci telekomunikacyjne wykorzystywane na potrzeby radiokomunikacji ruchomej lądowej;

19) REC (Recommendation) zalecenie;

20) R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe;

21) UE – Unia Europejska;

22) UIC (Union Internationale des Chemins de fer) – Międzynarodowy Związek Kolei;

23) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) uniwersalny system telefonii ruchomej;

24) WE – Wspólnota Europejska;

25) WRC (World Radiocommunication Conference) Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna.

5. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności:

1) wielkimi literami (np. STAŁA) – służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności. Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie pierwszej ważności:

– są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w służbie drugiej ważności,

– są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach pierwszej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie;

2) małymi literami (np. Amatorska) – służby radiokomunikacyjne drugiej ważności. Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie drugiej ważności:

– nie podlegają ochronie przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w służbie pierwszej ważności,

– są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach drugiej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie.

Ważność służb mogą regulować dodatkowo uwagi do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

 

2) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr 2(05)/2003 obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-10
  • Data wejścia w życie: 2014-06-10
  • Data obowiązywania: 2014-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA