REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 25

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1, 9 i 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Biuro Prezesa - BP;";

2) w § 28:

a) w pkt 23 skreśla się wyrazy "sporządzenie przeglądu i",

b) uchyla się pkt 24;

3) w Dziale V po Rozdziale 1 dodaje się Rozdział 1a w brzmieniu:

"Rozdział 1a

Biuro Prezesa

§ 28a. Do zadań Biura Prezesa należy:

1) nadzór nad realizacją zadań zleconych komórkom organizacyjnym przez Prezesa;

2) monitorowanie opracowywania:

a) planu działalności Prezesa oraz sprawozdania z wykonania planu działalności Prezesa,

b) sprawozdania z działalności Prezesa oraz realizacji polityki rządu i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej, za rok poprzedni;

3) prowadzenie sekretariatu Prezesa oraz Zastępców Prezesa;

4) koordynacja zapewniania obsługi transportowej Prezesa oraz Zastępców Prezesa;

5) organizacja obiegu korespondencji pomiędzy Prezesem, Zastępcami Prezesa oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu;

6) koordynacja przygotowania delegacji krajowych i zagranicznych Prezesa oraz Zastępców Prezesa, przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;

7) dokonywanie, na polecenie Prezesa, oceny merytorycznej i formalnej materiałów i pism przedkładanych Prezesowi;

8) monitorowanie realizacji międzynarodowych umów w zakresie współpracy, zawartych przez Prezesa;

9) udział w organizacji wydarzeń międzynarodowych związanych z realizacją zadań ustawowych Prezesa;

10) koordynacja obsługi wizyt zagranicznych delegacji w Urzędzie;

11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatu przez Prezesa;

12) organizowanie kontaktów z mediami i kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu w mediach;

13) sporządzanie przeglądu mediów;

14) redagowanie serwisu internetowego Urzędu i prowadzenie strony BIP;

15) realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa, w tym koordynacja powoływania zespołów zadaniowych i monitorowanie ich prac.";

4) w § 33:

a) w pkt 1 uchyla się lit. c,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) realizacja funkcji krajowego menedżera częstotliwości lotniczych i współpraca w tym zakresie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz z Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej;",

c) uchyla się pkt 9,

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) wydawanie świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej i w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej;";

5) w § 36:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) udział w pracach nad opracowaniem i realizacją zadań wynikających z "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej" oraz opracowywanie i aktualizacja "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych UKE";",

b) w pkt 13 wyrazy "Grupy Roboczej Zasobów Przemysłowych i Usług Łączności NATO (IRCSG NATO)" zastępuje się wyrazami "Grupy Planowania Łączności Cywilnej NATO (CCPG NATO)";

6) w § 42:

a) w ust. 1 kropkę po pkt 15 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) obsługa sesji egzaminacyjnych, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. poz. 99).",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wydawanie i odnawianie świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.".

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, których zadania przechodzą do zakresu zadań innych komórek organizacyjnych, przekażą dokumentację prowadzonych spraw do tych komórek organizacyjnych albo do archiwum zakładowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przygotowana do przekazania i przekazana zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

3. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, za wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33, Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. MC z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-27
  • Data wejścia w życie: 2020-11-28
  • Data obowiązywania: 2020-11-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA