REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 3

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 12 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1) ) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1, 9, 14 i 25) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 28:

a) uchyla się pkt 22,

b) w pkt 23 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 25;

2) w § 32:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizacja zadań Prezesa określonych w:

a) Prawie pocztowym, z wyłączeniem spraw pozostających we właściwości Departamentu Bezpieczeństwa i delegatur,

b) ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320);",

b) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) wykonywanie zadań wynikających z Porozumienia o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu pn. "e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa ll "E-administracja i otwarty rząd" Działanie nr 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.";

3) w § 33 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) pozwoleń radiowych, z zastrzeżeniem § 42 ust. 3 pkt 4 i ust. 6a,";

4) w § 36 uchyla się pkt 21;

5) w § 38 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) prowadzenie działań informacyjnych dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz kreowania pozytywnego wizerunku Urzędu w relacjach z instytucjami zagranicznymi.";

6) w § 41 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) zarządzanie systemem łączności w Urzędzie.";

7) w § 42:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) realizacja zadań Prezesa dotyczących pozwoleń radiowych dla stacji statkowych i stacji nadbrzeżnych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej dla wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.",

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Do zadań Delegatury w Szczecinie należy dodatkowo realizacja zadań Prezesa dotyczących pozwoleń radiowych dla stacji statkowych i stacji nadbrzeżnych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej dla wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i śląskiego.".

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, których zadania przechodzą do zakresu zadań innych komórek organizacyjnych, przekażą dokumentację prowadzonych spraw do tych komórek organizacyjnych albo do archiwum zakładowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przygotowana do przekazania i przekazana zgodnie z postanowieniami lnstrukcji kancelaryjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

3. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a w zakresie § 32 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2021 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33, Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. MC z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-13
  • Data wejścia w życie: 2021-01-14
  • Data obowiązywania: 2021-01-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA