Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 15 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. Urz. UKE poz. 6) w załączniku do zarządzenia:

1) uchyla się pkt 3;

2) po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

"36a. Agata Białek - sekretarz komisji;";

3) w pkt 37 wyrazy "sekretarz komisji" zastępuje się wyrazem "członek";

4) po pkt 61 dodaje się pkt 61a w brzmieniu:

"61a. Krzysztof Łapaj - członek;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko

Metryka

Dzienniki Urzędowe