REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 12

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 1 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1, 9, 14 i 25 oraz z 2021 r. poz. 3) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 28:

a) w pkt 1 uchyla się lit. f,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi Urzędu;”,

c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy w Urzędzie oraz umów cywilnoprawnych;”,

d) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) obsługa płatności wynagrodzeń pracowników Urzędu i wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz płatności realizowanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;”,

e) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

„23a) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.”;

2) w § 28a w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) koordynowanie działań związanych z wykonywaniem zadań w ramach projektów i programów finansowanych ze środków krajowych lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.”;

3) w § 39 uchyla się pkt 21;

4) w § 40 pkt 10-13 otrzymują brzmienie:

„10) nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie przepisów:

a) o dostępie do informacji publicznej oraz o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

b) instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego i filii archiwum zakładowego w zakresie przekazywania korespondencji do Kancelarii Głównej i archiwum zakładowego;

11) koordynowanie działań komórek organizacyjnych w zakresie udzielania odpowiedzi na kierowane za pomocą poczty elektronicznej wnioski o udostępnienie informacji publicznej;

12) prowadzenie Kancelarii Głównej i archiwum zakładowego;

13) organizacja prenumeraty prasy;”.

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, których zadania przechodzą do zakresu zadań innych komórek organizacyjnych, przekażą dokumentację prowadzonych spraw do tych komórek organizacyjnych albo do archiwum zakładowego.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przygotowana do przekazania i przekazana zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek nie później niż do dnia 31 lipca 2021 r.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

3. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-01
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA