REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 7

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 10 maja 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm.1)), oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się ust. 2;

2) w załączniku nr 1:

a) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W skład wydziału mogą wchodzić zespoły.",

b) w § 14 w pkt 14 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) materiały i informacje do odpowiedzi na interpelacje, interwencje poselskie i senatorskie, zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie;",

c) w § 28:

- w pkt 1:

- - uchyla się lit. c,

- - lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) opracowywania materiałów i informacji na interpelacje, interwencje poselskie i senatorskie, zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie,",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, interwencje poselskie i senatorskie, zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w oparciu o materiały i informacje sporządzone przez właściwe komórki organizacyjne;",

- uchyla się pkt 5,

- pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) obsługa prawna w zakresie prowadzonych spraw przez delegatury w Bydgoszczy, Lublinie, Zielonej Górze, Łodzi, Krakowie, Białymstoku, Kielcach, Olsztynie oraz Poznaniu w szczególności w zakresie opiniowania decyzji i postanowień oraz umów cywilnoprawnych;",

d) w § 37 w ust. 1:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) opiniowaniu pod względem prawnym spraw zastrzeżonych do kompetencji Prezesa, prowadzonych przez właściwe komórki organizacyjne;

2) sporządzaniu opinii prawnych oraz udzielaniu porad prawnych lub wyjaśnień w zakresie stosowania prawa na żądanie członków Kierownictwa Urzędu;",

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) sporządzaniu opinii prawnych oraz udzieleniu porad prawnych lub wyjaśnień w zakresie stosowania prawa na żądanie kierowników komórek organizacyjnych, po uprzednim przedstawieniu stanowiska komórki organizacyjnej co do sposobu rozstrzygnięcia przedstawionego problemu wraz z jego uzasadnieniem oraz dokumentacją niezbędną do sporządzenia opinii albo udzielenia porady lub wyjaśnień;",

e) w § 41 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16-19 w brzmieniu:

"16) koordynowanie wdrażania i udostępniania e-usług świadczonych przez Urząd;

17) sprawowanie nadzoru nad informacjami gromadzonymi w systemach wdrożonych w ramach Platformy e-usług UKE oraz wsparcie użytkowników w tym zakresie;

18) opracowywanie i projektowanie struktur Intranetu, a także umieszczanie w nich informacji i materiałów we współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz zapewnienie rozwoju funkcjonalności Intranetu;

19) monitorowanie udostępniania i aktualizowania zasobu informacyjnego oraz metadanych określonych przepisami prawa w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.",

f) w § 42 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Obsługę prawną delegatur w Rzeszowie, Gdyni, Siemianowicach Śląskich, Opolu, Szczecinie i we Wrocławiu zapewniają ich dyrektorzy.";

3) uchyla się załącznik nr 2.

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek i przekażą je Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego do uzgodnienia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 1, kierownicy komórek organizacyjnych uwzględniają uwagi zgłoszone przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

3. Uzgodnione regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych zatwierdza Dyrektor Generalny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 9, 14 i 25, z 2021 r. poz. 3 i 12 oraz z 2022 r. poz. 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-11
  • Data wejścia w życie: 2022-05-12
  • Data obowiązywania: 2022-05-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA