REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 9

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 28 lipca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1, z późn. zm.2)) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 32 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) kontroli pocztowej,";

2) w § 34 w pkt 1 uchyla się lit. f;

3) w § 35:

a) w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) przekazane przez Delegaturę we Wrocławiu i Departament Rynku Pocztowego;",

b) w pkt 7 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- Prawie telekomunikacyjnym, z zastrzeżeniem pkt 7a,",

c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) realizacja zadań Prezesa dotyczących nakładania kar pieniężnych:

a) na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy nie wypełniają lub nienależycie wypełniają obowiązki lub zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także bezpieczeństwa sieci i usług,

b) w zakresie naruszeń ochrony prywatności w telekomunikacji

- dla województwa mazowieckiego;";

4) § 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. Do zadań Departamentu Bezpieczeństwa należy:

1) realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem sieci i usług telekomunikacyjnych, w szczególności rozwijanie zdolności organizacyjnych i kompetencyjnych niezbędnych do funkcjonowania w Urzędzie struktury organizacyjnej zapewniającej wymianę, analizę informacji, przeciwdziałanie zagrożeniom w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz doskonalenie systemu wymiany informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa;

2) kształtowanie polityki prywatności w telekomunikacji;

3) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem okresu przejściowego na wprowadzenie usługi blokady połączeń przychodzących od abonenta lub użytkownika, stosującego eliminację prezentacji identyfikacji linii wywołującej;

4) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym;

5) zapewnienie funkcjonowania Zespołu Operacyjnego Bezpieczeństwa;

6) prowadzenie spraw obronnych;

7) uzgadnianie prowadzenia przez Departament Kontroli oraz zlecanie prowadzenia przez delegatury kontroli w zakresie:

a) realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także bezpieczeństwa sieci i usług,

b) ochrony prywatności w telekomunikacji;

8) uzgadnianie prowadzenia przez Departament Rynku Pocztowego oraz zlecanie prowadzenia przez delegatury kontroli w zakresie realizacji przez operatorów pocztowych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

9) planowanie, opracowywanie założeń i koordynacja kontroli, o których mowa w pkt 7 i 8;

10) realizowanie zadań Prezesa określonych w przepisach Działów VIIa-VIII Prawa telekomunikacyjnego oraz w przepisach Rozdziału 7 Prawa pocztowego;

11) prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa w sektorze telekomunikacyjnym;

12) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne używane przez podmioty realizujące zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego powoduje zakłócenie pracy innego urządzenia lub gdy praca urządzeń używanych przez te podmioty jest zakłócana;

13) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w szczególności wykonywanie zadań pionu ochrony informacji niejawnych;

14) prowadzenie ewidencji oświadczeń o stanie majątkowym oraz ich przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu i Zespołowi do spraw analizy oświadczeń o stanie majątkowym;

15) realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem fizycznym obiektów Urzędu;

16) koordynowanie prac:

a) Zespołu do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,

b) Zespołu do spraw Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.";

5) w § 41 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) monitorowanie udostępniania i aktualizowania danych oraz metadanych określonych przepisami prawa w portalu danych.";

6) w § 42 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uzupełnianie prowadzonych przez Delegaturę we Wrocławiu, Departament Kontroli i Departament Rynku Pocztowego rejestrów liczby i czasu trwania kontroli u przedsiębiorców;".

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek i przekażą je Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego do uzgodnienia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 1, kierownicy komórek organizacyjnych uwzględniają uwagi zgłoszone przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

3. Uzgodnione regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych zatwierdza Dyrektor Generalny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes
Jacek Ok
o


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 9, 14 i 25, z 2021 r. poz. 3 i 12 oraz z 2022 r. poz. 3 i 7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-28
  • Data wejścia w życie: 2022-07-29
  • Data obowiązywania: 2022-07-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA