REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 14

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 31 października 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1, z późn. zm.2)) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 16 dodaje się pkt 16a-16d w brzmieniu:

"16a) region południowy - województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie;

16b) region północny - województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie;

16c) region wschodni - województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie i mazowieckie;

16d) region zachodni - województwa: łódzkie, śląskie, opolskie i dolnośląskie;";

2) w § 4:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

"1a. W ramach regionu południowego działają delegatury w: Krakowie, Kielcach, Rzeszowie i Lublinie.

1b. W ramach regionu północnego działają delegatury w: Gdyni, Szczecinie, Poznaniu i Zielonej Górze.

1c. W ramach regionu wschodniego działają delegatury w: Olsztynie, Bydgoszczy, Białymstoku oraz departamenty właściwe ze względu na zakres spraw przez nie realizowanych dla województwa mazowieckiego.

1d. W ramach regionu zachodniego działają delegatury w: Łodzi, Siemianowicach Śląskich, Opolu i we Wrocławiu.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zarządzenie lub upoważnienie Prezesa może ustalać zakres właściwości miejscowej delegatury w sposób odmienny niż określony w ust. 1-1d.";

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Prezes ustanawia, w drodze zarządzenia, koordynatorów regionów, o których mowa w § 4 ust. 1a-1d.

2. Do zadań koordynatora regionu w zakresie zadań wykonywanych przez wszystkie delegatury należy:

1) reprezentowanie regionu wobec Prezesa;

2) uzgadnianie wytycznych, w imieniu delegatur w regionie, z komórkami organizacyjnymi właściwymi za ich przygotowanie;

3) przekazywanie dyrektorom delegatur w regionie ustaleń z Prezesem oraz kierownikami komórek organizacyjnych sprawujących w imieniu Prezesa nadzór merytoryczny nad delegaturami;

4) pozyskiwanie informacji o potencjalnych zagrożeniach niewykonania zadań w regionie;

5) koordynacja działań w celu zapewnienia realizacji zagrożonych zadań w regionie;

6) koordynacja użyczania sprzętu pomiarowego niezbędnego do realizacji zadań w regionie;

7) promowanie w regionie dobrych praktyk innych komórek organizacyjnych;

8) współpraca z koordynatorami innych regionów;

9) wykonywanie innych zadań wskazanych w zarządzeniach i procedurach obowiązujących w Urzędzie.

3. Podczas nieobecności koordynatora regionu zastępuje go wyznaczony przez niego, w formie pisemnej, dyrektor delegatury z regionu, z zastrzeżeniem ust. 4. Koordynator każdorazowo w porozumieniu z Prezesem wyznacza zastępcę koordynatora.

4. Prezes może wyznaczyć osobę do zastępowania koordynatora regionu.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Jacek Ok
o


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 9, 14 i 25, z 2021 r. poz. 3 i 12 oraz z 2022 r. poz. 3, 7 i 9.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-02
  • Data wejścia w życie: 2022-11-02
  • Data obowiązywania: 2022-11-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA