REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 8

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz, zwany dalej „planem".

§ 2.

Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 41 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5925 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 32, poz. 188 oraz z 2009 r. Nr 44, poz. 123).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko


1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 20 kwietnia 2023 r.

Załącznik 1. [Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz]

Załącznik do zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz

1. Plan dla zakresu 5875-5935 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2022 r. poz. 1988 oraz z 2023 r. poz. 439):

Lp.

f dolna (MHz)

f górna (MHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

425

5850

5925

STAŁA

STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)

RUCHOMA

5.150

cywilne

cywilne

cywilne

426

5925

6425

STAŁA

STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A

RUCHOMA

POL.25

cywilne

cywilne

cywilne

5.150 Następujące zakresy:

13553-13567 kHz (częstotliwość środkowa 13560 kHz),

26957-27283 kHz (częstotliwość środkowa 27120 kHz),

40,66-40,70 MHz (częstotliwość środkowa 40,68 MHz),

902-928 MHz w Regionie 2 (częstotliwość środkowa 915 MHz),

2400-2500 MHz (częstotliwość środkowa 2450 MHz),

5725-5875 MHz (częstotliwość środkowa 5800 MHz) i

24,00-24,25 GHz (częstotliwość środkowa 24,125 GHz)

przeznaczone są również do zastosowań ISM. Służby radiokomunikacyjne pracujące w tych zakresach muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM. Warunki pracy urządzeń ISM operujących w tych zakresach określone są w ust. 15.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.457A W zakresach 5925-6425 MHz i 14,0-14,5 GHz stacje naziemne na pokładach statków mogą komunikować się ze stacjami kosmicznymi służby stałej satelitarnej. Użytkowanie takie musi być zgodne z postanowieniami Uchwały 902 (WRC-03). W zakresie 5925-6425 MHz stacje naziemne na pokładach statków i komunikujące się ze stacjami kosmicznymi służby stałej satelitarnej mogą wykorzystywać anteny nadawcze o średnicy minimum 1,2 m i działać bez uprzedniej zgody jakiejkolwiek administracji, jeżeli znajdują się co najmniej 330 km od linii stanu niskiej wody, oficjalnie uznawanej przez państwo nadbrzeżne. Stosuje się wszystkie pozostałe postanowienia Uchwały 902 (WRC-03). (WRC-15).

POL.25 W zakresach częstotliwości 149,900-151,625 MHz, 153-174 MHz, 2025-2110 MHz, 2170-2400 MHz, 2520-2690 MHz, 5010-5250 MHz, 5925-7450 MHz, 7850-8400 MHz, 12,00-13,75 GHz, 14,0-14,4 GHz

i 14,50-15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegające Ministrowi Obrony Narodowej mogą wykorzystywać określone częstotliwości na potrzeby służby radiolokalizacyjnej. Stacje pracujące w służbie radiolokalizacyjnej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji innych służb, dla których powyższe zakresy są przeznaczone, ani nie mogą żądać od nich ochrony.


Służby radiokomunikacyjne wskazane w powyższej tabeli oznaczono według kategorii ważności. Wielkimi literami (np. STAŁA) oznaczono służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności. Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie pierwszej ważności:

a) są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w służbie drugiej ważności,

b) są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach pierwszej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie.

Ważność służb mogą regulować dodatkowo uwagi do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz w służbie ruchomej.

2.1. Dla zakresu częstotliwości 5875-5935 MHz w służbie ruchomej wykorzystywanego przez urządzenia radiowe używane w inteligentnych systemach transportowych (ITS), określa się:

1) zalecaną normę zharmonizowaną:

PN-ETSI EN 302 571 - Inteligentne systemy transportowe (ITS) - Obsługa sprzętu radiokomunikacyjnego w paśmie częstotliwości od 5855 MHz do 5925 MHz; Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE;

2) dokumenty związane:

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny1)

Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2020 r.)

Zalecenia

-

ECC

Decyzje

ECC/DEC/(08)01 The harmonised use of Safety-Related Intelligent Transport Systems (ITS) in the 5875-5935 MHz frequency band, approved 14 March 2008, latest updated 18 November 2022

Zalecenia

-

Raporty

CEPT Report 071 Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate to study the extension of the Intelligent Transport Systems (ITS) safety-related band at 5.9 GHz, approved 8 March 2019

ECC Report 101 Compatibility studies in the band 5855-5925 MHz between Intelligent Transport Systems (ITS) and other systems, approved 20 February-2007

ECC Report 228 Compatibility studies between Intelligent Transport Systems (ITS) in the band 5855-5925 MHz and other systems in adjacent bands, approved 30 January 2015

ECC Report 290 Studies to examine the applicability of ECC Reports 101 and 228 for various Intelligent Transport Systems (ITS) technologies under EC Mandate (RSCOM 17-26Rev.3), approved 25 January 2019

EU

Dyrektywy

2010/40/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz. Urz. UE L 207 z 6.8.2010, str. 1 i n.)

(UE) 2016/797 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 138 z 26.5.2016, str. 44 i n.)

(UE) 2020/700 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji (Dz. Urz. UE L 165 z 27.5.2020, str. 27 i n.)

Decyzje

(UE) 2020/1426 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875-5935 MHz na potrzeby związanych z bezpieczeństwem zastosowań inteligentnych systemów transportowych (ITS), uchylająca decyzję 2008/671/WE (Dz. Urz. UE L 328 z 9.10.2020, str. 19 i n.)

(UE) 2017/2380 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych (Dz. Urz. UE L 340 z 20.12.2017, str. 1 i n.)


3) warunki wykorzystywania częstotliwości - warunki wykorzystywania częstotliwości przez urządzenia radiowe używane w inteligentnych systemach transportowych (ITS) powinny być zgodne z warunkami określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1426 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875-5935 MHz na potrzeby związanych z bezpieczeństwem zastosowań inteligentnych systemów transportowych (ITS), uchylającej decyzję 2008/671/WE (Dz. Urz. UE L 328 z 9.10.2020, str. 19 i n.).

3. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz w służbie stałej.

3.1. Ustala się, że zakres częstotliwości 5875-5935 MHz w służbie stałej może być wykorzystywany przez urządzenia radiowe używane w systemach typu punkt - wiele punktów (PMP) w sposób określony w decyzjach w sprawie rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniach radiowych, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do czasu ich zmiany albo wygaśnięcia.

4. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5935 MHz w służbie stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos).

4.1. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 5875-5935 MHz w służbie stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) przez urządzenia radiowe używane w stacjach VSAT, o ile takie wykorzystywanie nie będzie utrudniać lub uniemożliwiać wykorzystywania tego zakresu częstotliwości przez urządzenia radiowe używane w inteligentnych systemach transportowych (ITS).

5. Znaczenie skrótów i określeń:

1) CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications) - Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych;

2) DEC (Decision) - decyzja;

3) EC (European Commission) - Komisja Europejska;

4) ECC (Electronic Communications Committee) - Komitet Komunikacji Elektronicznej;

5) EN (European Norm) - norma europejska;

6) ETSI (European Telecommunications Standard Institute) - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;

7) EU (European Union) - Unia Europejska;

8) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

9) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

10) ITS (Intelligent Transport Systems) - inteligentne systemy transportowe;

11) ISM (Industrial, Scientific, Medical) - zastosowania przemysłowe, naukowe i medyczne;

12) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

13) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

14) PMP (Point to MultiPoint) - systemy typu punkt-wiele punktów;

15) PN - norma polska;

16) RSCOM (Radio Spectrum Committee) - Komitet Widma Radiowego;

17) VSAT (Very Small Aperture Terminal) - stacja końcowa z anteną o bardzo małej aperturze;

18) WE - Wspólnota Europejska;

19) WRC (World Radiocommunication Conference) - Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna.


1) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr 2(5)/2003 obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-19
  • Data wejścia w życie: 2023-06-19
  • Data obowiązywania: 2023-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA