REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 13

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 26 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1, z późn. zm.2)) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) rozporządzenie w sprawie roamingu - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L Nr 115, str. 1);",

b) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

„21a) ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej - ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1703);";

2) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Departamentu Bezpieczeństwa funkcjonuje:

a) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlegający bezpośrednio Prezesowi,

b) Kancelaria Tajna podlegająca bezpośrednio Pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych;";

3) w § 14:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzi sprawy dotyczące udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji publicznej i chronionych danych oraz udostępnia, na wniosek, informację publiczną, informację sektora publicznego i chronione dane, a także udostępnia niezbędne informacje na stronie BIP;",

b) w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) opracowuje i przekazuje do Departamentu Bezpieczeństwa materiały do corocznego sprawozdania z wykonywania obowiązków i uprawnień określonych w ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej.";

4) w § 20 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w komórce organizacyjnej przepisów prawa, w szczególności dotyczących zamówień publicznych, finansów publicznych, dostępu do informacji publicznej, udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, udostępniania chronionych danych w celu ponownego wykorzystywania, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych, porządku i dyscypliny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie;";

5) w § 30 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) udział w pracach związanych z wydawaniem rekomendacji oraz z zawieraniem porozumień w zakresie realizacji ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, których stroną jest Prezes, w szczególności, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 6 oraz w art. 20 ust. 1.";

6) w § 31 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) realizacja zadań Prezesa określonych w art. 14 ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej dotyczących prowadzenia wykazu integratorów usług SMS dla podmiotów publicznych.";

7) w § 34:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) realizacja zadań Prezesa określonych w art. 23 ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej;",

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) prowadzenie wykazu numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych.";

8) w § 35:

a) w pkt 7 w lit. b po tiret czwartym dodaje się tiret piąte w brzmieniu:

„- art. 27 i art. 28 ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej,",

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) prowadzenie:

a) kontroli telekomunikacyjnej,

b) kontroli NRW,

c) kontroli wynikającej z ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

- i związanych z nimi postępowań pokontrolnych dla województwa mazowieckiego;";

9) w § 36:

a) w pkt 7 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) wynikającym z ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej;",

b) w pkt 16 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) prowadzenie spraw z zakresu zadań Prezesa wynikających z ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej i niebędących w zakresie właściwości innych komórek organizacyjnych, w tym:

a) koordynowanie przygotowania:

- treści rekomendacji oraz porozumień, w szczególności o których mowa w art. 19 ust. 2 i 6 oraz art. 20 ust. 1,

- corocznego sprawozdania z wykonywania obowiązków i uprawnień, o którym mowa w art. 33,

b) związanych z:

- rozpatrywaniem sprzeciwów wobec zablokowania krótkich wiadomości tekstowych (SMS),

- wnioskami o wykreślenie z wykazu nadpisów podmiotów publicznych nazwy lub skrótu lub wariantu nazwy lub skrótu,

- rozpatrywaniem sprzeciwów wobec wpisania domeny internetowej na listę ostrzeżeń.";

10) w § 40 w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) o dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz chronionych danych,";

11) w § 42:

a) w ust. 1 w pkt 1:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) jako organ kontrolujący w rozumieniu ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów,",

- po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) wynikającej z ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej",

b) w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie „rynku" dodaje się wyrazy „w związku z kontrolą NRW i postępowaniami pokontrolnymi",

c) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazie „rynku" dodaje się wyrazy „w związku z kontrolą NRW i postępowaniami pokontrolnymi",

d) w ust. 4 w pkt 2 po wyrazie „rynku" dodaje się wyrazy „w związku z kontrolą NRW i postępowaniami pokontrolnymi",

e) w ust. 5 w pkt 2 po wyrazie „rynku" dodaje się wyrazy „w związku z kontrolą NRW i postępowaniami pokontrolnymi".

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek i przekażą je Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego do uzgodnienia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 1, kierownicy komórek organizacyjnych uwzględniają uwagi zgłoszone przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

3. Uzgodnione regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych zatwierdza Dyrektor Generalny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 7 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r.;

2) § 1 pkt 7 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 26 marca 2024 r.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 9, 14 i 25, z 2021 r. poz. 3 i 12 oraz z 2022 r. poz. 3, 7, 9 i 14.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-27
  • Data wejścia w życie: 2023-09-27
  • Data obowiązywania: 2023-09-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA