REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 18

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 87,5-107,9 MHz1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581 oraz z 2023 r. poz. 1394, 1703 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 87,5-107,9 MHz, zwany dalej „planem".

§ 2.

Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacek Oko


1) Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 87,5-107,9 MHz została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 19 października 2023 r.

Załącznik 1. [Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 87,5-107,9 MHz]

Załącznik do zarządzenia Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości
dla zakresu 87,5-107,9 MHz

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 87,5-107,9 MHz

1. Plan dla zakresu 87,5-107,9 MHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2023 r. poz. 2518):

Lp.

fdolna (MHz)

fgórna (MHz)

Przeznaczenie

Użytkowanie

221

87,5

100,0

RADIODYFUZJA

cywilne

222

100

108

RADIODYFUZJA

cywilne

Służbę radiokomunikacyjną wskazaną w powyższej tabeli oznaczono według kategorii ważności. Wielkimi literami (RADIODYFUZJA) oznaczono służbę radiokomunikacyjną pierwszej ważności. Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie pierwszej ważności:

a) są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w służbie drugiej ważności,

b) są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach pierwszej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie.

Ważność służb mogą regulować dodatkowo uwagi do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 87,5-107,9 MHz w służbie radiodyfuzyjnej.

2.1. Dla zakresu częstotliwości 87,5-107,9 MHz w służbie radiodyfuzyjnej wykorzystywanego przez systemy naziemnej radiofonii analogowej z modulacją częstotliwości (FM), określa się:

1) zalecane normy zharmonizowane:

ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (2020-07): Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne -- Zharmonizowana norma kompatybilności elektromagnetycznej,

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2022-02): Odbiorniki radiofoniczne -- Część 3: Służba radiofoniczna FM -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego,

ETSI EN 302 018 V2.1.1 (2017-10): Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją częstotliwości (FM) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE;

2) dokumenty związane:


Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 567)

ITU-R

Regulamin Radiokomunikacyjny1)

Artykuły 4 i 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2020 r.)

Zalecenia

ITU-R BS.412-9 Planning standards for terrestrial FM broadcasting at VHF ITU-R BS.450-4 Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF

ITU-R BS.643-4 Radio data system for automatic tuning and other applications in FM radio receivers for use with the pilot-tone system

Akta Końcowe Konferencji GE84

FINAL ACTS of the Regional Administrative Conference for the Planning of VHF Sound Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3), Geneva, 1984

UE

Dyrektywa

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62 i n.)

3) plan aranżacji kanałów:

3. Znaczenie skrótów i określeń:

1) B - szerokość pasma emisji sygnału;

2) BS (Broadcasting service (sound)) - radiofonia;

3) EMC (Electromagnetic Compatibility) - kompatybilność elektromagnetyczna;

4) EN (European norm) - Norma Europejska;

5) ETSI (European Telecommunications Standards Institute) - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;

6) F - częstotliwość środkowa;

7) fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

8) fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;

9) FM (Frequency Modulation) - modulacja częstotliwości;

10) GE84 - Regionalna Konferencja Planowania Radiodyfuzji (Genewa, 1984);

11) ITU (International Telecommunication Union) - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;

12) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;

13) UE - Unia Europejska;

14) VHF (Very High Frequency) - oznaczenie zakresu częstotliwości odpowiadającego przedziałowi 30-300 MHz;

15) WE - Wspólnota Europejska.


1) W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr 2(5)/2003 obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-29
  • Data wejścia w życie: 2023-12-29
  • Data obowiązywania: 2023-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA