REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 1

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 5 stycznia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 33 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 1, z późn. zm.2)) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 11a po wyrazach „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” dodaje się przecinek oraz wyrazy „zwanego dalej „FERC””,

b) w pkt 11b po wyrazach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” dodaje się przecinek oraz wyrazy „zwanego dalej „KPO””,

c) w pkt 11c po wyrazach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” dodaje się przecinek oraz wyrazy „zwanego dalej „POPC””;

2) w § 3 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) Departament Infrastruktury - DI;”;

3) w Dziale V po Rozdziale 1a dodaje się Rozdział 1b w brzmieniu:

„Rozdział 1b

Departament Infrastruktury

§ 28b. Do zadań Departamentu Infrastruktury należy:

1) wykonywanie, w zakresie specjalizacji Departamentu Infrastruktury, zadań wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie POPC;

2) wykonywanie, w zakresie specjalizacji Departamentu Infrastruktury, zadań wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie KPO, w tym:

a) udział w merytorycznej ocenie wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oraz ponownej ocenie przedsięwzięć, o której mowa w art. 14lze ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273),

b) wsparcie Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakresie monitorowania, nadzoru i kontroli realizacji przedsięwzięć, w szczególności w zakresie aspektów technicznych, w tym udział w procesie kontroli przedsięwzięć w trakcie realizacji oraz kontroli trwałości,

c) opiniowanie wniosków ostatecznych odbiorców wsparcia dotyczących zmian w przedsięwzięciach objętych wsparciem, w szczególności w zakresie oceny wnioskowanych modyfikacji aspektów technicznych i ekonomicznych oraz ustalenie wpływu na zmianę pierwotnych założeń przedsięwzięć pod kątem określenia wpływu zmian na ich pierwotną ocenę, w zakresie kryteriów merytorycznych ocenianych przez Departament;

3) wykonywanie, w zakresie specjalizacji Departamentu Infrastruktury, zadań i usług wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie FERC, w tym:

a) udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedurze odwoławczej z uwzględnieniem pełnienia przez Prezesa Urzędu funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach FERC w tym zakresie,

b) wsparcie Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakresie monitorowania, nadzoru i kontroli realizacji projektów, w szczególności w zakresie aspektów technicznych w tym udział w procesie kontroli projektów w trakcie realizacji oraz kontroli trwałości,

c) opiniowanie wniosków beneficjentów dotyczących zmian w projektach, w szczególności w zakresie oceny wnioskowanych modyfikacji aspektów technicznych, oraz ustalenia ich wpływu na zmianę pierwotnych założeń projektu pod kątem określenia wpływu zmian na jego pierwotną ocenę oraz wybór do dofinansowania;

4) przygotowanie projektów dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, niezbędnych do realizacji Porozumienia Trójstronnego w sprawie POPC, Porozumienia Trójstronnego w sprawie KPO, Porozumienia Trójstronnego w sprawie FERC;

5) współpraca z właściwymi organami w zakresie POPC, KPO i FERC;

6) zapewnienie bieżącej obsługi administracyjno-organizacyjnej POPC, KPO oraz FERC, w tym:

a) przygotowanie planu budżetu oraz prowadzenie bieżącego monitoringu wydatków i sprawozdawczości z wykonania budżetów,

b) pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych;

7) monitorowanie trendów rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej;

8) współpraca z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych, organami administracji rządowej oraz samorządowej w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnych.”;

4) w § 35 uchyla się pkt 13-14.

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek i przekażą je Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego do uzgodnienia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 1, kierownicy komórek organizacyjnych uwzględniają uwagi zgłoszone przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

3. Uzgodnione regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych zatwierdza Dyrektor Generalny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24, z 2020 r. poz. 26 oraz Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. z 2023 r. poz. 28.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UKE z 2020 r. poz. 9, 14 i 25, z 2021 r. poz. 3 i 12, z 2022 r. poz. 3, 7, 9 i 14 oraz z 2023 r. poz. 13 i 14.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-01-05
  • Data wejścia w życie: 2024-01-06
  • Data obowiązywania: 2024-01-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA