| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 66
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 31 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 45, z późn. zm.3)), w załączniku „Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zakład działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 58, poz. 355), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.5)), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.6)), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”;

6) postanowień niniejszego statutu.”;

2) w § 9:

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) stacjonarnych w zakresie:

a) intensywnej terapii,

b) anestezjologii,

c) chirurgii ogólnej i naczyniowej,

d) chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej,

e) chorób wewnętrznych,

f) dermatologii,

g) diabetologii,

h) endokrynologii,

i) gastroenterologii,

j) ginekologii,

k) kardiologii,

I) neurologii,

m) okulistyki,

n) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

o) otolaryngologii,

p) psychiatrii (leczenia zaburzeń nerwicowych),

q) rehabilitacji medycznej i rehabilitacji kardiologicznej,

r) reumatologii,

s) urologii.”;

b) ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) osobą wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857);

3) grupową praktyką lekarską i grupową praktyką pielęgniarek i położnych prowadzących działalność zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.7));”;

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Dyrektor Zakładu wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w formie: zarządzeń, decyzji lub pism okólnych.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium, ujmującej:

a) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł,

b) numer/rok,

c) datę wejścia w życie,

d) imię i nazwisko podpisującego akt.”;

4) w § 15 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) przyznawania dyrektorowi Zakładu nagród pieniężnych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 114, poz. 1226 oraz z 2007 r. Nr 241, poz. 1769),”;

5) w § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Organ założycielski może pozbawić Zakład składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub podziału albo przekształcenia Zakładu, prowadzonych na zasadach określonych w ustawie, rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.8)).”;

6) w załączniku do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi część 1. „Szpital” otrzymuje brzmienie:

„1. Szpital:

1) Blok Operacyjny,

2) Centralna Sterylizatornia,

3) Izba Przyjęć,

4) Oddział Intensywnej Terapii,

5) Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

6) Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej,

7) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

8) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii,

9) Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych,

10) Oddział Ginekologiczny,

11) Oddział Kardiologii Interwencyjnej z Samodzielną Pracownią Hemodynamiki,

12) Oddział Okulistyczny,

13) Oddział Otolaryngologiczny,

14) Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Dziennym Rehabilitacji,

15) Oddział Szybkiej Diagnostyki,

16) Oddział Urologiczny,

17) Szpitalny Oddział Ratunkowy,

18) Dział Anestezjologii.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 9, poz. 40, z 2003 r. Nr 5, poz. 17 i Nr 15, poz. 41, z 2005 r. Nr 2, poz. 6, z 2006 r. Nr 5, poz. 20, z 2007 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 12, poz. 64 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 53.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144, poz. 900.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305 i Nr 70, poz. 416.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »