| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 73
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 października 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 32 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 46, z późn. zm.3)), w załączniku „Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie”, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zakład działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 58, poz. 355), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.5)), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”;

6) postanowień niniejszego Statutu.”;

2) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) specjalistycznych w zakresie: dermatologii, okulistyki, onkologii, kardiologii, gastrologii, ginekologii, położnictwa, endokrynologii, chirurgii, laryngologii, neurologii, urologii, ortopedii, pulmonologii, alergologii, reumatologii, badań profilaktycznych, medycyny pracy, psychiatrii, preluksacji, ortopedii dziecięcej, leczenia bólu, rehabilitacji, diabetologii, audiologii, foniatrii, leczenia uzależnień”;

b) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) osobą wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857),

3) grupową praktyką lekarską i grupową praktyką pielęgniarek i położnych prowadzących działalność zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.6)),”;

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Dyrektor Zakładu wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w formie: zarządzeń lub decyzji.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium, ujmującej:

a) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł,

b) numer/rok,

c) datę wejścia w życie,

d) imię i nazwisko podpisującego akt.”;

4) w § 15 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) przyznawania dyrektorowi Zakładu nagród pieniężnych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 114, poz. 1226, oraz z 2007 r. Nr 241, poz. 1769),”;

5) w § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Organ założycielski może pozbawić Zakład składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub podziału albo przekształcenia Zakładu, prowadzonych na zasadach określonych w ustawie, rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.7)).”;

6) załącznik do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie otrzymuje brzmienie:

1. SZPITAL.

1) Oddziały:

a) Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć,

b) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

c) Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej,

d) Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym,

e) Laryngologiczny,

f) Chorób Wewnętrznych,

g) Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu,

h) Ginekologiczny,

i) Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej;

2) Zespoły Ratownictwa Medycznego:

a) Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W” – Podstawowy,

b) Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny „R” – Specjalistyczny;

3) Blok Operacyjny;

4) Dział Diagnostyki Obrazowej:

a) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

b) Pracownia Ultrasonografu,

c) Pracownia Tomografii Komputerowej,

d) Pracownia Rezonansu Magnetycznego;

5) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej:

a) Pracownia Analityki Ogólnej,

b) Pracownia Biochemii,

c) Pracownia Hematologii,

d) Pracownia Immunologii,

e) Pracownia Serologii,

f) Pracownia Bakteriologii;

6) Pracownie i Działy:

a) Diagnostyki Holterowskiej,

b) Prób Wysiłkowych i EKG,

c) Echokardiografii,

d) Endoskopowa,

e) Cytologiczna,

f) Cytologiczno-Kolposkopowa i USG Ginekologiczna,

g) EEG – Bronchofiberoskopowa,

h) Dział Fizjoterapii,

i) Dział Masażu Leczniczego;

7) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

8) Specjalistyczne Poradnie Konsultacyjne:

a) Poradnia Rehabilitacyjna,

b) Poradnia Onkologiczno-Konsultacyjna,

c) Poradnia Ginekologiczno-Konsultacyjna,

d) Poradnia Gastrologiczna,

e) Poradnia Leczenia Bólu;

9) Apteka Szpitalna;

10) Dział Higieny Szpitalnej.

2. PRZYCHODNIA.

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

2) Poradnia Medycyny Pracy;

3) Poradnie Specjalistyczne:

a) Dermatologiczna,

b) Okulistyczna,

c) Onkologiczna,

d) Kardiologiczna,

e) Gastrologiczna,

f) Schorzeń Tarczycy,

g) Endokrynologiczna,

h) Chirurgiczna,

i) Ginekologiczno-Położnicza,

j) Laryngologiczna,

k) Neurologiczna,

I) Urologiczna,

m) Ortopedyczna,

n) Pulmonologiczna,

o) Alergologiczna,

p) Reumatologiczna,

q) Badań Profilaktycznych,

r) Zdrowia Psychicznego,

s) Preluksacyjna,

t) Ortopedii Dziecięcej,

u) Diabetologiczna,

v) Audiologiczna,

w) Foniatryczna,

x) Leczenia Uzależnień;

4) Pracownie:

a) Terapii Zeza,

b) Badań Kierowców,

c) Rentgenodiagnostyki Ogólnej;

5) Poradnia Rehabilitacji Odnowy Biologicznej;

6) Wojewódzka Komisja Lekarska;

7) Apteka (ul. Spokojna 5);

8) Zespół Długoterminowej Opieki Domowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2003 r. Nr 15, poz. 42, z 2005 r. Nr 13, poz. 49, z 2006 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 6, poz. 23 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 16.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900 i Nr 171, poz. 1056.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »