REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Traci moc zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 7, 22, 57 i 68 oraz z 2017 r. poz. 3, 44 i 66).

§ 3.

 Przepisy zarządzenia w zakresie odnoszącym się do:

1) Biura Nadzoru Wewnętrznego i Inspektora Nadzoru Wewnętrznego mają zastosowanie od dnia 27 stycznia 2018 r.;

2) Służby Ochrony Państwa mają zastosowanie od dnia 1 lutego 2018 r.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Brudziński

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI]

Załącznik do zarządzenia nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 marca 2018 r. (poz. 15)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 2. 1. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowią: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Ministrem”, Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra są odpowiedzialni za realizację celów i zadań powierzonych przez Ministra i wykonują je we współdziałaniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2.

3. Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje czynności związane z nadzorem nad systemem zarządzania jakością w rozumieniu normy ISO 9001.

§ 3. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej „Ministerstwem”, stosuje się podejście procesowe. Zasady podejścia procesowego oraz zadania właściciela procesu określa zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 4. 1. Komórkami organizacyjnymi Ministerstwa kierują dyrektorzy samodzielnie lub przy pomocy zastępców dyrektorów oraz naczelników wydziałów, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa ustalają, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją stanowisk, zakres obowiązków pracowników i organizują pracę w kierowanych komórkach organizacyjnych Ministerstwa, zapewniając sprawne, terminowe i właściwe wykonywanie zadań wyznaczonych tym komórkom.

3. Do zadań dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa należy w szczególności:

1) występowanie na zewnątrz w imieniu kierowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa w sprawach należących do zakresu jej działania;

2) podejmowanie decyzji lub innych rozstrzygnięć w imieniu Ministra albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w ramach udzielonych upoważnień;

3) działanie w ramach indywidualnych upoważnień udzielonych przez Ministra albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

4) zapewnianie wykonywania celów i zadań zgodnie z zakresem działania ustalonym w Regulaminie oraz w innych przepisach prawa i dokumentach;

5) przedstawianie wniosków w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania, wyróżniania i karania pracowników;

6) zapewnianie przestrzegania przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa dyscypliny i czasu pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, a także corocznego wykorzystywania urlopu wypoczynkowego;

7) zapewnianie, w zakresie działania kierowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa, przygotowania i aktualizacji informacji przekazywanych do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa;

8) zapewnianie gospodarnego, celowego i prawidłowego wydatkowania środków budżetowych przy realizacji zadań komórki organizacyjnej Ministerstwa;

9) zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej Ministerstwa;

10) zarządzanie ryzykiem występującym w działalności kierowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa;

11) zapewnianie realizacji reguł i zasad określonych w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie;

12) opracowywanie, na polecenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa, sprawozdań z funkcjonowania komórki organizacyjnej Ministerstwa;

13) zapewnianie prawidłowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego powierzonymi kierowanej komórce organizacyjnej Ministerstwa.

4. Dyrektora, w czasie jego nieobecności, zastępuje zastępca dyrektora. Jeżeli w komórce organizacyjnej Ministerstwa utworzono dwa lub więcej stanowiska zastępcy dyrektora, dyrektor jednemu z zastępców powierza swoje obowiązki na czas nieobecności. W komórkach organizacyjnych Ministerstwa, w których nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora, dyrektor powierza zastępstwo wyznaczonemu naczelnikowi wydziału, a w komórkach bezwydziałowych wyznaczonemu pracownikowi – zawiadamiając o tym nadzorującego komórkę organizacyjną Ministerstwa członka Kierownictwa Ministerstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1.

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny Ministerstwa może upoważnić do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności osobę inną niż wskazaną w ust. 4.

6. Zastępca dyrektora kieruje realizacją zadań komórki organizacyjnej Ministerstwa w zakresie ustalonym przez dyrektora.

7. Naczelnik wydziału kieruje bezpośrednio wydziałem, zgodnie z właściwością określoną w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej Ministerstwa.

8. W komórkach organizacyjnych Ministerstwa o strukturze bezwydziałowej, w wypadkach wyodrębnienia zespołowych stanowisk do określonych spraw, Dyrektor Generalny Ministerstwa albo dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa wyznacza koordynatora zespołu, określając jego uprawnienia i zakres odpowiedzialności.

9. Pracownicy zatrudnieni na jednoosobowych, wyodrębnionych stanowiskach do określonych spraw podlegają bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora.

§ 5. 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa, każda w zakresie swojego działania:

1) realizują zadania Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

2) udzielają niezbędnej pomocy Biuru Ministra przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg, wniosków lub petycji wpływających do Ministerstwa, w szczególności poprzez udzielanie wyjaśnień i opinii dotyczących zagadnień przedstawionych w skargach, wnioskach lub petycjach;

3) załatwiają skargi w przypadkach, o których mowa w art. 233, 234 i 235 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

4) uczestniczą w opracowywaniu i wykonywaniu planu finansowego;

5) realizują zadania z zakresu kontroli zarządczej oraz uczestniczą w przygotowywaniu planu działalności Ministra i sprawozdania z jego wykonania;

6) udzielają niezbędnej pomocy Departamentowi Bezpieczeństwa przy rozpatrywaniu spraw wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;

7) przygotowują i aktualizują informacje przekazywane do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, a także odpowiadają za ich zawartość merytoryczną;

8) uczestniczą w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządczych, w szczególności systemu kontroli zarządczej, systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;

9) udzielają niezbędnej pomocy Departamentowi Kontroli i Nadzoru przy realizacji zadania związanego z koordynowaniem zadań nadzorczych nad organami oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;

10) reprezentują Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz udzielają Departamentowi Prawnemu wsparcia w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami powszechnymi i innymi organami lub prowadzą wyżej wymienione postępowania w przypadku posiadania własnej obsługi prawnej;

11) udzielają niezbędnej pomocy Departamentowi Spraw Obywatelskich przy prowadzeniu spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru właścicielskiego nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.;

12) udzielają niezbędnej pomocy Biuru Nadzoru Wewnętrznego w realizacji jego zadań regulaminowych.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa przekazują do Departamentu Komunikacji Społecznej, raz na kwartał, w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, wybrane informacje o planowanych lub prowadzonych działaniach w tych komórkach organizacyjnych Ministerstwa, dotyczących w szczególności:

1) kluczowych z punktu widzenia resortu spraw wewnętrznych i administracji projektów aktów prawnych;

2) raportów lub opracowań;

3) konferencji, seminariów, spotkań;

4) ważnych przedsięwzięć lub inwestycji.

3. Decyzje o wyborze przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 2, podejmuje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa.

4. Komórki organizacyjne Ministerstwa uczestniczą w opracowywaniu, uzgadnianiu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych w zakresie określonym w przepisach dotyczących opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

5. Komórki organizacyjne Ministerstwa z polecenia Ministra wykonują inne zadania niż określone w Regulaminie.

6. Polecenia dotyczące zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa mogą być im przekazane za pośrednictwem Dyrektora Biura Ministra, któremu Minister może powierzyć kontrolę terminowości wykonywania poleceń, z zastrzeżeniem § 32.

§ 6. 1. Kontrolę komórek organizacyjnych Ministerstwa prowadzi się na zasadach i w trybie określonym w zarządzeniu Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, realizują zadania w zakresie planowania, przeprowadzania kontroli oraz sprawozdawczości z działalności kontrolnej, na zasadach i w trybie określonych w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. W skład komórek organizacyjnych Ministerstwa mogą wchodzić wydziały, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy określone w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych komórek organizacyjnych Ministerstwa.

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny Ministerstwa może wyrazić zgodę na wydzielenie w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa zespołów w ramach wydziałów.

3. Komórki organizacyjne Ministerstwa w toku swojej działalności opracowują projekty dokumentów pozostających w zakresie właściwości Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w tym aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, aktów administracyjnych oraz umów.

§ 8. 1. Dokumenty sporządzane w komórkach organizacyjnych Ministerstwa przedkładane do podpisu:

1) Ministrowi – parafuje członek Kierownictwa Ministerstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1, sprawujący nadzór nad komórką organizacyjną Ministerstwa, która sporządziła dokument oraz dyrektor, a w razie nieobecności dyrektora, zastępca dyrektora tej komórki organizacyjnej Ministerstwa;

2) Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzowi Stanu lub Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa – parafuje dyrektor, a w razie nieobecności dyrektora, zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa, która sporządziła dokument.

2. W przypadku dokumentów przedkładanych do podpisu Ministrowi, które zostały sporządzone w komórce organizacyjnej Ministerstwa bezpośrednio podległej Ministrowi, dokumenty parafują dyrektor, a w razie nieobecności dyrektora, zastępca dyrektora tej komórki albo audytor wewnętrzny podległy bezpośrednio Ministrowi oraz członek Kierownictwa Ministerstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1, o ile dokument dotyczy spraw pozostających w zakresie jego właściwości.

3. Projekty dokumentów zawierających rozstrzygnięcia prawne, finansowe oraz dotyczące współpracy międzynarodowej w Ministerstwie, przedkładane do podpisu Ministrowi albo działającym w jego imieniu innym członkom Kierownictwa Ministerstwa, wymagają parafowania także odpowiednio przez: Dyrektora Departamentu Prawnego, Dyrektora Departamentu Budżetu lub Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych, a w razie ich nieobecności zastępców dyrektora.

4. Tryb przedkładania Ministrowi do podpisu projektów aktów normatywnych oraz projektów stanowisk dotyczących projektów aktów normatywnych przekazanych Ministrowi do zaopiniowania lub uzgadniania, określają przepisy, o których mowa w § 5 ust. 4.

5. Dyrektorzy oraz zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa podpisują decyzje administracyjne przygotowywane w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych Ministerstwa w zakresie udzielonych im upoważnień.

6. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1 i 2, podpisują dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa lub, w zakresie przez nich określonym, ich zastępcy.

7. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1 i 2, kierowane do członków Kierownictwa Ministerstwa, o których mowa w§ 2 ust. 1, podpisują dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa, a w razie ich nieobecności ich zastępcy.

8. Dokumenty związane z pracą wydziałów, zespołów lub samodzielnych stanowisk, w zakresie określonym przez dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, podpisują odpowiednio naczelnicy wydziałów, koordynatorzy zespołów lub osoby zajmujące samodzielne stanowiska.

§ 9. 1. Pracownicy Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych mogą dokonywać określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych na podstawie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielonego przez Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa -odpowiednio w zakresie ich właściwości.

2. W zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania powierzonych zadań upoważnia się Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa, osobę zastępującą Dyrektora Generalnego Ministerstwa, a także dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz ich zastępców do zaciągania zobowiązań, w imieniu Skarbu Państwa – Ministra lub Ministerstwa w sprawach określonych w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych komórek Ministerstwa, wobec których wykonują czynności kierownictwa lub którymi kierują.

3. Upoważnienie określone w ust. 2 uprawnia do zaciągania:

1) zobowiązań, które mają zostać sfinansowane w danym roku budżetowym – do wysokości kwot ujętych jako przeznaczone na dany cel lub zadanie w planie finansowym Ministerstwa albo w projekcie planu finansowego Ministerstwa, w przypadku gdy zobowiązanie jest zaciągane w okresie, w którym projekt ten stanowi podstawę gospodarki finansowej Ministerstwa;

2) zobowiązań, których termin zapłaty upływa w roku następnym – wyłącznie w przypadku gdy dane zobowiązanie jest zobowiązaniem z tytułu umowy, której realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ministerstwa i kwota co najmniej równa wartości zobowiązania została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa na następny rok budżetowy, jako przeznaczona na dany cel lub zadanie.

4. Zobowiązanie może zostać zaciągnięte po potwierdzeniu przez głównego księgowego Ministerstwa, że:

1) wartość zobowiązania nie przekracza wysokości kwot ujętych jako przeznaczone na dany cel lub zadanie w planie finansowym Ministerstwa albo w projekcie planu finansowego Ministerstwa – w przypadku zobowiązań, które mają zostać sfinansowane w danym roku budżetowym;

2) kwota, co najmniej równa wartości zobowiązania, została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa na następny rok budżetowy, jako przeznaczona na dany cel lub zadanie – w przypadku zobowiązań, których termin zapłaty upływa w roku następnym.

5. Zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa są upoważnieni do zaciągania zobowiązań wyłącznie w przypadku zastępowania dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa w czasie jego nieobecności.

6. Przepis ust. 5 nie stosuje się do Dyrektora Biura Administracyjno – Finansowego i jego zastępców.

7. Zaciąganie przez dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz ich zastępców zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 30.000 zł wymaga uprzedniego uzyskania akceptacji członka Kierownictwa Ministerstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1, nadzorującego komórkę organizacyjną Ministerstwa, której zadań dotyczy zobowiązanie.

8. Akceptacji, o których mowa w ust. 7, w przypadku zobowiązań dotyczących zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa nadzorowanych przez Ministra, udziela Dyrektor Generalny Ministerstwa, z zastrzeżeniem § 32.

9. Przepis § 9 ust. 1–4 i 7 stosuje się odpowiednio do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

§ 10. 1. Komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka, do zakresu działania której należy dana sprawa, zgodnie z niniejszym Regulaminem i wewnętrznymi regulaminami organizacyjnymi komórek organizacyjnych Ministerstwa.

2. Jeżeli w zakresie określonego zadania nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie właściwości komórki organizacyjnej Ministerstwa lub jeśli zadanie wykracza poza zakres właściwości jednej komórki organizacyjnej Ministerstwa, komórkę właściwą lub wiodącą w sprawie wskazuje Dyrektor Biura Ministra przy dekretowaniu poczty kierowanej do członków Kierownictwa lub komórek organizacyjnych Ministerstwa.

3. Jeśli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie komórek organizacyjnych Ministerstwa członek kierownictwa Ministerstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1, może zobowiązać dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa do wyznaczenia z kierowanych przez nich komórek pracowników, którzy będą współpracować w realizacji danego zadania.

4. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa rozstrzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa.

5. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa a jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, a także pomiędzy tymi jednostkami, rozstrzyga Minister.

Rozdział 2.

Zakresy zadań Gabinetu Politycznego Ministra i komórek organizacyjnych Ministerstwa

§ 11. 1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) realizacja zadań powierzonych przez Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych – wynikających z ich funkcji politycznej;

3) kreowanie w środkach masowego przekazu wizerunku Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Ministerstwa;

4) realizacja zadań z zakresu polityki informacyjnej Rządu dotyczących działań należących do właściwości Ministra;

5) realizacja zadań w zakresie:

a) doradztwa oraz ekspertyz,

b) dokumentowania, analizowania i opiniowania istotnych procesów i wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych,

c) konsultacji dotyczących realizacji polityki określonych przez lub pozostających w kompetencji Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu.

2. Gabinetem Politycznym Ministra kieruje Szef Gabinetu Politycznego Ministra, do zadań którego należy w szczególności zapewnienie nadzoru nad polityką informacyjną Ministra, kreowanie wizerunku Ministra oraz realizacja celów i zadań powierzonych przez Ministra, we współdziałaniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 12. Do zakresu działania Departamentu Administracji Publicznej należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych:

a) z nadzorem nad działalnością wojewody, w tym w zakresie spraw związanych z wykonywaniem czynności wynikających z udzielonego Ministrowi przez Prezesa Rady Ministrów upoważnienia do wykonywania w jego imieniu przysługujących mu wobec wojewody uprawnień,

b) z funkcjonowaniem rządowej administracji zespolonej w województwie,

c) z nadzorem nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności z prawem,

d) z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,

e) ze sprawowaniem nadzoru przez Ministra nad Krajową Komisją Uwłaszczeniową,

f) z komunalizacją,

g) ze zmianami podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek administracyjnych i obiektów fizjograficznych,

h) rozpatrywanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego w sprawach przekazania mienia Skarbu Państwa oraz mienia będącego we władaniu państwowych osób prawnych i ich realizacja,

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez wojewodów w sprawach przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego mienia Skarbu Państwa;

2) przygotowywanie wniosków do Prezesa Rady Ministrów dotyczących powoływania i odwoływania wojewodów;

3) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w ramach nadzoru Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów nad podmiotami, których dotyczy pkt 1 lit. b i c, oraz projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy organami administracji publicznej;

4) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Prezesa Rady Ministrów w ramach nadzoru nad samorządem terytorialnym;

5) prowadzenie spraw, w zakresie właściwości Ministra, wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych,

b) prowadzenie rejestru centralnego dla osób uprawnionych do rekompensat,

c) współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wypłat rekompensat dla uprawnionych,

d) opracowywanie projektu planu finansowego funduszu celowego – Fundusz Rekompensacyjny, gospodarowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku tego funduszu oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszu, z zastrzeżeniem § 15 pkt 8;

6) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych, z zastrzeżeniem § 18 pkt 1 lit. a, oraz nad działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża;

7) prowadzenie spraw wynikających z art. 10 i 19 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

8) prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami oraz w zakresie zbiórek publicznych;

9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra zadań w zakresie:

a) realizacji „Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego”,

b) zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej,

c) koordynacji wdrażania i nadzorowania realizacji strategii „Sprawne Państwo 2020”;

10) realizowanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Dobre Rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) oraz w odniesieniu do Działania 2.18 w ramach Osi Priorytetowej II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER);

11) realizowanie zadań beneficjenta projektów pozakonkursowych w ramach Działania 2.18 dla Osi Priorytetowej II PO WER;

12) obsługa techniczno-organizacyjna:

a) Sekretariatu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

b) Komisji Heraldycznej,

c) Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych,

d) Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej;

13) obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym;

14) prowadzenie nadzoru merytorycznego związanego z podległością Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wobec Ministra.

§ 13. Do zakresu działania Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań Ministra w zakresie koordynowania działań związanych z polityką migracyjną państwa, w szczególności:

a) współdziałanie w tworzeniu i realizacji polityki migracyjnej i integracyjnej wobec imigrantów,

b) inicjowanie, analizowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów dotyczących polityki migracyjnej państwa,

c) inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień dotyczących polityki migracyjnej państwa;

2) gromadzenie informacji i opracowywanie analiz, prognoz i materiałów informacyjnych dotyczących sytuacji migracyjnej w kraju i za granicą;

3) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i placówkami naukowo – badawczymi w kraju i za granicą w zakresie spraw migracyjnych, w szczególności analizy danych dotyczących migracji zagranicznych;

4) koordynacja działań krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej, w szczególności w zakresie opracowywania analiz i raportów z obszaru migracji oraz zarządzania zintegrowanym systemem zarządzania nielegalną migracją w Polsce;

5) prowadzenie spraw związanych z polityką graniczną państwa, zarządzaniem granicą państwową, w tym spraw wynikających z nadzoru Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego;

6) wykonywanie zadań w zakresie właściwości Ministra wynikających z:

a) działu II rozdziału 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,

b) art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

c) art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

d) art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich;

7) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji Ministra o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej, co do których istnieje obawa, że mogą prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską, albo podejrzewanych o popełnienie jednego z tych przestępstw;

9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem przez Policję i Straż Graniczną działań wynikających z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

10) prowadzenie spraw związanych z koordynacją i prowadzeniem notyfikacji dokumentów podróży krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich;

11) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego, zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dotyczących problematyki handlu ludźmi, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem § 21 pkt 11;

12) programowanie i udział w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi;

13) prowadzenie monitoringu spraw dotyczących zjawisk związanych z przestępstwami z nienawiści, których podłożem jest rasizm, ksenofobia czy nietolerancja, a także podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie tego rodzaju zjawiskom, w tym współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, innymi organami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi;

14) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna międzyresortowych zespołów, których zakres kompetencji pozostaje we właściwości Departamentu.

§ 14. Do zakresu działania Departamentu Bezpieczeństwa należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra i Ministerstwa wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzenie rejestru niejawnych aktów normatywnych wydawanych przez Ministra oraz ewidencji niejawnych decyzji Ministra;

2) nadzór oraz zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;

3) nadzór i kontrola nad ochroną bezpieczeństwa fizycznego obiektów oraz stref ochronnych funkcjonujących w Ministerstwie;

4) udostępnianie sądom i Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dokumentów i materiałów zawierających informację niejawną w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

5) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w Ministerstwie wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym realizacja zadań wynikających z funkcji administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego;

6) prowadzenie spraw pozostających w kompetencji Ministra związanych z organizacją i koordynacją zadań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sieciach i systemach teleinformatycznych Ministerstwa, z uwzględnieniem Krajowych Ram Interoperacyjności, w tym:

a) opracowywanie i opiniowanie standardów oraz dokumentów związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie,

b) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji,

c) kontrola przestrzegania regulacji zawartych w dokumentach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie;

7) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, ustanowieniem, monitorowaniem, przeglądaniem oraz utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie, uwzględniającego wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności;

8) prowadzenie spraw wynikających z:

a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, z zastrzeżeniem § 17 pkt 2, oraz z wyłączeniem spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej w zakresie właściwości Biura Nadzoru Wewnętrznego,

b) ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem § 17 pkt 2, oraz z wyłączeniem informacji o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego pozostających w zakresie właściwości Biura Nadzoru Wewnętrznego;

9) prowadzenie spraw związanych z:

a) koordynacją problematyki Programu Rezerw Strategicznych i Programu Mobilizacji Gospodarki w Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) wykonywaniem zadań określonych dla Ministra w przepisach dotyczących terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa, a także obiektów szczególnie ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ich szczególnej ochrony,

c) przygotowaniem i zabezpieczeniem funkcjonowania stanowisk kierowania dla kierowniczych organów państwa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

10) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych związanych w szczególności z:

a) osiąganiem gotowości obronnej państwa, planowaniem obronnym, szkoleniem obronnym oraz przygotowaniami obronnymi w zakresie spraw organizacyjno-mobilizacyjnych i militaryzacji,

b) realizacją zadań Ministra wynikających ze zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kontroli uzbrojenia, rozbrojenia i broni chemicznej, udziału resortu spraw wewnętrznych i administracji w realizacji wsparcia państwa gospodarza (HNS), Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych oraz pobytu wojsk obcych na terytorium kraju;

11) prowadzenie, pozostających we właściwości Ministra, spraw dotyczących ustalania terenów zamkniętych na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

12) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych;

13) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i aktualizacją wykazu Ministra dotyczącego obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa oraz jego przekazywaniem do terytorialnie właściwych wojewodów;

14) zapewnienie realizacji zadań Ministra jako właściwego organu administracji rządowej w sprawach podległych archiwów wyodrębnionych w dziale sprawy wewnętrzne;

15) wykonywanie zadań archiwum zakładowego dla działów administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

§ 15. Do zakresu działania Departamentu Budżetu należy, w szczególności:

1) wykonywanie zadań dysponenta części budżetowych pozostających we właściwości Ministra, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w szczególności w zakresie:

a) sprawowania nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów drugiego i trzeciego stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi części budżetowych,

b) planowania i realizacji przez dysponentów, o których mowa w lit. a, zadań finansowanych z budżetu w ujęciu rzeczowym;

2) opracowywanie:

a) projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oraz przedkładanie propozycji przeniesień wydatków w zakresie części budżetowych,

b) projektów aktów normatywnych i wystąpień do Rady Ministrów i Ministra Finansów o przyznanie dodatkowych środków budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych;

3) sporządzanie w zakresie właściwości Ministra:

a) analiz oraz materiałów i informacji o projekcie i wykonaniu budżetu, w ujęciu finansowym i rzeczowym,

b) projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o jego realizacji,

c) jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) resortu spraw wewnętrznych i administracji,

d) jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i wydatków budżetu środków europejskich,

e) łącznych i zbiorczych sprawozdań o stanie zobowiązań i stanie należności jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz jednostek posiadających osobowość prawną nadzorowanych przez Ministra;

4) inicjowanie i proponowanie rozwiązań systemowych i normatywnych z zakresu gospodarki finansowej, rachunkowości, zatrudnienia oraz wynagrodzeń i uposażeń;

5) prowadzenie postępowań w sprawach wynikających ze stosunku służby funkcjonariuszy służb podległych i nadzorowanych przez Ministra, rozpatrywanych przez komórki finansowe tych służb;

6) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz dokonywanie finansowej oceny realizacji zadań przez te jednostki;

7) wykonywanie funkcji dysponenta Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego;

8) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu celowego – Fundusz Rekompensacyjny;

9) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących:

a) odzyskiwania środków stanowiących należności z tytułu zwrotu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym i niezliczanym do sektora finansów publicznych,

b) odzyskiwania środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL oraz PO WER,

c) udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym,

d) odszkodowań na podstawie przepisów o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa oraz wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi,

e) przyznania w drodze wyjątku zaopatrzenia emerytalnego na wniosek byłych funkcjonariuszy lub członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy;

10) prowadzenie spraw dotyczących udzielania ulg w spłacie należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym;

11) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra czynności wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tytułu zwrotu dotacji oraz środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL i PO WER;

12) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z zastrzeżeniem § 27 pkt 9.

§ 16. Do zakresu działania Departamentu Funduszy Europejskich należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z europejskimi instrumentami finansowymi z obszaru sprawy wewnętrzne;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją, w zakresie właściwości Ministra, zadań dotyczących udziału w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej;

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów międzynarodowych w zakresie właściwości Departamentu;

4) prowadzenie spraw wynikających z podległości Ministrowi Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

5) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna międzyresortowych zespołów, których zakres kompetencji pozostaje we właściwości Departamentu.

§ 17. Do zakresu działania Departamentu Komunikacji Społecznej należy, w szczególności:

1) obsługa informacyjna i prasowa Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) udzielanie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – w zakresie zapytań dziennikarzy;

3) koordynowanie kontaktów przedstawicieli Ministerstwa ze środkami masowego przekazu;

4) opracowanie i monitorowanie realizacji strategii komunikacji społecznej w Ministerstwie;

5) zapewnienie komunikacji społecznej Ministerstwa z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji;

6) planowanie rozwoju i sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisów internetowych poprzez stałe monitorowanie realizacji umowy przez firmę świadczącą usługę utrzymania tych serwerów w sieci Internet, a także współdziałanie w tym zakresie z Departamentem Teleinformatyki;

7) aktualizowanie serwisów internetowych Ministerstwa oraz zamieszczanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;

8) prowadzenie spraw dotyczących patronatów honorowych oraz nagród Ministra;

9) obsługa sekretarsko-biurowa Szefa Gabinetu Politycznego Ministra.

§ 18. Do zakresu działania Departamentu Kontroli i Nadzoru należy, w szczególności:

1) prowadzenie kontroli działalności:

a) samorządowych kolegiów odwoławczych,

b) regionalnych izb obrachunkowych,

c) wojewodów,

d) komórek organizacyjnych Ministerstwa, organów podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz urzędów obsługujących te organy, a także jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z zastrzeżeniem zadań określonych w § 24 pkt 1 i 5, § 27 pkt 2 i 9 oraz § 28 pkt 3,

e) organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez organy, o których mowa w lit. d;

2) kontrola udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji na zadania zlecone przez Ministra;

3) nadzór i koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne Ministerstwa;

4) koordynowanie zadań nadzorczych nad organami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, z wyłączeniem zadań nadzorczych realizowanych przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego;

5) współpraca z organami kontroli państwowej upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Ministerstwie;

6) sporządzanie, w uzasadnionych przypadkach, analiz dokumentacji pokontrolnej Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli państwowej;

7) nadzór, koordynacja i monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli państwowej kierowanych do Ministra;

8) koordynacja spraw kierowanych do Ministerstwa w związku z realizowaną zawodową działalnością lobbingową;

9) prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez audytora wewnętrznego podległego bezpośrednio Ministrowi, oraz zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu.

§ 19. Do zakresu działania Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw w zakresie właściwości Ministra dotyczących obywatelstwa polskiego, w tym:

a) prowadzenie postępowań w sprawach o nadanie i wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

b) prowadzenie postępowań w sprawach o przywrócenie obywatelstwa polskiego,

c) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wojewodami w sprawach o nabycie oraz potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,

d) prowadzenie centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego oraz innych rejestrów w sprawach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w tym:

a) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad sprawami z zakresu uznania za osobę polskiego pochodzenia oraz uznania za repatrianta,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu repatriacji,

c) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

d) prowadzenie centralnego rejestru danych o repatriacji oraz innych rejestrów w sprawach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;

3) prowadzenie spraw związanych z działalnością Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w tym z obsługą kancelaryjno-biurową Rady do Spraw Repatriacji;

4) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

§ 20. Do zakresu działania Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:

a) działalnością Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa, oraz nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

b) działalnością Szefa Obrony Cywilnej Kraju,

c) ratownictwem górskim i wodnym,

d) Szkołą Główną Służby Pożarniczej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

e) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących:

a) ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej,

b) koordynacji zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, ratyfikowanych umów i konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ratownictwa,

c) koordynacji planowania, przeprowadzania i udziału w ćwiczeniach w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i ratownictwa oraz udziału i nadzoru nad ćwiczeniami w zakresie zarządzania kryzysowego w odniesieniu do Ministerstwa oraz służb podległych i nadzorowanych przez Ministra;

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją, w zakresie właściwości Ministra, zadań wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

4) wykonywanie zadań objętych upoważnieniem udzielonym Ministrowi przez Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania czynności wynikających z podległości Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Prezesowi Rady Ministrów oraz zlecania Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, a także współdziałanie w tym zakresie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;

5) prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działań administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania skutkom powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych oraz usuwania skutków takich zdarzeń, w tym obsługa finansowa tych spraw;

6) prowadzenie spraw w zakresie pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

7) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego, zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

8) prowadzenie postępowań administracyjnych, pozostających we właściwości Ministra, dotyczących:

a) udzielania lub cofania zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,

b) udzielania lub cofania zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

§ 21. Do zakresu działania Departamentu Porządku Publicznego należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:

a) wykonywaniem zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz dokonywanie w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów działania Policji,

b) wykonywaniem zadań z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń, realizowanych przez Służbę Ochrony Państwa, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz dokonywanie w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów jego działania,

c) Policją, Strażą Graniczną i Służbą Ochrony Państwa w zakresie wykonywania zadań związanych z planowaniem i wdrażaniem zmian systemowych, funkcjonalnych i organizacyjnych w tych służbach, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa,

d) wykonywaniem zadań z zakresu działalności Lotnictwa Policji i Lotnictwa Straży Granicznej oraz lotniska Warszawa-Babice w zakresie dotyczącym lotnictwa służb porządku publicznego;

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego oraz wynikających z zadań, o których mowa w art. 18–20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym we współpracy z Departamentem Teleinformatyki, w szczególności:

a) sprawdzanie, czy Krajowy System Informatyczny spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym,

b) przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do Krajowego Systemu Informatycznego w ramach danego organu,

c) przygotowywanie – na wniosek centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego – opinii w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny wymogów określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

3) przygotowywanie analiz, opinii, wniosków oraz propozycji rozwiązań systemowych w sprawach, o których mowa w pkt 1, oraz koordynowanie prac w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwości Departamentu;

4) obsługa zespołów, których zakres kompetencji pozostaje we właściwości Departamentu;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych, pozostających we właściwości Ministra, dotyczących:

a) odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wojewodów wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

b) odwołań od decyzji wojewodów w sprawach umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

6) koordynowanie i monitorowanie wdrożenia:

a) „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015 – 2019”,

b) „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 – 2020”;

c) „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”;

7) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

b) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

c) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

d) policyjnymi izbami dziecka;

8) prowadzenie, w zakresie właściwości Ministra, spraw wynikających z:

a) ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

b) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,

c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa,

d) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;

9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu przygotowywania i wdrażania programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa obywateli;

10) przygotowywanie i koordynowanie programów powstałych w wyniku prowadzonych badań społecznych niezastrzeżonych do kompetencji innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;

11) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego, zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z wyłączeniem zadania określonego w § 13 pkt 11;

12) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw niezastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;

13) koordynowanie, w porozumieniu z Departamentem Spraw Międzynarodowych, działań związanych z udziałem w:

a) Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN),

b) Nieformalnej Sieci do Spraw Administracyjnego Podejścia do Przestępczości Zorganizowanej,

c) Grupie Doradczej Komisji Europejskiej ds. CBRN (CBRN Advisory Group).

§ 22. Do zakresu działania Departamentu Prawnego należy, w szczególności:

1) zapewnienie zgodności przygotowywanych w resorcie spraw wewnętrznych i administracji projektów aktów prawnych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej, a także koordynowanie procesu ich uzgadniania;

2) koordynacja opracowywania projektów stanowisk:

a) Rządu wobec przekazanych Ministrowi przez Prezesa Rady Ministrów innych niż rządowe projektów aktów ustawodawczych,

b) Ministra wobec przekazanych Ministrowi do uzgodnienia projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

3) przygotowywanie dla kierownictwa Ministerstwa opinii oraz notatek dotyczących projektów aktów prawnych rozpatrywanych przez Stały Komitet Rady Ministrów, Radę Ministrów oraz komisje sejmowe i senackie;

4) koordynowanie procesu uzgadniania i przygotowywanie projektów stanowisk Ministra wobec dokumentów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pozostających w zakresie właściwości Ministra;

5) koordynowanie procesu legislacyjnego dotyczącego zawierania umów międzynarodowych w zakresie należącym do właściwości Ministra;

6) prowadzenie spraw dotyczących ratyfikowania, zatwierdzania, wypowiadania i ogłaszania umów międzynarodowych, pozostających w zakresie właściwości Ministra;

7) koordynacja opracowywania projektów stanowisk Ministra wobec przekazanych Ministrowi do uzgodnienia projektów umów międzynarodowych i porozumień publicznoprawnych, przygotowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

8) wykonywanie zadań z zakresu pomocy prawnej – z wyłączeniem spraw pozostających we właściwości lub związanych z właściwością komórek organizacyjnych Ministerstwa posiadających własną obsługę prawną – w tym zastępstwo procesowe Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami powszechnymi i innymi organami – we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz udzielanie tym komórkom, na ich wniosek, wsparcia w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi;

9) koordynowanie procesu udzielania przez Ministra upoważnień i pełnomocnictw;

10) prowadzenie rejestru aktów normatywnych wydawanych przez Ministra oraz ewidencji pełnomocnictw i upoważnień Ministra, z zastrzeżeniem § 14 pkt 1, a także prowadzenie dziennika urzędowego Ministra.

§ 23. Do zakresu działania Departamentu Spraw Międzynarodowych należy, w szczególności:

1) realizacja polityki europejskiej Rządu w zakresie spraw wewnętrznych, w tym współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie właściwości Ministra, z zastrzeżeniem § 20 pkt 2 lit. b, § 21 pkt 13, § 24 pkt 11 i § 25 pkt 2 lit. i oraz pkt 9 i 11;

2) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

3) realizacja zadań związanych z udziałem Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Komitecie do Spraw Europejskich;

4) prowadzenie spraw z zakresu obsługi gremiów przygotowawczych Rady Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w części sprawy wewnętrzne, na poziomie grup roboczych i komitetów;

5) obsługa udziału Ministra w posiedzeniach Rady Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

6) nadzór nad współpracą w ramach Unii Europejskiej w zakresie kompetencji Ministra, realizowaną przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

7) prowadzenie i koordynowanie międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej, w tym z organizacjami międzynarodowymi, w zakresie właściwości Ministra;

8) nadzór nad międzynarodową współpracą bilateralną i wielostronną, realizowaną przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

9) prowadzenie spraw związanych z realizacją współpracy transgranicznej i regionalnej;

10) obsługa merytoryczna i organizacyjna członków Kierownictwa Ministerstwa, o których mowa w § 2 ust. 1, w zakresie współpracy międzynarodowej;

11) obsługa w zakresie:

a) protokołu dyplomatycznego dla członków Kierownictwa Ministerstwa, o których mowa w § 2 ust. 1,

b) tłumaczeń dla członków Kierownictwa Ministerstwa, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa;

12) wykonywanie zadań Ministra wynikających z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

§ 24. Do zakresu działania Departamentu Spraw Obywatelskich należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem:

a) merytorycznym nad ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych, w tym przeprowadzanie kontroli wojewodów w tych obszarach,

b) merytorycznym nad rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imienia i nazwiska, w tym przeprowadzanie kontroli wojewodów w tych obszarach,

c) zwierzchnim nad sprawami paszportów i paszportów tymczasowych, w tym przeprowadzanie kontroli w organach paszportowych;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, meldunkowych, dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz Rejestru Dowodów Osobistych;

3) wydawanie paszportów w imieniu Ministra;

4) aktualizacja rekordów w centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w zakresie statusów paszportów;

5) nadzór merytoryczny nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przeprowadzanie kontroli;

6) prowadzenie spraw związanych z:

a) opracowywaniem wzorów polskich dokumentów, rozwojem i zastosowaniem technologii biometrycznych w dokumentach,

b) koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji, bezpieczeństwa i kompatybilności polskich dokumentów tożsamości i podróży oraz dokumentów identyfikacyjnych służb podległych Ministrowi, a także prowadzenie notyfikacji międzynarodowej polskich dokumentów tożsamości i podróży,

c) współpracą z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej, w obszarze spraw związanych z rozwojem dokumentów tożsamości i podróży,

d) wykonywaniem ekspertyz polskich dokumentów tożsamości i podróży;

7) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia;

8) zapewnienie prawidłowości realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w zakresie właściwości Ministra;

9) obsługa Zarządu Agencji eu-LISA w obszarze związanym z zarządzaniem Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz koordynacja obsługi grup doradczych w ramach Agencji eu-LISA;

10) obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, w tym udział w gremiach przygotowawczych Unii Europejskiej w zakresie tych systemów we współpracy z Departamentem Spraw Międzynarodowych oraz Departamentem Teleinformatyki;

11) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową, w porozumieniu z Departamentem Spraw Międzynarodowych, w obszarze związanym z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, paszportami i rejestracją stanu cywilnego, w tym udział w pracach gremiów Unii Europejskiej oraz opracowywanie opinii i stanowisk do projektów dokumentów nielegislacyjnych i legislacyjnych Unii Europejskiej;

12) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w zakresie wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w art. 7 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu akcji.

§ 25. Do zakresu działania Departamentu Teleinformatyki należy, w szczególności:

1) nadzór nad utrzymaniem systemów i sieci teleinformatycznych: Siecią Łączności Rządowej, TESTA-ng, GovNET, PESEL-NET, Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS);

2) prowadzenie spraw związanych z:

a) nadzorem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych obsługiwanych przez Departament,

b) planowaniem, rozwojem, koordynacją oraz wykorzystaniem sieci i systemów radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej,

c) wykonywaniem zadań operatora i administratora Sieci Łączności Rządowej,

d) nadzorem nad budową oraz wdrożeniem infrastruktury ogólnokrajowego cyfrowego systemu łączności radiowej dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

e) koordynacją zapewnienia technicznych środków łączności dla Zespołu Służby Informacyjnej,

f) organizacją i koordynacją w zakresie bezpieczeństwa państwa, w tym obronności, w odniesieniu do sieci i systemów teleinformatycznych budowanych i eksploatowanych dla potrzeb Ministra oraz nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją łączności na potrzeby stanowisk kierowania dla kierowniczych organów państwa,

g) koordynacją zadań związanych z implementacją Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) w odniesieniu do europejskiego numeru alarmowego 112 w zakresie dotyczącym służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa podległych Ministrowi,

h) nadzorem Ministra nad utrzymaniem i finansowaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112),

i) funkcjonowaniem Zespołu CPA Polska (Competent PRS Authority – jednostka zarządzająca usługą o regulowanym dostępie) – prowadzeniem prac dotyczących wykorzystania systemu GALILEO w obszarze sygnału PRS dla administracji rządowej oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz Państwami Członkowskimi, posiadającymi CPA,

j) realizowaniem zadań związanych z rozwojem sieci, o której mowa w lit. h, z uwzględnieniem zadań powierzonych operatorowi sieci OST 112;

3) opracowywanie i nadzorowanie planów ciągłości działania dla infrastruktury krytycznej pozostającej we właściwości Departamentu;

4) opracowywanie polityk bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie sieci i systemów teleinformatycznych pozostających we właściwości Departamentu;

5) wdrażanie i eksploatowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do sieci i systemów teleinformatycznych pozostających we właściwości Departamentu, w tym reagowanie na incydenty teleinformatyczne;

6) określanie warunków i zasad organizacji łączności radiowej dla potrzeb współdziałania Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także dla potrzeb współdziałania z innymi organami administracji rządowej;

7) gospodarowanie zasobami częstotliwości radiowych i numeracji telekomunikacyjnej, będącymi w dyspozycji Ministra, dla potrzeb Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz innych organów administracji rządowej;

8) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w szczególności zadań dotyczących planowania i organizacji systemu powiadamia ratunkowego na terenie kraju oraz nadzoru i koordynacji jego funkcjonowania, a także zadań związanych z utrzymaniem i obsługą techniczną systemu teleinformatycznego centrów powiadamiania ratunkowego oraz Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;

9) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw i z instytucjami Unii Europejskiej w obszarze związanym z integracją polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA-ng oraz Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), w szczególności opiniowanie i wypracowywanie stanowisk dotyczących funkcjonowania systemów krajowych we współpracy z SIS II i VIS, oraz udział w grupach roboczych Agencji eu-LISA oraz Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej zajmujących się budową, rozwojem i funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych Unii Europejskiej, w uzgodnieniu z Departamentem Spraw Międzynarodowych i Departamentem Spraw Obywatelskich;

10) obsługa komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie informatyki i łączności, z wyjątkiem wykonywania usług poligraficznych oraz obsługi technicznej narad, spotkań i konferencji;

11) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, z instytucjami Unii Europejskiej w obszarze związanym z ochroną teleinformatyczną infrastruktury krytycznej i cyberprzestrzeni, w uzgodnieniu z Departamentem Bezpieczeństwa oraz Departamentem Spraw Międzynarodowych.

§ 26. Do zakresu działania Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw:

a) z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi,

b) Funduszu Kościelnego,

c) rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych,

d) mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

e) Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy,

f) Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości;

2) obsługa organizacyjno-techniczna:

a) komisji do spraw zwrotu mienia kościołów i związków wyznaniowych,

b) Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski oraz wspólnych Komisji i Zespołów Rządu i władz innych kościołów i związków wyznaniowych,

c) Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

§ 27. Do zakresu działania Departamentu Zdrowia należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem założycielskim Ministra nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zwanymi dalej „zakładami opieki zdrowotnej”, w szczególności związanych z:

a) nadawaniem, zmianą i uchylaniem statutów zakładów opieki zdrowotnej,

b) funkcjonowaniem rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej,

c) przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg na działalność zakładów opieki zdrowotnej,

d) planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych zakładów opieki zdrowotnej;

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem, w tym kontrolą nad służbą medycyny pracy, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi;

3) wykonywanie zadań z zakresu programów zdrowotnych i promocji zdrowia, których realizacja należy do Ministra;

4) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

5) organizacja zintegrowanego ratownictwa medycznego i służby krwi w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa;

6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;

7) prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, którym status weterana poszkodowanego został nadany przez Ministra, do świadczeń opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej oraz dofinansowania kosztów wyrobów medycznych;

8) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych w centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;

9) sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji lekarskich, z tym, że w zakresie nadzoru nad rejonowymi komisjami lekarskimi – za pośrednictwem przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej, w tym kontrola działalności Centralnej Komisji Lekarskiej;

10) prowadzenie spraw dotyczących kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów będących funkcjonariuszami lub zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej;

11) gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących działalności zakładów opieki zdrowotnej.

§ 28. Do zakresu działania Departamentu Zezwoleń i Koncesji należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych:

a) z udzielaniem, odmową udzielania, zmianą, odmową zmiany, ograniczeniem i cofaniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

b) z udzielaniem zezwoleń na:

– nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości oraz nabywanie lub obejmowanie akcji i udziałów w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości w Polsce,

– uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów samochodowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

– wydawanie zezwoleń na wywóz przez przedsiębiorców, posiadających koncesję Ministra, broni palnej oraz amunicji do broni palnej i ich komponentów do krajów trzecich,

c) z badaniem legalności nabycia lub objęcia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji,

d) z wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –Prawo o stowarzyszeniach,

e) z postępowaniami administracyjnymi w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszeń, wydanych przez organy administracji państwowej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach,

f) z fundacjami, dla których Minister jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

g) prowadzeniem rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych oraz rejestru detektywów;

2) prowadzenie rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców;

3) kontrola działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także usług detektywistycznych;

4) wydawanie opinii w sprawach zezwoleń na obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

5) opiniowanie przedsiębiorców polskich ubiegających się o udział w realizacji inwestycji Paktu Północnoatlantyckiego w kraju i na obszarze pozostałych państw członkowskich Paktu;

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach używania mundurów zagranicznych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach.

§ 29. Do zakresu działania Biura Administracyjno – Finansowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych Ministerstwa;

2) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, odpowiednio w zakresie właściwości Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania, utrzymywania obiektów Ministerstwa oraz zapewnienia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Ministerstwie;

4) wykonywanie zadań Ministerstwa jako państwowej jednostki budżetowej realizującej zadania dysponenta budżetu państwa trzeciego stopnia, z wyłączeniem funduszu, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 3, w szczególności:

a) opracowywanie projektów planów dochodów oraz wydatków budżetu Ministerstwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym, a także przygotowywanie wniosków dotyczących przesunięcia środków w planie wydatków w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

b) bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem planu dochodów i wydatków przez komórki organizacyjne Ministerstwa,

c) dokonywanie wydatków, rozliczeń podatków i składek, a także prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

d) sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji dochodów, wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz z działalności pozabudżetowej Ministerstwa;

5) prowadzenie w Ministerstwie gospodarki transportowej i magazynowej oraz ewidencji mienia, a także dokonywanie zakupów sprzętu i wyposażenia na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa, z zastrzeżeniem spraw związanych z gospodarowaniem funduszem i mieniem, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 3 i 4;

6) prowadzenie spraw związanych z zakwaterowaniem komendantów głównych oraz ich zastępców służb podległych i nadzorowanych przez Ministra, a także związanych z zakwaterowaniem funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz rozpatrywaniem skarg w zakresie uprawnień mieszkaniowych funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych i administracji;

7) wydawanie, należących do kompetencji Ministra, orzeczeń administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, dotyczących lokali mieszkalnych będących w zasobach resortu spraw wewnętrznych i administracji;

8) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 30. Do zakresu działania Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji należy, w szczególności:

1) przygotowywanie wniosków do Prezesa Rady Ministrów dotyczących powoływania i odwoływania centralnych organów administracji rządowej podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa;

2) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem organów oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także zastępców Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Służby Ochrony Państwa i innych funkcjonariuszy służb podległych, w zakresie kompetencji Ministra;

3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Ministra orzeczeń dyscyplinarnych i rozstrzyganiem wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec Inspektora Nadzoru Wewnętrznego i jego zastępców oraz rozpatrywaniem odwołań do Ministra od orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w I instancji przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego;

4) wykonywanie czynności związanych ze stosunkiem służby wobec organów administracji rządowej oraz kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

5) prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawowych kompetencji Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w tym w szczególności związanych:

a) z problematyką regulaminów organizacyjnych w Ministerstwie,

b) z opracowywaniem założeń polityki kadrowej, w tym programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,

c) z prowadzeniem naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej,

d) z bieżącą obsługą kadrową członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 pkt 6,

e) ze szkoleniem i rozwojem zawodowym członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa,

f) z obsługą socjalną pracowników Ministerstwa,

g) z zapewnianiem przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

h) z prowadzeniem postępowań powypadkowych;

6) prowadzenie spraw związanych:

a) z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych, odznak honorowych i medali pracownikom i funkcjonariuszom Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) z nadawaniem sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa,

c) z przygotowywaniem projektów decyzji kadrowych, w tym w postępowaniu odwoławczym, dotyczącym funkcjonariuszy organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 pkt 6 i 7 lit. d i e,

d) z przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania statusu weterana oraz weterana poszkodowanego,

e) z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski i na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej,

f) z mianowaniem na stopnie generalskie i na wyższe stopnie służbowe, w zakresie kompetencji Ministra, a także z obniżaniem i pozbawianiem tych stopni,

g) ze sprawozdawczością statystyczną oraz koordynacja prac w tym zakresie;

7) współpraca z Szefem Służby Cywilnej w zakresie realizacji zadań służby cywilnej w Ministerstwie, w tym w sprawach związanych ze sprawozdawczością;

8) współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;

9) prowadzenie spraw związanych z obsługą systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001;

10) prowadzenie postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

§ 31. Do zakresu działania Biura Ministra należy, w szczególności:

1) obsługa parlamentarna i rządowa Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) koordynacja działań z zakresu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

3) koordynacja przygotowywania planu działalności Ministra oraz sprawozdania z wykonania tego planu;

4) prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

5) rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków lub petycji wpływających do Ministerstwa;

6) prowadzenie Kancelarii Głównej Ministerstwa;

7) prowadzenie spraw dotyczących realizacji kompetencji Ministra związanych z kształtowaniem rad, komisji i zespołów, których członkami są przedstawiciele Ministra;

8) obsługa organizacyjna i biurowa Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy Ministrze w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;

9) obsługa biurowa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego Zastępców;

10) zapewnienie obsługi sekretarskiej Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu;

11) obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 32. 1. Do zakresu działania Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwanego dalej „Biurem”, należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad służbami jemu podległymi lub przez niego nadzorowanymi, nad funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownikami zatrudnionymi w tych służbach w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w szczególności;

a) weryfikowanie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach w zakresie określonym w art. 11a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) analizowanie i ocenianie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym obszarze,

c) analizowanie informacji dotyczących naruszeń prawa przez służby podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,

d) ocenianie:

– realizacji postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających w służbach podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

– realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz pracowników zatrudnionych w tych służbach,

– gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez służby podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,

– realizacji zadań przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3) gospodarowanie funduszem operacyjnym;

4) gospodarowanie mieniem zakupionym ze środków funduszu operacyjnego oraz mieniem przekazanym ze służb podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym prowadzenie ewidencji tego mienia;

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra wynikających z art. 9 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

6) obsługa kadrowa oddelegowanych do Biura funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej i innych pracowników Biura;

7) prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami Ministra w zakresie:

a) ustalania regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Policji i regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

b) określenia zasad naliczeń etatowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz określenia liczby i rodzaju etatów w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

c) prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej „Komendantem BSWP” i jego zastępców oraz Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwanego dalej „Komendantem BSWSG” i jego zastępców,

d) zawieszania w czynnościach służbowych Komendanta BSWP i jego zastępców oraz rozpatrywania odwołań od decyzji podjętych przez Komendanta BSWP,

e) opiniowania służbowego Komendanta BSWP i Komendanta BSWSG oraz rozpatrywania odwołań od opinii wydanej przez Komendanta BSWP i Komendanta BSWSG,

f) wyrażania zgody na delegowanie oraz przedłużanie delegowania policjantów do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

g) przyznawania nagród rocznych, motywacyjnych i zapomóg Komendantowi BSWP i jego zastępcom oraz nagród rocznych Komendantowi BSWSG;

8) prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych przez Biuro;

9) przedstawianie corocznie do dnia 31 marca Ministrowi informacji o działalności Biura.

2. Działalnością Biura kieruje Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, któremu przysługują kompetencje dyrektora generalnego urzędu określone w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej wyłącznie w zakresie prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Biurze i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego użytkowanymi przez Biuro.

3. W zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Inspektor Nadzoru Wewnętrznego wykonuje zadania dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa określone niniejszym Regulaminem.

§ 33. Do zakresu działania Biura Zamówień Publicznych należy, w szczególności:

1) wykonywanie zadań Ministra oraz Ministerstwa związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzorowanie realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

2) opracowywanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych;

3) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonych spod stosowania ustawy, w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi, z wyłączeniem zamówień, o których mowa w art. 11z ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) monitorowanie realizacji inwestycji w zakresie nadzoru, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

5) reprezentowanie Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa, jako zamawiającego, przed Krajową Izbą Odwoławczą;

6) upowszechnianie w Ministerstwie wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie zamówień publicznych oraz metod zarządzania zakupami, a także inicjowanie zmian mających na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności działania Ministerstwa w obszarze zakupów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA