Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 15 i 33, z 2019 r. poz. 33, z 2021 r. poz. 9 i 43 oraz z 2022 r. poz. 31) w załączniku „Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) udzielają niezbędnej pomocy Departamentowi Prawnemu przy prowadzeniu spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru właścicielskiego nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.;";

2) w § 22 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w zakresie wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w art. 7 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu akcji;";

3) w § 24 uchyla się pkt 12.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, administracja publiczna, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-22
  • Data wejścia w życie: 2023-03-22
  • Data obowiązywania: 2023-03-22

Dzienniki Urzędowe