Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 51

DECYZJA NR 30
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2023/2024

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2023/2024, zgodnie z wnioskami Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęcia kandydatów na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2023/2024.

§ 2.

Warunki i tryb rekrutacji, o których mowa w § 1, są określone w załączniku do decyzji.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117 i 1459.

Załącznik 1. [Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2023/2024]

Załącznik do decyzji nr 30
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 2022 r. (poz. 51)

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2023/2024

1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

2. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby, które spełniają wymagania określone w art. 28 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940, z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1115) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z poz. 638 oraz z 2017 r. poz. 1703), to jest:

1) posiadające obywatelstwo polskie;

2) posiadające co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;

3) niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;

4) korzystające z pełni praw publicznych;

5) które nie przekroczyły 25. roku życia, przy czym za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej kończy 25. rok życia (urodzona w roku 1998 lub młodsza);

6) które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu nauki, przy czym z uwagi na przepis art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, w dniu złożenia zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki, osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej musi być pełnoletnia (ukończone 18 lat). Za dzień złożenia zobowiązania rozumie się dzień złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanej dalej "IRK";

7) posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

3. W celu przyjęcia do służby kandydaci zdają test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania. Test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania organizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, zwanej dalej "SGSP".

4. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu maturalnego przystąpili do egzaminu z przedmiotów:

1) matematyki;

2) języka obcego;

3) fizyki albo chemii, albo biologii, albo informatyki.

5. Punkty rekrutacyjne PR z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu gdzie:

1) wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

2) waga poziomu:

a) poziom podstawowy - 0,7,

b) poziom rozszerzony - 1,0;

3) waga przedmiotu:

a) matematyka - 1,0,

b) informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia - 0,8,

c) język obcy - 0,5.

6. Na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego oraz fizyki albo chemii, albo biologii, albo informatyki tworzy się listę rankingową kandydatów.

7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z egzaminu maturalnego o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydują lepsze wyniki testu sprawności fizycznej.

8. Po ogłoszeniu listy rankingowej, kierowane na badania do właściwej komisji lekarskiej, podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, są osoby kolejno z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach.

9. W przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kwalifikowane i kierowane na badania do komisji lekarskiej są kolejne osoby z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach.

10. Kandydaci zostają przyjęci do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, gdy spełnią następujące kryteria:

1) zdanie testu sprawności fizycznej;

2) zdanie sprawdzianu z pływania;

3) uzyskanie liczby punktów rekrutacyjnych, po przeliczeniu wyników z egzaminu maturalnego, wystarczającej na uzyskanie miejsca na liście rankingowej pozwalającego na znalezienie się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych;

4) uzyskanie pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

11. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej jest łączne spełnienie następujących wymogów:

1) pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

2) złożenie ślubowania;

3) immatrykulacja.

12. Test sprawności fizycznej:

1) test sprawności fizycznej obejmuje:

a) podciąganie się na drążku,

b) bieg po kopercie,

c) próbę wydolnościową - beep test,

2) wymagania testu sprawności fizycznej określone są w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 28 ust. 14 i art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

13. Sprawdzian z pływania na dystansie 50 m:

1) do sprawdzianu dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej;

2) czas maksymalny pokonania dystansu - 90 sek;

3) pływanie odbywa się na basenie o głębokości 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody;

4) kandydat zostanie zdyskwalifikowany w przypadku:

a) korzystania z pomocy ściany, liny, innego kandydata podczas pływania,

b) braku dotknięcia ściany podczas nawrotu,

c) rezygnacji z pływania,

d) kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie próby,

e) niestawienia się na start.

14. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system IRK.

15. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

16. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

1) założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;

2) wczytania do systemu IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE) - w przypadku zdawania egzaminu maturalnego w 2023 r., wystarczy uzupełnienie danych dotyczących przedmiotów które będą zdawane; w przypadku kilku świadectw dojrzałości, należy scalić wszystkie w jeden plik pdf;

3) wczytania do systemu IRK elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego;

4) zapisu na wybrany rodzaj studiów;

5) uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym - po prawidłowym zapisie na studia;

6) wczytania do systemu IRK skanu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (treść zaświadczenia musi być zgodna ze wzorem, który zostanie udostępniony do pobrania w indywidualnym koncie kandydata w IRK; zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 1 miesiąc przed testem; oryginał zaświadczenia należy przedstawić przy wejściu na test - jest to konieczne aby wziąć udział w teście).

17. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

1) podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,

2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości - wydany przez OKE,

18. Niedopełnienie formalności, o których mowa w ust. 16 albo 17, traktowane jest przez komisję rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

19. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo wyniki z egzaminów równoważnych, niezależnie od miejsca uzyskania świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia.

20. Kandydaci posługujący się świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły średniej uzyskanym za granicą, nie dysponujący na świadectwie lub dyplomie ocenami równorzędnymi z ocenami na polskim świadectwie maturalnym lub świadectwie dojrzałości z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, kwalifikowane są na podstawie ocen dokumentujących na tym świadectwie lub dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji.

21. Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych przez szkoły średnie na Ukrainie:

System oceniania na Ukrainie

System ocen "starej matury" w skali 1-6

System ocen w skali 2-5

Wynik maturalny

Skala 1-5

Skala 1-12

5

12

Celująca (6,0)

5

100


11

Bardzo dobry plus (5,5)

5

90


10

Bardzo dobry (5,0)

4,5

80

4

9

Dobry plus (4,5)

4

70


8

Dobry (4,0)

4

60


7

Dostateczny plus (3,5)

3,5

50

3

6

Dostateczny (3,0)

3

40


5

Dopuszczający (2,0)

3

30


4

Niedostateczny (1,0)

2

20

2

1-3

Niedostateczny (1,0)

2

10

22. Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych przez szkoły średnie w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi, Kazachstanie i Uzbekistanie:

System oceniania w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi, Kazachstanie i Uzbekistanie

System ocen "starej matury" w skali 1-6

System ocen w skali 2-5

Wynik maturalny

Skala 1-5

Skala 1-10

5

10

Celująca (6,0)

5

100


9

Bardzo dobry plus (5,5)

4,5

90


8

Bardzo dobry (5,0)

4

80

4

7

Dobry plus (4,5)

4

70


6

Dobry (4,0)

3,5

60


5

Dostateczny plus (3,5)

3,5

50

3

4

Dostateczny (3,0)

3

40


3

Dopuszczający (2,0)

3

30

1-2

1-2

Niedostateczny (1,0)

2

0

23. Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych przez szkoły średnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii:

System oceniania w USA i Wielkiej Brytanii

Wynik maturalny

A, A+, A*

100

A-

95

B+

85

B

80

B-

75

C+

65

C

60

C-

55

D+

45

D

40

D-

35

E

25

F, G

0

24. W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione powyżej, stosuje się odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 100 % skali, a więc 100 pkt (system ocen "nowej matury").

25. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate), wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

Poziom SL (Standard level)

Poziom podstawowy (%)

Poziom HL (Higher level)

Poziom rozszerzony (%)

7

100

7

100

6

89

6

90

5

75

5

80

4

65

4

70

3

55

3

60

2

45

2

50

1

35

1

40

26. Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate) wprowadzając wyniki egzaminu dojrzałości stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1-10) x 10 (do 100 punktów).

27. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom podstawowy (%)

7

8,00 - 10,00

100

6

7,00 - 7,95

90

5

6,00 - 6,95

80

4

5,00 - 5,95

70

3

4,00 - 4,95

60

2

3,00 - 3,95

50

1

1,00 - 2,95

40

28. W przypadku języków obcych na dyplomie IB (International Baccalaureate) za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

29. W przypadku języków obcych na dyplomie EB (European Baccalaureate) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 lub L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

30. W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB (European Baccalaureate) za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo) a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

31. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie wyników matury zagranicznej, zobowiązany jest dostarczyć do komisji rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rekrutacji.

32. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

33. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-05
  • Data wejścia w życie: 2022-08-06
  • Data obowiązywania: 2022-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe