REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 36

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie wytycznych dotyczących kontroli wewnętrznej oraz koordynacji działalności kontrolnej w resorcie spraw wewnętrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wytyczne mają zastosowanie do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Służby Ochrony Państwa, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, Rektora-Komendanta Akademii Pożarniczej oraz Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

§ 2.

1. Podmioty, o których mowa w § 1, wprowadzają regulacje wewnętrzne określające sposób i tryb realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasady koordynacji działalności kontrolnej w podległych im urzędach lub jednostkach organizacyjnych oraz w urzędach lub jednostkach organizacyjnych przez nich nadzorowanych.

2. Regulacje wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, należy opracować z uwzględnieniem sposobu i trybu realizacji kontroli, określonego w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz z uwzględnieniem Standardów kontroli w administracji rządowej wydanych przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 3.

1. W celu dokonania oceny kontrolowanej działalności w regulacjach wewnętrznych, o których mowa w § 2, wprowadza się następującą skalę ocen:

1) pozytywna - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter jednostkowy;

2) pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości - gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale ich charakter nie miał wpływu na kontrolowaną działalność lub gdy stwierdzono uchybienia, które nie miały charakteru jednostkowego i ich skala miała wpływ na kontrolowaną działalność;

3) negatywna - gdy stwierdzono nieprawidłowości, których charakter miał wpływ na kontrolowaną działalność.

2. W przypadku gdy dokonanie oceny według skali, o której mowa w ust. 1, byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena nie dawałaby rzeczywistego obrazu funkcjonowania kontrolowanej działalności w zakresie objętym kontrolą można zastosować ocenę opisową.

§ 4.

1. Podmioty, o których mowa w § 1, przekazują do Departamentu Kontroli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku, kopie sporządzonych i zatwierdzonych planów kontroli wewnętrznych oraz planów kontroli wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w § 1, przekazują również plany kontroli sporządzane i zatwierdzane przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendantów szkół, centrów i ośrodków szkolenia, komendantów Biur Spraw Wewnętrznych oraz komendantów oddziałów.

§ 5.

1. Podmioty, o których mowa w § 1, przekazują niezwłocznie do Departamentu Kontroli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji kopie dokumentów pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz kontroli wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej:

1) zakończonych oceną negatywną i oceną opisową;

2) w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na możliwość:

a) złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,

c) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,

d) złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w § 1, przekazują również kopie dokumentów pokontrolnych z kontroli realizowanych przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 2.

3. Dyrektor Departamentu Kontroli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji może wystąpić w każdym czasie do podmiotów, o których mowa w § 1, o przekazanie kopii dokumentów pokontrolnych z kontroli innych niż wymienione w ust. 1.

§ 6.

1. Podmioty, o których mowa w § 1, do dnia 31 marca każdego roku przekazują do Departamentu Kontroli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzone przez siebie roczne sprawozdania z działalności kontrolnej z kontroli wewnętrznych oraz kontroli wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

2. W przypadku Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej sprawozdania, o których mowa w ust. 1, dotyczą całej formacji.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności informacje o:

1) liczbie kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym, a także liczbie skontrolowanych podmiotów;

2) ocenach, o których mowa w § 3, z kontroli zakończonych w roku sprawozdawczym;

3) obszarach działalności, których dotyczyły kontrole zakończone w roku sprawozdawczym;

4) obszarach kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości powodujące zagrożenia zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych;

5) zawiadomieniach skierowanych do właściwych organów.

§ 8.

Regulacje wewnętrzne, o których mowa w § 2, należy opracować w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 9.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się dotychczasowe zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej.

§ 10.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej od dnia 1 października 2023 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-09-30
  • Data obowiązywania: 2023-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA