REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 5

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Medycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2731) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 7 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Medycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 12) w załączniku „STATUT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Naukowa liczy 36 członków.”,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) piętnaście osób niezatrudnionych w Instytucie, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, a także osób wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze związanej z ochroną zdrowia;”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§11. 1. Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje i odwołuje Minister spośród jej członków posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

2. Przewodniczącego Rady Naukowej zastępuje dwóch zastępców. Jednego zastępcę przewodniczącego Rady Naukowej powołuje i odwołuje Minister spośród członków Rady Naukowej, drugiego - wybiera Rada Naukowa spośród swojego składu w głosowaniu tajnym.”;

3) w § 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osoba wskazana lub osoby wybrane do składu Rady Naukowej przez Ministra mogą być przez niego odwołane przed upływem kadencji w przypadku zmiany okoliczności uzasadniających ich powołanie, w tym stwierdzenia braku przydatności podyktowanej niewystarczającą wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze związanej z ochroną zdrowia lub w przypadku wskazania nowego przedstawiciela do składu Rady Naukowej.”.

§ 2.

Rada Naukowa działa w dotychczasowym składzie do czasu zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia wydanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-05
  • Data wejścia w życie: 2024-03-06
  • Data obowiązywania: 2024-03-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA