REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 10

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 19 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 43 oraz z 2023 r. poz. 18) w załączniku „Statut państwowej jednostki budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji” w § 2 w pkt 1 po lit. w dodaje się lit. wa w brzmieniu:

„wa) legitymacji emeryta-rencisty policyjnego, wydawanych przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2024 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. T. Szymański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA