| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny sprawozdań końcowych z realizacji projektów w ramach programu "Index Plus"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się, na okres od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Zespół interdyscyplinarny do spraw oceny sprawozdań końcowych z realizacji projektów w ramach programu "Index Plus", zwany dalej "Zespołem".
§ 2.
W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Henryk Górecki;

2) członkowie:

a) Ewa Katarzyna Jastrzębska,

b) Katarzyna Elwira Kącka,

c) Eugeniusz Molga,

d) Heros David Musiał,

e) Adam Płoszaj.

§ 3.
Do zadań Zespołu należy sporządzanie pisemnych ocen sprawozdań końcowych z realizacji projektów w ramach programu "Index Plus" pod względem zgodności z umową zakresu wykonanych prac oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację projektu.
§ 4.
1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;

2) przydziela członkom Zespołu zadania;

3) zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 5.
1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.

4. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

§ 6.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu.

4. Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wniesienia uwag co do treści.

5. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7.
1. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.

2. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw w przypadku, gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:

1) uczestniczyli w opracowaniu ocenianego sprawozdania końcowego;

2) sprawa dotyczy zatrudniających ich jednostek;

3) sprawa dotyczy jednostek, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.

3. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu przed pierwszym posiedzeniem Zespołu składają Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1) oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym;

2) oświadczenie, że nie będą wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań Zespołu.

§ 8.
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Nauki.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z up. P. J. Müller

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »