| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny sprawozdań końcowych z realizacji projektów w ramach programu "Index Plus"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się, na okres od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Zespół interdyscyplinarny do spraw oceny sprawozdań końcowych z realizacji projektów w ramach programu "Index Plus", zwany dalej "Zespołem".
§ 2.
W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Henryk Górecki;

2) członkowie:

a) Ewa Katarzyna Jastrzębska,

b) Katarzyna Elwira Kącka,

c) Eugeniusz Molga,

d) Heros David Musiał,

e) Adam Płoszaj.

§ 3.
Do zadań Zespołu należy sporządzanie pisemnych ocen sprawozdań końcowych z realizacji projektów w ramach programu "Index Plus" pod względem zgodności z umową zakresu wykonanych prac oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację projektu.
§ 4.
1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;

2) przydziela członkom Zespołu zadania;

3) zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 5.
1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.

4. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

§ 6.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu.

4. Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wniesienia uwag co do treści.

5. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7.
1. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.

2. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw w przypadku, gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:

1) uczestniczyli w opracowaniu ocenianego sprawozdania końcowego;

2) sprawa dotyczy zatrudniających ich jednostek;

3) sprawa dotyczy jednostek, w których jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.

3. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu przed pierwszym posiedzeniem Zespołu składają Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1) oświadczenie, w którym zobowiązują się działać bezstronnie w interesie publicznym;

2) oświadczenie, że nie będą wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań Zespołu.

§ 8.
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Nauki.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z up. P. J. Müller

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »