Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 9
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędów Miar

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2e pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Okręgowych Urzędach Miar wprowadza się do stosowania:

1) instrukcję kancelaryjną Okręgowych Urzędach Miar, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) jednolity rzeczowy wykaz akt Okręgowych Urzędach Miar, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okręgowych Urzędach Miar, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Za stosowanie przepisów kancelaryjnych, a w szczególności za prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie powstającej dokumentacji, odpowiedzialni są Dyrektorzy Okręgowych Urzędach Miar.

§ 3.

1. Sprawy niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, załatwia się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy, aż do jej zakończenia.

2. Akta spraw niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia prowadzi się w systemie tradycyjnym aż do zakończenia sprawy, a odwzorowania cyfrowe z napływających przesyłek powiązanych z takimi aktami spraw, traktuje się jak dokumentację nietworzącą akt sprawy o kategorii archiwalnej Bc, jeżeli były dekretowane tylko elektronicznie.

§ 4.

Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie była w Okręgowym Urzędzie Miar kwalifikowana na podstawie obowiązujących wówczas jednolitych rzeczowych wykazów akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzanego niniejszym zarządzeniem.

§ 5.

Środki ewidencyjne dokumentacji sporządzone w archiwach zakładowych Okręgowych Urzędów Miar przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność.

dr Paweł Pietrzyk

prof. dr hab. Jacek Semaniak

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR


(podpisano elektronicznie)

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA OKRĘGOWYCH URZĘDÓW MIAR]

Załącznik do zarządzenia nr 9
Prezesa Głównego Urzędu Miar
z dnia 14 czerwca 2021 r.
(Dz. Urz. GUM poz. 16)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA OKRĘGOWYCH URZĘDÓW MIAR

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT OKRĘGOWYCH URZĘDÓW MIAR]

Załącznik nr 2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT OKRĘGOWYCH URZĘDÓW MIAR

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Załącznik 3. [INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH OKRĘGOWYCH URZĘDÓW MIAR]

Załącznik nr 3

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH OKRĘGOWYCH URZĘDÓW MIAR

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-14
  • Data wejścia w życie: 2021-08-20
  • Data obowiązywania: 2021-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe