REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 22

ZARZĄDZENIE NR 7
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie składania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 lit. c w związku z art. 10 ust.?1 i ust. 4 ustawy z?dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1090), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. z 2023 r. poz. 536), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) oświadczeniu - rozumie się przez to oświadczenie o stanie majątkowym, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, którego wzór określa rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1825);

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Główny Urząd Miar.

§ 2.

1. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy:

1) dyrektora okręgowego urzędu miar;

2) dyrektora okręgowego urzędu probierczego;

3) osób czasowo pełniących obowiązki dyrektora okręgowego urzędu miar lub dyrektora okręgowego urzędu probierczego.

2. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy także osób, o których mowa w ust. 1, przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich oraz rodzicielskich.

3. Osoba zajmująca stanowisko wskazane w ust. 1, wypełniając odręcznie albo elektronicznie formularz oświadczenia:

1) na pierwszej stronie, w górnym prawym rogu zamieszcza dopisek podając okoliczność jego złożenia;

2) odnosi się do wszystkich jego punktów;

3) punkty dotyczące pożyczek i kredytów, zobowiązań finansowych, posiadanych nieruchomości przedsiębiorstw i udziałów, wypełnia zgodnie ze wskazówkami formularza;

4) w punktach dotyczących sytuacji finansowo-majątkowej, w przypadku braku szczegółowych informacji, podaje dane szacunkowe.

4. Oświadczenie wypełnione odręcznie albo wydrukowane oświadczenie wypełnione elektronicznie należy parafować na każdej stronie w dolnym prawym rogu i czytelnie podpisać na ostatniej stronie.

5. Jeżeli oświadczenie zawiera zbyt mało miejsca na wpisanie danych, należy je podać na osobnej karcie formatu A4, którą należy dołączyć do oświadczenia i parafować w dolnym prawym rogu.

6. Informację o osobach zobowiązanych do złożenia oświadczenia komórka organizacyjna Urzędu właściwa do spraw kadrowych przekazuje Prezesowi Urzędu oraz pracownikom Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1:

1) w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku - w przypadku oświadczeń składanych co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

2) niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodujących obowiązek złożenia oświadczenia.

§ 3.

1. Prezes Urzędu może upoważnić pracowników Urzędu do wykonywania, w?jego imieniu, czynności związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń, zwanych dalej ,,osobami upoważnionymi".

2. Osobą upoważnioną może być osoba posiadająca upoważnienie Prezesa Urzędu do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone" lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

3. Osoba upoważniona odbiera osobiście z Kancelarii ogólnej złożone oświadczenia majątkowe i potwierdza ten fakt w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

4. Osoba upoważniona dokonuje analizy oświadczenia w zakresie:

1) wywiązania się z obowiązku złożenia oświadczenia;

2) terminowości złożenia oświadczenia;

3) zgodności złożenia oświadczenia na obowiązującym formularzu;

4) kompletności danych zawartych w formularzu;

5) zamieszczenia podpisu osoby składającej oświadczenie;

6) zamieszczenia informacji o naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21?sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej;

7) porównania treści analizowanego oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oświadczenia osoba upoważniona wzywa osobę, która złożyła oświadczenie, do uzupełnienie braków formalnych oświadczenia.

6. W przypadku powzięcia wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia, Prezes Urzędu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, zwraca się w formie pisemnej do osoby, która złożyła oświadczenie, o przedstawienie pisemnych wyjaśnień.

7. Oświadczenia przechowywane są w Kancelarii niejawnej Urzędu.

8. W terminie do dnia 10 kwietnia każdego roku, osoby upoważnione przekazują Prezesowi Urzędu informację o osobach, które nie dopełniły obowiązku złożenia oświadczenia, ze wskazaniem imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska oraz Urzędu, w którym zatrudnione są osoby, które nie złożyły oświadczenia.

§ 4.

Osoby upoważnione składają Prezesowi Urzędu raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca, raport w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym, za okres od dnia złożenia poprzedniego raportu, zawierający:

1) informację o liczbie osób, o których mowa w § 2 ust. 1, z podziałem na te, które złożyły oświadczenia i te, które nie złożyły oświadczenia;

2) wykaz osób, które nie złożyły oświadczenia, uwzględniający: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz nazwę urzędu, w którym zatrudniona jest dana osoba;

3) informację o liczbie osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia, z podziałem na oświadczenia składane:

a) co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

b) przed objęciem stanowiska,

c) w dniu opuszczenia stanowiska;

4) wykaz osób, które złożyły oświadczenie po terminie, uwzględniający: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz nazwę urzędu, w którym zatrudniona jest dana osoba;

5) wykaz osób, które poinformowały w oświadczeniu o naruszeniu zakazów, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, uwzględniający: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz nazwę urzędu, w którym zatrudniona jest dana osoba;

6) wykaz osób, u których stwierdzono znaczną zwyżkę stanu majątkowego w świetle danych zawartych w porównanych dwóch ostatnio złożonych oświadczeniach, uwzględniający: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz nazwę urzędu, w którym zatrudniona jest dana osoba;

7) informację statystyczną o brakach formalnych i niezgodnościach stwierdzonych w wyniku analizy formalnej oświadczeń;

8) wnioski i rekomendacje po przeprowadzonej analizie formalnej oświadczeń;

9) informację o wynikach porównania treści analizowanych oświadczeń odpowiednio z treścią uprzednio złożonych oświadczeń;

10) inne informacje, o ile Prezes Urzędu ich zażąda.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie składania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Prezes Głównego Urzędu Miar: Jacek Semaniak

(podpisano elektronicznie)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-19
  • Data wejścia w życie: 2023-09-20
  • Data obowiązywania: 2023-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA