REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 9

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się, w stanie stałej gotowości obronnej państwa, system stałych dyżurów na potrzeby przekazywania decyzji Ministra Edukacji Narodowej kierownikom podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

§ 2

1. W skład systemu stałych dyżurów wchodzą:

1) stały dyżur Ministra Edukacji Narodowej;

2) stałe dyżury kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w których tworzy się stały dyżur, określa załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zadania wykonywane w ramach systemu stałych dyżurów obejmują:

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

2) przekazywanie decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 4

1. Stałe dyżury, o których mowa w § 2, organizuje się:

1) w Ministerstwie Edukacji Narodowej – w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej; dyżur pełnią wyznaczeni pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej;

2) w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych – w miejscu wskazanym przez kierowników tych jednostek; dyżur pełnią wyznaczeni pracownicy tych jednostek.

2. Osoby wyznaczone do pełnienia dyżurów powinny posiadać poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”.

§ 5

1. Za organizację i przygotowanie stałych dyżurów odpowiadają:

1) w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Dyrektor Biura Spraw Obronnych;

2) w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych – kierownicy tych jednostek.

2. Przygotowanie stałego dyżuru obejmuje w szczególności:

1) określenie:

a) składu stałego dyżuru,

b) miejsca pełnienia stałego dyżuru,

c) zadań osób pełniących stały dyżur,

d) zasad pełnienia stałego dyżuru;

2) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji i decyzji oraz zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania w ramach stałego dyżuru;

3) opracowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stałego dyżuru;

4) wyposażenie wyznaczonych pomieszczeń w niezbędny sprzęt teleinformatyczny i materiały biurowe oraz przygotowanie obronnych systemów łączności;

5) utrzymanie niezbędnych sił i środków do ochrony oraz ciągłości funkcjonowania stałego dyżuru;

6) szkolenie teoretyczne i praktyczne osób pełniących stały dyżur w ramach szkolenia obronnego, organizowane przynajmniej raz w roku;

7) sprawdzanie i kontrolowanie gotowości stałego dyżuru do działania w ramach kontroli realizacji zadań obronnych.

§ 6

Dokumentację stałego dyżuru stanowią:

1) instrukcja pełnienia stałego dyżuru;

2) wykaz osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru;

3) dziennik ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów;

4) książka meldunków stałego dyżuru;

5) inne dokumenty, w zależności od potrzeb.

§ 7

1. Stały dyżur uruchamia się w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa zgodnie z harmonogramem przedsięwzięć realizowanych w czasie osiągania poszczególnych stanów gotowości obronnej.

2. W stanie stałej gotowości obronnej państwa stały dyżur może być uruchamiany i odwoływany:

1) w Ministerstwie Edukacji Narodowej – na polecenie Ministra Edukacji Narodowej lub Prezesa Rady Ministrów;

2) w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych – na polecenie kierowników tych jednostek organizacyjnych lub Ministra Edukacji Narodowej.

3. O uruchomieniu i odwołaniu stałego dyżuru informuje się właściwy organ nadrzędny, podając uzasadnienie podjętej decyzji.

§ 8

Sygnały w sprawie uruchomienia lub odwołania stałych dyżurów mogą być przekazane:

1) w formie ustnej;

2) w formie pisemnej – przez doręczenie odpowiedniego dokumentu;

3) za pomocą technicznych środków łączności – w tym przypadku sygnał o uruchomieniu stałego dyżuru należy niezwłocznie sprawdzić, a następnie potwierdzić jego realizację przez techniczne środki łączności.

§ 9

1. Stały dyżur jest pełniony w systemie zmianowym.

2. Stały dyżur, w zależności od potrzeb, pełni jedna lub dwie osoby.

3. W uzasadnionych przypadkach stały dyżur może być pełniony w formie dyżuru telefonicznego.

§ 10

System stałych dyżurów Ministra Edukacji Narodowej należy zorganizować i przygotować w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, W KTÓRYCH TWORZY SIĘ STAŁY DYŻUR]

Załącznik do zarządzenia nr 13 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 6 czerwca 2008 r. (poz. 9)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, W KTÓRYCH TWORZY SIĘ STAŁY DYŻUR

1. Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie;

2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie;

3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,

4. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży;

5. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;

6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu;

7. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu;

8. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie;

9. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie;

10. Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie;

11. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Warszawie;

12. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie;

13. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Warszawie.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA