REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 19 poz. 198

Departament Spraw Socjalnych

DECYZJA Nr 440/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. g i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z art. 119 i 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa:

1) organy właściwe w sprawach rekonwersji kadr w resorcie obrony narodowej;

2) strukturę i organizację działalności rekonwersji kadr w resorcie obrony narodowej;

3) zakres obowiązków i kompetencji Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej oraz ośrodków aktywizacji zawodowej, a także komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej realizujących zadania z zakresu rekonwersji kadr.

2. Nadzór nad działalnością rekonwersyjną, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, sprawuje Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych.

3. Organami wykonawczymi właściwymi w sprawach działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej są Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, utworzony na bazie Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawodowej, oraz podległe mu ośrodki aktywizacji zawodowej.

4. Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych.

5. Przedmiotem działalności Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i ośrodków aktywizacji zawodowej jest realizacja przedsięwzięć podejmowanych w ramach rekonwersji kadr, wobec żołnierzy zwalnianych oraz zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia.

6. Strukturę rekonwersji kadr w resorcie obrony narodowej tworzą:

1) Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie;

2) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy;

3) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni;

4) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie;

5) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie;

6) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie;

7) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie;

8) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu.

7. Terytorialne obszary działania jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 6, określa załącznik do decyzji.

8. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej może zlecić podległym kierownikom ośrodków aktywizacji zawodowej realizację zadań na obszarze innym, niż określonym w załączniku do decyzji.

9. Strukturę Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej oraz ośrodków aktywizacji zawodowej określają etaty, nadane według odrębnych przepisów.

10. Do zakresu działania Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej należy w szczególności:

1) kierowanie podległymi ośrodkami aktywizacji zawodowej;

2) prowadzenie działalności metodyczno-szkoleniowej wobec struktur rekonwersji kadr;

3) prowadzenie badań, statystyk i analiz w zakresie rekonwersji kadr;

4) wydawanie wytycznych i zaleceń do działalności rekonwersyjnej dla struktur rekonwersji kadr;

5) realizowanie zadań ośrodków aktywizacji zawodowej, o których mowa w pkt 11, dla obszaru działania określonego w pkt 7.

11. Do zakresu działania ośrodków aktywizacji zawodowej należy w szczególności:

1) realizowanie zadań i przedsięwzięć rekonwersyjnych na określonym obszarze działania;

3) organizowanie współpracy z jednostkami wojskowymi, władzami samorządowymi oraz instytucjami rynku pracy na określonym obszarze działania.

12. Głównymi formami i metodami rekonwersji kadr są w szczególności:

1) informacja zawodowa;

2) doradztwo zawodowe;

3) przekwalifikowanie;

4) pośrednictwo pracy;

5) praktyki zawodowe.

13. Do zadań wojewódzkich sztabów wojskowych w zakresie rekonwersji kadr należy:

1) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rekonwersji dla byłych żołnierzy zawodowych;

2) realizowanie zadań z zakresu pośrednictwa pracy wynikających z odrębnych przepisów;

3) realizacja zadań zleconych przez właściwych terytorialnie kierowników ośrodków aktywizacji zawodowej.

14. Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w pkt 13, sprawuje właściwy terytorialnie Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i ośrodki aktywizacji zawodowej.

15. Jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 6, pozostają:

1) na zaopatrzeniu finansowym wojskowych biur emerytalnych, odpowiednio w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu;

2) na zaopatrzeniu logistycznym wojskowych jednostek budżetowych właściwych dla tego zaopatrzenia prowadzonego na rzecz wojskowych biur emerytalnych.

16. Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie, kierownicy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej stacjonujących na obszarze działania właściwego terytorialnie ośrodka aktywizacji zawodowej:

1) przekazują informacje dotyczące żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wobec nich działań rekonwersyjnych;

2) uczestniczą w procesie udzielania zwalnianym żołnierzom pomocy rekonwersyjnej;

3) współpracują z właściwymi terytorialnie ośrodkami aktywizacji zawodowej w zakresie działalności rekonwersyjnej.

17. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyda do dnia 31 grudnia 2007 r. dokumenty organizacyjne i etatowe umożliwiające realizację przedsięwzięć określonych w decyzji.

18. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowódca Garnizonu Warszawa, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych, przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, do dnia 15 listopada 2007 r., wnioski organizacyjno-etatowe dotyczące likwidacji stanowisk do spraw rekonwersji, za wyjątkiem stanowisk pełnomocników do spraw rekonwersji w wojewódzkich sztabach wojskowych.

19. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowódca Garnizonu Warszawa w wyniku zmian etatowych, o których mowa w pkt 17 i 18, przekażą do dyspozycji dysponenta głównego planowane zatrudnienie pracowników oraz wydatki budżetowe.

20. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej uwzględni zmiany wynikające z decyzji przy opracowywaniu obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

21. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych:

1) na etapie projektu decyzji budżetowej na 2008 r. przedstawi uzgodniony z właściwymi dysponentami środków budżetowych wniosek w sprawie przesunięcia limitów zatrudnienia pracowników wojska oraz wydatków budżetowych na utrzymanie istniejących ośrodków aktywizacji zawodowej;

2) przedstawi, w terminie do dnia 15 listopada 2007 r., w trybie określonym w przepisach w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej, wnioski organizacyjno-etatowe dotyczące prze-formowania dotychczasowych i sformowania nowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 6;

3) przedstawi, w terminie do dnia 15 października 2007 r., projekt zmian do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 147, poz. 1549);

4) opracuje jednolite wytyczne do działalności rekonwersyjnej;

5) przeformuje i sformuje, w terminie do dnia 31 marca 2008 r., jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 6;

6) opracuje, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Administracyjnego, projekt zmian do regulaminu organizacyjnego MON stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON z 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 38 i Nr 6, poz. 73) wynikających z decyzji.

22. Dyrektor Departamentu Kontroli dostosuje plany działalności kontrolnej do postanowień decyzji.

23. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

właściwy w zakresie nadzoru nad Departamentem Spraw Socjalnych.

24. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Załącznik 1. [OBSZAR DZIAŁANIA OŚRODKÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ]

Załącznik do decyzji Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 października 2007 r.(poz. 198)

OBSZAR DZIAŁANIA OŚRODKÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-22
  • Data wejścia w życie: 2007-10-22
  • Data obowiązywania: 2018-07-05
  • Z mocą od: 2007-10-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA