REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 11 poz. 119

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

ZARZĄDZENIE Nr 21/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych na rok akademicki 2010/2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

1. Ustala się warunki i tryb przyjęć na studia do Wojskowej Akademii Technicznej kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2010/2011 zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą nr 44/III/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się warunki i tryb przyjęć na studia do Akademii Marynarki Wojennej kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2010/2011 zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą nr 15/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. wraz z załącznikiem, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się warunki i tryb przyjęć na studia do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2010/2011 zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą nr 13/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. wraz z załącznikiem, stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

4. Ustala się warunki i tryb przyjęć na studia do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2010/2011 zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą nr 12/LXXXIV/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. wraz z załącznikiem, stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

Załącznik 1. [UCHWAŁA NR 44/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiegoz dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2010/2011]

Załączniki do zarządzenia Nr 21/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2009 r.

Załącznik Nr 1

UCHWAŁA NR 44/III/2009
SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
im. Jarosława Dąbrowskiego

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2010/2011

§ 1. Działając na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.) Senat Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej „Akademią”, zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w Akademii w roku akademickim 2010/2011 na zasadach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu: gen. bryg. dr hab. inż. Z. Mierczyk

Sekretarz Stanu: dr inż. J. Laskowski

Załącznik do Uchwały Senatu WAT
Nr 44/III/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Warunki i tryb
przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2010/2011

§ 1. 1 O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, zwane dalej „studiami”, może ubiegać się osoba (kandydat lub kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 1 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.).

2. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do pełnienia zawodowej służby wojskowej orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

3. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną, wydziałowe komisje rekrutacyjne, komisję do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej oraz komisję do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na żołnierzy zawodowych.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne kierunki studiów. Podział na specjalności dokonywany jest w trakcie studiów. Dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 3.

5. Preferowany kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów – w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów.

6. Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na studia w Akademii w trybie przewidzianym dla osób cywilnych.

7. Kierunki studiów oraz limity miejsc ustala Minister Obrony Narodowej.

§ 2. 1. Rejestracja kandydatów przeprowadzana jest na szczeblu Akademii (centralnie).

2. Proces rejestracji obejmuje:

1) wypełnienie, za pośrednictwem Internetu, podania-ankiety o przyjęcie na studia;

2) dostarczenie do Akademii wniosku (w formie papierowej) do rektora o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych;

3) wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

3. Kandydat – żołnierz pełniący czynną służbę wojskową wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę.

4. Przed zakończeniem terminu rejestracji kandydat zobowiązany jest uaktualnić (za pośrednictwem Internetu) podanie-ankietę o wyniki, oceny oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej, o których mowa w § 4, będące podstawą naliczenia punktów rankingowych.

5. Kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji (dokładny termin zawiera decyzja, o której mowa w § 5 ust. 4) dostarczyć:

1) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę);

2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (nie dotyczy kandydata, który zdawał „nową maturę” w latach 2007÷2010);

3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad);

4) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

5) życiorys;

6) odpis skrócony aktu urodzenia;

7) 4 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej;

8) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

6. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

7. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala rektor, uwzględniając zapisy stosownych rozporządzeń wydanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

8. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

§ 3. 1. Na zakres postępowania rekrutacyjnego składa się:

1) test sprawności fizycznej;

2) rozmowa kwalifikacyjna;

3) analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej, o których mowa w § 4.

2. O terminie przeprowadzenia w Akademii testu sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest powiadamiany co najmniej na 14 dni przed dniem ich przeprowadzenia.

3. Test sprawności fizycznej obejmuje trzy konkurencje sportowe. Opis konkurencji oraz warunki zaliczenia testu zawiera załącznik Nr 1.

4. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu określenie predyspozycji kandydata do studiów w Akademii oraz motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

5. Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia do Akademii w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego są pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Podstawą decyzji o przyjęciu kandydata na studia, który spełnia warunek konieczny określony w ust. 5, jest liczba punktów rankingowych obliczona w sposób opisany w § 4, a w przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych – dodatkowo wynik testu sprawności fizycznej.

§ 4. 1. Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

1) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007÷2010 – wyłącznie wyniki1) części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 2 przedmiotów,

2) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz kandydata ze świadectwem „starej matury” – odpowiednio: wyniki części pisemnej lub oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 2 przedmiotów lub – w przypadku ich niezdawania na egzaminie maturalnym – oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej.

2. Ustala się następujący wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

1) matematyka;

2) fizyka z astronomią (fizyka) – na wszystkie kierunki studiów za wyjątkiem kierunków: „chemia”, „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie”; chemia – na kierunku „chemia”; geografia lub historia – na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe” i „zarządzanie”;

3) język angielski;

4) język polski.

3. Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego w ust. 2, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.

4. Na kierunkach „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie” podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu geografia lub historia jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

5. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym („stara matura”) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa.

6. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów rankingowych.

7. Dla kandydata – absolwenta klasy dwujęzycznej zdającego na egzaminie maturalnym określone przedmioty w języku polskim i angielskim, podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.

8. Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów rankingowych za język angielski, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) jest laureatem stopnia centralnego olimpiady języka angielskiego;

2) jest posiadaczem matury międzynarodowej (IB);

3) jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim;

4) był zwolniony ze zdawania języka angielskiego na egzaminie maturalnym.

9. System naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik Nr 2.

10. Maksymalne liczby punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad, o których mowa w uchwale Nr 39/III/2009 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia wyższe pierwszego stopnia w roku 2010, 2011 i 2012.

§ 5. 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala również – z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale – listę kandydatów rezerwowych, którym uczelniana komisja rekrutacyjna proponuje przyjęcie w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.

3. Wyniki rekrutacji ogłasza się w ciągu 7 dni od terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 8.

4. Do każdego kandydata wysyła się pisemną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

5. O podjętych decyzjach powiadamia się również:

1) wojskowego komendanta uzupełnień – w odniesieniu do kandydata nie pełniącego służby wojskowej;

2) dowódcę jednostki wojskowej – w odniesieniu do kandydata – żołnierza pełniącego służbę wojskową.

6. Niedostarczenie w terminie dokumentów, o których jest mowa w § 2 ust. 5, traktowane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w Akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

7. Skreślenie kandydata z listy przyjętych następuje również w przypadku stwierdzenia karalności potwierdzonej w zaświadczeniu z Krajowego Rejestru Karnego, a także zawyżenia wyników, ocen oraz osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej w stosunku do dostarczonych dokumentów.

8. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 4, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata. Pouczenie o trybie i terminie wniesienia odwołania zawiera decyzja, o której mowa w ust. 4.

9. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta, w formie pisemnej, wysyłana jest do kandydata.

10. Po zakończeniu procesu rekrutacji rektor wydaje rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej osób przyjętych na studia.

11. O powołaniu do służby kandydackiej powiadamia się:

1) wojskowego komendanta uzupełnień – w odniesieniu do kandydata nie pełniącego służby wojskowej;

2) dowódcę jednostki wojskowej – w odniesieniu do kandydata – żołnierza pełniącego służbę wojskową.

§ 6. 1. Osoba powołana do służby kandydackiej pełni tę służbę od dnia stawienia się w Akademii.

2. Z osobą powołaną do służby kandydackiej podpisuje się kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowę dotyczącą warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

3. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się żołnierzem czynnej służby wojskowej i otrzymuje tytuł podchorążego z dniem stawienia się w Akademii, po podpisaniu kontraktu, o którym mowa w ust. 2.

4. Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa w Akademii podstawowe szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi wojskowej.

5. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się studentem Akademii z dniem immatrykulacji, po złożeniu ślubowania akademickiego.

 

1) wyrażone w skali punktowej wynikającej, w stosunku 1:1, ze skali procentowej.

Załącznik Nr 1 do „Warunków i trybu przyjmowania kandydatów
na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych
studiów pierwszego stopnia do Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2010/2011”

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
do Wojskowej Akademii Technicznej

Kandydaci przystępują do trzech konkurencji sportowych opisanych w „Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej”, w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).

Test obejmuje następujące konkurencje sportowe:

kobiety:

test siły

– zwis na drążku na czas,

 

test szybkości

– bieg na 50 m,

 

test wytrzymałości

– bieg na 800 m,

mężczyźni:

test siły

– podciąganie na drążku na liczbę,

 

test szybkości

– bieg na 50 m,

 

test wytrzymałości

– bieg na 1000 m,

 

Kolejność zdawanych konkurencji: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.

Czas trwania testu: około dwóch godzin w ciągu jednego dnia.

Opisy konkurencji:

Zwis na drążku: startująca trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał start zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się nad drążkiem. Wynikiem jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy startująca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka.

Bieg na 50 m: na sygnał „na miejsca” startująca(y) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej. Następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy.

Bieg na 800 i 1000 m: na sygnał „na miejsca” startująca(y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej. Na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.

Podciąganie na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem. Po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może. Wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem).Test zostaje przerwany jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą. Startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała – podciągnięcia wykonuje się siłą.

Warunki zaliczenia testu:

1. Z każdej konkurencji kandydat otrzymuje punkty przeliczeniowe według załączonej tabeli.

2. Wynik końcowy testu stanowi suma punktów uzyskanych z trzech konkurencji.

Warunkiem zaliczenia testu jest zdobycie 130 punktów.

TABELA PRZELICZENIOWA – KOBIETY

punkty przeliczeniowe

50 m

800 m

drążek zwis

punkty przeliczeniowe

50 m

800 m

drążek zwis

pkt

s

min

s

pkt

s

min

s

100

6,2

2:08

80

50

8,8

3:59

11

99

6,3

2:10

79

49

8,9

4:03

9

98

 

 

78

48

 

4:06

7

97

 

 

77

47

9,0

4:10

5

96

 

2:12

76

46

9,1

4:13

4

95

6,4

 

75

45

9,2

4:17

3

94

 

 

74

44

9,3

4:21

2

93

 

2:14

73

43

 

4:24

1

92

 

 

72

42

9,4

4:28

 

91

6,5

 

71

41

9,5

4:31

 

90

 

2:16

70

40

9,6

4:35

 

89

 

 

69

39

 

4:39

 

88

 

 

68

38

9,7

4:43

 

87

6,6

2:18

67

37

9,8

4:47

 

86

 

 

66

36

9,9

4:51

 

85

 

2:19

65

35

 

4:55

 

84

6,7

 

64

34

10,0

4:59

 

83

 

2:20

63

33

10,1

5:03

 

82

 

 

62

32

10,2

5:07

 

81

6,8

2:21

61

31

 

5:10

 

80

 

2:22

60

30

10,3

5:14

 

79

 

2:23

58

29

10,4

5:18

 

78

6,9

2:25

56

28

10,5

5:22

 

77

 

2:27

55

27

 

5:26

 

76

7,0

2:29

53

26

10,8

5:30

 

75

 

2:31

51

25

 

5:34

 

74

7,1

2:33

49

24

11,1

5:38

 

73

 

2:36

47

23

 

5:42

 

72

7,2

2:40

45

22

11,4

5:46

 

71

 

2:43

43

21

 

5:50

 

70

7,3

2:47

41

20

11,7

5:54

 

69

 

2:51

40

19

 

5:57

 

68

7,4

2:54

39

18

12,0

6:00

 

67

7,5

2:58

38

17

 

6:03

 

66

7,6

3:01

36

16

12,1

6:06

 

65

 

3:05

34

15

 

6:09

 

64

7,7

3:09

33

14

12,2

6:12

 

63

7,8

3:12

32

13

 

6:15

 

62

7,9

3:16

30

12

12,3

6:17

 

61

 

3:19

28

11

 

6:19

 

60

8,0

3:23

26

10

12,4

6:21

 

59

8,1

3:27

25

9

 

6:23

 

 

punkty przeliczeniowe

50 m

800 m

drążek zwis

punkty przeliczeniowe

50 m

800 m

drążek zwis

pkt

s

min

s

pkt

s

min

s

58

8,2

3:30

23

8

12,5

6:24

 

57

 

3:34

22

7

 

 

 

56

8,3

3:38

20

6

12,6

6:25

 

55

8,4

3:41

18

5

 

 

 

54

8,5

3:45

16

4

12,7

6:26

 

53

 

3:48

15

3

 

 

 

52

8,6

3:52

14

2

12,8

6:27

 

51

8,7

3:55

12

1

 

 

 

 

TABELA PRZELICZENIOWA – MĘŻCZYŹNI

punkty przeliczeniowe

50 m

1000 m

drążek

punkty przeliczeniowe

50 m

1000 m

drążek

pkt

s

min

liczba

pkt

s

min

liczba

100

5,0

2:18

26

50

7,4

3:50

7

99

5,1

 

25

49

7,5

3:53

 

98

 

2:19

 

48

 

3:57

6

97

 

 

 

47

7,6

3:59

 

96

 

2:20

24

46

7,7

4:02

5

95

 

 

 

45

 

4:04

 

94

 

2:21

 

44

7,8

4:07

4

93

5,2

 

23

43

 

4:10

 

92

 

2:22

 

42

7,9

4:13

 

91

 

 

 

41

8,0

4:16

3

90

 

2:23

22

40

 

4:19

 

89

 

 

 

39

8,1

4:22

 

88

5,3

2:24

 

38

8,2

4:25

2

87

 

 

21

37

 

4:27

 

86

 

2:25

 

36

8,3

4:30

 

85

 

 

 

35

8,4

4:33

1

84

5,4

2:26

20

34

 

4:37

 

83

 

 

 

33

8,5

4:39

 

82

 

2:27

 

32

8,6

4:42

 

81

5,5

2:28

19

31

 

4:45

 

80

 

2:29

 

30

8,7

4:48

 

79

5,6

2:30

 

29

 

4:51

 

78

 

2:32

18

28

8,8

4:53

 

77

5,7

2:34

 

27

8,9

4:56

 

76

 

2:36

17

26

 

4:58

 

75

5,8

2:38

 

25

9,0

5:00

 

74

5,9

2:41

 

24

9,1

5:02

 

73

 

2:44

16

23

 

5:04

 

72

6,0

2:47

 

22

9,2

5:06

 

 

punkty przeliczeniowe

50 m

1000 m

drążek

punkty przeliczeniowe

50 m

1000 m

drążek

pkt

s

min

liczba

pkt

s

min

liczba

71

6,1

2:50

15

21

9,3

5:08

 

70

 

2:52

 

20

 

5:10

 

69

6,2

2:55

 

19

9,4

5:12

 

68

6,3

2:58

14

18

 

 

 

67

 

3:01

 

17

9,5

5:15

 

66

6,4

3:04

13

16

 

 

 

65

6,5

3:07

 

15

 

5:18

 

64

 

3:10

 

14

9,6

 

 

63

6,6

3:13

12

13

 

5:21

 

62

6,7

3:15

 

12

 

 

 

61

 

3:18

11

11

9,7

5:24

 

60

6,8

3:21

 

10

 

 

 

59

6,9

3:24

 

9

 

5:27

 

58

 

3:27

10

8

9,8

 

 

57

7,0

3:30

 

7

 

5:30

 

56

 

3:33

9

6

 

 

 

55

7,1

3:36

 

5

 

5:33

 

54

 

3:38

 

4

9,9

 

 

53

7,2

3:41

8

3

 

5:36

 

52

 

3:44

 

2

 

 

 

51

7,3

3:47

 

1

 

5:39

 

 

Załącznik Nr 2 do „Warunków i trybu przyjmowania
kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy
rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia do
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w roku akademickim 2010/2011”

SYSTEM NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH

a) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na „nowej maturze”

wyniki maturalne z części pisemnej

punkty rankingowe
za przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (P) i rozszerzonym (R):

matematyka

fizyka, chemia, historia, geografia

język angielski

język polski

P

R

P

R

P

R

P

R

89-100

35

45

25

30

10

15

8

10

88

34

44

24

29

10

15

8

10

87

34

44

24

29

10

15

8

10

86

33

43

24

29

10

14

8

10

85

33

43

24

28

9

14

8

9

84

33

42

23

28

9

14

7

9

83

32

42

23

28

9

14

7

9

 

wyniki maturalne z części pisemnej

punkty rankingowe
za przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (P) i rozszerzonym (R):

matematyka

fizyka, chemia, historia, geografia

język angielski

język polski

P

R

P

R

P

R

P

R

82

32

41

23

27

9

14

7

9

81

32

41

23

27

9

14

7

9

80

31

40

22

27

9

13

7

9

79

31

40

22

26

9

13

7

9

78

30

39

22

26

9

13

7

9

77

30

39

21

26

9

13

7

9

76

30

38

21

25

8

13

7

8

75

29

38

21

25

8

13

7

8

74

29

37

21

25

8

12

7

8

73

28

37

20

24

8

12

6

8

72

28

36

20

24

8

12

6

8

71

28

36

20

24

8

12

6

8

70

27

35

19

23

8

12

6

8

69

27

35

19

23

8

12

6

8

68

26

34

19

23

8

11

6

8

67

26

34

19

22

7

11

6

7

66

26

33

18

22

7

11

6

7

65

25

33

18

22

7

11

6

7

64

25

32

18

21

7

11

6

7

63

25

32

18

21

7

11

6

7

62

24

31

17

21

7

10

6

7

61

24

31

17

20

7

10

5

7

60

23

30

17

20

7

10

5

7

59

23

30

16

20

7

10

5

7

58

23

29

16

19

6

10

5

6

57

22

29

16

19

6

10

5

6

56

22

28

16

19

6

9

5

6

55

21

28

15

18

6

9

5

6

54

21

27

15

18

6

9

5

6

53

21

27

15

18

6

9

5

6

52

20

26

14

17

6

9

5

6

51

20

26

14

17

6

9

5

6

50

19

25

14

17

6

8

4

6

49

19

25

14

16

5

8

4

5

48

19

24

13

16

5

8

4

5

47

18

24

13

16

5

8

4

5

46

18

23

13

15

5

8

4

5

45

18

23

13

15

5

8

4

5

44

17

22

12

15

5

7

4

5

43

17

22

12

14

5

7

4

5

42

16

21

12

14

5

7

4

5

 

wyniki maturalne z części pisemnej

punkty rankingowe
za przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (P) i rozszerzonym (R):

matematyka

fizyka, chemia, historia, geografia

język angielski

język polski

P

R

P

R

P

R

P

R

41

16

21

11

14

5

7

4

5

40

16

20

11

13

4

7

4

4

39

15

20

11

13

4

7

3

4

38

15

19

11

13

4

6

3

4

37

14

19

10

12

4

6

3

4

36

14

18

10

12

4

6

3

4

35

14

18

10

12

4

6

3

4

34

13

17

9

11

4

6

3

4

33

13

17

9

11

4

6

3

4

32

12

16

9

11

4

5

3

4

31

12

16

9

10

3

5

3

3

30

12

15

8

10

3

5

3

3

29

11

15

8

10

3

5

3

3

28

11

14

8

9

3

5

2

3

27

11

14

8

9

3

5

2

3

26

10

13

7

9

3

4

2

3

25

10

13

7

8

3

4

2

3

24

9

12

7

8

3

4

2

3

23

9

12

6

8

3

4

2

3

22

9

11

6

7

2

4

2

2

21

8

11

6

7

2

4

2

2

20

8

10

6

7

2

3

2

2

19

7

10

5

6

2

3

2

2

18

7

9

5

6

2

3

2

2

17

7

9

5

6

2

3

2

2

16

6

8

4

5

2

3

1

2

15

6

8

4

5

2

3

1

2

14

5

7

4

5

2

2

1

2

13

5

7

4

4

1

2

1

1

12

5

6

3

4

1

2

1

1

11

4

6

3

4

1

2

1

1

10

4

5

3

3

1

2

1

1

9

4

5

3

3

1

2

1

1

8

3

4

2

3

1

1

1

1

7

3

4

2

2

1

1

1

1

6

2

3

2

2

1

1

1

1

5

2

3

1

2

1

1

0

1

4

2

2

1

1

0

1

0

0

3

1

2

1

1

0

1

0

0

2

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

b) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na „starej maturze”

oceny maturalne

punkty rankingowe za przedmiot:

matematyka

fizyka, chemia, historia, geografia

język angielski

język polski

6

45

30

15

10

5

40

25

13

8

4

35

20

11

6

3

30

15

9

4

2

20

10

5

2

 

c) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na maturze międzynarodowej (IB)

punkty z egzaminu maturalnego IB
– poziom SL i HL

punkty rankingowe za przedmiot:

matematyka

fizyka, chemia, historia, geografia

język angielski

język polski

6 i 7

45

30

15

10

5

40

25

13

8

4

35

20

11

6

3

30

15

9

4

2

20

10

5

2

 

d) punkty rankingowe za przedmioty niezdawane na maturze

oceny końcowe ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

punkty rankingowe za przedmiot:

matematyka

fizyka, chemia, historia, geografia

język angielski

6

20

10

5

5

15

8

4

4

10

6

3

3

5

4

2

2

1

1

1

 

Załącznik 2. [UCHWAŁA Nr 15/2009 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI im. Bohaterów Westerplatte z dnia 30 kwietnia 2009 r.w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia do Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2010/2011]

Załącznik Nr 2

UCHWAŁA Nr 15/2009
SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia do Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2010/2011

§ 1. Działając na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia do Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2010/2011, na zasadach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2. Niniejsza uchwała zostanie przekazana Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 8 maja 2009 r.

Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej
Przewodniczący Senatu: kontradmirał dr inż. C. Dyrcz

Załącznik do uchwały Nr 15/2009
Senatu AMW z dnia 30 kwietnia 2009 r.

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

§ 1. 1. O przyjęcie na studia w Akademii Marynarki Wojennej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Kierunki studiów, specjalności oraz limity przyjęć ustala Minister Obrony Narodowej.

§ 2. 1. Proces rejestracji kandydatów na żołnierzy zawodowych w Akademii Marynarki Wojennej obejmuje:

a/ wypełnienie elektronicznego podania – ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW;

b/ dostarczenie do Akademii wniosku o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra ON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych;

c/ wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Wniosek o przyjęcie na studia wojskowe należy dostarczyć w terminie ustalonym w rozporządzeniu Ministra ON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. Skorzystanie z rejestracji elektronicznej nie zwalnia kandydata od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt b/.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wojskowe, przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego składa dodatkowo następujące dokumenty:

a/ świadectwo dojrzałości;

b/ życiorys;

c/ odpis skrócony aktu urodzenia;

d/ zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

e/ inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, np. certyfikaty językowe, dyplomy olimpiad przedmiotowych, kwalifikacje morskie, itp.

Wymienione dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do pierwszego dnia postępowania rekrutacyjnego.

§ 3. 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe dla kandydatów na żołnierzy zawodowych Rektor – Komendant powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną.

2. Harmonogram rekrutacji ustala Rektor – Komendant.

3. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor – Komendant powiadamia osoby co najmniej 14 dni przed dniem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

§ 4. 1. Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłatę rekrutacyjną) kandydat wnosi dokonując wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65105017641000002273133260

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.
Jej wysokość jest określana corocznie w decyzji Rektora-Komendanta.
Opłata nie podlega zwrotowi.

2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy na podstawie ocen z egzaminu maturalnego. Dodatkowo kandydaci poddawani są testowi sprawnościowemu i rozmowie kwalifikacyjnej.

3. Podstawą przyjęcia na studia jest suma punktów kwalifikacyjnych uzyskanych podczas rekrutacji, którą określa się na zasadach określonych w tabeli 1.

TABELA 1: Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych

Element rekrutacji

Sposób przyznawania punktów kwalifikacyjnych

Maksymalna liczba punktów

matematyka
(egzamin maturalny z części pisemnej)

– poziom podstawowy:

100

1 % – 1 pkt

 

lub

lub

– poziom rozszerzony:

200

1 % – 2 pkt.

 

język angielski (egzamin maturalny z części pisemnej)

– poziom podstawowy:

 

1 % – 0,5 pkt.

50

lub
– poziom rozszerzony:

lub

1 % – 1 pkt
lub

100

– poziom dwujęzyczny:

lub

1 % – 1,3 pkt.

130

test sprawności fizycznej

opisany w § 7

100

rozmowa kwalifikacyjna

opisana w § 8

40

Razem maksymalnie

470

 

4. Postępowanie rekrutacyjne wg niniejszych zasad przeprowadza się na wszystkie kierunki studiów wojskowych. Przydział kandydatów do poszczególnych kierunków studiów realizowany jest na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z wyborem kandydata dokonanym na wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1b.

5. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia wojskowe jest łączne uzyskanie przez kandydata (kandydatkę) minimum 30 punktów kwalifikacyjnych z testu sprawnościowego.

§ 5. 1. W przypadku, gdy kandydat posiada na świadectwie dojrzałości wynik z matematyki lub języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pod uwagę bierze się wynik korzystniejszy dla kandydata.

2. Wynik matury z poszczególnych przedmiotów dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „starej matury” ustalany jest po przeliczeniu ocen na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą 2.

TABELA 2: Sposób przeliczenia ocen uzyskanych w systemie „starej matury” na punkty kwalifikacyjne

Ocena

Punkty kwalifikacyjne

skala ocen od 2 do 5

skala ocen od 1 do 6

matematyka

język angielski

matematyka

język angielski

2

40

20

3

40

20

80

40

4

120

60

120

60

5

200

100

160

80

6

200

100

Liczba punktów kwalifikacyjnych = (P+U)/2
P – wynik matury z części pisemnej
U – wynik matury z części ustnej

 

3. Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z którejkolwiek części (ustnej lub pisemnej), uzyskuje z niej 0 punktów, natomiast druga część zostaje pomnożona przez 2.

4. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) uzyskują punkty kwalifikacyjne z matematyki i języka angielskiego w sposób określony w tabeli 3.

TABELA 3: Sposób przyznawania punktów kwalifikacyjnych dla kandydatów z dyplomem Matury Międzynarodowej

Punkty uzyskane na Maturze Międzynarodowej

Punkty kwalifikacyjne

Matematyka

Język Angielski

Higher Level

Subsidiary Level

Higher Level

Subsidiary Level

7

200

100

100

50

6

170

85

85

43

5

140

70

70

35

4

112

56

56

28

3

84

42

42

21

2

56

28

28

24

1

28

14

14

7

 

§ 6. Zgodnie z uchwałą Nr 17/2008 Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad rekrutacji kandydatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, finaliści olimpiad stopnia centralnego z matematyki lub języka angielskiego, otrzymują maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych przewidzianych dla tych przedmiotów w procesie rekrutacji.

§ 7. 1. Test sprawnościowy zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość kandydata. Obejmuje następujące konkurencje:

● dla mężczyzn: podciąganie na drążku, bieg na 1000 m, bieg na 100 m, pływanie na 50 m stylem dowolnym;

● dla kobiet: uginanie i prostowanie ramion w podporze na ławeczce, bieg na 1000 m, bieg wahadłowy 10x10 m, pływanie na 50 m stylem dowolnym.

2. Normy sprawności fizycznej przedstawiono w tabeli 4.

TABELA 4: Normy sprawności fizycznej

a. mężczyźni

Punkty kwalifikacyjne

Podciąganie na drążku [liczba powtórzeń]

Bieg na 1000 m [min.]

Bieg na 100 m [sek.]

Pływanie na 50 m stylem dowolnym [sek.]

25

>12

<3.20

<13.20

<45

22

11

3.23

13.30

50

19

10

3.26

13.40

60

16

9

3.29

13.50

70

13

8

3.32

13.60

80

10

7

3.35

13.70

90

7

6

3.40

13.80

100

5

5

3.45

14.00

przepłynięcie

0

<5

>3.45

>14.00

 

 

b. kobiety

Punkty kwalifikacyjne

Uginanie i prostowanie ramion w podporze na ławeczce (pompki) [liczba powtórzeń]

Bieg na 1000 m [min.]

Bieg wahadłowy 10x10 m [sek.]

Pływanie na 50 m stylem dowolnym [sek.]

25

>20

<4.00

<32.00

<50

22

19

4.05

32.50

60

19

18

4.10

33.00

70

16

17

4.15

33.50

80

13

16

4.20

34.00

90

10

14

4.25

34.50

100

7

12

4.30

35.00

120

5

10

4.35

36.00

przepłynięcie

0

<10

>4.35

>36.00

 

 

3. O ogólnej liczbie punktów kwalifikacyjnych z testu sprawnościowego decyduje suma punktów przyznanych w poszczególnych konkurencjach, stwierdzona protokolarnie.

§ 8. 1. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia się w AMW na określonym kierunku studiów wojskowych oraz jego motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, bierze się pod uwagę jego zainteresowania oraz udokumentowane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, przydatne podczas studiów i służby wojskowej. Na tej podstawie przydziela się kandydatowi liczbę punktów, której maksymalny wymiar określony został w tabeli 1.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza uczelniana komisja rekrutacyjna.

§ 9. 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej sumy punktów kwalifikacyjnych, komisja uznaje wagę poszczególnych elementów rekrutacji w kolejności wykazanej w tabeli 1.

2. Po zakończonej rekrutacji każdy kandydat otrzymuje pisemną decyzję uczelnianej komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia go na studia wojskowe w AMW.

3. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 2., do Rektora – Komendanta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

4. Decyzja Rektora – Komendanta jest ostateczna.

§ 10. Kandydat, który nie został przyjęty na studia wojskowe, może ubiegać się o przyjęcie na studia cywilne w AMW na zasadach przewidzianych dla poszczególnych kierunków studiów.

Załącznik 3. [UCHWAŁA Nr 13/2009 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszkiz dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2010/2011]

Załącznik Nr 3

UCHWAŁA Nr 13/2009
Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
im. Generała Tadeusza Kościuszki

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2010/2011

Działając na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w Uczelni w roku akademickim 2010/2011 na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Senatu: gen. bryg. K. JAKLEWICZ

Załącznik do Uchwały Senatu
Nr 13/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunek „Zarządzanie” w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w roku akademickim 2010/2011

I. WARUNKI FORMALNE

1. O przyjęcie na studia w WSOWL w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba (kandydat lub kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

2. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor – Komendant powołuje Wydziałową Komisję Rekrutacyjną oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

3. Rekrutacja kandydatów przeprowadzana jest centralnie na szczeblu Uczelni. Kandydaci mają obowiązek:

a) przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym przez Ministra Obrony Narodowej:

złożyć osobiście lub przez inna osobę bądź przysłać na adres wskazany do korespondencji – wniosek do Rektora – Komendanta o przyjęcia na studia;

dokonać rejestracji się na stronie internetowej Uczelni.

Uwaga:

Niespełnienie ww. warunków skutkuje nierozpatrywaniem kandydatury w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

b) przedstawić w dniu stawiennictwa na egzamin następujące dokumenty:

● świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);

świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (nie dotyczy kandydatów ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2010) – oryginał;

potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, np.: prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie.

Uwaga:

Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski przedstawia zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

4. Tryb kierowania żołnierzy zawodowych (szeregowych i podoficerów) regulują odrębne przepisy.

5. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne. Kandydat kierowany jest na badanie przez WKU lub JW (dotyczy żołnierzy pełniących służbę) po złożeniu wniosku, o którym mowa w punkcie 3.a) i rejestracji elektronicznej.

6. Korpusy osobowe (grupy osobowe) oraz limity przyjęć ustala Minister Obrony Narodowej.

7. Podział na specjalności wojskowe dokonywany jest w trakcie studiów. Dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

8. Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na cywilne niestacjonarne studia licencjackie.

II. PROCES REKRUTACYJNY

1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor – Komendant uwzględniając zapisy stosownych rozporządzeń wydanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje trzy etapy:

ETAP I – postępowanie wstępne obejmuje analizę dokumentów nadesłanych przez kandydata.

Uwaga:

Kandydat(ka) zostaje skreślony z listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia do WSOWL w przypadku:

braku lub negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej bądź wojskowej pracowni psychologicznej;

braku dokumentów wymiennych w pkt 3b) w dniu egzaminów;

stwierdzenia karalności w oświadczeniu;

zamieszczenia nieprawdziwych informacji w rejestracji elektronicznej.

ETAP II – postępowanie kwalifikacyjne.

1. Dla kandydatów z nową maturą.

1) konkurs świadectw dojrzałości polegający na określeniu „punktów wniesionych” z wymaganych dwóch przedmiotów objętych zewnętrznym egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej1)) z matematyki (lub fizyki, lub informatyki, lub chemii2)) i języka angielskiego.

Sumowanie punktów przy określeniu „punktów wniesionych” odbywa się wg zasady:

– dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów wniesionych;

– dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,4;

 

1) Wyrażone w skali punktowej.

2) Wykaz innych przedmiotów uznawanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dotyczy tyko kandydatów, którzy zdawali „nową maturę” przed 2010 rokiem.

Uwaga:

kandydaci zdający na maturze więcej niż jeden ze wskazanych powyżej przedmiotów określają, który przedmiot uwzględnić w postępowaniu rekrutacyjnym;

jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego w pkt 1.1, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia „punktów wniesionych” za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę „punktów wniesionych”;

jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę „punktów wniesionych”;

kandydatowi – absolwentowi klasy dwujęzycznej zdającemu na egzaminie maturalnym określony przedmiot w języku polskim i angielskim, podstawą naliczenia „punktów wniesionych „jest wynik dający większą liczbę „punktów wniesionych”.

kandydat otrzymuje maksymalną liczbę „punktów wniesionych” za język angielski, jeśli spełnia, co najmniej jeden z warunków: jest laureatem stopnia centralnego olimpiady z języka angielskiego lub jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim.

2) test sprawności fizycznej obejmujący następujące konkurencje:

– dla mężczyzn: bieg na 1000 m; podciąganie na drążku; bieg 10 x 10 m;

– dla kobiet: bieg na 800 m; uginanie ramion w podporze; bieg po kopercie.

Test sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat(ka) uzyska, co najmniej po jednym punkcie z wszystkich konkurencji objętych sprawdzianem.

Wynik punktowy ustala się na podstawie tabel – pkt III.

2. Dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB).

1) konkurs świadectw dojrzałości polegający na określeniu „punktów wniesionych” (wg zasad jak w pkt 1.1). Zasady przeliczania oceny na punkty za przedmioty (matematyka, fizyka, informatyka i chemia) zdawane na maturze międzynarodowej (IB) poziom SL i HL:

6,7

100 pkt.;

5

70 pkt.;

4

60 pkt.;

3

50 pkt.;

2

40 pkt.;

 

Uwaga:

Kandydat za język angielski otrzymuje maksymalną liczbę „punktów wniesionych”.

2) test sprawności fizycznej (wg zasad jak w pkt 1.2).

3. Dla kandydatów ze starą maturą oraz posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą.

1) dokonuje się przeliczenia oceny na świadectwie maturalnym z matematyki (fizyki, chemii, informatyki) i języka angielskiego wg następujących zasad:

– ocena celująca

– 100 pkt,

– ocena bardzo dobra

– 70 pkt,

– ocena dobra

– 50 pkt,

– ocena dostateczna

– 30 pkt,

– ocena dopuszczająca

– 0 pkt.

 

2) test sprawności fizycznej (wg zasad jak w pkt 1.2).

4. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegającym się o przyjęcie na studia w WSOWL – w procesie rekrutacji zalicza się maksymalną ilość punktów tj. 100 (warunki uchwalone przez Senat na lata 2009-2011), za przedmiot:

– matematyka

– Olimpiady: Matematyczna, Astronomiczna, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Technicznej,

– fizyka

– Olimpiady Fizycznej,

– informatyka

– Olimpiady Informatycznej,

– chemia

– Olimpiady Chemicznej,

– język angielski

– Olimpiady Języka Angielskiego.

 

ETAP III – postępowanie końcowe polegające na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i określeniu listy kandydatów przyjętych.

1. Do rozmów kwalifikacyjnych przystępują wszyscy kandydaci, którzy przejdą etap I i II.

2. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może dopuścić do rozmowy kwalifikacyjnej osobę, która nie spełniła warunków etapu II.

3. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 50 punktów oceniając prezentowaną postawę, predyspozycje oraz motywacje do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, a także inne elementy np. posiadanie uprawnień, osiągnięć sportowych.

Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska minimum 1 punkt.

4. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, w którym podstawę przyjęcia, z uwzględnieniem limitów miejsc, stanowią wyniki egzaminu maturalnego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Punkty (wyniki) uzyskane przez kandydata(kę) w II etapie dodaje się do liczby punktów uzyskanych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Całość postępowania rekrutacyjnego realizowana jest w oparciu o skalę punktową przedstawioną w tabeli.

ETAP

WYSZCZEGÓLNIENIE

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW

II ETAP

Matematyka (fizyka, informatyka, chemia)

100

Język angielski

100

Test sprawności fizycznej

100

III ETAP

Rozmowa kwalifikacyjna

50

RAZEM

350

 

5. Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR), która sporządza listę rankingową wg liczby uzyskanych przez kandydatów punktów. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej oraz limit miejsc określony przez Ministra Obrony Narodowej. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów – o kolejności decyduje w pierwszej kolejności lepszy wynik z testu sprawności fizycznej a następnie wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się w terminie do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stronie internetowej Uczelni podając listę kandydatów przyjętych i listę rezerwową.

Każdy kandydat(ka) otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. Ponadto decyzję WKR otrzymują:

● komendant wojskowej komendy uzupełnień – w odniesieniu do osób niebędących żołnierzami;

● dowódca jednostki wojskowej – w stosunku do kandydatów będących żołnierzami.

7. Od decyzji WKR kandydatowi przysługuje wniesienie odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym powiadamia się kandydata. Pouczenie o trybie i terminie wniesienia odwołania zawiera decyzja, o której mowa w pkt 6.

8. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor – Komendant po rozpatrzeniu wniosku przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Decyzja Rektora – Komendanta jest ostateczna.

9. Kandydat(ka) przyjęty(a) na studia w WSOWL jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji (dokładny termin zawiera decyzja, o której mowa w pkt 6) do złożenia następujących dokumentów:

świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);

świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (nie dotyczy kandydatów ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2010) – oryginał;

zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) – dokument ważny pół roku od dnia wydania;

ankietę osobową;

życiorys;

odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);

kserokopię dowodu osobistego;

trzy aktualne zdjęcia legitymacyjne oraz jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej.

Ponadto kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

Uwaga:

Kandydat(ka) zostaje skreślony(a) z listy przyjętych do WSOWL w przypadku:

nie dostarczenia w terminie wymaganych wyżej wymienionych dokumentów;

stwierdzenia karalności (potwierdzonej w zaświadczeniu z Krajowego Rejestru Karnego).

10. Z osobą powołaną do służby kandydackiej w dniu stawiennictwa Rektor – Komendant podpisuje kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowę dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką. Niepodpisanie kontraktu lub umowy jest traktowane jako rezygnacja ze studiów w WSOWL.

III. KRYTERIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

1. Kandydat przystępuje do testu sprawności fizycznej, który obejmuje 3 konkurencje:

● dla mężczyzn:

– bieg na dystansie 1000 m;

– bieg 10x10 m;

– podciąganie (siłowe) na drążku wysokim (wykonywane siłą bez dodatkowych ruchów ciała – nachwytem);

dla kobiet:

– bieg na dystansie 800 m;

– bieg po „kopercie”;

– uginanie ramion (w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej).

Test przeprowadzany jest w ciągu 1 dnia.

2. Z testu można uzyskać w sumie 100 punktów – do 80 punktów za konkurencje i do 20 punktów preferencyjnych.

3. Za wynik uzyskany poniżej minimum kandydat ma wpisane „0” (zero) punktów z danej konkurencji.

4. Test sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej po jednym punkcie z wszystkich konkurencji objętych sprawdzianem.

Konkurencja

Wyniki, za które kandydat (mężczyzna) uzyskuje – MINIMUM

Wyniki, za które kandydat (kobieta) uzyskuje – MINIMUM

Bieg 1000 m

3,48 min

Podciąganie na drążku

5

Bieg wahadłowy 10x10

30,8 sek.

Bieg 800 m

3,40 min

Uginanie ramion

6

Bieg po kopercie

27,5 sek.

 

TABELA WYNIKÓW TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Punkty

KONKURENCJE MĘŻCZYZN

KONKURENCJE KOBIET

Bieg 1000 m

10x10

Podciąganie na drążku

Bieg 800 m

Bieg po kopercie

Uginanie ramion na ławeczce

1,0

3,48

30,8

5

3,40

27,5

6

1,5

3,47

30,7

 

3,39

27,4

 

2,0

3,46

30,6

6

3,38

27,3

7

2,5

3,45

30,5

 

3,37

27,2

 

3,0

3,44

30,4

 

3,36

27,1

8

3,5

3,43

30,3

 

3,35

27,0

 

4,0

3,42

30,2

7

3,34

26,9

9

4,5

3,41

30,1

 

3,33

26,8

 

5,0

3,40

30,0

 

3,32

26,7

10

5,5

3,39

29,9

 

3,31

26,6

 

6,0

3,38

29,8

8

3,30

26,5

11

6,5

3,37

29,7

 

3,29

26,4

 

7,0

3,36

29,6

 

3,28

26,3

12

7,5

3,35

29,5

 

3,27

 

 

8,0

3,34

29,4

9

3,26

26,2

13

8,5

3,33

29,3

 

3,25

 

 

9,0

3,32

29,2

 

3,24

26,1

14

9,5

3,31

29,1

 

3,23

 

 

10,0

3,30

29,0

10

3,22

26,0

15

10,5

3,29

 

 

3,21

 

 

11,0

3,28

28,9

 

3,20

25,9

16

11,5

3,27

 

 

3,19

 

 

12,0

3,26

28,8

11

3,18

25,8

17

12,5

3,25

 

 

 

 

 

13,0

3,24

28,7

 

3,17

25,7

18

13,5

3,23

 

 

 

 

 

14,0

3,22

28,6

12

3,16

25,6

19

14,5

3,21

 

 

 

 

 

15,0

3,20

28,5

 

3,15

25,5

20

15,5

3,19

 

 

 

 

 

16,0

3,18

28,4

13

3,14

25,4

21

16,5

3,17

 

 

 

 

 

17,0

3,16

28,3

 

3,13

25,3

22

17,5

3,15

 

 

 

 

 

18,0

3,14

28,2

14

3,12

25,2

23

18,5

3,13

 

 

 

 

 

19,0

3,12

28,1

 

3,11

25,1

24

19,5

3,11

 

 

 

 

 

20,0

3,10

28,0

15

3,10

25,0

25

21,0

3,09

 

 

3,09

 

 

22,0

3,08

 

16

3,08

 

26

 

Punkty

KONKURENCJE MĘŻCZYZN

KONKURENCJE KOBIET

Bieg 1000 m

10x10

Podciąganie na drążku

Bieg 800 m

Bieg po kopercie

Uginanie ramion na ławeczce

23,0

3,07

 

 

3,07

 

 

24,0

3,06

 

17

3,06

 

27

25,0

3,05

 

 

3,05

 

 

26,0

3,04

 

18

3,04

 

28

27,0

3,03

 

 

3,03

 

 

28,0

3,02

 

19

3,02

 

29

29,0

3,01

 

 

3,01

 

 

30,0

3,00

 

20

3,00

 

30

 

Uwaga:

Za uzyskanie w danej konkurencji lepszego wyniku niż podany w tabeli:

kandydat uzyskuje dodatkowo punkty preferencyjne (1000 m – 10 pkt., podciąganie na drążku – 10 pkt.);

kandydatka uzyskuje punkty preferencyjne (800m – 10 pkt., uginanie ramion w podporze – 10 pkt).

OPIS ĆWICZEŃ

Marszobieg na 800/1000 m – prowadzi się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych).

Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 osób. Na komendę „Start” lub sygnał grupa rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Podciąganie się na drążku – minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia 220 cm. Na komendę „Gotów” kontrolowana osoba wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem np.: „nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych” oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.

Bieg wahadłowy 10x10 – na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystujemy „chorągiewki” o parametrach: wysokość, co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby.

Bieg zygzakiem „koperta” – przeprowadza się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość, co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.

Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby.

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej – na komendę „Gotów” kontrolowany wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce. Na komendę „Ćwicz” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (tułów wyprostowany), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń.

Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem, np.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.

Załącznik 4. [UCHWAŁA Nr 12/LXXXIV/2009 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie złożenia wniosku o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2010/2011 oraz do studium oficerskiego na 12 i 20-miesięczne szkolenie dla]

Załącznik Nr 4

UCHWAŁA Nr 12/LXXXIV/2009
SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie złożenia wniosku o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2010/2011 oraz do studium oficerskiego na 12 i 20-miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni – żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających szkolenie w 2010 roku

Na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie uchwala, co następuje:

§ 1. Senat wnosi o ustalenie przez Ministra Obrony Narodowej warunków i trybu przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek lotnictwo i kosmonautyka dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2010/2011 z uwzględnieniem propozycji zawartych w załączniku do uchwały.

§ 2. Senat wnosi o ustalenie przez Ministra Obrony Narodowej warunków i trybu przyjęcia do studium oficerskiego na 12 i 20-miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni – żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających szkolenie w 2010 roku, z uwzględnieniem propozycji zawartych w załączniku do uchwały.

§ 3. Senat powierza wykonanie uchwały Rektorowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu: gen. bryg. pil. dr J. Rajchel
Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Sekretarz Stanu
Szef Katedry Nauk Ogólnokształcących
Wydziału Lotnictwa: ppłk nawig. dr A Marciniuk

Załącznik do Uchwały Senatu WSOSP Nr 12/LXXXIV/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Warunki i tryb przyjęć do WSOSP
na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Lotnictwo i kosmonautyka dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2010/2011

§ 1. 1. Rekrutację do WSOSP dla kandydatów na żołnierzy zawodowych prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora – Komendanta WSOSP.

2. Kwalifikacja do WSOSP jest równoznaczna z kwalifikacją do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, a przyjęcie do WSOSP oznacza jednocześnie podjęcie przez studenta służby kandydackiej.

3. Korpusy osobowe (grupy osobowe) oraz limity miejsc ustala Minister Obrony Narodowej.

§ 2. O przyjęcie na studia w WSOSP w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba (kandydat lub kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wojskowe przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w terminie ustalonym rozporządzeniem MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych składa następujące dokumenty:

– wniosek do Rektora – Komendanta WSOSP;

– życiorys (cv);

– odpis skrócony aktu urodzenia;

– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

– inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, np. certyfikaty językowe, dyplomy olimpiad przedmiotowych, dokumenty stwierdzające doświadczenie lotnicze (licencja, certyfikat);

– potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

2. Świadectwo dojrzałości należy dostarczyć najpóźniej w dniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 4. 1. Od kandydatów do WSOSP wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne. Kandydat po złożeniu wniosku otrzyma zawiadomienie o terminie i miejscu badań lekarskich.

2. Badania lotniczo-lekarskie dla kandydatów na specjalność – pilotaż przebiegają w trzech etapach:

– etap I – badania w Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej i Pracowni Psychologicznej orzekające o zdolności do zawodowej służby wojskowej;

– etap II – badania specjalistyczne w Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej (WKLL) w Dęblinie. Badania trwają trzy dni. Kandydaci mają zapewnione odpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Kandydaci uznani przez WKLL w Dęblinie za zdolnych do służby wojskowej w powietrzu kierowani są na dodatkowe badania specjalistyczne do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie;

– etap III – badania specjalistyczne w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie.

3. Kandydaci na specjalności naziemne kończą badania lekarskie na II etapie.

§ 5. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów na studia do WSOSP ma charakter konkursowy i obejmuje:

1) analizę wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski;

2) test sprawności fizycznej;

3) rozmowę kwalifikacyjną;

4) analizę doświadczenia lotniczego – tylko dla kandydatów na specjalność pilotaż samolotu i śmigłowca.

§ 6. Zasady naliczania punktów kwalifikacyjnych.

Tabela 1. Zasady przeliczania punktów kwalifikacyjnych za doświadczenie lotnicze

Doświadczenie lotnicze*

Uwagi

– licencja pilota samolotowego – 25 pkt

 

– nalot na samolotach:

 

godzina nalotu – 0,5 pkt, jednak nie więcej niż 10 pkt;

Plot – punkty za doświadczenie lotnicze oblicza się na podstawie Książki lotów (skoków). Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt

 

– licencja pilota szybowcowego – 10 pkt;

– III klasa pilota szybowcowego – 5 pkt;

Plot = 0-40 pkt

– skoki ze spadochronem:

 

jeden skok – 0,5 pkt, jednak nie więcej niż 5 pkt

 

– nalot uzyskany w ramach szkolenia selekcyjnego – ilość uzyskanych punktów określa komisja po zakończeniu szkolenia lotniczego na podstawie uzyskanej opinii

Kandydat może uzyskać maksymalnie 15 pkt

Plot = 0-15 pkt

 

Tabela 2. Przedmioty maturalne stanowiące podstawę kwalifikacji

Kierunek studiów

Przedmioty

Sposób obliczenia Pm

Uwagi

Lotnictwo i kosmonautyka

Matematyka, fizyka, język angielski

Pm = Wm + Wf + 0,5Wa

Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury”

Pm = W*Wmn + W*Wfn + W*Wan

Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” lub posiadających dyplom matury międzynarodowej

 

Gdzie:

Wm

– punkty z egzaminu maturalnego, obliczone na podstawie tabeli 3, z matematyki wg „starej matury”;

Wf

– punkty z egzaminu maturalnego, obliczone na podstawie tabeli 3, z fizyki, wg „starej matury”;

Wa

– punkty z egzaminu maturalnego, obliczone na podstawie tabeli 3, z języka angielskiego, wg „starej