REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 5 poz. 54

Departament Wychowania I Promocji Obronności

DECYZJA Nr 81/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 21, 22, 34, i 37 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Komisję Historyczną do Spraw Symboliki Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej, zwaną dalej „Komisją”; w składzie:

1) przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

2) zastępcy przewodniczącego:

a) przedstawiciel Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej,

b) przedstawiciel Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

3) sekretarz - przedstawiciel Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

4) członkowie Komisji - przedstawiciele:

a) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

b) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności,

c) Dowódcy Wojsk Lądowych,

d) Dowódcy Sił Powietrznych,

e) Dowódcy Marynarki Wojennej,

f) Dowódcy Wojsk Specjalnych,

g) Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych,

h) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

i) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,

j) Dowódcy Garnizonu Warszawa,

k) Dyrektora Departamentu Prawnego,

I) Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego,

m) Rektora - Komendanta Akademii Obrony Narodowej.

2. Do zadań Komisji należy:

1) opracowywanie kierunków zmian i rozwoju symboliki wojskowej oraz procesu kultywowania dziedzictwa tradycji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) opiniowanie projektów znaków Sił Zbrojnych, zwanych dalej „znakami”, oraz ocena zasadności ich wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

a) flag dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,

b) proporców rozpoznawczych dowódców związków operacyjnych, taktycznych, oddziałów i pododdziałów,

c) odznak okolicznościowych i jubileuszowych,

d) odznak pamiątkowych jednostek wojskowych,

e) odznak absolwentów akademii wojskowych, szkół wojskowych oraz centrów i ośrodków szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych,

f) oznak rozpoznawczych jednostek wojskowych,

g) proporczyków na berety (furażerki) jednostek wojskowych,

h) barw otoków na czapkach garnizonowych,

i) godeł jednostek lotniczych,

j) godeł okrętów,

k) wzorów legitymacji (dyplomów) oraz projektów regulaminów określających cel wprowadzenia odznak okolicznościowych i jubileuszowych, odznak pamiątkowych jednostek wojskowych, odznak absolwentów akademii wojskowych i szkół wojskowych oraz centrów i ośrodków szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych,

I) innych elementów symboliki wojskowej.

3. W procesie opiniowania projektów znaków, Komisja dba o ich poprawność estetyczną, czytelność symboliki, wojskowy charakter oraz odzwierciedlenie tradycji, dokonań bojowych lub innych cech charakteryzujących jednostkę (instytucję) wojskową.

4. Przewodniczący Komisji lub osoby przez niego upoważnione mogą zapraszać na posiedzenia Komisji, jako członków niestałych, ekspertów oraz inne osoby, w szczególności przedstawicieli zainteresowanych jednostek i instytucji wojskowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

5. Pozytywne opinie Komisji w sprawie projektów znaków stanowią podstawę do opracowania przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności stosownego projektu decyzji Ministra Obrony Narodowej.

6. Decyzje Ministra Obrony Narodowej o wprowadzeniu znaków wraz z załącznikami podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.

7. Zadania Sekretariatu Komisji i prowadzenie elektronicznej ewidencji decyzji i wzorów znaków wykonuje Departament Wychowania i Promocji Obronności.

8. Za wykonanie znaków odpowiadają wnioskodawcy, którzy są zobowiązani do pisemnego poinformowania wykonawców (producentów) znaków, o tym, że podlegają one szczególnej ochronie prawnej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.1)).

9. Dowódca (dyrektor) jednostki lub instytucji wojskowej, której znak został wprowadzony przez Ministra Obrony Narodowej, zobowiązany jest w ciągu 30 dni przesłać jeden egzemplarz znaku do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

10. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji prac Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

11. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w pkt 1:

1) prześlą do Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie decyzji, dane swoich przedstawicieli wyznaczonych do składu Komisji, z uwzględnieniem: stopnia wojskowego, imienia i nazwiska, komórki (jednostki) organizacyjnej, zajmowanego stanowiska służbowego oraz numeru telefonu służbowego;

2) zapewnią uczestnictwo swoich przedstawicieli w pracach Komisji.

12.Traci moc Decyzja Nr 26 Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej Ministerstwa Obrony Narodowej (nieogł.).

13. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588).

Załącznik 1. [REGULAMIN KOMISJI HISTORYCZNEJ DO SPRAW SYMBOLIKI WOJSKOWEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik do decyzji Nr 81/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 marca 2010 r. (poz. 54)

REGULAMIN

KOMISJI HISTORYCZNEJ DO SPRAW SYMBOLIKI WOJSKOWEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

1. Komisja przedstawia swoje wnioski i opinie dotyczące wprowadzenia nowych znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz spraw związanych z kultywowaniem dziedzictwa tradycji Wojska Polskiego do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej, po zaopiniowaniu pod względem prawnym i redakcyjnym przez Departament Prawny.

2. Komisja działa przy Departamencie Wychowania i Promocji Obronności, który zapewnia pomieszczenia dla posiedzeń oraz niezbędne środki materiałowe potrzebne do jej sprawnego działania.

3. Członkowie Komisji za udział w jej posiedzeniach, przygotowywane opinie i wnioski nie otrzymują honorariów.

4. Zebranie Komisji jest ważne jeżeli bierze w niej udział ponad 50% członków.

5. Komisja zbiera się w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

6. Wnioski dotyczące wprowadzania nowych znaków lub innych spraw związanych z tradycjami i symboliką Wojska Polskiego, Komisja podejmuje w formie głosowania jawnego większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

7. Przebieg posiedzenia Komisji dokumentuje sekretarz Komisji.

8. Dokumentacja posiedzeń Komisji przechowywana jest w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-09
  • Data wejścia w życie: 2010-04-24
  • Data obowiązywania: 2010-04-24
  • Dokument traci ważność: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA