| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 111/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

1. Zatwierdza się statut Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte przyjęty uchwałą Nr 2/2012 Senatu tej Uczelni z dnia 19 stycznia 2012 r.2)

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do decyzji.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

2) Niniejszy statut był poprzedzony statutem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zatwierdzonym decyzją Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 24 i Nr 16, poz. 226).

Załącznik 1. [Uchwała Nr 2/2012 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 stycznia 2012 roku]

Załącznik do decyzji Nr 111/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 kwietnia 2012 r. (poz. 138)

UCHWAŁA NR 2/2012

Senatu Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 19 stycznia 2012 roku

w sprawie:

uchwalenia statutu Akademii Marynarki Wojennej

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, poz. 455), uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat uchwala statut Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Statut Akademii Marynarki Wojennej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 3

1. Traci moc Uchwała Senatu AMW Nr 29/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Akademii Marynarki Wojennej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »