REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 12

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 22/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2016 r.

zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) i art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 8, poz. 98, z póz. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Decyzja określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą.”;

2) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wpływy z tytułu przychodów Funduszu, o których mowa w art. 11 ust 3 pkt 1 i 7 ustawy, podlegają przekazaniu bezpośrednio na rachunek Funduszu prowadzony przez Departament Budżetowy w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze 18 1130 1017 0020 1232 7920 0001.

2. Wpływy, o których mowa w ust. 1, dotyczące lat ubiegłych mogą być przejściowo gromadzone na dotychczasowych rachunkach wskazanych w dokumentach rozliczeniowych i podlegają przekazaniu na rachunek Funduszu w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania.

3. Przychody Funduszu z tytułu darowizn, spadków i zapisów ewidencjonuje i realizuje bezpośrednio Departament Budżetowy.

§ 4. 1. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący zadania, o których mowa w § 3 ust. 1, wystawiają właściwe dowody księgowe (faktury, rachunki, noty).

2. Dysponenci środków budżetu państwa w dowodach księgowych, o których mowa w ust. 1, wskazują numer prowadzonego przez Departament Budżetowy rachunku bankowego Funduszu, jako właściwy do otrzymania wpływu i przesyłają kopie wystawionych dowodów księgowych do Departamentu Budżetowego w dniu ich wysłania do kontrahentów. W przypadku realizacji usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), dysponenci środków budżetu państwa realizują płatność z tytułu tego podatku samodzielnie, w ramach posiadanego planu finansowego wydatków budżetowych. Dysponent Funduszu dokonuje zwrotu wydatku z tytułu VAT po uzyskaniu wpływu od kontrahentów, w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania.

3. Dysponenci środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, prowadzą ewidencję należności wynikających z wystawionych dowodów księgowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad grupowania operacji gospodarczych dla jednostek budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zapisami Wzorcowej Polityki Rachunkowości dla jednostek budżetowych, a także realizują zadania, o których mowa w § 5 ust. 5 decyzji Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76 oraz z 2015 r. poz. 156 i 343).

4. Dyrektor Departamentu Budżetowego przekazuje dysponentom, o których mowa w ust. 3, informację o realizacji wpływu na rachunek Funduszu w terminie do 5 dni roboczych od uzyskania tego wpływu.

5. Dyrektor Departamentu Budżetowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia upływu terminu zapłaty należności wynikającego z wystawionych dowodów, o których mowa w ust. 1, przesyła informację o braku wpływu należności na rachunek Funduszu, do dysponentów, którzy dokumenty te wystawili.

6. W zakresie wsparcia udzielonego wojskom obcym, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, właściwym w zakresie rozliczania wpływów, w tym wystawiania dowodów księgowych, jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

7. Szef Inspektoratu Wsparcia Sil Zbrojnych określi szczegółowe zasady rozliczania wpływów z tytułu, o którym mowa w ust. 6.”;

3) uchyla się § 5;

4) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Agencja Mienia Wojskowego przekazuje środki finansowe należne Funduszowi w terminach określonych w art. 32 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322 i 1830), zwanej dalej „ustawą o AMW”, na prowadzony przez Departament Budżetowy rachunek bankowy Funduszu.

§ 7. Środki uzyskane ze sprzedaży mienia ruchomego, o którym mowa w art. 93 ustawy o AMW, są przekazywane na rachunek Funduszu w terminie 10 dni od dnia ich uzyskania.”;

5) w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku realizacji zadań z Funduszu na podstawie art. 9 ust. 3 zdanie drugie ustawy o AMW, przepisy ust. 2a-2e, 4, 5 i 7 są odpowiednio stosowane przez Agencję Mienia Wojskowego. Potwierdzenia przyjęcia na ewidencję ilościowo-wartościową, o których mowa w ust. 6 i 6a, są przekazywane do Departamentu Budżetowego przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, które są odbiorcami dostaw rzeczowych.”;

6) uchyla się załącznik Nr 1.

§ 2.

Dysponenci środków budżetu państwa, w terminie do dnia 31 marca 2016 r., dokonają zmian w ewidencji księgowej wynikających z niezrealizowanych należności dotyczących wpływów, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 i 7 ustawy, z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 3 decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,911, 146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 47 i 408 oraz z 2015 r. poz. 146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-16
  • Data wejścia w życie: 2016-02-16
  • Data obowiązywania: 2016-02-16
  • Z mocą od: 2016-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-06-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA