REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 47

Departament Komunikacji Społecznej

DECYZJA NR 79/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku.

§ 2. 

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SZCZECINKU]

Załączniki do decyzji Nr 79/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 kwietnia 2016 r. (poz. 47)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SZCZECINKU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SZCZECINKU]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SZCZECINKU

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SZCZECINKU]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SZCZECINKU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką” Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Szczecinku, jest symbolem przynależności środowiskowej oraz wyrazem uznania dla żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę w instytucji.

2. Odznaka ma kształt krzyża barwy brunatnej z chabrowym obrzeżem. Barwy nawiązują do historycznych barw administracji wojskowej II Rzeczypospolitej. W centrum krzyża umieszczony jest herb Szczecinka. Na ramionach: lewym, górnym i prawym znajdują się litery „WKU” – skrót nazwy instytucji, a na dolnym cyfry „1945” – symbolizujące datę powołania WKU w Szczecinku.

3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Szczecinku, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po nienagannym przesłużeniu co najmniej roku w WKU w Szczecinku;

3) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych WKU w Szczecinku przez okres co najmniej dwóch lat, którzy odbyli przynajmniej jedne ćwiczenia wojskowe;

4) pracownikom wojska, po przepracowaniu w WKU w Szczecinku co najmniej dwóch lat;

5) wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WKU w Szczecinku.

4. Odznakę nadaje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Szczecinku na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

5. Odznaka jest numerowana i wydawana z legitymacją. Nadanie odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym wojskowego komendanta uzupełnień w Szczecinku.

6. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Szczecinku powołuje Komisję w składzie trzech żołnierzy zawodowych oraz jednego przedstawiciela pracowników wojska.

7. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, spośród jej członków wybierany jest przewodniczący i sekretarz.

8. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku.

9. Do obowiązków Komisji należy:

1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;

2) przedkładanie ww. wniosków Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Szczecinku;

3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.

10. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym do rozpatrzenia.

11. Zajęcie stanowiska przez Komisję powinno następować nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Dla ważności posiedzeń Komisji zwołanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecności co najmniej 3/4 składu Komisji.

12. Odznakę wraz z legitymacją, wręcza się z okazji świąt wojskowych i państwowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje wojskowy komendant uzupełnień w Szczecinku z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

17. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowywany jest w rozkazie dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinku.

18. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany, na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WKU w Szczecinku.

19. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-06
  • Data wejścia w życie: 2016-04-21
  • Data obowiązywania: 2016-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA