REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 76

Centralne Archiwum Wojskowe

DECYZJA NR 127/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Wojskowe Biuro Historyczne, zwane dalej „Biurem”, z połączenia Centralnego Archiwum Wojskowego, które staje się komórką wewnętrzną Biura oraz Wojskowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

2. Biuro jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej i bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Biuro rozpocznie swoją działalność w terminie 40 dni od dnia wejścia w życie decyzji.

§ 2.

 Do zadań Biura należy w szczególności:

1) projektowanie rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i funkcjonowania wojskowej sieci archiwalnej;

2) kształtowanie zasobu archiwalnego wojskowej sieci archiwalnej;

3) gromadzenie, ewidencja i przechowywanie dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane;

4) opracowanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych stanowiących zasób archiwalny Biura;

5) udostępnienie materiałów archiwalnych;

6) prowadzenie wojskowych badań i studiów naukowych, kwerend archiwalnych i publikowanie artykułów i książek

7) prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej wyniki badań naukowych Biura, polskie tradycje orężne oraz popularyzujące zasób archiwalny Biura i wojskowej sieci archiwalnej;

8) przygotowywanie opracowań i analiz naukowych oraz ekspertyz i opinii z zakresu historii wojskowości;

9) prowadzenie studiów i analiz konfliktów zbrojnych;

10) organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych i seminariów poświęconych polskiej i powszechnej historii wojskowości;

11) wydawanie kwartalnika „Przegląd Historyczno-Wojskowy”;

12) wydawanie odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów, a także ich uwierzytelnianie;

13) prowadzenie szkoleń z zakresu postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych oraz z zakresu gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, zabezpieczenia i udostępniania materiałów archiwalnych w wojskowej sieci archiwalnej;

14) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie działalności archiwalnej.

§ 3.

 Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie decyzji przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wniosek organizacyjno-etatowy dotyczący przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 4.

 Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) w terminie 25 dni od dnia wejścia w życie decyzji na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3 wyda dokumenty organizacyjno-etatowe, umożliwiające realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1;

2) dokona aktualizacji wykazu stanowisk, na których przysługują samochody służbowe w celu przydzielenia samochodu funkcyjnego z kartą drogową „B” do zabezpieczenia potrzeb transportowych Dyrektora Biura.

§ 5.

 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Bartłomiej Grabski, spowoduje uwzględnienie zmian wynikających z niniejszej decyzji w projekcie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

§ 6.

 Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej spowoduje uwzględnienie zmian wynikających z niniejszej decyzji w projekcie:

1) obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

2) decyzji w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem;

3) zarządzenia Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 6).

§ 7.

 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Wojciech Fałkowski, w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie decyzji wydzieli z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojskowe Biuro Badań Historycznych oraz przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wniosek organizacyjno-etatowy dotyczący przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 8.

 Pracownicy z jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną przekazani do nowego pracodawcy na podstawie art. 231 w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) wraz z przejmowanymi przez tego pracodawcę zadaniami.

§ 9.

 Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych spowoduje:

1) wprowadzenie aneksu do umowy najmu Nr 274/2015 zawartej w dniu 17 lipca 2015 r. pomiędzy Stołecznym Zarządem Infrastruktury a Akademią Obrony Narodowej w celu zabezpieczenia powierzchni biurowej dla 20 dodatkowych stanowisk pracy Biura;

2) wydzielenie odpowiedniej ilości sprzętu kwaterunkowego do dyspozycji Dowództwa Garnizonu Warszawa, celem wyposażenia Biura;

3) w terminie do 20 dni od wydania dokumentów organizacyjno-etatowych, opracowanie projektu decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmian w planie przydziałów gospodarczych resoru obrony narodowej, zgodnie z postanowieniami niniejszej decyzji.

§ 10.

Dowódca Garnizonu Warszawa, w terminie 40 dni od dnia wejścia w życie decyzji:

1) przyjmie na zaopatrzenie logistyczne i finansowe Biuro oraz wystąpi z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Budżetowego, poprzez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych w części wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników, o korektę budżetu na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1;

2) zapewni dla potrzeb Biura niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz sprzęt kwaterunkowy;

3) zabezpieczy potrzeby transportowe Biura poprzez wydzielenie środka transportowego.

§ 11.

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw reformy Archiwów Wojskowych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie decyzji przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej informację o realizacji przedsięwzięcia określonego w § 1 ust. 1.

§ 12.

Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego w terminie do 40 dni od dnia wejścia w życie decyzji:

1) przeprowadzi postępowanie likwidacyjne w myśl § 30 zarządzenia nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 25 poz. 402);

2) w uzgodnieniu ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, zapewni ciągłość działania niejawnych systemów teleinformatycznych niezbędnych do funkcjonowania Biura.

§ 13.

Następcą prawnym Centralnego Archiwum Wojskowego jest Biuro.

§ 14.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA