REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 33

ROZKAZ NR 37
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie utworzenia magazynu centralnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. W celu zapewnienia utrzymania w gotowości, niezbędnej ilości sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego do działań ratowniczych na terenie całego kraju, tworzy się magazyn centralny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w: Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, zwanych dalej „szkołami PSP”.

2. Magazyn centralny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „magazynem centralnym”, przeznaczony jest do gromadzenia zapasów, w szczególności następującego sprzętu, wyposażenia oraz materiałów: środków pianotwórczych i neutralizatorów, węży pożarniczych, asortymentu przewidzianego do działań przeciwpowodziowych (worki, folia, geowłóknina, itp.) oraz sprzętu silnikowego do działań ratowniczych.

3. Sprzęt, wyposażenie oraz materiały gromadzone w magazynie centralnym będą przeznaczone do rozdysponowywania, po dokonaniu analizy wyposażenia, na uzupełnienie braków w krajowych bazach sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych, w przypadku prowadzenia działań ratowniczych.

4. Zasady ewidencjonowania i dysponowania składników majątku znajdujących się w magazynie centralnym określa załącznik do rozkazu.

§ 2.

1. Komendanci szkół PSP udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie organizacji i zapewnienia funkcjonowania magazynu centralnego.

2. Komendanci szkół PSP zobowiązani są do wszczęcia procedury zmierzającej do wprowadzenia zmian w statutach szkół, w częściach dotyczących zadań w zakresie prowadzenia i obsługi tworzonego magazynu centralnego, jeśli zmiany takie okażą się konieczne.

§ 3.

Traci moc rozkaz nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia magazynu centralnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 4).

§ 4.

Rozkaz wchodzi w życie z dniem podpisania.

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

Załącznik 1. [ZASADY EWIDENCJONOWANIA I DYSPONOWANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MAGAZYNIE CENTRALNYM KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik do Rozkazu Nr 37
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 11 grudnia 2014 r.

ZASADY EWIDENCJONOWANIA I DYSPONOWANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MAGAZYNIE CENTRALNYM KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

I. Zasady ewidencji rzeczowych składników majątku

1. Ewidencję rzeczowych składników majątku w magazynie centralnym w rozumieniu § 1 ust. 1 rozkazu prowadzą szkoły PSP przy zastosowaniu następujących urządzeń:

1) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna) prowadzone w wyrażeniu wartościowym, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek budżetowych;

2) konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) w wyrażeniu ilościowo-wartościowym, w przekroju grup środków rzeczowych w układzie klasyfikacji podmiotowej, rodzaju składników majątkowych, kategorii, miejsc przechowywania oraz osób materialnie odpowiedzialnych;

3) ewidencji pomocniczej prowadzonej w wyrażeniu ilościowym, przez osoby materialnie odpowiedzialne z podziałem na rodzaje składników.

2. Bazę danych dotyczących zasobów magazynu centralnego prowadzi Biuro Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej „Biurem Logistyki KG PSP”, z podziałem na rodzaje składników gromadzonych w magazynie centralnym.

3. Szkoły, w których funkcjonuje magazyn centralny, zobowiązane są raz na kwartał, w terminach do dnia:

1) 5 kwietnia, według stanu na dzień 31 marca,

2) 5 lipca, według stanu na dzień 30 czerwca,

3) 5 października, według stanu na dzień 30 września,

4) 5 stycznia, według stanu na dzień 31 grudnia

– do przesłania do Biura Logistyki KG PSP uzgodnionego z tą komórką zestawienia ilościowego rzeczowych składników majątku gromadzonego w magazynie centralnym.

4. Podstawą przyjęcia rzeczowych składników do magazynu centralnego jest protokół zdawczo-odbiorczy wraz z kserokopią faktury, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, i protokołu odbioru faktycznego sporządzonego przy odbiorze składników majątku od dostawcy.

II. Zasady dysponowania składnikami majątku z magazynu centralnego

1. Wydanie składników majątku zgromadzonych w magazynie centralnym następuje na podstawie pisemnego polecenia wydania podpisanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Komendantem Głównym PSP”, lub jego upoważnionego Zastępcę, na wniosek Dyrektora Biura Logistyki KG PSP lub Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności lub Dyżurnego Operacyjnego Kraju.

2. W przypadkach, gdy wydawane składniki majątku gromadzone w magazynie centralnym, przeznaczone będą do:

1) wyposażenia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

2) uzupełnienia do stanów normatywnych w krajowych bazach sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych,

3) zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej

– wydanie z magazynu centralnego może być zrealizowane na podstawie pisemnego polecenia wydania podpisanego przez Komendanta Głównego PSP lub jego upoważnionego Zastępcę, na wniosek Dyrektora Biura Logistyki KG PSP lub Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, odbioru przydzielonych składników majątku dokonuje upoważniony przedstawiciel (na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru) jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, dla której zostały przydzielone składniki majątku.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, która otrzymała składniki majątku z magazynu centralnego przyjmuje je na własny stan, ewidencjonuje i gospodaruje nimi z zastosowaniem przepisów ogólnych, określonych do stosowania w jednostkach budżetowych.

5. W przypadkach, gdy wydawane składniki majątku gromadzone w magazynie centralnym przeznaczone będę do natychmiastowego użycia do działań ratowniczych, prowadzonych na terenie kraju lub poza jego granicami, wydanie z magazynu centralnego może być zrealizowane na podstawie pisemnego polecenia wydania podpisanego przez Komendanta Głównego PSP, jego upoważnionego Zastępcę lub Dyżurnego Operacyjnego Kraju.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, odbioru zadysponowanych składników majątku dokonuje upoważniony przedstawiciel (na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru) komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z województwa, na terenie którego prowadzone jest działanie ratownicze.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, która otrzymała składniki majątku z magazynu centralnego, przyjmuje je na własny stan, ewidencjonuje i gospodaruje nimi z zastosowaniem przepisów ogólnych, określonych do stosowania w jednostkach budżetowych.

8. Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, która otrzymała składniki majątku w przypadku określonym w ust. 5, zobowiązana jest w terminie 7 dni od dnia zakończenia działania ratowniczego, do przekazania do Biura Logistyki KG PSP pisemnej informacji dotyczącej:

1) sposobu zagospodarowania otrzymanych składników majątku, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) faktycznie zużytych ilości składników majątku, w trakcie prowadzonych działań ratowniczych, w rozbiciu na poszczególne asortymenty,

b) ilości pozostałych składników majątku, które nadają się do dalszego użytkowania i mogą być przeznaczone na wyposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

c) opisu stanu technicznego sprzętu silnikowego, ratowniczego, który był użyty do działań ratowniczych, z podaniem ilości uszkodzonego sprzętu, rodzaju i stopnia uszkodzeń, przewidywanych kosztów naprawy lub podanie ilości sprzętu, który ze względu na stopień uszkodzeń nie nadaje się do dalszego użytkowania;

2) potrzeb jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa, do których mogą zostać przydzielone składniki majątku, w szczególności sprzęt silnikowy użyty w trakcie działań ratowniczych, z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w wyposażeniu tych jednostek.

9. Biuro Logistyki KG PSP dokona analizy przesłanej informacji i przedstawi Komendantowi Głównemu PSP do zatwierdzenia wniosek dotyczący dalszego zagospodarowania składników majątku wydanych z magazynu centralnego, na potrzeby działań ratowniczych. Przy sporządzaniu tego wniosku uwzględniane będą również potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej spoza terenu województwa, na którym prowadzone były działania ratownicze, a które uczestniczyły w działaniach.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 5, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności lub Dyżurny Operacyjny Kraju każdorazowo, pisemnie w terminie 3 dni od dnia zadysponowania, poinformuje o tym Biuro Logistyki KG PSP.

11. Wszystkie polecenia wydania, o których mowa w ust. 1, bez względu na tryb wydania, rejestrowane będą w Biurze Logistyki KG PSP.

12. Biuro Logistyki KG PSP zobowiązane jest do przekazywania do Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności aktualnych stanów składników majątku gromadzonych w magazynie centralnym na pierwszy dzień roboczy kolejnego miesiąca oraz w dniu po ich zadysponowaniu lub przekazaniu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-11
  • Data wejścia w życie: 2014-12-11
  • Data obowiązywania: 2015-04-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA