REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 22

DECYZJA NR 46
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie określenia stanowisk i funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych oraz w sprawie wykazu osób posiadających uprawnienia dostępu do tych informacji, a także procedury uzyskania dostępu do tych informacji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1703), oraz w związku z art. 22 ust. 1 i 2 oraz z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532) postanawiam, co następuje:

§ 1.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „Komendą", wyznacza się:

1) stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE":

a) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „Komendantem",

b) Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

c) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zwany dalej „Pełnomocnikiem ochrony" i jego zastępca,

d) kierownik kancelarii tajnych i jego zastępca,

e) dyrektor i zastępca lub zastępcy dyrektora:

- Biura Komendanta Głównego,

- Biura Planowania Operacyjnego,

- Biura Bezpieczeństwa Informacji,

- Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom,

- Biura Ochrony Ludności,

- Biura Kadr,

- Biura Nadzoru,

f) naczelnik Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa,

g) stanowiska w Inspektoracie Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych, do których zakresu działania należy realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi,

h) pracownicy realizujące zadania archiwisty w Komendzie,

i) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE" zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych,

j) administrator systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE" zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych;

2) stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE":

a) dyrektor oraz zastępca lub zastępcy dyrektora:

- Biura Logistyki,

- Biura Edukacji,

- Biura Finansów,

- Biura Prawnego,

b) strażacy wyznaczemni do pełnienia nieetatowej funkcji dowódcy grupy operacyjnej Komendanta,

c) zastępca naczelnika Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa,

d) etatowa służba dyżurna Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Stanowiskiem Kierowania Komendanta",

e) naczelnicy wydziałów w Biurze Ochrony Ludności;

3) stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE":

a) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji rzecznika prasowego Komendanta,

b) redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Pożarniczy",

c) wszystkie stanowiska w Kancelarii Ogólnej Komendy,

d) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,

e) strażacy wyznaczeni do pełnienia nieetatowej służby w Stanowisku Kierowania Komendanta,

f) strażacy wyznaczeni do pełnienia nieetatowej funkcji członków w grupie operacyjnej Komendanta,

g) strażacy lub pracownicy wyznaczeni do pełnienia służby lub pracy w sekretariatach Komendantów oraz dyrektorów biur,

h) strażacy lub pracownicy wyznaczeni na zastępstwo w sekretariacie Komendata lub jego Zastępców,

i) osoby wyznaczone przez kierowników komórek organizacyjnych do realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi;

4) stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE":

a) strażacy i pracownicy, którzy na wniosek właściwego dyrektora biura otrzymali upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych,

b) stanowiska w Biurze Bezpieczeństwa Informacji, do których zakresu działania należy administrowanie i utrzymanie Elektronicznego Systemu Kontroli Dostępu,

c) stanowiska w Biurze Logistyki, do których zakresu działania należy utrzymanie systemów technicznego zabezpieczenia ochrony Komendy;

5) stanowiska i funkcje, o których mowa w pkt 1 lit. i-j, są dodatkowo związane z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli „COSMIC TOP SECRET" oraz Unii Europejskiej o klauzuli „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET";

6) stanowiska i funkcje, o których mowa w pkt 1 lit. a-h, są dodatkowo związane z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i/lub Unii Europejskiej o klauzuli „NATO SECRET" oraz „SECRET UE/EU SECRET";

7) stanowiska i funkcje, o których mowa w pkt 2 lit. a-e, są dodatkowo związane z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i/lub Unii Europejskiej o klauzuli „NATO SECRET" oraz „UE SECRET/EU SECRET";

8) stanowiska i funkcje , o których mowa w pkt 3 lit. f oraz w pkt 4, są dodatkowo związane z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

i/lub Unii Europejskiej o klauzuli „NATO RESTRICTED" oraz „RESTREINT UE/EU RESTRICTED".

§ 2.

1. Pełnomocnik ochrony lub jego zastępca, niezwłocznie po zatrudnieniu osoby na stanowisku lub powołaniu do pełnienia określonej funkcji, w odniesieniu do osób wymienionych w:

1) § 1 pkt 1 lit. a-e oraz pkt 2 lit. a po otrzymaniu informacji na piśmie od dyrektora Biura Kadr, przedkłada Komendantowi do podpisu projekt polecenia przeprowadzenia poszerzonego postępowania sprawdzającego oraz projekt wniosku o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego po dostarczeniu przez zainteresowaną osobę wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego;

2) § 1 pkt 1 lit. f, h, j oraz pkt 2 lit. b-e po otrzymaniu wniosku (na piśmie)

od właściwego dyrektora biura, przedkłada Komendantowi do podpisu projekt polecenia przeprowadzenia poszerzonego postępowania sprawdzającego oraz projekt wniosku o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego po dostarczeniu przez zainteresowaną osobę wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego;

3) § 1 pkt 1 lit. g oraz lit. i przedkłada Komendantowi do podpisu projekt polecenia przeprowadzenia poszerzonego postępowania sprawdzającego oraz projekt wniosku o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego po dostarczeniu przez zainteresowaną osobę wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego;

4) § 1 pkt 3 po otrzymaniu wniosku (na piśmie) od właściwego dyrektora biura, przedkłada Komendantowi do podpisu projekt polecenia przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego, a po złożeniu przez zainteresowaną osobę ankiety bezpieczeństwa osobowego przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające;

5) § 1 pkt 4 po otrzymaniu wniosku od właściwego dyrektora biura, przedkłada Komendantowi do podpisu projekt upoważnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych;

6) przeprowadza szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych (krajowych),

w zakresie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych (np. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i/lub Unii Europejskiej) i wydaje stosowne zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia.

2. Pełnomocnik ochrony lub jego zastępca powiadamia osobę, o której mowa w § 1, o konieczności posiadania stosownego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia, a w przypadku jego braku o konieczności poddania się procedurze sprawdzającej i udziale w szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych (krajowych, międzynarodowych).

§ 3.

1. Wzór wniosku o:

1) przeprowadzenie zwykłego/poszerzonego postępowania sprawdzającego określa załącznik nr 1;

2) wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych określa załącznik nr 2.

§ 4.

Dyrektor Biura Kadr informuje niezwłocznie pełnomocnika ochrony o powołaniu

i odwołaniu z pełnienia funkcji oraz zatrudnieniu lub zwolnieniu ze stanowisk osób,

o których mowa w § 1, podając dane do wykazu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym dane zmienione.

§ 5.

Osoby zatrudnione na stanowiskach lub pełniące funkcje określone w § 1 pkt 1-3 zobowiązane

są złożyć do pełnomocnika ochrony lub jego zastępcy wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminie do 30 dni od chwili otrzymania powiadomienia, o ile nie posiadają stosownego poświadczenia bezpieczeństwa.

§ 6.

Pełnomocnik ochrony prowadzi wykaz osób zatrudnionych na stanowiskach lub pełniących funkcje, o których mowa w § 1 oraz osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia albo je cofnięto.

§ 7.

Biuro Kadr na wniosek pełnomocnika ochrony lub jego zastępcy przekazuje dane do wykazu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym dane zmienione, osób, o których mowa w § 1.

§ 8.

Kierujący komórką organizacyjną Komendy, która jest merytorycznie właściwa ze względu

na przedmiot zleconych czynności, informuje niezwłocznie pełnomocnika ochrony o zawarciu

lub wygaśnięciu umowy dotyczącej wykonywania czynności zleconych, z którymi będzie łączył się dostęp do informacji niejawnych, podając do wykazu dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym dane zmienione.

§ 9.

Przy planowaniu zatrudnienia nowego pracownika albo funkcjonariusza, dyrektor właściwego biura ma obowiązek poinformować zaiteresowaną osobę o konieczności poddania się procedurze postępowania sprawdzającego dopuszczającego do dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli tajności przypisanej dla konkretnego stanowiska.

§ 10.

Dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych,

nie stanowią informacji niejawnych, jednak ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie

ze stanowiskiem Prezesa UODO wiąże się z wysokim ryzykiem dla osób, których te dane dotyczą i należy je właściwie chronić.

§ 11.

Traci moc decyzja nr 24 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia

16 marca 2022 r. w sprawie określenia stanowisk i funkcji związanych z dostępem

do informacji niejawnych oraz w sprawie wykazu osób posiadających uprawnienia dostępu

do tych informacji, a także procedury uzyskania dostępu do tych informacji (Dz. Urz. KG PSP poz.7).

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.


Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Andrzej Bartkowiak

Załącznik 1. [WNIOSEK]

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 46
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 29 września 2023 r.

WNIOSEKZałącznik 2. [WNIOSEK]

Załącznik Nr 2 do decyzji Nr 46
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 29 września 2023 r.

WNIOSEKREKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA