REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 34

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie nadania statutu Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach utworzonej zarządzeniem Nr 41 Ministra Kultury z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach ; (Dz. Urz. MK Nr 6, poz. 62, Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 6 oraz z 2015 r. poz. 33) nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).

2) Tytuł zarządzenia w brzmieniu nadanym zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniającym zarządzenie Nr 41 Ministra Kultury z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach (Dz. Urz. MKiDN poz. 33).

Załącznik 1. [STATUT NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH]

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 lipca 2015 r. (poz. 34)

STATUT NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337), zwanej dalej „ustawą”;

2) umowy o utworzeniu Instytucji Kultury zawartej w Warszawie w dniu 15 września 2005 roku, zwanej dalej „umową”;

3) zarządzenia Nr 41 Ministra Kultury z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach (Dz. Urz. MK Nr 6, poz. 62, Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 6 oraz z 2015 r. poz. 33);

4) niniejszego Statutu.

2. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach może używać skróconej nazwy NOSPR.

§ 2

NOSPR posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Siedzibą NOSPR są Katowice, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska i obszar poza jej granicami.

2. NOSPR utworzona jest i prowadzona przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa prowadzącą działalność pod firmą Polskie Radio – Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Polskim Radiem” oraz Miasto Katowice, zwane dalej „Miastem Katowice”.

3. NOSPR jest wpisana pod numerem 61/06 do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra.

4. Nadzór nad NOSPR sprawuje Minister.

Rozdział 2

Zakres działalności NOSPR

§ 4.

Do zakresu działalności NOSPR należy:

1) kultywowanie tradycji poprzedników organizacyjnych NOSPR;

2) ukazywanie bogactwa muzyki polskiej oraz światowej spuścizny muzycznej;

3) krzewienie współczesnej twórczości muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej;

4) upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami;

5) realizacja zadań dla Polskiego Radia, w tym:

a) dokonywanie nagrań muzycznych oraz wykonywanie koncertów antenowych w ramach corocznie ustalanej normy,

b) udział w nagraniach koprodukcyjnych, wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Polskie Radio;

6) realizacja zadań dla Miasta Katowice w postaci koncertów zagwarantowanych na podstawie odrębnej umowy na terenie miasta Katowice;

7) organizowanie koncertów;

8) angażowanie wybitnych artystów polskich i zagranicznych;

9) dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu artystycznego;

10) dbałość o reprezentatywność programów muzycznych;

11) prowadzenie działalności promocyjnej.

§ 5.

NOSPR realizuje zadania, określone w § 4, przez:

1) organizowanie koncertów symfonicznych, kameralnych lub z udziałem chóru i solistów;

2) udział w nagraniach fonograficznych, radiowych i telewizyjnych;

3) angażowanie artystów wykonawców i tworzenie z nich zespołów tematycznych;

4) angażowanie artystów wykonawców krajowych i zagranicznych do przedsięwzięć muzycznych;

5) współpracę ze szkolnictwem artystycznym w zakresie właściwego doboru nowych kadr artystycznych.

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

§ 6.

1. NOSPR kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch zastępców:

1) zastępcy Dyrektora ds. artystycznych, pełniącego funkcję stałego dyrygenta NOSPR;

2) zastępcy Dyrektora ds. organizacyjno-finansowych.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w uzgodnieniu z Polskim Radiem i po zasięgnięciu opinii Miasta Katowice, w trybie określonym ustawą.

3. Dyrektor powołuje i odwołuje swoich zastępców po uzgodnieniu z Ministrem, Polskim Radiem oraz po zasięgnięciu opinii Miasta Katowice.

4. Dyrektor i jego zastępcy mogą być również wyłonieni w drodze konkursu. Decyzję o ogłoszeniu takiego konkursu podejmuje Minister w uzgodnieniu z Polskim Radiem, po zasięgnięciu opinii Miasta Katowice.

§ 7.

1. Dyrektor zarządza NOSPR i reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt jej działalności.

2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja statutowych zadań, a w szczególności:

1) odpowiedzialność za bieżącą działalność NOSPR;

2) przygotowywanie programów działania i planów finansowych NOSPR na każdy rok kalendarzowy oraz planów repertuarowych na sezony artystyczne;

3) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów i planów NOSPR;

4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych;

5) sporządzanie sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy zgodnie z ustawą o rachunkowości, oraz obligatoryjne zbadanie rocznego sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego opublikowanie;

6) koordynowanie wykonania umowy o utworzeniu NOSPR;

7) bieżące zarządzanie nieruchomościami pozostającymi w dyspozycji NOSPR.

§ 8.

Organizację wewnętrzną NOSPR, w tym podział kompetencji między Dyrektorem a jego zastępcami, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

§ 9.

1. W NOSPR działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”, jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) ocena realizacji programów i planów NOSPR;

2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością NOSPR;

3) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Ministra we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością NOSPR;

4) planowanie dokształcania i doskonalenia kadr artystycznych NOSPR.

§ 10.

1. Rada składa się z 7 osób.

2. Członków Rady wskazują:

1) Minister, Polskie Radio i Dyrektor – każdy po dwie osoby;

2) Miasto Katowice – jedną osobę.

3. Kadencja Rady trwa trzy lata.

4. Każdy z podmiotów uprawnionych do wskazania danego członka Rady ma prawo do jego odwołania przed upływem kadencji z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających ze Statutu bądź regulaminu pracy Rady, o którym mowa w § 11 ust. 3.

5. Utrata członkostwa w Radzie może nastąpić w przypadku:

1) zrzeczenia się;

2) śmierci, prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

3) odwołania w trybie przewidzianym w ust. 4.

§ 11.

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący.

2. Przewodniczącego Rady i jego zastępcę wybierają członkowie Rady na swoim pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Dyrektora.

3. Rada działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę i zatwierdzonego przez Dyrektora.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Uchwały Rady są podejmowane na posiedzeniach.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek jednego z członków Rady, jak również w przypadku głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.

4. Do ważności uchwał Rady konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy jej składu.

5. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady zwołuje posiedzenie Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

7. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Polskiego Radia, Miasta Katowice, Dyrektora lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 13.

1. NOSPR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

3. Przychodami NOSPR są przychody z prowadzonej działalności, w tym:

1) ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa oraz środki finansowe Polskiego Radia i Miasta Katowice w wysokości określonej w umowie o utworzeniu NOSPR;

4) z prowadzonej działalności statutowej i z działalności dodatkowej;

5) z obrotu prawami do nagrań, z wyłączeniem praw producenckich do utworów wykonanych dla Polskiego Radia;

6) z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych i pozarządowych, samorządów terytorialnych, instytucji kultury, przedsiębiorców oraz innych jednostek;

7) z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;

8) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 14.

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu NOSPR, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników, określając zakres ich umocowania i sposób reprezentacji.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 5

Działalność dodatkowa

§ 15.

1. NOSPR może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych NOSPR.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie usługowym, handlowym i wytwórczym, w tym:

1) działalności wydawniczej związanej z promocją muzyki oraz dokonaniami artystycznymi NOSPR;

2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, konferencji naukowych, edukacyjnych i sympozjów.

3. Środki uzyskane z prowadzonej dodatkowej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych NOSPR.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 16.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji NOSPR może dokonać Minister w uzgodnieniu z Miastem Katowice i Polskim Radiem na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa oraz umowie.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane przez Ministra w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
  • Data wejścia w życie: 2015-07-15
  • Data obowiązywania: 2020-01-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA